Raporu I. GİRİŞ


sayfa3/3
d.ogren-sen.com > Doğru > Raporu
1   2   3

BOTAŞ;

Botaş 09.04.2014 tarih ve 26106802-754-11303 sayılı yazısına göre; planlama alanında mevcut veya planlanan boru hattı ve tesisin bulunmadığı belirtilmiştir.

  • İzmir Valiliği’nin;

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 21.11.2013 tarih ve 5351/27086 sayılı yazısına göre; planlama alanına ilişkin herhangi bir dava olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi olmadığı belirtilmiştir.

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 25.02.2013 tarih ve 94/6767 sayılı yazısına göre; planlama alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu incelenerek 22.02.2013 tarihinde onaylanmıştır.

(Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü) 17.09.2013 tarih ve 67970180-000/46461 sayılı yazısına göre; planlama alanında herhangi bir işlem bulunmadığı belirtilmiştir.

(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) 18.05.2009 tarih ve 667 sayılı yazısına göre; ÇED raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiştir.

  • Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın;

(Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) 19.07.2013 tarih ve 84815980-499-137774 sayılı yazısına göre; ekosistem değerlendirme raporu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda proje sahasının bazı kuş türlerinin tali göç rotası üzerinde yer aldığı, bazı hayvan türleri için ise kışlama ve muhtemel üreme alanı olduğu saptanmıştır. Bu nedenle proje tamamlanmasından sonra geçen 2 (iki) sene süre dahilinde alanın etki ve sonuçlarının gözlemlenmesi ve raporlanması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca proje kapsamında açılan yolların 6 metreyi geçmemesi uygun görülmüştür.

(DSİ Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü) 27.08.2008 tarih ve B.18.DSİ.1.02.03.01-145.01-72981 sayılı yazısına göre; planlama alanında mevcut ve planlanan herhangi bir tesis bulunmadığı, alanda herhangi bir dere yatağı olmadığı ve bu nedenle taşkın sorunu olmadığı belirtilmiştir. Ancak yapılacak tesise ulaşımı sağlayacak yolların dere ile kesişmesi halinde bu noktalardan yapılacak menfezler için kurum görüşü alınması gerektiği belirtilmiştir. Çevre sorunlarının göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmıştır.

(Menderes Orman İşletme Müdürlüğü, Karaburun Orman İşletme Şefliği) 02.08.2013 tarih ve 474 sayılı yazısına göre; Rüzgar Enerji Santrali yapılmasına izin verilmiştir.

(Menderes Orman İşletme Müdürlüğü, Karaburun Orman İşletme Şefliği) 03.09.2013 tarih ve 518 sayılı yazısına göre; sontaj ve sontaj yolu tesisi yapılmasına izin verilmiştir.

(Orman Genel Müdürlüğü) 03-09-2014 tarih ve 1827-2 sayılı yazısına göre; İzmir ili, Karaburun ilçesi, Çatalkaya köyü hudutları dahilindeki 73.691 m2 lik ormanlık sahada Mordoğan RES yapımı için Egenda Enerji Üretim A.Ş adına 24 ay süre ile bedelli ön izin verilmesinin Bakanlığın 02-09-2014 tarih ve 210 sayılı kararı ile uygun olduğu belirtilmektedir.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın;

(Enerji İşleri Genel Müdürlüğü) 22.05.2012 tarih ve 02981 sayılı yazısına göre; yatırım aşamasında yaşanabilecek sorunların en aza indirilmesi ve zorunlu değişiklikler nedeniyle maliyet artışlarına meydan verilmemesi, kabul aşamasında sıkıntı yaşanmaması ve tesisin zamanında devreye alınarak üretime başlayabilmesi için tesise ait projelerin onaylatılması gerektiği belirtilmiştir.

(Maden İşleri Genel Müdürlüğü Madenciliği Geliştirme Daire Başkanlığı) 01.03.2013 tarih ve 100448 sayılı yazısına göre; proje alanında bulunan ruhsat sahaları sahibi ile yatırımcı firma arasında faaliyetlerin birlikte yürütülmesi kapsamında protokol yapılması gerektiği, çakışmalı alanda kararı kurulun vermesi gerektiği belirtilmiştir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) 22.09.2008 tarih ve 2061 sayılı yazısına göre; planlama alanında jeotermal alan ve koruma alanı çalışması bulunmadığı belirtilmiştir.

(Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) 17.06.2013 tarih ve 748 sayılı yazısına göre; türbin koordinatları ve komşu sahalardaki diğer başvurulara ait santral sahası bildirimleri dikkate alınarak incelenmiş ve santral sahası alanlarının uygun bulunduğu belirtilmiştir.

  • İzmir İl Özel İdaresi’nin

(İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı) 21.04.2009 tarih ve 10550 sayılı yazısına göre; planlama alanı Mordoğan Beldesi sınırları içinde kaldığından belediyesinden sorulması gerektiği belirtilmiştir.

  • Ulaştırma Bakanlığı’nın

(Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü) 15.09.2008 tarih B.11.1.TCK1020200-611/33404 sayılı yazısına göre; karayolu kamulaştırma sınırından sonraki 50.00 metrelik mesafede yapılacak olan Rüzgar Enerji Santrallerinin karayolu kamulaştırma sınırına en az 25.00 metre uzaklıkta bulunması ve tesisi için karayolu üzerinden bağlantı düşünülmesi halinde, geçiş yolu izini için Bölge Müdürlüğümüze tekrar müracaat edilerek görüş ve izin alınması şartıyla planlanan RES projesinin bir sakıncası bulunmadığı belirtilmiştir.

(Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) 10.12.2010 tarih ve 15839 sayılı yazısına göre; genel müdürlüğün görüşünün talep edildiği ancak görüş bildirilmemiş rüzgar enerji santralleriyle ilgili olarak, sivil hava ulaşımına açık havaalanlarının mania planı kriterleri ile rüzgar enerji santrallerinin hava trafik yönetimi ve sistemlerine etkileri açısından DHMİ Genel Müdürlüğü’nün görüşleri de dikkate alınarak genel müdürlüğün görüşlerinin bildirileceği belirtilmiştir.

(Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) 21.05.2014 tarih ve 58891979-754/22714 sayılı yazısına göre; söz konusu RES alanı 1994 yılında valilikçe yapımına başlanan ve yarım kalan İzmir Çeşme (Alaçatı) Havalimanına yaklaşık 7 km mesafede yer almaktadır. Havalimanının yapımına yönelik olarak işletmeci kuruluş olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün herhangi bir talebi bulunmadığı belirtilmiştir.

(İzmir Ulaştırma Bölge Müdürlüğü) 07.01.2008 tarih ve 236 sayılı yazısına göre; mevkii ve koordinat listesine göre, kuruma ait yatırımlar açısından bir sakınca görülmediği bildirilmiştir.

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın

(Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İzmir 1 Numaralı K.T.V Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü) 08.05.2009 tarih ve 1472 sayılı yazısına göre; İzmir İli, Karaburun İlçesi, Mordoğan Beldesi’nde 170 ha Orman alanı ve bir kısmı İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07.05.1992 gün ve 3683 sayılı kararıyla belirlenen 1.Derece Doğal Sit Alanında bulunan sahada Rüzgar Enerji Santrali kurulmak amacıyla tahsis isteminin uygun olduğu belirtilmiştir.

(Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) 10.06.2009 tarih ve 110782 sayılı yazısına göre; Rüzgar Enerji Santrali kurulmak üzere belirtilen alanın tahsisinde sakınca görülmediği bildirilmiştir.

(Yatırım ve işletmeler Genel Müdürlüğü) 15.10.2012 tarih ve 220135 sayılı yazısına göre; söz konusu taşınmazların bulunduğu alan Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen herhangi bir turizm merkezi veya kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi sınırlarında kalmamakta ve müdürlük tarafından herhangi bir çalışma bulunmadığı belirtilmiştir.

  • Milli Savunma Bakanlığı’nın

(İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı) 11.02.2014 tarih ve 518 sayılı yazısına göre; Rüzgar Enerji Santraline yönelik çalışmalarda komutanlık görüşlerinin alınması gerektiği belirtilmiştir.

(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) 29.05.2008 tarih ve EÜ/1622-8/1181 sayılı yazısına göre; İzmir İli Karaburun İlçesinde, rüzgar enerjisine dayalı Mordoğan RES projesi kapsamında, 29/05/2008 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere karar verilmiştir.

  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın;

(İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü) 14.07.2014 tarih ve 1188 sayılı yazısına göre; “Mordoğan RES için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 16.08.2012 tarihinde Mordoğan Belediyesince onanmış olan halihazır haritalar üzerine çizilmiş olduğu ve planlamaya esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunun ise 22.02.2013 tarihinde İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onanmış olduğu tespit edilmiştir.”

Ancak bazı eksikliklerin olduğu tespit edilmiştir. “Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün 28.08.2013 tarih ve 6049-12208 sayılı yazısında belirtmiş olduğu; bahse konu RES projesinin MİT Müsteşarlığı sistemlerine herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağının kıymetlendirildiği; ancak ilerleyen dönemlerde RES projelerinden kayaklanan olumsuz etkilerin tespit edilmesi durumunda, 17.08.2012 tarihli “Rüzgar Enerji Santrallerinin Kurulmasının MİT Müsteşarlığı’nın Sorumluluğunda İşletilen Sistemlere Olan Etkileşimi Konusunda İzin süreçlerinin Oluşturulmasına İlişkin Protokol” kapsamında ilgili firmalardan düzeltici işlemler talep edilebileceğinin, plan notlarına işlenmesi gerekmektedir.”

“Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü Madenciliği Geliştirme Daire Başkanlığının 01.08.2013 tarih ve 100448 sayılı yazısında, Mordoğan RES proje alanı ile çakışmalı olan II(b) grubu maden ruhsat sahaları sahibi Ali TEKİN ile yatırımcı firma olan Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. arasında İzmir Yedinci Noterliğinde 1303 no ile yapılan protokolün 4.maddesi olan genel hükümler kısmında verilen koordinatlar dahilindeki L17a1 paftada 38,67 hektarlık alanın madenciliğe kapalı hale getirilmeyerek Genel Müdürlükleri sistem kayıtlarına ER:3282080 sayılı Mordoğan RES Özel İzin Alanı olarak işaretlendiğini belirtilmiştir.Söz konusu protokolün, plan notlarına işlenmesi gerekmektedir.”

“Mordoğan RES, 03.07.1989 tarihind onanmış olan 1/25000 ölçekli Çeşme Karaburun Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Nazım İmar Planı Revizyonunda Orman Alanı ve Makilik, Fundalık, Çalılık, Mera ve Taşlık Alan plan kararlarında kalmaktadır. Söz konusu planın plan notlarında yenilenebilir enerjiye yönelik herhangi bir plan hükmü bulunmamaktadır.”

“1/1000 ölçekli Plan notlarının; “ekosistem Değerlendirme Raporunda Yer alan Hususlara ve Rapora istinaden Orman ve su işleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 19.07.2013 tarih ve 137774 sayılı yazısında belirtilen hususlara kesinlikle uyulacaktır.” Hükmünde belirtilen rapor görüş belediyemize iletilen dosyada yer almamaktadır.”

Ayrıca farklı kurumlarca mevzi olarak bir çok RES onayı yapıldığı, birbirinden kopuk olan bu RES’lerin bütünleştirildiğinde bölgesel olarak etkileşim alanlarının oldukça geniş olduğu; gelişen süreçte yerel halk ve kamuoyunun tepkilerine yol açan bu uygulamaların, projeden etkilenmesi muhtemel yerleşim alanları, flora ve fauna , jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, doğal afet durumu, toprak, su, hava , atmosferik koşullar, iklimsel faktörler gibi çevre koşuları ile arazi kullanım durumu, mülkiyet, mimari ve arkeolojik değerler dikkate alınmak ve bölge bütününde analiz edilmek suretiyle bütünleşik olarak ele alınması gerektiği belirtilmiştir.

(Karaburun Belediye Başkanlığı) 25.04.2014 tarih ve 307 sayılı yazısına göre; 6360 sayılı yasanın 6. Maddesi gereğince Karaburun Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yer aldığını 1/5000 Nazım İmar planı onayı açısından yetkili kurum olan İzmir Büyükşehir Belediyesinden görüş alınması gerektiği bildirilmiştir.

(Karaburun Belediye Başkanlığı) 25.04.2014 tarih ve 306 sayılı yazısına göre; 6260 sayılı yasanın 6. Maddesi gereğince Karaburun Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yer aldığından 1/5000 Nazım İmar Planı onayı açısından yetkili kurum olan İzmir Büyükşehir Belediyesinden görüş alınması gerektiği bildirilmiştir.1/1000 Ölçekli Öneri Uygulama İmar Planı

ÇAKANŞİMŞEK PLANLAMA LTD. ŞTİ

Gaziosmanpaşa Bulvarı Esen Han No: 9/507 35210 Alsancak-İZMİR

dilekcakansimsek@hotmail.com

1   2   3

Benzer:

Raporu I. GİRİŞ iconSigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin

Raporu I. GİRİŞ iconSİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş...

Raporu I. GİRİŞ iconRaporu 2008

Raporu I. GİRİŞ iconRaporu 06 mayis 2016

Raporu I. GİRİŞ iconRaporu şubat 2006

Raporu I. GİRİŞ iconRaporu işletmenin Lokasyonu

Raporu I. GİRİŞ iconDenetçİ raporu özeti

Raporu I. GİRİŞ iconRaporu tavşanli çevre topluluğU

Raporu I. GİRİŞ iconEk- 6 yemiNLİ mali MÜŞAVİr raporu

Raporu I. GİRİŞ iconRaporu Düzenleyen Meslek Mensubunun


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com