Bir ticari şirkete cmk’nın 133. maddesi gereğince, sulh ceza hâkimliğince kayyım atanması durumunda neler yapılmalı?


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar

 1. Bir ticari şirkete CMK’nın 133. maddesi gereğince, sulh ceza hâkimliğince kayyım atanması durumunda neler yapılmalı?

 1. Kayyım Atama Kararına itiraz ve Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) Bireysel Başvuru İçin Açıklamalar 1. Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 133. Maddesine dayanarak bir şirkete veya holdinge bağlı şirketlere kayyım atanması durumunda, her bir şirketin ortakları (hissedarları), kayyım atama kararına karşı öncelikle itiraz etmelidirler (örnek dilekçe ektedir: 2- Kayyım atama – itiraz dilekçesi örneği). 1. İtiraz dilekçesi kayyım atama kararının tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde, kayyım kararı veren sulh ceza hâkimliğine sunulacak bir dilekçe ile bir sonraki numaralı sulh ceza hâkimliğine (SCH) itiraz edilmelidir. Örneğin, kayyım kararını İstanbul 3. Sulh ceza hâkimliği vermişse, bu karara karşı yapılacak itiraz dilekçesi İstanbul 4. Sulh ceza hâkimliğine yapılmalıdır. Ancak dilekçe, kayyım kararı veren sulh ceza hâkimliğine (İstanbul 3. SCH) sunulmalıdır (“İstanbul 4. Sulh ceza hâkimliğine sunulmak üzere İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğine” başlığı ile dilekçe yazılmalıdır.) 1. Her bir ortak kayyım atama kararına ayrı ayrı itiraz etmelidir. Şirket tüzel kişiliğini artık kayyım temsil ettiği için, şirket adına itiraz etmek imkânsızlaşır. Bu durumda, itiraz dilekçesine ortakların her birinin ismi itiraz edenler kısmına yazılmalıdır. Eğer itiraz edenlerin avukatları varsa, tek bir avukat veya avukatlar, yukarıda belirtilen dilekçeyi olaya uyarlayarak, tüm ortaklar adına kayyım kararına itiraz edebilir. 1. Eğer avukat yoksa bu durumda itiraz eden kişi, kayyım kararını dikkatlice okuyarak, ekteki 2- Kayyım atama – itiraz dilekçesi örneğini elden geldiğince olaya ve karara uyarlayarak, ilgisiz kısımları çıkarıp, eksik kısımları dilekçeye ekleyerek, karara itiraz edebilir. Ortakların her biri, örnek dilekçeyi ayrı ayrı kendi durumlarına uyarlayarak, kayyım kararına 7 gün içerisinde ayrı dilekçelerle itiraz edebilir. Dilekçe mutlaka kayyım kararını veren sulh ceza hâkimliğine verilmelidir. 1. 2- Kayyım atama – itiraz dilekçesi örneği daha önce verilen birçok kayyım kararı dikkate alınarak örnek olarak hazırlanmıştır. İtiraz dilekçesindeki her açıklamayı kullanmak zorunda değilsiniz. Önemli olan en azından başlıklar halinde de olsa örnek dilekçedeki ana hukuka aykırılıkları itiraz dilekçesinde ileri sürmektir. Dilekçeyi kendi durumunuza uyarladıktan sonra son sayfaya tarih atıp imzalayınız ve kayyım kararının tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde bu dilekçeyi kararı veren sulh ceza hâkimliğine veriniz. 1. Avukatı olanlar ekteki örnek dilekçeden de yararlanarak, avukatları aracılığıyla kayyım kararına itiraz edebilirler. Ekteki dilekçedeki itiraz gerekçelerinin iç hukukta ileri sürülmesi önemlidir. Dilekçede belirtilen her bir hukuka aykırılığın özü itibariyle itiraz dilekçesinde olmasında yarar vardır. İçerikte değişiklik yapılabilir ama özü itibariyle tamamının tek tek ileri sürülmesi önemlidir. AİHM önünde “iç hukukta bu hak ihlali ileri sürüldü” denebilmesi açısından, en azından örnek dilekçede başlıklar halinde yazılanlar itiraz dilekçesinde olmalıdır. 1. Avukatı olmayanlar veya avukat bulamayanlar ise, tutuklu değillerse kendileri (her bir ortak) örnek dilekçeyi imzalayarak kayyım kararına itiraz edebilirler. Eğer kayyım atanan şirketin ortaklarının tamamı veya bazıları tutuklu ise, tutuklu olan her bir hissedarın EŞİ de itiraz edebilir (CMK m. 262). 1. Bekâr olan veya eşleri yurt dışında bulunan ya da eşi de tutuklu olan hissedarların babası/kardeşi/reşit oğlu/kızı dilekçeyi somut olaya uyarlayarak son sayfayı yazıcıda yazdırıp, imzalaması için tutuklu hissedarın bulunduğu cezaevine başvurarak, kayyım kararına itiraz edeceklerini, bunun için tutuklu ile görüşmek istediklerini ve dilekçeyi kendisine imzalatmak istediklerini bildirsinler. Bunu yazılı bir dilekçe ile yapmaları, ispat açısından daha doğru olur.

Dilekçe örneği:

… … NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

veya

CEZA VE TEVKİF EVİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Oğlum/babam/kardeşim, müdürlüğünü yaptığınız ceza infaz kurumunda tutukludur. Hissedarı olduğu şirket(ler)e CMK hükümleri uyarınca sulh ceza hâkimliği tarafından kayyım atanmıştır. Bu karara karşı itiraz edebilmek için kendisinin, ekte sunulan itiraz dilekçesinin son sayfasında yer alan imza kısmını imzalaması gerekmektedir.

Ayrıca avukatlar kendisinin vekâletini almaktan imtina etmektedirler. Yasa gereği atanan zorunlu avukatların yeterliliği ve talimatlarımız çerçevesinde itiraz dilekçesi hazırlayıp hazırlamayacağı hususunda ciddi kaygılarımız bulunmaktadır. Bu nedenle ekte yer alan kayyım atama kararına itiraz dilekçesinin son sayfasını kendisinin imzalaması gerekmektedir. Bu nedenle kendisiyle görüşüp ekteki son sayfayı imzalatma talebinde bulunuyorum.

Eğer görüşmeme izin verilmeyecekse, mahkemeye erişme hakkı ve AİHM’ye başvurunun ön şartı olan iç hukuku usulüne uygun olarak tüketme engellenmiş olacağı için, AİHS’nin 34. maddesinde korunan bireysel başvuru yapma hakkı engellenecektir. Zira nihai hedefimiz iç hukuku tüketip AİHM’ye bireysel başvuruda bulunmaktadır. Devlet tarafından AİHS’nin 34. maddesinin ihlal edilmemesi için, en azından ekteki belgelerin görevli bir personeliniz tarafından itiraz edecek tutukluya imzalatılarak tarafıma bugün teslim edilmesini talep ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 22/08/2016.

Talep edenin adı ve soyadı

İmzası

Ek:

 1. Kayyım atama kararına karşı yapılacak itiraz dilekçesinin imza bölümünün de yer aldığı son sayfası 1. Cezaevi idaresince, kayyım atanan şirketin tutuklu olan ortağına, itiraz dilekçesinin son sayfasını imzalamasına izin verilirse, imzalı sayfayı da eklediğiniz itiraz dilekçesini 7 günlük süreyi kaçırmadan, kararı veren sulh ceza hâkimliğine veriniz. 1. Eğer cezaevi idaresi, dilekçenin son sayfasını imzalatmaya izin vermezse, bu durumda yazılı bir ret belgesi talep ediniz veya dilekçenize talebin reddedildiğini yazmasını isteyiniz. Eğer hiçbir yazılı belge vermezse, bu durumu itiraz dilekçesine yazarak, yukarıdaki dilekçeyi de itiraz dilekçesine ekleyerek, kendiniz itiraz dilekçesini “eşiniz/oğlunuz/kardeşiniz adına imzalayıp, bu dilekçe ile kayyım atama kararına itiraz ediniz. 1. İmzalatma talebinin reddi halinde yapacağınız İtiraz dilekçesinin imzadan önceki kısmına şu ifadeleri yazabilirsiniz: “Kayyım atanan şirket(ler)in ortağı itiraz eden tutuklu olup dilekçeyi imzalaması için bulunduğu cezaevi idaresine başvurdum. Ancak kendisiyle görüşmeme izin verilmediği gibi, bir görevli aracılığıyla da dilekçe itiraz eden hissedara imzalatılıp tarafıma verilmedi. İtiraz dilekçesini imzalatma talebim reddedildi. Ret nedeni belirtilmediği gibi, talebin reddine ilişkin herhangi bir yazılı belge de, talep etmeme rağmen cezaevi idaresince verilmedi. Bu nedenle itiraz eden adına bu dilekçeyi kardeşi/babası/oğlu olarak ben imzaladım. İtirazın kabul edilmemesi durumunda AİHS’nin 6. Maddesinde korunan mahkemeye erişme hakkı ihlal edilmiş olacaktır. 1. Bu şekilde yazdıktan sonra dilekçenin imza kısmına, “itiraz eden adına imzalayan oğlu/babası/kardeşi” şeklinde yazıp imzalayınız ve kayyım atama kararı veren sulh ceza hâkimliğine dilekçeyi sununuz.

Kayyım atanan şirket ortağının AYM başvurusu

 1. İtirazın reddi durumunda ret kararı hissedara tebliğ edilir. Eğer şirket hissedarı tutuklu ise ve itirazı eş yapmışsa, ret kararı eşine tebliğ edilir. 1. Kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Anayasa Mahkemesine başvuruda bulununuz. Bu belgenin eklerinde ve internet sitesinde yer alan örnek AYM başvuru formunun boş kısımlarını (özellikle 2. Sayfayı) eksiksiz olarak doldurunuz ve AYM’ye başvuru yapınız (örnek başvuru: 3- Kayyım atanan şirket ortağı - AYM Başvuru). Özellikle farklı renkte belirtilen kısımları kontrol ediniz, düzeltiniz, ilgisiz kısımları çıkarınız. Ancak 3. Sayfadan itibaren başlayan OLAYLAR kısmını kendi durumunuza uygun olarak yazınız. Hak ihlallerine (şikâyetlere) ilişkin kısımlara elden geldiğince dokunmayınız. Olayınızla ilgisiz olanlar hariç, hak ihlalleri tüm başvurulara ortak olacak şekilde yazılmıştır. Başvuru formu, avukatınız yoksa yine başvurucu tarafından imzalanması gerekmektedir. Başvurucunun (şirket ortağının) eşi, AYM başvurusunu imzalayamaz, eşi adına AYM başvurusu yapamaz. 1. Eğer başvurucu olan şirket ortağı tutuklu değilse, zaten kendisi imzalayarak Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunabilir. Başvuru doğrudan AYM’ye yapılabileceği gibi, herhangi bir mahkeme kalemine gidilerek, mahkemeler aracılığıyla da AYM başvurusunu yapılabilir. Başvuruyu yaptıktan sonra, mahkemeden başvurunun yapıldığına dair mutlaka bir belge isteyiniz. 1. Başvurucu eğer tutuklu ise, avukat da bulamıyorsanız, bu durumda aşağıdaki gibi hareket ediniz: 1. AYM başvuru formunu başvurucuya cezaevinde imzalatabilmek için aşağıdaki dilekçede farklı renklerde belirtilmiş kısımları durumunuza göre uyarlayarak yazıcıda, sadece imza kısmının yer aldığı son sayfayı yazdırınız. Dilekçeye başvurucunun eşi/kardeşi/babası/reşit oğlu ya da kızı olarak tarih atıp imzalayınız ve başvurucunun bulunduğu cezaevi müdürlüğüne veriniz. Talebiniz kabul edilir ve başvuru formunun imza kısmı başvurucuya imzalatılırsa AYM başvuru formunu doldurup, imzalı sayfayı da ekleyerek başvuruyu yapınız. 1. Talebiniz bu dilekçeye rağmen reddedilirse, cezaevi idaresinden ret için yazılı bir belge isteyiniz veya bu dilekçeye talebin reddedildiğinin yazılmasını talep ediniz. Yazılı bir ret belgesi verilmez veya bu dilekçeye de talebin reddedildiği kaydedilmezse, cezaevinden ayrılınız. Bu durumda başvuru formuna, imza kısmının hemen üzerine, “Başvuru formunu tutuklu bulunan başvurucuya imzalatmak için cezaevine başvurmamıza rağmen bu talebimiz reddedilmiştir. Ret nedeni belirtilmediği gibi, talebin reddine ilişkin herhangi bir belge de talep etmeme rağmen cezaevi idaresince verilmemiştir” şeklinde yazınız. (Cezaevinde yaşadıklarınızı başvuru formunun ilgili kısımlarına ayrıntılı olarak yazabilirsiniz). Ek olarak cezaevi müdürlüğüne verdiğiniz aşağıdaki dilekçeyi başvuru formuna ekleyiniz. Başvuru formunda da son sayfada ekler arasında bu dilekçeyi de belirtiniz. 1. AYM başvurusundan bir süre sonra yapacağınız AİHM başvurusu için de tutuklu olan şirket ortağından yetki belgesi almanız gerekmektedir. Bu yetki belgesi AİHM başvuru formunun 3. Sayfasının son kısmındadır. AİHM başvuru formunu internetten indirip, 3. Sayfasını yazıcıda yazdırınız ve onu da aşağıdaki dilekçenize ekleyiniz. Aynı anda hem AYM başvurusunu imzalatabilir hem de AİHM başvurusu için size yetki vermesini sağlayabilirsiniz. AİHM’ye yapılacak başvurularda yetki verilecek kişinin avukat olması şart değildir. Bir kişi eşine/babasına/reşit çocuklarına da yetki vererek başvurularını takip edebilir. 1. Aşağıdaki dilekçe örneğinde özellikle farklı renkli kısımların doğruluğunu kontrol ediniz ve durumunuza uyarlayınız. Dilekçenin ekine, AYM başvurusunun imzaya dair son sayfasını ve AİHM başvuru formunun 3. sayfasını doldurarak ekleyiniz. Bu dilekçe ile hem AYM başvurusunu imzalatmış hem de AİHM için yetki belgesi talep etmiş olacaksınız. AİHM başvuru formunu AİHM internet sitesinden indirebilirsiniz. Sırasıyla www.echr.coe.int / applicants / other languases / Türkçe / başvuru formu tıklayınız. AİHM başvuru formunu açamazsanız internetten Foxitreader 7 programını bilgisayarınıza yükleyiniz.

Dilekçe örneği:

… … NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Eşim, müdürlüğünü yaptığınız ceza ve tevkif evinde tutukludur. Kendisi adına Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) bireysel başvurularda bulunacağımız için, öncelikle kendisiyle görüşüp bu hususlardaki ek beyanlarını ve varsa yeni şikâyetleri ile talimatlarını almak ve öğrenmek istiyorum.

Ayrıca avukatlar eşimin vekâletini almaktan imtina etmektedirler. Yasa gereği atanan zorunlu avukatların yeterliliği ve talimatlarımız çerçevesinde dava dilekçelerini ve bireysel başvuru formlarını doldurup doldurmayacakları hususlarında da ciddi kaygılarımız bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunabilmek için başvurucunun (eşimin) doğrudan başvuru formunu imzalamasından başka bir seçenek bulunmamaktadır. Bu nedenle ekte yer alan ve AYM başvuru formunun imzaya ilişkin son sayfasını eşimin imzalaması gerekmektedir.

AİHM başvurularına gelince, başvurucuyu AİHM önünde temsil etmek ve onun adına başvuru yapmak için avukat olma şartı yoktur. Ancak başvurucunun temsilciye yetki verdiğini gösteren bir yetki belgesinin imzalanması gerekmektedir. Bahse konu yetki belgesi AİHM başvuru formunun 3. sayfasında (tüzel kişiler için 4. sayfada) yer almaktadır. Ekte söz konusu yetki belgesini içeren 3. sayfanın doldurulmuş bir örneği bulunmaktadır. Bu yetki belgesinde AİHM’ye başvuru için eşimin bana yetki verdiğine ilişkin bilgiler yer almakta ve başvurucuya (eşime) ait kısmın kendisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Eşimin AYM başvurusu ve onun adına temsilcisi olarak AİHM’ye yapacağım başvuru açısından, ekteki belgeleri kendisine imzalatabilmem ve kendisinin bu konulardaki son tavsiye ve talimatlarını alabilmem için, kendisiyle görüşme talebinde bulunuyorum. AYM ve AİHM başvuruları açısından belirli sürelere uyulma şartı bulunduğu için, süreleri kaçırmamak ve zamanında başvuruları yapabilmem adına bu görüşmeye bugün izin verilmesini talep ediyorum.

Eğer görüşmeme izin verilmeyecekse, mahkemeye erişme hakkı ile AİHS’nin 34. maddesinde korunan bireysel başvuru yapma hakkının devlet tarafından ihlal edilmemesi için, en azından ekteki belgelerin görevli bir personeliniz tarafından eşime imzalatılarak tarafıma bugün teslim edilmesini talep ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 22/08/2016.

Talep edenin adı ve soyadı

İmzası

Ekler:

 1. AYM başvuru formunun başvurucuya ait imza kısmının yer aldığı son sayfası

 2. AİHM başvuru formunun yetki belgesine ilişkin 3. Sayfası

ÖNCELİKLE ACİL OLARAK ŞUNLARI YAPINIZ:

 1. AYM başvurusu açısından, başvurucunun kendi seçtiği avukatı yoksa sadece kendisi imzalayarak başvuru yapabilir. Başvurucu AYM başvurusu için eşine de vekâlet veremez. Bu nedenle başvuru formunu başvurucunun imzalaması gerekir. Bu açıklayıcı metnin eki olan AYM başvuru formunun imzaya ilişkin sayfasını yazıcıda yazdırıp, yukarıdaki dilekçe ekine ekleyerek başvurucunun bulunduğu cezaevine gidiniz. Cezaevi idaresine AYM’ye başvuru yapacağınızı ve başvuru formunun imza kısmını başvurucunun imzalaması gerektiğini ve bu nedenle kendisiyle görüşmek istediğinizi veya belirtilen sayfayı kendisine imzalatıp aynı gün size geri vermelerini yazılı dilekçe ile talep ediniz. Bugün git, yarın gel şeklinde cevap verirlerse, sürenin dolmak üzere olduğunu ve mutlaka bugün imzalaması gerektiğini söyleyiniz. İmzalamaya izin verirlerse sorun çözülmüş olacaktır. Bu durumda AYM başvuru formunun boş kısımlarını doldurup, başvurucunun imzaladığı imzalı sayfayı da son sayfa olarak başvuru formuna ekleyiniz. 30 günlük süreyi kaçırmadan AYM’ye doğrudan giderek başvuruyu teslim ediniz. Teslim belgesi alınız. AYM’ye gidemezseniz, bir mahkeme kalemine başvurarak da başvuruyu yapabilirsiniz. 1. Eğer cezaevi idaresi başvurucunun başvuruyu imzalamasına izin vermezse, bu durumda başvuru formunu başvurucu adına imzalayarak (aynen itiraz dilekçesinde olduğu gibi) “başvurucu adına eşi” şeklinde yazarak imza atınız ve süresinde başvuruyu AYM’ye sununuz. İmza kısmının hemen üzerine şu yazıyı yazıp, daha sonra imzalayınız: “Kayyım atanan şirket(ler)in ortağı başvurucu tutuklu olup dilekçeyi imzalaması için bulunduğu cezaevi idaresine başvurdum. Ancak kendisiyle görüşmeme izin verilmediği gibi, bir görevli aracılığıyla da AYM başvuru formunun imzaya ilişkin sayfası başvurucuya imzalatılıp tarafıma verilmedi. Başvuru formunu imzalatma talebim cezaevi idaresince reddedildi. Ret nedeni belirtilmediği gibi, talebin reddine ilişkin herhangi bir yazılı belge de, talep etmeme rağmen cezaevi idaresince verilmedi. Bu nedenle başvurucu adına bu dilekçeyi eşi/kardeşi/babası olarak ben imzaladım. Bu başvurucunun kişi yönünden reddi halinde ilk olarak AİHS’nin 6. Maddesinde korunan mahkemeye erişme hakkı ihlal edilmiş olacaktır. Ayrıca AİHM’ye başvuru için iç hukuku usulüne uygun olarak tüketme hakkı başvurucunun elinden alınmış olacağı için AİHM’ye de başvuru hakkı engellenmiş olacaktır. Böylece AİHS’nin 34. Maddesinde korunan bireysel başvuru hakkı da devlet tarafından ihlal edilmiş olacaktır”. Bu yazıyı da yazdıktan sonra başvuru formunu imzalayıp AYM’ye sununuz. Yukarıdaki dilekçenin bir fotokopisini de başvuruya ekleyiniz. 1. Başvuru formunun hak ihlalleri bölümüne ayrıca mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğini de yazınız (Bu hak ihlali örnek başvuru formunda yazılı olup eğer bu sorunla karşılaşmazsanız, başvuru formundan bu hak ihlaline ilişkin bölümü tamamen çıkarınız). 1. EKLER: Kayyım atama kararına karşı yapılan itirazın reddi kararı tebliğ edildikten sonra, 30 günlük başvuru süresi kaçırılmadan, başvuru formu eksiksiz şekilde doldurularak ve son sayfadaki ekler de hazırlanarak, başvuru formuna ekleyip başvuruyu mahkemeler aracılığıyla veya AYM’ye doğrudan yapınız. Ayrıca farklı ekler başvuru formuna eklenirse, o belgelerin isimlerini de son sayfaya ekler bölümüne yazıp ek olarak başvuru formuna ekleyiniz ve başvuru formunu bu şekilde sununuz. Eklerin neler olduğu son sayfada yazılıdır. 1. AYM BAŞVURUSU VE ON SAYFA KURALI: Başvuru formu kural olarak 10 sayfadan fazla olmamalıdır. İlk kapak sayfası ile kişisel bilgilerin yer aldığı 2. Sayfa çıkarıldıktan sonra, başvuru formu 10 sayfadan fazla olursa, birkaç sayfalık özet bir metin de hazırlanarak eklerde AYM’ye sunulmalıdır (İçtüzük m. 60). Eğer başvuru formu toplamda 12 sayfayı geçerse, olayların ve hak ihlallerinin kısa bir özetini yapıp bu özeti de eklerde AYM’ye sunmak gerekir. Aksi durum başvurunun reddine yol açar. Örnek AYM başvuru formu 10 sayfadan fazla olduğu için özet bir metin hazırlanıp başvuru formunun sonuna eklendi. Başvuru formunun devamına eklenmiş olan özeti de durumunuza (özellikle farklı renkteki kısımları) uyarlayarak Ek-1 olarak başvuru formuna ekleyiniz. Ek 1’in son sayfasını imzalamanın yanında, başvuru formunun son sayfasını (EKLER’den hemen önceki kısmı) imzalamanın zorunlu olduğunu unutmayınız. 1. AYM başvuru formundaki farklı renkte belirtilen bilgilerin doğruluğunu özellikle kontrol ediniz, boşlukları doldurmayı unutmayınız. 1. AYM’DEN HEMEN SONRA AİHM BAŞVURUSU YAPINIZ 1. AYM BAŞVURUSUNDAN HEMEN SONRA, BİR HAFTA İÇİNDE AİHM BAŞVURUSU YAPINIZ: Yukarıda açıklandığı şekilde AYM’ye başvuru yaptıktan kısa bir süre sonra (bir hafta sonra olabilir), örnek olarak hazırlanmış ve bu metnin eki olan AİHM başvuru formunu (Bu konuda Kayyım Atama – AİHM Aşamasına ilişkin örnek metinlere bakınız) eksiksiz doldurarak AİHM’ye hemen başvuru yapınız. Kayyım atamaya ilişkin AİHM’ye yapılacak başvuru formuna dair örnek başvuru formu ve açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır. AİHM’ye yapılacak bu başvuruda, özellikle sulh ceza hâkimliklerinin bağımsızlık ve tarafsızlık niteliklerine sahip olmadıkları gerekçesiyle AİHS’nin 6/1 maddesinin ihlal edildiği ileri sürülecektir. Kayyım atama kılıfı altında mal varlığına el koyma AİHS’nin 6/1 maddesi anlamında medeni hak ve yükümlülüklere ilişkin bir uyuşmazlık olup ancak bağımsız ve tarafsız bir mahkemece karara bağlanmalıdır. Sulh ceza hâkimlikleri bağımsız ve tarafsız değildir (somut bulgulara dayalı) denerek, bu aşamada AYM kararı beklenmeden doğrudan AİHM’ye başvuru yapılmalıdır. Çünkü AYM’nin bu konudaki görüşü birçok kararıyla yerleşik hale gelmiştir; artık AYM’nin bu husustaki kararını beklemeye gerek olmadan AİHM’ye başvuru yapılabilir. AYM bu hak ihlali açısından etkisiz bir başvuru yoluna dönüşmüştür. 1. Aynı zamanda AYM önünde ileri sürülen diğer hak ihlalleri de AİHM başvuru formunda ileri sürülebilir. AYM karar verince, kararın bir örneği AİHM’ye gönderilerek, diğer hak ihlalleri açısından da iç hukuk yollarının tamamen tüketildiği belirtilmiş olur. 1. Eğer belirtilen konuda AYM kararını bekler ve hemen AİHM başvurusu yapmazsanız, AİHM ileride aşağıdaki gerekçe ile başvurunuzu reddedebilir: “AYM’nin bu husustaki kararı bilinmesine rağmen, itirazdan sonra süresi içerisinde başvuru yapılmadığı için reddedilmiştir.” Bu nedenle, AYM başvurusundan hemen sonra mutlaka AİHM başvurusu da yapılmalıdır. 1. AYM VE AİHM BAŞVURULARINA HANGİ ADRES YAZILMALI? Başvuru formlarında yazılacak adres bilgileri mümkünse uzun süre değişmeyecek bir adres olmalıdır. Adres bilgileriniz değişince her iki mahkemeyi de faksla VE mektupla bilgilendirmek başvurucuya düşmektedir. Mahkemeleri (AYM ve AİHM), başvuru numaralarını da yazarak bu durumdan mutlaka haberdar ediniz.

BAZI ÖZEL DURUMLAR

 1. İtiraz süresini kaçırmış olan başvurucular ne yapmalı? 1. Kayyım atama kararı tebliğ edildikten sonra 7 günden fazla süre geçmişse, artık itiraz edilemez. Bu durumda, nöbetçi sulh ceza hâkimliğine bir dilekçe verilerek, kayyım atama kararının CMK’nın 133. Maddesi ile Anayasa ve AİHS’ye aykırı olduğu için kaldırılması istenebilir (Örnek dilekçe aşağıdadır). Bu talep büyük ihtimal reddedilecektir. Ret kararının tebliğinden itibaren itiraz için tekrar 7 günlük bir süre işlemeye başlayacaktır. Bu kez 7 günlük süreyi kaçırmadan, bu metnin eki olan itiraz dilekçesi somut olaya uyarlanarak, kayyımın devam ettirilmesine ilişkin karara itiraz edilebilir. İtiraz reddedilince, yukarıdaki tüm süreler yeniden işlemeye başlar. Bu durumda yukarıda anlatılanları sırasıyla yapınız. 1. Daha önce aynı konuda AYM ve AİHM’ye başvurmuş ancak başvuruları eksik ve gerektiği gibi olmayan başvurucular ne yapmalı? 1. Eğer bu metinlerde yazıldığı şekilde AYM ve/veya AİHM’ye başvuru yapmamış olan başvurucular varsa, onlar da bir üst başlık altında yazılanları tekrarlayarak, yeniden eksiksiz başvuru yapabilirler. 1. Bu durumda, nöbetçi sulh ceza hâkimliğine bir dilekçe verilerek, kayyım atama kararının CMK’nın 133. maddesi ile Anayasa ve AİHS’ye aykırı olduğu için kaldırılması istenebilir. Bu talep reddedilince, ret kararının tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde, bu metnin eki olan itiraz dilekçesi somut olaya uyarlanarak ret kararına itiraz edilebilir. İtiraz reddedilince, yukarıdaki tüm süreler yeniden işlemeye başlar. Bu durumda yukarıda anlatılanları sırasıyla yapınız. Bu metnin eki olan AYM ve AİHM başvuru örneklerini dikkate alarak, AYM ve AİHM’ye yeni birer başvuru yapınız.

Dilekçe örneği:

… … NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

İstanbul 3. Sulh ceza hakimliğinin … tarih ve …. Değişik iş sayılı kararı ile ortağı olduğum …. A.Ş. isimli şirket(ler)e CMK’nın 133. Maddesi gerekçe gösterilerek kayyım atanmıştır.

Bu karar CMK’nın 133. Maddesindeki koşullara aykırı olduğu gibi, Anayasanın ve AİHS’nin koruduğu mülkiyet hakkı, teşebbüs hürriyeti, masumiyet karinesi, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ile özel hayata ve aile hayatına saygı hakkına aykırı olduğu için kaldırılması gerekir. Bugüne kadar da şirket faaliyetleri çerçevesinde suç işlenmeye devam ettiğine dair varsa deliller toplanmış olmalıdır. Kayyım atamadan kanunun beklediği menfaat gerçekleşmiştir. Devam eden hak ihlallerine son verilmesi açısından belirtilen sulh ceza hâkimliği kararı uyarınca verilen kayyım atama kararının kaldırılmasını talep ediyorum.

Sonuç talebi: Yukarıda belirtilen kayyım atamaya ilişkin hâkimlik kararının kaldırılmasını, belirtilen hukuk normları uyarınca talep ederim. 28/08/2016.

Talep edenin adı ve soyadı

İmzası


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bir ticari şirkete cmk’nın 133. maddesi gereğince, sulh ceza hâkimliğince kayyım atanması durumunda neler yapılmalı? iconCmk'nın 280/1-b maddesi atfıyla cmk'nın 289/1-h maddesi

Bir ticari şirkete cmk’nın 133. maddesi gereğince, sulh ceza hâkimliğince kayyım atanması durumunda neler yapılmalı? iconKıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde...

Bir ticari şirkete cmk’nın 133. maddesi gereğince, sulh ceza hâkimliğince kayyım atanması durumunda neler yapılmalı? iconİstanbul sulh ceza hâKİMLİĞİ’ne sunulmak üzere istanbul sulh ceza hâKİMLİĞİNE

Bir ticari şirkete cmk’nın 133. maddesi gereğince, sulh ceza hâkimliğince kayyım atanması durumunda neler yapılmalı? iconKıbrıs Türk Yönetimi Meclisi'nin 18 Haziran, 1971 tarihli oturumunda...

Bir ticari şirkete cmk’nın 133. maddesi gereğince, sulh ceza hâkimliğince kayyım atanması durumunda neler yapılmalı? iconMahkeme, hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde, ticari...

Bir ticari şirkete cmk’nın 133. maddesi gereğince, sulh ceza hâkimliğince kayyım atanması durumunda neler yapılmalı? icon4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ve 3201...

Bir ticari şirkete cmk’nın 133. maddesi gereğince, sulh ceza hâkimliğince kayyım atanması durumunda neler yapılmalı? iconSulh ceza mahkemesi sayin hâKİMLİĞİ’NE

Bir ticari şirkete cmk’nın 133. maddesi gereğince, sulh ceza hâkimliğince kayyım atanması durumunda neler yapılmalı? iconAnayasa mahkemesi’Nİn yeni yapisi neler getiRİyor

Bir ticari şirkete cmk’nın 133. maddesi gereğince, sulh ceza hâkimliğince kayyım atanması durumunda neler yapılmalı? iconTemsilciler Meclisi tarafıdan geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Gemilerin...

Bir ticari şirkete cmk’nın 133. maddesi gereğince, sulh ceza hâkimliğince kayyım atanması durumunda neler yapılmalı? iconYukarıda isim ve yerleşim yeri yazılı derneğin kuruluş bildirimi...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com