Raporu I. GİRİŞ


sayfa2/3
d.ogren-sen.com > Doğru > Raporu
1   2   3

II.1 Mekansal Bilgiler ve Coğrafi Konum:

İnceleme alanı; İzmir İli, Karaburun İlçesi, Mordoğan, Aşağıovacık- Başovacık-Yellicebelendağı-Yenicepınar mevkiileri arasında 9.3 hektar (93937 m2 ) alanı , L17-a-02-b-1-c, L17- a-02-b-1-d, L17-a-02-b-2-c, L17-a-02-b-2-d, L17-a-02-b-3-b, L17-a-03-a-1-d Paftaları ve 1/1000 ölçekli 6 adet paftadaki işaretli alanı kapsamaktadır. İnceleme alanı, pafta isimleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. İnceleme Alanındaki 1/1000 ölçekli hâlihazır haritaların listesi

c:\users\asus\desktop\111.jpg


İnceleme alanına ulaşım, asfalt ve toprak yollarla sağlanmaktadır. Alanının tamamı Orman arazisidir. İnceleme alanında yer yer yüksekliği 2.5-4.00 m. ye kadar ulaşan makiler, meşe, palamut, çitlenbik ağaçları ile çam ağaçları yer almaktadır.1/1.000 ölçekli topoğrafik haritasına bakıldığında inceleme alanı ve yakın çevresi topoğrafik ve baskın olarak %20 den az ve % 20 - % 30 arası eğimlidir. Yer yer eğimin % 30’dan büyük olduğu alanlar da mevcuttur.

II.2. İklim ve Bitki Örtüsü
Bölge İkliminin, belirli bir iklim tipine göre değerlendirilmesi son derece zordur. Çünkü gezici hava hareketlerinin etkisi altında bulunan yöre iklimi, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş niteliği taşımaktadır. Bu, özel iklim karakterine genel bir bakış; burada uç ana hava tipinin geçerli olduğuna işaret etmektedir. Bunlar kuzeyden ve güneyden sokulan hava kütlelerine bağlı olanlar ile durgun nitelikli hava tiplerdir. Bu uç ana hava tipi arasında en çok görüleni kuzeyden gelen hava kütleleridir. Ayrıca, doğu ve batı rüzgarlarına bağlı olan hava tipleri bulunmakla birlikte bunlar iklimi etkileyebilecek ölçüde güçlü değillerdir.
Bitki örtüsü tipik Akdeniz bitki örtüsü olan Maki-Fundalık ve çalılık karakterdedir

Meteorolojik Veriler

İzmir İli, Güzelyalı Meteoroloji istasyonun meteorolojik verileri inceleme alanı icin yeterli olacaktır. Bu istasyona ait 1939-1995 yılları arası aylık toplam yağış miktarı (mm) verilmiştir.

Bu verilerden hareketle, yöre yağışın ortalama yüksekliği 681,8 mm/yıl’dır. En fazla yağış düşen aylar; Aralık 152,6 mm, Ocak 134 mm ve Şubat 97,2 mm en az yağış düşen aylar ise; Temmuz 2,1 mm ve Ağustos 2,4 mm aylarıdır. Genel olarak ekim başlayan yağışlı donem, Mayıs ayında başlayarak Eylül ayı sonuna kadar suren bir kurak doneme geçmektedir. Buna göre, yıllık yağışın %92’si yağışlı donemde Ekim-Nisan,%8’i ise kurak donemde Mayıs-Eylül gerçekleşmektedir. Yağışlı donem, zeminin tamamen veya kısmen suyla doygun olduğunu, kurak donem ise hiç su bulunmadığını ifade eder. İzmir-Güzelyalı istasyonunda elde edilen 1971-1995 yılları arası aylık toplam yağış miktarına (mm) bakıldığında bazı yıllarda yıllık yağış miktarının oldukça fazla olduğu görülür. Örneğin 1981 yılında yıllık yağış miktarı toplam 1056,2 mm’dir. İzmir’de ise maksimum yağış, sırasıyla Aralık-Ocak-Şubat aylarındadır. Minimum yağış ise yine sırasıyla Temmuz-Ağustos-Haziran aylarındadır.
İzmir’de yağışlar, aylara göre düzenli değildir. Şöyle ki, bazı aylar 30 gün hiç yağış

olmazken, bazen bir günlük yağış toplamı 2 veya 3 aylık yağış toplamı kadar olabilmektedir.
Bu durum, özellikle ani yüzeysel sellenme ve taşkınlara neden olmaktadır. Yüzeysel

drenaj şekillerinin hazırlanması ve alt yapı düzenlemelerinde bu meteorolojik özellik önem taşımaktadır.
II.3. Sosyo-Ekonomik Bilgiler

Karaburun ilçesi dağlık olması nedeniyle tarım alanları oldukça sınırlıdır. Eskiden bu sınırlı tarım alanlarında özellikle tutun ekimi ve bağcılık yaygın olarak yapılmaktaydı. Ancak günümüzde çok sınırlı bir bölgede yapılan bağcılık hariç diğer tarım ürünleri üretilmemektedir. Üretilen ürünlerin tamamına yakını ise organik tarım urunudur. Toprağının ve ikliminin özelliğinden dolayı tarım ürünleri (zeytinyağı, enginar, nergis ve mandalin) çok kaliteli, bazıları da (hurma zeytin) Karaburun’a özgü ürünlerdir. Özellikle zeytinyağı ve hurma zeytin için paketleme tesisleri kurularak bu ürünlerin Karaburun markası olarak sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da tanıtılması için girişimler devam etmektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde Eğlenhoca Köyü’nde en son teknoloji ile çalışan bir zeytinyağı fabrikası kurulmuştur.
Son zamanda Tarım İlce Müdürlüğü’nün de Agro-Ekoturizm programı çerçevesinde destekleriyle tarım ürünleri ve bu ürünlerden elde edilen işlenmiş gıda türlerinin sayısı daha da artmaktadır. Örneğin, çeşitli yemekleri yapılan enginardan ve sağlık için çok yararlı olduğu belirtilen aynı zamanda cay olarak da içilen karabaş otundan çok nefis reçeller yapılmaktadır. Bunların pazarlaması için girişimler devam etmektedir.
III. İNCELEME ALANININ MEVCUT PLAN, YAPILAŞMA DURUMU VE

DİGER CALIŞMALAR
III.1. Tüm Ölçeklerde Mevcut Plan Durumu ve Mevcut Yapılaşma

  • İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Planlama alanı, Bakanlık Makamı’nın 24.06.2014 tarih ve 9948 sayılı Olur’u ile onaylanan İzmir – Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Çevre Düzeni Planında “Orman Alanı” kullanımında kalmakta olup, söz konusu Çevre Düzeni Planının 7.6. nolu Plan Notunda; “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu planın onama tarihinden önce onaylanmış olan çevre düzeni planlarının bu plana aykırı olmayan bölümleri geçerlidir, söz konusu çevre düzeni planlarının bu plan kararlarına göre revizyonu zorunludur, revizyon yapılıncaya kadar arazi kullanımlarının farklılık gösterdiği alanlarda bu plan kararları esas alınarak uygulama yapılabilir. Diğer tüm çevre düzeni planları ise ölçeğine bakılmaksızın, yürürlükten kaldırılmış olup bu alanlarda yapılacak alt ölçekli planlarda, bu planın kararları ve hükümleri geçerlidir. Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından bu planın onama tarihinden önce onaylanmış olan çevre düzeni planlarının kararları geçerlidir.” hükmü, 7.25 nolu Plan Notunda; “Bu plan kapsamındaki alanlarda, ihtiyaç olması halinde güvenlik, sağlık, eğitim, bölge parkı/büyük kentsel yeşil alanlar v.b. gibi sosyal donatı alanları; kent veya bölge/havza bütününe yönelik her türlü atık bertaraf tesisleri ve bunlarla entegre geri kazanım tesisleri, arıtma tesisleri, belediye hizmet alanı, mezbaha, karayolu, demiryolu, havaalanı, baraj, enerji iletimi, yenilenebilir enerji üretim ve doğalgaz depolama gibi teknik altyapı alanları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgeler, yapılabilir. Bu kullanımlara ilişkin imar planları, ÇED yönetmeliği kapsamında kalanlar için Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararının bulunması; ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olanlar için ise, ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü olması kaydı ile bu planda değişikliğe gerek olmaksızın, kurum ve kuruluşların görüşlerine uyularak ilgili idaresince hazırlanır ve onaylanır. Onaylanan planlar sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere bakanlığa gönderilir. Söz konusu tesisler/tesis alanları amacı dışında kullanılamaz.” hükmü ve “Enerji Üretim Alanları ve Enerji İletim Tesisleri” başlıklı 8.18.7.1. nolu Plan Notunda; “Yenilenebilir enerji (rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik v.b.) üretim alanlarında, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan izinler ve Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulunca verilecek lisans kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınması koşuluyla, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine gerek kalmaksızın, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanan nazım ve uygulama imar planları, ilgili idaresince onaylanır ve planlar bilgi için Bakanlığa gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

c:\users\ckn\desktop\100bin-bilgi.tif

Planlama Alanının İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Üzerindeki Yeri (ölçeksiz)

  • İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Söz konusu planlama alanı İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı onama sınırı dışında kalmaktadır. Bu bölgeye ait 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı bulunmamaktadır.
III.2. Mevcut Plana Esas Yerbilimsel Etudler, Sakıncalı Alanlar – Afete Maruz Bölgeler
Planlama alanı ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşların daha önceki plana esas yer bilimsel etüt çalışmaları ve bu çalışmalarına göre "yapı ve yerleşme için yasaklanmış bölge" ve "afete maruz bölge" kararları bulunmamaktadır.

III.3. Taşkın Sahaları, Sit Alanları, Koruma Bolgeleri vb.
Devlet Su İşleri Genel Md.lüğü 2.Bolge Müd.lüğü’nden alınan 27.08.2008 tarih ve 72981 sayılı yazıya göre,
1-) Görüş sorulan sahadaki DSİ tarafından yapılmış ve planlanan bir tesis yer almamaktadır. Bir dere ile ilişkisi olmayan alanda DSİ tarafından bir sakınca tespit edilmemiştir.
İnceleme alanında yüzeysel su akışına rastlanılmamıştır. Çevredeki su kaynaklarından ve yüzey incelemelerinden yeraltı suyunun 200-300 metre arasında olduğu tahmin edilmektedir.
IV. JEOMORFOLOJİ
Karaburun ilçesi, İzmir ilinin batısında yer almaktadır. Doğu, batı ve kuzeyden Ege Denizi, batıdan Urla İlçesi ile çevrilidir.
Karaburun yarımadasında Alt Triyasdan Albiyene (Alt Kretase) kadar devamlı, kalın ve genellikle sığ denizel bir karbonat istifi bulunmaktadır. Karaburun kuşağı İzmir-Ankara zonunun platformunu oluşturmuş ve Geç Kretasede bu zonun acılımı sırasında önceleri Bornova karmaşığı içine bloklar şeklinde ilerlemiş ve daha sonra büyük bir nap şeklinde İzmir-Ankara zonu içine itilmiştir (Erdoğan, 1990). Karaburun napı Gec Eosen sırasında ise İzmir-Ankara zonu ile birlikte Menderes Masifi uzerine itilmiştir. Karaburun platformunun Mestrihtiyende parçalanmasıyla başlayan ve Geç Eosende son bulan kompresyonal tektonik, bölgenin daha önceki tektonik evriminin izlerini çoğu yerde silmiştir. Karaburun karbonat istifinin stratigrafisinin ayrıntılı ortaya konulması, bölgenin Mestrihtiyen öncesi evrimine ışık tutacaktır. Bu istifin stratigrafisi, önceki çalışmalarda, dar alanlarda yürütülen jeolojik incelemelerle kurulmuştur. Bölgede yüzeyleyen kaya birimlerinin yanal yönde ve kısa mesafelerde fasiyes değişimleri göstermesi nedeniyle, bu çalışmalarda çok sayıda birim adı önerilmiştir ve bu birimlerin stratigrafik ve yapısal ilişkilerinin kurulmasında hatalara düşülmüştür.
Urla K16-c2, 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritasına bakıldığında, genelde en fazla 300-600 metre kotlarında tepelik bir topoğrafya hakimdir. Alandaki en hakim tepeler, Çatalkaya tepe 554 metre ve Karadağ Tepe 569 metre kotundadır. İnceleme alanı içerisinde sürekli akan herhangi bir dere bulunmamaktadır.
V. JEOLOJİ
V.1. Genel Jeoloji

Planlama alanının ve yakın çevresi, Paleozoyik, Mezozoyik ve Neojen yaşlı birimlerden oluşmaktadır.
PALEOZOYİK

Karaburun Yarımadasının göreli "otokton" Paleozoyik istifi, birbirleri ile gecişli, Ordovisiyen' den (Orta) Karbonifer'e kadar devam eden uc ayrı formasyondan oluşur. En altta yeşilimsi gri, sarımsı kahve renkli; ince çakıllı çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı ardalanmalı Küçükbahçe formasyonu, ustte yeşil, yeşilimsi gri, gri, sarımsı kahve renkli; kumtaşı, silttaşı ve siyah renkli cort ardalanmalı Dikendağı formasyonu ve en ustte; altta silttaşı, marn, kireçtaşı ardalanması, üstte seyrek cort sıvamalı, makro fosilli dolomitik kireçtaşı ile kireçtaşından oluşan Alandere formasyonu bulunur. Erken Skitiyen yaşlı Karaburun granodiyoriti, Dikendaşı formasyonunu keser.
MESOZOYİK

Karaburun Yarımadasında "otokton" Mesozoyik olarak Alt Triyas'tan Kampaniyen- Maastrihtiyen'e kadar karbonat, kırıntılı ve fliş fasiyesindeki kaya birimlerinden oluşan bir istif gözlenir. Paleozoyik kaya birimleri üzerine uyumsuz olarak gelen ve Skitiyen ile başlayan Mesozoyik birimlerinde, Ust Skitiyen sonrası- Ladiniyen öncesi bir derinleşme sureci, Malm ile Kretase arasında ve ayrıca, büyük bir olasılıkla Senoniyen'de bir "uyumsuzluk" (stratigrafik boşluk/hiyatus) gözlenmekle birlikte, genelde karbonatlardan oluşan ve flişle sonlanan düzenli denebilecek bir istifin varlığından soz edilebilir.
Mesozoyik istifi, en altta Skitiyen-Alt Ladiniyen'de çökelen çeşitli kaya türlerinin yanal ve düşey geçişinden oluşan Gerence formasyonu; Ladiniyen yaşlı kireçtaşlarından oluşan Camiboğazı formasyonu; Karniyen-Resiyen yaşlı kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı ve kırıntılı ara düzeyli Güvercinlik formasyonu; Liyas-Malm yaşlı neritik kireçtaşlarından meydana gelen Nohutalanı formasyonu; biyoklastik kireçtaşlarından oluşan Kretase yaşlı Aktepe formasyonu ve Senoniyen yaşlı Balıklıova formasyonu ile temsil edilir. Bu birimlerin çoğu düzenli bir istif sunmalarına rağmen, km'lerce izlenebilen ters faylarla birbirleri üzerine itilmişler veya devrilmişlerdir. Ayrıca İzmir flişi içinde blok veya üzerinde tektonik dilimler halinde yer alırlar.
NEOJEN

Neojen daha eski formasyonlar üzerinde konglomera ile başlar, pembe renkli bu

konglomeranın üzerine kalker, kil; kum, gre olarak tüf seviyeleri gelir. Neojen tabakaları umumiyetle KB-GD istikametli ve KD ya 5-20 derece arasında eğimlidir. Neojen formasyonları içinde görülen tüf tabakalarından başka silis tabaka ve yumrularına rastlanılır.
İNCELEME ALANININ YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
İzmir İli, Karaburun İlçesi, Mordoğan Beldesi inceleme alanı jeolojik özellikleri, jeomorfoloji, mühendislik jeolojisi ve eğim durumu dikkate alınarak UA-2 ve OA-2.1 olarak değerlendirilmiştir. Yerleşime uygunluk değerlendirmesi yalnızca jeolojik acıdan yapılmış olup, diğer kurum görüşleri ve kanun hükümleri saklıdır. İnceleme alanının yerleşime uygunluğu ile ilgili alt başlıklara ait açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.
Uygun Alanlar (UA-2):
İnceleme alanında; eğim < %20’ den az olan ve yapılacak yapıların tek bir jeolojik birim üzerine geleceği alanlar Uygun Alanlar (UA) olarak değerlendirilmiştir.
Önlemli Alanlar 1 (OA2-1)
Topoğrafik eğimin ≥ %20’ den fazla olduğu alanlar Önlemli Alan 2.1 (OA2.1) olarak değerlendirilmiştir. Bu alanlarda, temel kazıları sırasında harf edilecek zeminin doğal topoğrafyaya yayarak yer kazanılmasından kaçınılmalıdır. Yol, dolgu, kazı şevlerinin ve temel kazı şevlerinin stabilitelerini arttırmak amacıyla inşa edilecek istinat yapısı projelerine kesinlikle drenaj sistemleri dahil edilmeli, istinat yapılarının temelleri ana kayaya oturtulmalı ve istinat duvarlarının arkası granüler malzeme ile doldurularak duvarlarda barbakan delikleri bırakılmalıdır.
Kademelendirmelerden dolayı oluşacak şevlerde; yapı yüküne bağlı şev stabilitesi değerlendirilmesi, kademe sayısı, şev eğim acıları, şev doğrultuları ve yapı konumları uzman kişilerce hazırlanmalıdır. Buna bağlı olarak gerek görülürrse stabilite arttırıcı önlemler( zemin civisi, ankraj) alınmalıdır. Yüzey ve yer altı sularına yönelik drenaj sistemleri oluşturulmalı ve drenaj sistemleri yapılacak alt yapı projelerine dahil edilmelidir. Hafriyattan çıkan malzemenin dolguda kullanılıp kullanılmayacağı belirlenmelidir. Dolgu yapılmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda dolgu kontrol altında tabakalar halinde ve optimum proktor sıkılığında sıkıştırılarak yapılmalı ve aynı zamanda dolgu şevinin eteğinde kaymaya karşı tedbirler alınmalıdır.

  • Hafriyattan çıkan malzemenin dolguda kullanılıp kullanılmayacağı belirlenmelidir. Dolgu yapılmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda dolgu kontrol altında tabakalar halinde ve optimum proktör sıkılığında sıkıştırılarak yapılmalı ve aynı zamanda dolgu şevinin eteğinde kaymaya karşı tedbirler alınmalıdır.


VI. PLANLAMA:
İzmir İli, Karaburun İlçesi, Mordoğan , Aşağıovacık– Başovacık– Yellicebelendağı-Yenicepınar mevkiiler arasında L17-a-02-b-1-c, L17- a-02-b-1-d, L17-a-02-b-2-c, L17-a-02-b-2-d, L17-a-02-b-3-b, L17-a-03-a-1-d paftalarında 9.3 hektar (93937 m2 )alanı kapsamaktadır. Bu alanda 13,8 MW kurulu güce sahip, 5 adet türbin, şalt sahası, idari tesis, trafo, ana ve bağlantı yollarından oluşan alanı kapsamaktadır.
29-05-2008 tarih ve EÜ/1622-8/1181 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca düzenlenen 49 yıl süre ile verilen Üretim Lisansı 29-05-2008 tarih ve 1622-8 sayılı Kurul kararı ile verilmiş, söz konusu üretim lisansı 27-05-2013 tarih ve 19213 sayılı Daire Başkanlığı Olur’u ile lisans tadil edilmiştir.

Böylece tadil sonrası tesisin Ünite( türbin) sayısı 5, Toplam kurulu gücü 13,8 MW olarak gerçekleşecektir.

Hesaplanan yıllık enerji üretimi yaklaşık 53.897.400 kWh/yıllık olacaktır.
Yıllık Net Üretim 53.897.400 kWh/yıllık

Aylık Ortalama Üretim 4.49 kWh/aylık

Türbin 5

Türbin Gücü 4x3MW + 1x1,8 MW

Pervane(hub) yüksekliği 80 m.

Pervane Çapı 70-90 m.
Rüzgar türbinlerinin kule yüksekliği takriben 80 m. ve kanat çapı 70 ile 90 m. civarında olacaktır. Bu ölçülere göre bir türbinin toplam yüksekliği 125 m. yi bulabilecektir.

VII. MÜLKİYET BİLGİSİ:

29-05-2008 tarih ve EÜ/1622-8/1181 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca düzenlenerek, 49 yıl süreliğine 29-05-2008 tarih ve 1622-8 sayılı Kurul kararı ile verilen Üretim Lisansına sahip, 27-05-2013 tarih ve 19213 sayılı Daire Başkanlığı Olur’u ile lisans tadili edilmiş olan planlama alanı sadece orman mülkiyetinde bulunmaktadır.

VIII. MORDOĞAN RES PROJESİ KURUMLAR İZİN DURUMU
1   2   3

Benzer:

Raporu I. GİRİŞ iconSigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin

Raporu I. GİRİŞ iconSİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş...

Raporu I. GİRİŞ iconRaporu 2008

Raporu I. GİRİŞ iconRaporu 06 mayis 2016

Raporu I. GİRİŞ iconRaporu şubat 2006

Raporu I. GİRİŞ iconRaporu işletmenin Lokasyonu

Raporu I. GİRİŞ iconDenetçİ raporu özeti

Raporu I. GİRİŞ iconRaporu tavşanli çevre topluluğU

Raporu I. GİRİŞ iconEk- 6 yemiNLİ mali MÜŞAVİr raporu

Raporu I. GİRİŞ iconRaporu Düzenleyen Meslek Mensubunun


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com