Avrasya uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 •Sayı: 6•Ocak 2015•Türkiye


sayfa1/13
d.ogren-sen.com > Doğru > Araştırma
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt:3 •Sayı:6•Ocak 2015•Türkiye


ANADOLU - TÜRK ŞEHRİ TARİHİNDE BAYBURT KENTİ ve

ANITSAL (KAMUSAL) YAPI MİRASI

Celil ARSLAN

Methiye Gül ÇÖTELİ**

ÖZ

Türklerin Anadolu’daki ilk fetih ve iskân alanlarından biri olan Bayburt, kent olarak tarihin her döneminde askeri bir nokta, konaklama merkezi, önemli bir kültür ve ticaret odağı olma özelliğini korumuş ve Türk tarihinde özel bir yere sahip olmuştur. Bu araştırmada, Bayburt kent merkezinde yer alan, Türk döneminde (13. yüzyıl-19.yy sonu) inşa edilmiş mevcut ve günümüze ulaşamamış anıtsal yapıların tespit edilmesi, anıtsal yapıların yerseçimi ile kentsel odakların/hizmet merkezlerinin ortaya konulması ve tarihi kent dokusunun sınırlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anıtsal yapı, anıtsal yapı mirası, Anadolu – Türk şehri, Bayburt, Bayburt yapıları.

CITY OF BAYBURT AND ITS MONUMENTIAL HERITAGE IN ANATOLIAN

TURKISH URBAN HISTORY

ABSTRACT

In every phase of the history, Bayburt has preserved its characteristics of a military point, an accommodation area, an important cultural and commercial node. Being one of the first conquered and settled areas in Anatolia, Bayburt has taken a special place in Turkish history. The goal of this study is to determine the monuments which was built in Bayburt city during Turkish period (13. century – end of 19. century), to expose the location of monuments and draw the limits of historical urban pattern.

Keywords: Monumental building, monumental building heritage, Anatolian Turkish city, Bayburt, monuments of Bayburt.

GİRİŞ


Türklerin Anadolu’ya göç etmesiyle birlikte Bayburt, Anadolu’daki ilk fetih ve iskân alanlarından biri olmuştur. Roma ve Bizans dönemlerinde önemini koruyan kent, Selçuklu, İlhanlı, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemlerinde varlığını sürdürmüş, aynı zamanda Türk tarihinde ve Dede Korkut Hikâyelerinde1( Karaalioğlu 1985, 60-100.) ayrı bir yer edinmiştir. Bayburt kenti’nde Türk öncesi bir yaşamdan, Türk olarak nitelenebilecek bir kentsel yaşama dönüşüm sonucunda cami, medrese, han, hamam gibi anıtsal yapılar –sosyal donatı yapıları – inşa edilmiştir.

Bu araştırmada, Bayburt kent merkezinde, kültürel mirasın korunması gereken öğeleri arasında yer alan ve Türk döneminde inşa edilmiş anıtsal yapıların (günümüze ulaşan ve günümüze ulaşamamış) tespit edilmesi, anıtsal yapıların yerseçimi ile kentsel odakların/hizmet merkezlerinin ortaya konulması ve tarihi kent dokusunun sınırlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın kapsadığı dönem; Bayburt’un Türklerin hâkimiyeti altında kaldığı 13. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyılın sonlarına kadar geçen zaman aralığıdır. Bu araştırma kapsamında, özgün işlevi konut olmayan, kamuya hizmet işlevlerini üstlenmiş toplumun, ortak gereksinimlerini karşılayan anıtsal yapılar ele alınmıştır. Araştırma kapsamında tüm anıtsal yapıların dahil edilmesi durumunda, konunun çok daha fazla genişlemesi nedeniyle geleneksel konut yapıları başka bir araştırma konusu kapsamında değerlendirilmelidir.

Çalışmada, arşiv – kaynak taraması ile alan araştırmasından oluşan bir yöntem kurgulanmıştır. Bilgi toplama aşamasında Bayburt’un siyasi tarihi, mimarisi ve kültürüne ait yazılı kaynaklardan; tahrirler-nüfus sayımları, salnameler, vakfiyeler, seyahatnameler ve imar planı raporları ile görsel kaynaklardan; eski fotoğraflar, haritalar ve gravürler kullanılmıştır. Günümüze ulaşan ve günümüze ulaşamamış anıtsal yapılar isim değişiklikleri gözetilerek ad ve konumları ile saptanmaya çalışılmış, anıtsal yapıların fizik mekândaki yerseçimlerini belirleyerek tarihi kent dokusunun ulaşmış olduğu olası sınırlar Bayburt Belediyesi’nden temin edilen 1:5000 ölçekli haritalar üzerine aktarılmıştır.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Avrasya uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 •Sayı: 6•Ocak 2015•Türkiye iconAvrasya uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 •Sayı: 6•Ocak 2015•Türkiye

Avrasya uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 •Sayı: 6•Ocak 2015•Türkiye iconOcak / Şubat / Mart Kış Dönemi Cilt: 3 Sayı: 6 Yıl: 2015 Jel Kodu: Z11

Avrasya uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 •Sayı: 6•Ocak 2015•Türkiye iconCumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2015 Cumhuriyet Nursing Journal 2015

Avrasya uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 •Sayı: 6•Ocak 2015•Türkiye iconBirikim Dergisi, Ağustos 2000, Sayı: 136, ss: 75-81

Avrasya uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 •Sayı: 6•Ocak 2015•Türkiye iconSüleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/2, Sayı: 18

Avrasya uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 •Sayı: 6•Ocak 2015•Türkiye iconBÜlten sayi: 4 ocak 2016

Avrasya uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 •Sayı: 6•Ocak 2015•Türkiye iconTÜRKİye iÇ denetim enstiTÜSÜ e-bülten ocak – Şubat 2012

Avrasya uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 •Sayı: 6•Ocak 2015•Türkiye iconForbes Dergisi tarafından bugün dünyanın en değerli markası olarak...

Avrasya uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 •Sayı: 6•Ocak 2015•Türkiye iconAvukat Murat yildirim uluslararasi son geliŞmeler işIĞi altinda denetçİNİn...

Avrasya uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 •Sayı: 6•Ocak 2015•Türkiye icon3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com