BİM : Bölge Bilgi İşlem Servis Müdürlüğü veya 6461 sayılı yasa kapsamınca 2016 yılı içerisinde ayrışma (yapılanma) olması durumunda yerine kurulacak birim (Bilgi Teknolojileri Servis Müdürlüğü vb.) Kapsam ve şEKİL


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar

TCDD

3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Alsancak/İZMİR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ

BAKIM ONARIM HİZMETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sayfa Sayısı : 5 (Beş)

Madde Sayısı : 8 (Sekiz)


 1. İŞİN ADI

Bölge Müdürlüğü Bilgi Teknoloji Sistemleri Bakım Onarım Hizmeti Alımı

 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

İdare : TCDD 3.Bölge Müdürlüğü

İstekli : İhale katılımcısı teklif sahibi

Yüklenici : İhale üzerinde kalan istekli

Donanım : Masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, sunucu, yazıcı, tarayıcı, multifonksiyonlu yazıcı, tablet, modem, router, switch, hub vb. bilgi teknolojisi donanımları ile cihazları.

Mıntıka : TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Alsancak/İZMİR’de bulunan işyerleri ile taşrasında Basmane-Menemen-Manisa-Balıkesir-Bandırma, Manisa-Uşak-Oturak, Menemen-Aliağa, Alsancak-Torbalı-Ortaklar-Söke-Aydın-Denizli-Kaklık, Torbalı-Çatal-Tire-Ödemiş demiryolu güzergâhında bulunup Bölgeye bağlı olarak çalışan işyerleri, 6461 sayılı yasa kapsamınca 2016 yılı içerisinde ayrışma (yapılanma) olması durumunda belirtilen yerlerde TCDD Taşımacılık AŞ’ye geçecek veya bağlanacak işyerleri ile bölgeye bağlı çalışan Urla ve Akçay Dinlenme Tesisleri (kamplar) kastedilmektedir.

BİM : 3.Bölge Bilgi İşlem Servis Müdürlüğü veya 6461 sayılı yasa kapsamınca 2016 yılı içerisinde ayrışma (yapılanma) olması durumunda yerine kurulacak birim (Bilgi Teknolojileri Servis Müdürlüğü vb.)

 1. KAPSAM VE ŞEKİL

Bu şartname, TCDD 3.Bölge Müdürlüğüne bağlı merkez ve taşrada (mıntıkada)yer alan tüm işyerleri bünyesindeki donanımların parçasız olarak bakım ve onarım işini kapsar. Bu iş için yüklenici iş bu şartnamede detayı verilen şekilde bakım onarım işlerini tamamlar, gerekli altyapıyı, alet-edevatı, personel ve taşıtı sorumluluğu kendisine ait olmak üzere kendi bünyesinde bulundurur.

 1. GENEL HUSUSLAR

  1. İstekliler İzmir merkezli firma olacaklar veya İzmir’de şubesi bulunacaktır. İzmir merkezli olmayan istekliler İzmir’de şubesi, bayisi veya servisi olduğunu belgelendireceklerdir.

  2. İstekliler, şartnameleri dikkatle inceleyecek, bütün hususlar hakkında tam bilgi edinecektir. Teklifin verilmesi, isteklinin her türlü şartlarla, satın alınacak bakım, onarım hizmeti için sözleşmesine ve şartnamesine uygun olarak tüm hususlarda bütünüyle bilgi sahibi olması anlamına gelir. İsteklinin ilgili şartnameleri iyi incelememiş olması özür sayılmayacak ve istekli, bu nedenden dolayı herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

  3. İstekliler Bilgisayar ve Çevre Birimleri, Bilgisayar Ağı Bileşenleri ve Sistemleri, Kişisel Bilgisayar Sistemleri, Büro ve Muhasebe Makinaları, Fotokopi Makinaları konularından en az birinde, teklif değerlendirme sürecinde geçerliliğini koruyan, TSE Hizmet Yeterlilik belgesini teklifleriyle birlikte ibraz edeceklerdir.

  4. Tekliflerin incelenmesi sırasında açıklanması gerekli görülen konularla ilgili açıklama, isteklilerden talep edilebilecektir.

  5. Bakım, onarım hizmetlerini yerine getirirken ihale konusu işle ilgili olmak üzere, fenni mesuliyet, iş güvenliği mesuliyeti ve çevreye verilen zararlarda sorumluluk ve tazmin yükümlülüğü tamamen yükleniciye aittir.

  6. Kendisine teslim edilen donanımlarla ilgili olarak, yüklenici donanımlar tekrar kendisinden teslim alınana kadar çalınma ve hırsızlığa karşı gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Yüklenici kendisine teslim edilmiş olan donanımın, çalınması, kaybolması veya bakım-onarım için anılan süreler içinde teslim edilmemesi durumunda, yerine bilâ bedel güncel muadilini en geç 10 gün içinde ikame etmekle yükümlüdür. Gününde temin veya teslim edilmeyen donanımın yerine idare bu maddede mezkûr 10 gün geçtikten sonra güncel muadilini kendisi temin edip yüklenicinin hak edişinden kesebilir.

  7. Yüklenici bakım-onarım, nakil esnasında, bakım yapılan donanıma ya da diğer donanımlara vereceği zararları da 4.6 maddesinde anlatıldığı şekilde tazmin veya ikame edecektir.

  8. Yüklenici bakım-onarım hizmetinin gerektirdiği eğitim ve mesleki özelliklere sahip en az meslek lisesi elektrik, elektrik-elektronik, haberleşme, bilgisayar bölümlerinden mezun 1 personel ile ikinci personel olarak en az meslek lisesi elektrik, elektrik-elektronik, haberleşme, bilgisayar bölümlerinden mezun veya kişisel bilgisayarlar, network bakım ve onarımı, büro makineleri bakım ve onarım işlerinde ustalık belgesi olan teknik elemanlar bulundurmalıdır. Yüklenici sözleşme aşamasında bu husustaki belgeleri sunacaktır.

  9. Yüklenici personeli idare işyerlerinde teknik servis kıyafeti giymeli, yakasında adı, soyadı, görevi ve diğer bilgilerinin yer aldığı idarece onaylanıp verilen yaka kartı taşımalıdır.

  10. Mıntıkada bakım, onarım ve periyodik bakım hizmetlerinin ifa edileceği işyerleri ve lokasyonlara ait genel liste şartname ekinde verilmiştir. 6461 sayılı yasa gereği yeniden yapılanma, işyeri isim değişiklikleri, bağlı birim değişiklikleri gibi hususlarda BİM tarafından yüklenici bilgilendirilecektir.

  11. Bakım onarım hizmetleri için gerekli olan teknik personel yüklenici tarafından temin edilecektir. Bu iş kapsamında periyodik bakım ve onarımlar ile arızaya müdahalelerdeki gerekebilecek her türlü alet, cihaz, ekipman, sökme, takma, yer değiştirme, temizleme, yağlama, test, kalibrasyon, ayarlama hizmetleri, nakliyeler, ulaşım, yüklenici personelinin iaşe ve ibatesi, ulaşımı, haberleşme, kırtasiye, bakımlar için gerekli olan alkol, yağ, temizleme spreyi, konnektör ile diğer bakım sarf malzemeleri v.b giderleri ihale kapsamına dahil olup yüklenici tarafından temin edilecektir, bu hizmetler ve işlemler için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

  12. İdare bakım-onarım kapsamı konularda teknisyenlik veya mühendislik hizmeti üretmek zorunda olmayacaktır.

  13. İdari ve teknik şartname ile sözleşmede benzer maddelerin olması veya birbiri ile çelişkili maddelerin bulunması veya teknik şartnamede benzer maddelerin farklı yerlerde geçmesi halinde İdarenin lehine olan madde geçerli olarak kabul edilecektir.

  14. Tüm donanım çeşitlerine ait sürücüler yüklenici tarafından temin edilecektir.

  15. Bakım-onarım kapsamındaki cihazlarda mevcut veya sonradan ilave edilecek parçaların (Kart, External-Internal CD ROM, CD Writer, RAM vs.) takılması ve donanımın çalışır duruma getirilmesi işlemi yüklenici tarafından yerine getirilecek olup, bu hizmetler ayrıca ödeme yapılmayacaktır. Arızalı parça değişikliğinden sonra, arızalı parça BİM’ e teslim edilecektir.

  16. Hali hazırda mıntıka işyerlerinde 1000 (±%10) PC (laptoplar dahil), 1000 (±%10) yazıcı (termal yazıcı ve multifonksiyonlu yazıcı-tarayıcılar dahil olmak üzere), 350 (±%10) tarayıcı, 600 (±%10) network donanımı (router ve switchler) ile hizmet verilmektedir. İdare bakım-onarım kapsamındaki cihazların yerlerini değiştirebilir, ekleme veya azaltma yapabilir. Mevcut cihazların Cumaovası-Alsancak hat kesimi ve Basmane –Aliağa hat kesimi işyerleri ile Bölge Merkezinde yerlerinin değiştirilmesi BİM tarafından istenildiğinde, Yüklenici kurulum ve değişiklik için personelini hazır bulunduracaktır.

  17. Bakım-onarım hizmetleri için ulaşım hizmeti Yükleniciye ait olacaktır. Gerektiğinde BİM tarafından yükleniciye refakat etmek üzere görevlendirilecek personelin ulaşımı için yüklenicinin aracından faydalanılabilecek olup ayrıca ücret verilmeyecektir. Yüklenicinin talebi doğrultusunda ulaşım ve nakliyede kullanmış olduğu araçlar için idarenin ücretsiz otopark alanlarından faydalanması amacıyla idare tarafından iki araca kadar Araç Kartı tanzim edilebilecektir. Yüklenicinin iş sırasında kullandığı araçlarından kaynaklı, ulaşım, park v.s. esnasında oluşabilecek trafik cezalarından Yüklenici sorumludur.

  18. Yüklenici donanımlar için gereken toplu güncelleme, yapılandırma, domain’e alma, imaj yükleme, anti-virüs kurma ve bunlara ait ayarları yapacaktır.

  19. UTP, FTP cat kablolarla, routerların dsl girişlerindeki bakır kablolarda bakım veya arıza nedeniyle yapılacak konnektör yenilemeleri için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

  20. Yüklenici iş sağlığı ve güvenliği mevzuatıyla, mer’i mevzuat gereği öngörülen tedbirleri almakla mükelleftir.

  21. Bakım-onarım formlarında donanımın mevcut durumu ve şikâyeti işlenmelidir.

  22. Yüklenici, iş bu ihale kapsamında idarede görevlendireceği teknik servis personelinin özlükleri, hak ediş ve ödemeleri, kıdem hakları gibi hususlarda meri mevzuat gereği SGK v.s. tüm kurum ve kuruluşlara karşı kendisi sorumludur.

  23. Her bir yazılı ikaz veya ihtarın maddi bedel karşılığı %0,1’e tekabül edecek şekilde değerlendirilerek, hak edişlerden düşülen bedeller ve maddi bedel karşılığı değerlerin toplamı sözleşme bedelinin %3’üne ulaştığında veya aştığında teminat irat kaydedilerek içinde bulunulan ayın hak edişi tanzim edilmeden idare sözleşmeyi feshedebilir.

  24. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü hizmet alımlarında uyulacak usul ve esaslar hakkında 808 numaralı genel emir kurumsal internet sitesi mevzuat bölümünde yer almaktadır. Yüklenici 808 numaralı emre uyacaktır.

  25. İstekliler, ihale kapsamındaki işin tamamı için teklif vermek zorundadır, kısmi teklifler geçersiz sayılacaktır.

  26. Yüklenici, bakım ve onarım işlerini temin etmek üzere görevlendireceği teknik personel bilgilerini İdare’ye bildirecektir. Yüklenici ve görevlendireceği personel İdare’nin gizlilik ve çalışma kurallarına riayet edeceklerdir. Yüklenicinin talebi halinde arızalara anında müdahale için personele idare tarafından çalışma bürosu veya masası temin edilecektir. Yüklenicinin görevlendirdiği personeller teknik yetersizlik veya gizlilik veya çalışma kurallarına riayetsizlik nedeniyle idarece kabul edilmediğinde, yükleniciye mektup, yazı veya faks ile yazılı bildirimi takip eden 5 iş günü içinde yüklenici başka teknik personel görevlendirecektir. Görevlendirilen teknik personelin izni, hastalığı v.b nedenlerle hizmetin aksamaması için yüklenici tarafından başka teknik personel görevlendirilip, bu hususta BİM’e bilgi verilecektir.

 2. PERİYODİK BAKIM

  1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 2016 Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında mıntıkanın tamamında bir defa periyodik genel bakım yapılacak ve BİM’ce istenmesi durumunda formatı bu şartnameye göre BİM’ce tespit edilecek Periyodik Bakım Raporu doldurularak BİM’e yazılı rapor verilecektir.

  2. Periyodik bakım hizmetleri ile ilgili iş programı BİM ile mutabakata varılarak zamanlandırılacaktır. Yüklenici tarafından hazırlanacak iş programı BİM ‘in onayından sonra geçerlilik kazanır.

  3. Donanımların kontrol ve periyodik bakımları, mıntıkada donanımların kurulu bulunduğu yerlerde yapılacaktır. Periyodik bakımlarda donanımların varsa mevcut arızalarının giderilmesi, dış temizliği, hava kompresörü ile iç temizliği, network kabinlerinin iç ve dış temizliği, enerji ve data bağlantılarının kontrolleri, durumu iyi olmayan bağlantı ve konnektörlerin yenilenmesi, fanların temizliği ve yağlanması, donanımların bağlantıları yapılarak çalışırlığının ve fonksiyonlarının kontrolü, Lisans, domain kontrolleri, kurumsal antivirüs kontrol ve güncellemeleri, BİM tarafından belirlenen yazılımların kurulması, kurumsal imaj kurulması, yazıcı toner atık kutusu ve drum temizliği, tarayıcı cam temizliği, UPS bağlantılarının kontrolü, UPS temizlikleri, envanter kayıtlarının kontrolü ve güncellemesi yapılacaktır.

 3. İŞLETME BAKIM-ONARIMI VE ARIZALARA MÜDAHALE

  1. İdare donanımlarla ilgili arıza ve bakım-onarım taleplerini yüklenici veya personeline telefon, faks veya gerekli gördüğü hallerde yazılı olarak tebliğ edecektir. Ayrıca yüklenici mesai günlerinde öğleden önce 09.00-09.30, 11.00-11.30 saatleri, öğleden sonra 14.00-14.30, 16.00-16.30 saatleri arasında bildirilebilecek/bildirilecek bakım-onarım hizmetleri için personelini BİM’de hazır bulunduracaktır. Yükleniciye yapılacak olan bakım-onarım talebine yüklenici 3 gün içerisinde müdahale etmezse bu durum BİM tarafından düzenlenecek tutanakla kayıt altına alınarak, BİM veya işyerince bakım-onarım hizmeti başka kaynaklardan temin edildiğinde ortaya çıkan bedel de yüklenicinin hak edişinden düşülür. Parçasız giderilebilen arızalar ile parçası idare tarafından temin edilen donanım arızaları en geç 3 iş günü içerisinde, parça bekleyen arızalardan parçanın yüklenici tarafından temin edilmesi idarece uygun görülen arızalar parça talep tarihinden sonra en geç 7 iş günü içerisinde giderilecektir. Yüklenici, idare tarafından bildirilen arızaya iş bu şartname içinde belirtilen süreler içerisinde müdahale etmediği takdirde Yükleniciye gecikilen her iş ile o işin gecikilen her bir günü için sözleşme tutarının %0,1 (binde bir)’i oranında ceza uygulanacaktır.

  2. Bakım-onarım işlemleri için Yüklenici arızanın kendisine bildirilmesinden itibaren, Bölge Müdürlüğü Merkezi, Basmane, Hilal, Halkapınar ve İzmir-Konak ilçesinde bulunan diğer işyerleri için en geç 3 saat içinde, Basmane-Aliağa, Alsancak-Cumaovası hat kesimlerinde bulunan diğer işyerleri için ise arızanın 13:00’dan önce bildirilmesi durumunda aynı gün, sonra bildirilmesi durumunda ertesi iş günü içerisinde alet, edevat, teknik altyapı ve teknik personeli temin edip, arızaya müdahale etmekten sorumludur. Yüklenici aynı anda bildirilebilecek olan 2 arızayı giderebilecek personel ve ekipmanı bulundurmakla mükelleftir. Mıntıkanın diğer işyerlerindeki arızalı cihazlar BİM tarafından işyerinde teslim edilecektir.

  3. Bakım kapsamına giren fakat garanti süresi henüz dolmamış bilgisayarların kurulumla arızası giderilebiliyorsa bu şekildeki arızalar yüklenici tarafından giderilecek olup, garanti kapsamında olup donanım nedeniyle giderilemeyen arızalar konusunda yüklenici BİM’e bilgi verecektir.

  4. Bakım-onarımı yapılacak arızalı donanım için yüklenici BİM tarafından teslim edilirse BİM’e veya arıza ilgili işyerinde gideriliyorsa ilgili işyerine ve BİM’e iş bu şartname kapsamında belirtilen hususları ihtiva eden ayrıntılı arıza tespit raporu verecektir. BİM’in belirleyeceği iş akış planına uygun hareket edilecektir. Arızalı donanımların bakım-onarımında değiştirilecek olan parçaların tespitinden (Parçanın adı, modeli, özelliği) sonra yüklenici gerekli fiyat teklifini yazılı olarak sunacak olup, arızalı donanım için BİM veya ilgili işyeri parça/parçaları, bakım onarım hizmeti veren Yükleniciden temin edebileceği gibi, uygun bulmaması durumunda başka firmadan da temin edebilir. Parça değişikliği durumunda parça ister yükleniciden, isterse başka kaynaktan olmak üzere temin edildikten sonra, temin edilen parçanın takılması ve cihazın çalışır duruma getirilmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır. Parça değişikliği gerektiğinde, BİM veya ilgili işyeri yedek parçanın Yüklenici tarafından sağlanmasını istediğinde, Yüklenici tarafından yapılan onarımda kesinlikle kullanılmamış, orijinal yedek parça kullanılacak (donanımın arızalı yedek parçasının orijinali bulunmadığında BİM’den onay alınması gerekir), orijinal yedek parça garanti süresi kadar garanti hizmeti verilecektir. BİM gerekli gördüğü hallerde değişen yedek parçanın kullanılmamış orijinal olduğuna ait belgeyi Yükleniciden isteyebilecektir.

  5. Arıza durumunda atölye hizmeti gerektiren veya parça bekleyen işlemler haricinde donanımların bakım-onarımları yerinde yapılacaktır. Arızanın yerinde giderilememesi durumunda kişisel bilgisayarlar için harddisk cihazdan sorumlu kişiye teslim edildikten sonra kişisel bilgisayar onarım için yüklenicinin işyerine götürülebilir. Arıza giderildikten sonra bilgisayarların HDD’si takılı olarak kurulması işlemi donanımın çalışmış olduğu işyerinde veya BİM tarafından yüklenici personeli için temin edilecek yerde yapılacaktır. BİM tarafından onay verilmesi durumunda bilgisayar HDD’si ile birlikte bakım onarım için yüklenici işyerine götürülebilir.

  6. Bölge Merkezi ile Basmane-Aliağa, Alsancak-Cumaovası hat güzergâhında bulunan işyerlerindeki network arızaları (yeni tesisat çekimi hariç) yüklenici tarafından giderilecektir. Network cihazlarının arızalı olması durumunda konfigürasyonu BİM personelince yapılacak olan donanımların yerine takılması, arızalı cihazın yerinden sökülüp getirilmesi yüklenici tarafından yapılacaktır.

  7. Yüklenici, ihale kapsamındaki donanımlar ile ilgili her türlü problemin çözümü, donanım kurulumu, işletim sistemi ve yazılım yüklenmesi, imaj alınması ve imaj yüklemesi, program güncellemesi, domaine alma, yapılandırma, veri kurtarma, antivirüs işlemleri, virüs problemlerinin çözülmesi, idare projeleri kapsamında oluşabilecek toplu güncelleme vb. işlemleri yapacaktır.

  8. İdare, ihale kapsamındaki donanımların yerlerini değiştirmekte serbesttir. Mevcut cihazların yerlerinin değiştirilmesi durumunda, İdare tarafından istenildiği takdirde, Yüklenici bu iş için personelini hazır bulunduracaktır.

  9. Talep edilmesi halinde, cihazlara yapılacak her türlü işlemler için rapor düzenlenerek donanımın bağlı bulunduğu ilgili işyerine veya Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne rapor verilecektir.. Rapor verme süresi 2(iki) iş gününü aşmayacaktır.

 4. İŞİN SÜRESİ

İşin süresi; Sözleşme tarihi (dâhil) ile - 31.12.2016 (dâhil) tarihleri arasıdır.

 1. ÖDEMELER

Sözleşme tarihi itibariyle içinde bulunulan ay da tam kabul edilmek üzere her geçen ay için ertesi ayın başında sözleşme bedeli/ay adedi (sözleşme bedeli içinde aylık hak edişlerin son haneleri 10 TL’ye göre aşağı yuvarlama yapılıp, küsuru son ay hak edişine dâhil edilecektir) olarak hak ediş düzenlenip Yükleniciye ödeme yapılacaktır.

İhale konusu hizmet alım işi ile ilgili TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Bilgi İşlem Servis Müdürlüğünden bilgi edinilebilir. Erişim numaraları: 0 232 464 31 31 dahili 317 veya 377

Alparslan PARLAK Barkın SEVÜK Muhammed BAYTAR

Servis Müdür Yardımcısı Mühendis Mühendis

ONAY

31/03/2016

Sayfa /


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

BİM : Bölge Bilgi İşlem Servis Müdürlüğü veya 6461 sayılı yasa kapsamınca 2016 yılı içerisinde ayrışma (yapılanma) olması durumunda yerine kurulacak birim (Bilgi Teknolojileri Servis Müdürlüğü vb.) Kapsam ve şEKİL iconYunanca seviyorum ‘’phileo’’ ve bilgi, bilgelik anlamına gelen ‘’sophia”...

BİM : Bölge Bilgi İşlem Servis Müdürlüğü veya 6461 sayılı yasa kapsamınca 2016 yılı içerisinde ayrışma (yapılanma) olması durumunda yerine kurulacak birim (Bilgi Teknolojileri Servis Müdürlüğü vb.) Kapsam ve şEKİL iconAktif Bilgi İşlem San. Tic. Ltd.Şti

BİM : Bölge Bilgi İşlem Servis Müdürlüğü veya 6461 sayılı yasa kapsamınca 2016 yılı içerisinde ayrışma (yapılanma) olması durumunda yerine kurulacak birim (Bilgi Teknolojileri Servis Müdürlüğü vb.) Kapsam ve şEKİL iconBorsa istanbul a.Ş.’De iŞlem görme biLGİ formu

BİM : Bölge Bilgi İşlem Servis Müdürlüğü veya 6461 sayılı yasa kapsamınca 2016 yılı içerisinde ayrışma (yapılanma) olması durumunda yerine kurulacak birim (Bilgi Teknolojileri Servis Müdürlüğü vb.) Kapsam ve şEKİL iconBilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü

BİM : Bölge Bilgi İşlem Servis Müdürlüğü veya 6461 sayılı yasa kapsamınca 2016 yılı içerisinde ayrışma (yapılanma) olması durumunda yerine kurulacak birim (Bilgi Teknolojileri Servis Müdürlüğü vb.) Kapsam ve şEKİL iconÖzel servis araçlari yönetmeliĞİ

BİM : Bölge Bilgi İşlem Servis Müdürlüğü veya 6461 sayılı yasa kapsamınca 2016 yılı içerisinde ayrışma (yapılanma) olması durumunda yerine kurulacak birim (Bilgi Teknolojileri Servis Müdürlüğü vb.) Kapsam ve şEKİL iconŞekil 54 ve Şekil 55’de vücudun görünebilen yüzeysel kasları yer...

BİM : Bölge Bilgi İşlem Servis Müdürlüğü veya 6461 sayılı yasa kapsamınca 2016 yılı içerisinde ayrışma (yapılanma) olması durumunda yerine kurulacak birim (Bilgi Teknolojileri Servis Müdürlüğü vb.) Kapsam ve şEKİL iconPersonel servis araci güzergâh kullanim iZİn belgesi

BİM : Bölge Bilgi İşlem Servis Müdürlüğü veya 6461 sayılı yasa kapsamınca 2016 yılı içerisinde ayrışma (yapılanma) olması durumunda yerine kurulacak birim (Bilgi Teknolojileri Servis Müdürlüğü vb.) Kapsam ve şEKİL iconTcdd bölge müDÜRLÜĞÜ teşKİlatinda hizmet vermekte olan ericsson (aastra)...

BİM : Bölge Bilgi İşlem Servis Müdürlüğü veya 6461 sayılı yasa kapsamınca 2016 yılı içerisinde ayrışma (yapılanma) olması durumunda yerine kurulacak birim (Bilgi Teknolojileri Servis Müdürlüğü vb.) Kapsam ve şEKİL iconKarayollari 11 BÖlge müDÜRLÜĞÜ 113 (MUŞ) Şube şefliĞİ yollarinda...

BİM : Bölge Bilgi İşlem Servis Müdürlüğü veya 6461 sayılı yasa kapsamınca 2016 yılı içerisinde ayrışma (yapılanma) olması durumunda yerine kurulacak birim (Bilgi Teknolojileri Servis Müdürlüğü vb.) Kapsam ve şEKİL iconHİkmet = doğru biLGİ – yararli biLGİ – doğru hüKÜM


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com