ÜÇÜNCÜ BÖLÜm markanın içereceği işaretler, Marka Korumasının Elde Edilmesi ve Marka Tescilinde Red Nedenleri


sayfa1/5
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5

MADDE GEREKÇELERİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Madde, bu Kanun Tasarısının amaç ve kapsamını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 2- Madde, Kanun Tasarısında geçen ve açıklanmasına ihtiyaç duyulan ibarelerin tanımlanması amacıyla düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Korumadan Yararlanacak Kişiler Milletlerarası Anlaşmaların Öncelikle Uygulanması

Korumadan Yararlanacak Kişiler

Madde 3- Madde, bu Kanun Tasarısı kapsamındaki hükümlerden yararlanacak kişilerin açıkça belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Milletlerarası Anlaşmaların Öncelikle Uygulanması

Madde 4- Maddede bu hükme yer verilmesinin nedeni, Anayasa'nın milletlerarası anlaşmaların geçerliliği hakkındaki hükmüne uygun bir düzenleme yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Markanın içereceği işaretler, Marka Korumasının Elde Edilmesi ve Marka Tescilinde Red Nedenleri

Markanın içereceği işaretler

Madde 5- Marka olarak tescil edilebilecek işaretlerin tanımlandığı bu maddede 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'den farklı olarak sadece teşebbüs kelimesi yerine işletme kelimesi kullanılmıştır. Ticaret Kanunumuzda da işletme kelimesi kullanıldığı ve işletmenin teşebbüsten daha fazla bilinirliğe sahip olduğu göz önüne alınarak bu değişiklik yapılmıştır. Madde, 89/104 sayılı Topluluk Marka Yönergesi Madde 4'e ve Dünya Ticaret Örgütü Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması Madde 15'e uyumlu olduğundan herhangi bir değişikliğe gerek görülmemiştir.

Maddenin ikinci fıkrası endüstriyel tasarım ve marka arasındaki farkın açıkça belirtilmesi amacıyla eklenmiştir.


Marka Korumasının Elde Edilmesi

Madde 6- Madde başlığı ile içeriği arasındaki uyumsuzluk giderilmeye çalışılmış ve bu sebeple "Marka Hakkının Elde Edilmesi" olan madde başlığı "Marka Korumasının Elde Edilmesi" biçiminde düzeltilmiştir. Esasen, marka korumasının elde edilmesi için kullanımla yumuşatılmış tescil sistemini benimseyen ülkemizde, hüküm bu ilkeyi açıkça belirtmektedir.

Marka Tescilinde Red için Mutlak Nedenler

Madde 7- 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de de aynen yer alan bu hüküm 89/104 sayılı Topluluk Marka Yönergesi Madde 7 ve Alman Marka Kanunu Madde 8 ile uyumlu olduğundan, esasa ilişkin herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır.

Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ayırt ediciliğin sağlamamasını düzenlemektedir. Bentte ikili bir ayrıma gidilerek eşyaya bağlı ayırt edici olmama ve hiçbir mal ve hizmet için ayırt edici olmama halleri açıkça belirtilmiştir. Yapılan düzenleme Topluluk Marka Tüzüğü Madde 7 ile tam uyumludur.

Maddenin birinci fıkrasının b bendinde tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurulmuş bir markanın aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya benzer mal veya hizmetler için reddi ön görülmüştür. Daha önceki marka sahiplerinin haklarının korunmasını ve kamunun yanıltılmasını önlemeyi amaçlayan bu hüküm 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'den aynen alınmıştır.

Maddenin birinci fıkrasının c bendi tasvir edici işaretlerin bir kişinin tekeline verilmesi suretiyle rekabetin bozulmasının ve diğer üreticiler ile tüketicilerin bundan zarar görmesinin önlenmesine yönelik olarak tercih edilmiştir. Tüm modern marka sistemlerinde ve Topluluk Marka Tüzüğü Madde Tde de aynı hüküm yer almaktadır.

Maddenin birinci fıkrasının d bendinde tasvir ediciliğin özel bir hali olan ticaret alanında herkes tarafından kullanılma ve belirli bir meslek veya sanat erbabını belirtme hali düzenlenmiştir.

Maddenin birinci fıkrasının e bendi Topluluk Marka tüzüğü Madde Tde ve Alman Marka Kanunu Madde 8 de aynen yer almaktadır. Böylelikle Malın özgün doğal yapısında ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler marka olarak tescil edilemeyecektir.

Maddenin birinci fıkrasının f bendi halkı yanılgıya düşürecek markaların tescil edilemeyeceğini hükme bağlamış olup Topluluk Marka Tüzüğü Madde Tde ve Alman Marka Kanunu Madde 8'de aynen yer almaktadır.

Maddenin birinci fıkrasının g bendi ülkemizin de taraf olduğu Paris sözleşmesi uyarınca reddedilmesi gereken marka tescil başvurularını düzenlenmekte olup, hüküm sözleşme uyarınca maddede yer almıştır.

2


Maddenin birinci fıkrasının h bendi ile, Paris Sözleşmesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka malolmuş veya ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaret ve adlandırmaları içeren markaların tescil edilemeyeceği vazedilmiş olup benzer hüküm Topluluk Marka Tüzüğü Madde Tde de yer almaktadır.

Maddenin birinci fıkrasının i bendinde ise Türkiye'de iyi bilinen markanın ününden haksız avantaj sağlanması veya ayırt edici karakterinin zedelenmesi hallerinde farklı mal veya hizmetler için dahi marka tescil başvurusunun reddedilebileceği hükmü eklenmiştir. Böylelikle, ingiliz Marka Kanunu Madde 5 ve Alman Marka Kanunu Madde

10 da yer alan benzer hükümler gibi değerlendirme yapan uzmana kötü niyeti aşikar olan bu tür başvuruları re'sen reddetme yetkisi verilmiştir.

Maddenin birinci fıkrasının j bendi ile dini değerleri ve sembolleri içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm ile, dini sembollerin ticaret alanında kullanılmasının önlenmesi amaçlanmıştır.

Maddenin birinci fıkrasının k bendi ile kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı marka tescil taleplerinin reddi düzenlenmiş olup benzer düzenleme Topluluk Marka Tüzüğü Madde Tde de yer almaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasında ise kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış markalar için a, c ve d bentlerine göre reddedilememe hali düzenlenmiş olup hüküm Topluluk Marka Tüzüğü'nde de aynen yer almaktadır.

Marka tescilinde Red için Nispi Nedenler

Madde 8- 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de aynen yer alan bu hüküm 89/104 sayılı Topluluk Marka Yönergesi Madde 8 ile uyumlu olduğundan özüne ilişkin değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır.

8 inci Maddenin birinci fıkrasında aynı veya karışıklığa yol açabilecek derecede benzer markaların başvuruya itiraz düzenlenmiştir. Hüküm Topluluk Marka Tüzüğü'nde de yer almaktadır.

8 inci Maddenin ikinci fıkrasında ise Türkiye'nin taraf olduğu Paris Sözleşmesi kapsamındaki (Türkiye'de iyi bilinen ancak tescile bağlanmamış) tanınmış markaların, sahibinin itirazı üzerine reddedileceği hükme bağlanmıştır.

Ticari vekil veya temsilcinin marka tescil başvurusunda bulunması halini düzenleyen 8 inci Maddenin 3 üncü fıkrası, 89/104 sayılı Topluluk Marka Yönergesi Madde 4'e uygun olarak düzeltilmiştir.

8 inci Maddenin dördüncü fıkrasında ise daha önce kullanılan tescilsiz bir marka veya ticari işaretin sahibi tarafından yapılabilecek itirazlar, Topluluk Marka Tüzüğüne benzer olarak düzenlemiştir.

8 inci Maddenin beşinci fıkrasında ise tanınmış markalar Dünya Ticaret Örgütü Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIP's) ve Topluluk Marka Tüzüğüne uyumlu olarak düzenlenmiştir.

3


8 inci Maddenin altıncı fıkrasında ise, marka tescil başvurusunun başkasına ait şahsi veya sınai hakları içermesi hali Topluluk Marka Tüzüğüne uyumlu olarak düzenlenmiştir. 8 inci Maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarında ise, koruma süresi sona eren markaların başkaları adına tescil edilmek istenmesi durumu, Topluluk Marka Tüzüğüne uygun olarak düzenlenmiştir.

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Madde 35'de düzenlenen kötü niyetle yapılmış bir marka tescil başvuruna itiraz hali ise, itiraz sebeplerinin aynı madde içerisinde bulunması saiki ile Madde 8'de son fıkra olarak düzenlenmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı ve Markaların Kullanılması

Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı

Madde 9- Maddenin birinci fıkrasında marka tescilinden doğan hakkın kapsamı belirtilmiş, ikinci fıkrada ise marka sahibinin izni olmadan üçüncü kişilerin markayı kullanmalarının yasaklanabileceği haller sayılmıştır. Topluluk Marka Tüzüğü Madde 9

ve Alman Marka Kanunu Madde 14 gözetilerek konulan madde ile mezkur düzenlemeler ile uyum amaçlanmıştır.

Maddenin ikinci fıkrasının beş numaralı bendinde Markanın internet'te kullanılması hali

düzenlenmiştir. Bu bent Topluluk Marka Tüzüğü ve Alman Marka Kanununda yer almamaktadır. Ancak internet'te marka kullanımının marka hakkı kapsamına girdiği hususunda hem yerli ve yabancı doktrinde hem de yerli ve yabancı mahkeme içtihatlarında tam bir görüş birliği mevcuttur. Fiilen karşımıza yeni çıkan bir olgunun, markalar ile ilgili düzenleme yapılırken açıkça vazedilmesinin faydalı olacağı düşüncesiyle mezkur hüküm konulmuştur. Hüküm konulurken aralarında WIPO tahkim ve arabuluculuk merkezinin de bulunduğu internet alan adı ile marka arasındaki uyuşmazlıkları çözen merkezlerin kuralları esas alınmıştır.

Markanın Sözlük veya Başka Başvuru Eserlerinde Yer Alması

Madde 10- Madde de markanın tescilli marka olduğu belirtilmeden sözlük veya başka başvuru eserlerinde yer alması durumu düzenlenmiştir. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de benzer şekilde yer alan hüküm Topluluk Marka Tüzüğü Madde 10'da da yer almaktadır.

Ticari Vekil veya Temsilcisi Adına Tescilli Markanın Kullanımının Yasaklanması

Madde 11- Madde de ticari vekil veya temsilcisi adına tescilli markanın kullanımının yasaklanması düzenlenmiştir. Topluluk Marka Tüzüğü Madde 11 'de yer alan hüküm 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de yer almaktaydı. Tasarıda, hüküm mehaza uygun şekilde düzenlenmiştir.

4


Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamına istisna

Madde 12- Markanın, sahibine sağladığı münhasır haklara sınırlamalar getiren bu hüküm, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Topluluk Marka Tüzüğü Madde 12 ve Topluluk Marka Yönergesi Madde 6'da da yer almaktadır. Ancak, 556 sayılı Kanun Hükmündeki ifade ediliş biçimine doktrinde yöneltilen eleştiriler ve Tüzük ve Yönergedeki anlam netliğinin Kanun Hükmünde Kararnamede bulunmaması nedenleri ile madde aslına uygun biçimde yeniden kaleme alınmıştır.

Marka Tescilinden Doğan Hakların Tüketilmesi

Madde 13- Madde, marka sahibi tarafından veya onun izni ile satışa sunulmuş markalı ürün üzerindeki marka hakkının tüketilmiş sayılması ile ilgilidir. Markadaki haklar açısından, ülkemiz ulusal tükenme ilkesini kabul etmiş olduğundan bu ilke fıkra birde açıkça belirtilmiştir.

Maddenin ikinci fıkrası ise Topluluk Marka Tüzüğü Madde 13 ve Topluluk Marka Yönergesi Madde 7 ye uygun olarak tekrar düzenlenmiştir.

Markanın Kullanılması

Madde 14- Maddede markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerle ilgili olarak kullanılması gerektiği açıkça işaret olunmuştur. Ayrıca, aynı hükümde markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerle ilgili olarak ciddi biçimde kullanılması (gerçek kullanım) gereğinden açıkça söz edilmiştir. Diğer taraftan, markanın kullanılmaması Markalar Kanunu anlamında da iptal sebebi olduğundan Madde 51 'deki yaptırımdan hükümde açıkça bahsedilmiştir.

ikinci fıkrada markayı ciddi kullanma kabul edilebilecek durumlar sayılmıştır. Maddenin mehazını, Topluluk Marka Tüzüğü Madde 15 ve Topluluk Marka Yönergesi Madde 10 oluşturmaktadır.

İKİNCİ KISIM Marka Başvurusu

BİRİNCİBÖLÜM

Başvuru Şartları, Başvurunun Bölünmesi, Geri Çekilmesi ve Sınırlandırılması

Tescil Mercii

Madde 15- Bu madde ile marka tescilinde yetkili makamın Türk Patent Enstitüsü olduğu ve talep edilen her marka için ayrı bir başvuru yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Başvuru Şartları

Madde 16- Maddede, geçerli bir marka tescil başvurusu yapılması için gerekli belgeler Marka Kanunu Andlaşması hükümleri de dikkate alınarak tekrar düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında başvuru tarihinin Enstitüce nasıl saptanacağı belirtilmiştir. Maddenin üçüncü fıkrasında yabancı dilde olan belgelerin Türkçe tercümelerinin gerekliliği, dördüncü fıkrada ise başvuru ile ilgili usul ve esasların yönetmelikte belirtileceği ifade edilmiştir.

5


Maddenin son fıkrası ise Marka Kanunu Andıaşmasında olduğu gibi Türk Patent Enstitüsünün makul nedenlerle şüpheye düşmesi halinde, her türlü belgeyi isteyebileceği hükmünü içermektedir. Bu bağlamda, Enstitü gerekli şartlarda başvuru sahibinden iştigal belgesi dahil her türlü belgeyi isteyerek üçüncü kişilerin hak kaybına uğramasını önleyecektir.

Sınıflandırma

Madde 17- Madde, mal veya hizmetlerin ait oldukları sınıflandırma ilkelerini belirtmektedir. Ayrıca, Enstitünün başvuru dilekçesinde yer alan mal veya hizmetler üzerinde düzenleme yetkisi ve bunun koşulla~ı da maddede açıkça belirtilmiştir.

Marka Başvurusunun Bölünmesi

Madde 18- Madde ülkemizde 01.01.2005 tarihinde uygulanmaya başlanan Marka Kanunu Andlaşması çerçevesinde mevzuatımıza giren yeni bir müesseseyi yani, markanın bölünmesini düzenlemektedir. Marka tescil başvurusunun bölünmesi prosedürü, birden çok mal ve/veya hizmet grubunda tescili talep edilen bir marka tescil başvurusunun, itiraza konu olan bölümleri hariç tescil işlemlerinin devamına imkan sağlamayı amaçlamaktadır. Marka Kanunu Andlaşması çerçevesinde bölünme zamanı, bölünme koşulları ve Enstitünün bölünme talebini kabul etmeyeceği haller ayrıntılı olarak sıralanmıştır. Kanunda ayrıntılı düzenleme yapmaya çalışılmasının sebebi hukuki güvenlik ve henüz uygulanmaya başlanmamış bir prosedürün yol açabileceği sakıncaların öngörülerek şimdiden bertaraf edilmesi çabasıdır.

Başvurunun Geri Çekilmesi ve Sınırlandırılması

Madde 19- Bu madde ile bir markanın tescile bağlanmadan önce nasıl geri çekilebileceği ve sınırlandırılabileceği düzenlenmiştir. Topluluk Marka Tüzüğü Madde 44 esas alınarak düzenlenen hüküm, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 38'den daha kapsamlı olduğu gibi Enstitü uygulamaları ile de rahatlıkla bağdaşabilecek niteliktedir.
  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜm markanın içereceği işaretler, Marka Korumasının Elde Edilmesi ve Marka Tescilinde Red Nedenleri iconBeşinci Bölüm;Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki işlemler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜm markanın içereceği işaretler, Marka Korumasının Elde Edilmesi ve Marka Tescilinde Red Nedenleri iconYasal düzenlemeler – (marka) (1)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜm markanın içereceği işaretler, Marka Korumasının Elde Edilmesi ve Marka Tescilinde Red Nedenleri iconMarka hakki ve markalarin uluslararasi korunmasi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜm markanın içereceği işaretler, Marka Korumasının Elde Edilmesi ve Marka Tescilinde Red Nedenleri iconForbes Dergisi tarafından bugün dünyanın en değerli markası olarak...

ÜÇÜNCÜ BÖLÜm markanın içereceği işaretler, Marka Korumasının Elde Edilmesi ve Marka Tescilinde Red Nedenleri iconKişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜm markanın içereceği işaretler, Marka Korumasının Elde Edilmesi ve Marka Tescilinde Red Nedenleri iconKara barutun elde edilmesi ile ilgili ilk yazılı belge 1225 yıllarında...

ÜÇÜNCÜ BÖLÜm markanın içereceği işaretler, Marka Korumasının Elde Edilmesi ve Marka Tescilinde Red Nedenleri icon2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın...

ÜÇÜNCÜ BÖLÜm markanın içereceği işaretler, Marka Korumasının Elde Edilmesi ve Marka Tescilinde Red Nedenleri iconTakdiri İndirim Nedenleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜm markanın içereceği işaretler, Marka Korumasının Elde Edilmesi ve Marka Tescilinde Red Nedenleri iconKonutlarda yaşanan yoğUŞma sonucu rutubet ve küf mantari oluşumunun nedenleri ve çÖZÜm yöntemler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜm markanın içereceği işaretler, Marka Korumasının Elde Edilmesi ve Marka Tescilinde Red Nedenleri iconÜçüncü ve dördüncü fıkralar Mülga: 22/11/1990 3684/6 md


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com