Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan "Vergi Usul Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince,


sayfa1/19
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan "Vergi Usul Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmî Gazete'de yayınlanmak suretiyle ilân olunur.


Sayı : 27/1977


VERGİ USUL YASASI

( 13/1980 ve 24/2015 sayılı Değişiklik Yasaları ile değiştirilmiş

ve birleştirilmiş şekliyle )


Kıbrıs Türk Federe Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar.


Kısa İsim

1.

Bu Yasa "Vergi Usul Yasası" olarak isimlendirilir.


BİRİNCI KISIM

BAŞLANGIÇ KURALLARIKapsam

2.

(1)

Bu Yasa, 3. maddede yazılı olanlar dışında bütçeye giren vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır.


24/2015
(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim zamlar ve faizler de bu Yasaya tabidir.
(3)

Bu Yasa, kaldırılan vergi, resim ve harçlar hakkında da uygulanır.


Gümrük vergileri

3.

Gümrük Müdürlüğü tarafından alınan vergi ve resimler, bu Yasa'ya tabi değildir.


Vergi Yasalarının Uygulanması ve İspat

24/2015

4.

(1)

Vergi yasalarının uygulanması: Bu Yasada kullanılan “Vergi Yasaları” deyimi, bu Yasa kurallarına tabi vergi, resim ve harç yasalarını ifade eder. Vergi Yasaları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde Vergi Yasalarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin yasanın yapısındaki yeri ve diğer maddelerde olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır.(2)

İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek niteliği esastır. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek niteliği, yemin hariç, her türlü delile ispatlanabilir. Vergiyi doğuran olayla ilgisi olmayan ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz. Ekonomik, ticari ve teknik gereklere uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve olağan olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat yükümlülüğü bunu iddia eden tarafa aittir.


İKİNCİ KISIM

VERGİLENDİRMEDE GENEL. ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Vergi Uygulanmasında Yetki


Vergi Dairesinin yetkisi

5.

Yükümlülüğü saptayan, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden yetkili makam, Vergi Dairesi'dir.


Vergi Gizliliği

24/2015

6.

(1)

Aşağıda belirtilen kişiler, görevleri dolayısıyla, yükümlünün ve yükümlü ile ilgili kişilerin, kendilerine, işlem ve hesap durumlarına, iş, işletme ve servetlerine veya mesleklerine ilişkin olmak üzere gizli kalması gereken hususları açığa vuramaz ve kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamazlar. Ayrıca bu kural, aşağıda belirtilen kişiler bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder.


(a)

Vergi işlemleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar;


(b)

Vergi Yasalarına göre kurulan komisyonlara katılanlar;


(c)

Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler.

Ancak, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla, gelir vergisi yükümlülerinin Gelir Vergisi Beyannamelerinde beyan edilen gelirleri ile bu gelirleri üzerinden tarh olunan yıllık Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde beyan edilen vergi matrahları ile bu matrahlar üzerinden tarh olunan Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ile yükümlülerin ad ve unvanları ve varsa yetkili muhasip-murakıpların ad ve unvanları, beyanname vermeyenlerle zarar gösterenlerin bu durumları Vergi Dairesi tarafından, beyannamenin verildiği veya verilmesi gereken yıl içinde Resmî Gazete’de yayımlanır. Yükümlülerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye İşleriyle Görevli Bakanlıkça açıklanabilir.(2)

Bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlıkça hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete'de yayımlayacağı bir tüzükle belirlenir.(3)

Herhangi bir kişi, Resmî Gazete’de yayımlanan yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen bilgileri, tamamen veya kısmen gazetelerde yayımlayabilir veya bir kitapta toplayabilir.

Ancak bu bilgiler ele alınarak, yükümlülerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edilemez.


Yasaklar

7.

(1)

6. maddede belirtilen kişiler :(a)

Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine;(b)

Kan veya sıhrî usul ve füruna, evlâtlığına veya, kendisini evlât edinene yahut kan hısımlığında üçüncü (bu derece dahil), sıhri hısımlıkta, bu hısımlığı meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa dahi üçüncü (bu derece dahil) dereceye kadar olan civar hısımlarına;(c)

Yasal temsilcisi veya vekili bulunduğu kimselere ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar, Mahkemeye intikal eden olaylar hakkında karar veremezler veya bu kararlara katılamazlar.
(2)

Vergi işlem ve incelemeleri ile uyuşmazlıklarında görevli memurlar, yükümlülüklerin, Vergi Yasası'nın uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve diğer özel işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar
(3)

Herhangi bir kamu görevlisinin, yükümlülerin, Vergi Yasasın uygulanması ile ilgili hesap, yasa ve diğer özel işlerini ücretli veya ücretsiz yapması halinde, bu hesap, yazı ve işler Vergi Dairesince dikkate alınmaz.İdarenin yardımı


8.


Başta tüm kamu görevlileri olmak üzere, tüm Kaza İdare Âmirleri, Emniyet Amir ve memurları, Belediye Başkanları, muhtarlar ve kamu kuruluşları, Vergi Yasası'nın uygulanmasında, uygulayıcı memurlara ve komisyonlara ellerindeki bütün olanaklarla kolaylık göstermeye ve yardımda bulunmaya zorunludurlar.İKİNCİ BÖLÜM

Vergi Sorumluluğu


Yükümlü vergi sorum-lusu ve Vergi Sicil Numara-ları 24/2015

9.

(1)

Yükümlü, Vergi Yasalarına göre vergi ödemekle borçlu gerçek veya tüzel kişidir.(2)

Vergi Sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından alacaklı Vergi Dairesine karşı muhatap olan kişidir.(3)

Vergi Yasaları ile kabul edilen haller dışında, yükümlülüğe veya vergi sorumluluğuna ilişkin özel anlaşmalar, Vergi Dairesini bağlamaz.(4)

Bu Yasanın müteakip kurallarında geçen “yükümlü” deyimi Vergi Sorumlularını da kapsar.(5)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olan her gerçek kişi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kayıtlı tüzel kişilere bir vergi sicil numarası verilir. Vergi sicil numarası, gerçek kişilerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı numarası, tüzel kişilerde ise Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi tarafından verilen kayıt numarasıdır.(6)

Yukarıdaki (5)’inci fıkrada belirtilen gerçek ve tüzel kişiler dışında kalanların vergi sicil numaraları ile ilgili usul ve esasları belirlemeye Vergi Dairesi Müdürlüğü yetkilidir.(7)


Vergi sicil numarasının kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzenlenecek belgelerde kullanılması mecburiyetini getirmeye Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık yetkilidir.


Vergi ehliyeti

10.

(1)

Yükümlülük ve vergi sorumluluğu için, yasal ehliyet gerekmez.
(2)

Vergiyi doğuran olayın, yasalarla yasaklanmış bulunması, yükümlülüğü ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz.


Yasal temsilcilerin ödevi

11.

(1)

Tüzel kişilerin, küçükler ile kısıtlıların ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşların, yükümlü veya vergi sorumlusu olmaları halinde, bunlara düşen ödevler, yasal temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan kuruluşları yönetenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir.


24/2015
(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilenlerin bu ödevleri yerine getirmemeleri nedeniyle, yükümlülerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi alacakları, yasal ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu kural, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde bulunmayan yükümlülerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içindeki temsilcileri hakkında da uygulanır.
(3)

Temsilciler veya kuruluşu yönetenler, bu suretle ödedikleri vergiler için, gerçek yükümlülere dönebilirler.
(4)

Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, yasal temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.


Vergi kesenlerin sorumluluğu

12.

(1)

Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye zorunlu olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevlerin yerine getirilmesinden sorumludurlar.

(2)

Bu sorumluluk, bunların ödedikleri vergilerden dolayı gerçek yükümlülere dönme hakkını kaldırmaz.


Mirasçıların sorumluluğu


13.


Ölüm halinde yükümlülerin ödevleri, tereke idare memurlarına, mirası reddetmemiş yasal ve atanmış mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan herbiri, ölenin vergi borçlarından miras hisseleri oranında sorumlu olurlar.


Kaçınılmaz sebepler
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kıbrıs Türk Federe Meclisi\Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi'nin 18 Haziran, 1971 tarihli oturumunda...

Kıbrıs Türk Federe Meclisi\Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 14 Ocak 2008...

Kıbrıs Türk Federe Meclisi\Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 25 Haziran 2012...

Kıbrıs Türk Federe Meclisi\Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995...

Kıbrıs Türk Federe Meclisi\Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 18 Kasım, 1988...

Kıbrıs Türk Federe Meclisi\Temsilciler Meclisi tarafından geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Vergi...

Kıbrıs Türk Federe Meclisi\Yukarıda isim ve yerleşim yeri yazılı derneğin kuruluş bildirimi...

Kıbrıs Türk Federe Meclisi\Bir ticari şirkete cmk’nın 133. maddesi gereğince, sulh ceza hâkimliğince...

Kıbrıs Türk Federe Meclisi\Cmk'nın 280/1-b maddesi atfıyla cmk'nın 289/1-h maddesi

Kıbrıs Türk Federe Meclisi\4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ve 3201...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com