1. Atatürk Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1. Atatürk "Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihinin bin bir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız sonuçlardır." demiştir.

Buna göre Atatürk'ün;

I. Ulusal tarih bilinci

II. Yurtta barış, dünyada barış

III. Akılcılık ve bilimsellik

 

kavramlarından hangilerinin önemini vurguladığı söylenebilir?

A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) I, II ve III

2. Cumhuriyet Dönemi'nde görülen;

I. Tekke ve zaviyelerin kapatılması

II. Türk tarihinin zenginliğini göstermek için Türk Tarih Kurumu'nun açılması

III. Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi

 

gelişmelerin cumhuriyetçilik, laiklik, milliyetçilik ilkeleriyle ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cumhuriyetçilik Laiklik Milliyetçilik

A) II I III

B) III I II

C) I III II

D) III II I

E) I II III

 

3. Mustafa Kemal Atatürk, "Milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri kurmak ve savunmak gerekir" demiştir.

Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

                Laiklik

                Devletçilik

                İnkılapçılık

                Milliyetçilik

E) Cumhuriyetçilik

 

4. Cumhuriyetçiliğin;

I. Yasama ve yürütme organlarının seçimle belirlen mesi

II. Egemenliğin halkın iradesine dayanması İli. Yönetenlerin belli bir süre için seçilmesi

İlkelerinden hangilerine dayandırıldığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) I, II ve III

 

5. "Atatürk ilkelerinin tek tek ele alınması ve bazılarına ağırlık verilmesi, aslından tamamen farklı yorumlara neden olabilir." görüşüne;

I. Açıkça belirtilmiş olmamaları

II. Her birinin diğeri ile bağlantılı olması

III. Değişime ve gelişmeye açık olmaları

 

özelliklerinden hangileri gerekçe olarak gösterilebilir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I, II ve III

 

6. Cumhuriyetin ilk yıllarında, temel sanayi kuruluşlarının oluşturulması için özel sektörün yetersiz kalması aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu kılmıştır?

A) İnkılapçılık B) Devletçilik

C) Halkçılık D) Milliyetçilik

E) Cumhuriyetçilik

 

7. Atatürk "Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Toplumsal ekonomik ve bilimsel hayatta başarılı olmak yaşamın kuralıdır. Yükselme yolu budur. Yaşama egemen olan kuralların zamanla değişmesi zorunludur" demiştir.

Atatürk'ün bu sözleriyle çağdaşlaşmanın temeli olarak aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir?

                A) Bağımsızlık

                B) Batılılaşma

                C)Ulusal egemenlik

                D) Devletçilik

E) İnkılapçılık

 

8. Kurtuluş Savaşı ve sonrasında gerçekleştirilen;

I. Sivas Kongresi'nde "milli irade egemen olmalıdır" kararının alınması

II. TBMM'nin açılması

III. Kadınlara siyasal haklar tanınması

gelişmelerinin öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?

                Cumhuriyetçilik

                Laiklik

                Devletçilik

                Bağımsızlık

E) Ulusçuluk

 

9. Cumhuriyet Dönemi'nde belirlenen dış politika ilkelerinden bazıları şunlardır.

I. Öncelikle milli gücümüze dayanmak

II. Gerçekleştirilemeyecek amaçlar peşinde olmamak

III. Komşuluk ilişkilerini iyi tutmaktı.

 

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının sırasıyla aşağıdakilerden hangisine dayandığı söylenebilir?

                Ulusalcı - Eşitlikçi - Hoşgörülü

                Barışçı - Hoşgörülü - İdealist

                Halkçı - Gerçekçi - Barışçı

                Ulusalcı - Gerçekçi - Barışçı

E) Ulusalcı - Barışçı - Eşitlikçi

 

10. Atatürk milliyetçiliği, dini, dili, ırkı ne olursa olsun kendini Türk sayan herkesin Türk olduğu prensibine dayanır. Irkçı bir politika gütmez

Paragrafa göre, bu anlayışın aşağıdaki hangi bütünleyici ilke ile ilgili olduğu söylenebilir? '

A) Bilimsellik ve Akılcılık

                Bağımsızlık

                Ulusal birlik

                Uzak görüşlülük

 

E) Barışseverlik

11. Halkçılık, sosyal devlet anlayışına dayanan bir ilkedir. Sosyal devlet ise halkı için ve halk yararına çalışan devlettir. Paragrafa göre;

I: Halkın eğitim, sağlık vs gibi hizmetlerinin üstlenilmesi

II. Güvenlik tedbirlerinin alınması

III. Ulaşım imkanlarının sağlanması

IV. İşveren örgütlerinin ülke politikasında etkin kılınma sı

 

uygulamalarından hangilerinin sosyal devlet anla yışına uygun olduğusöylenemez?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) II ve III

D) I, II ve III E) III ve IV

12. Türkiye Cumhuriyeti'nde;

I. Köylünün vergi yükünün hafifletilmesi

 

 

II. Soyluluk ifade eden lâkapların yasaklanması

III. Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi gelişmelerinden hangilerinin halkçılık ilkesi ile ilgili olduğu söylenebilir?

 

A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

 

13. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleştirilen devrimlerle ilkelerin aşağıdaki eşleştirmelerinden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

Devrim İlke

                Saltanatın kaldırılması Cumhuriyetçilik

                Türk Tarih Kurumu'nun açılması Milliyetçilik

                Seriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması Halkçılık

                I. Beş Yıllık Kalkınma Plam'nın uygulanması Devletçilik

 

E) Halifeliğin kaldırılması Laiklik

14. TBMM tarafından açıklanan bildiride "Eğitim, toprak, mali, adalet işleriyle, diğer bütün kurumlar toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenecektir." denilmiştir.

Paragrafa göre, TBMM'nin çalışmalarında Atatürk ilkelerinden hangisini temel aldığı söylenebilir?

                İnkılapçılık

                Ulusçuluk

                Laiklik

                Cumhuriyetçilik

 

E) Devletçilik

15. Türkiye Cumhuriyeti'nde;

I. Tüm kesimlerin yasalar karşısında eşit tutulması

II. Din ve mezhep seçme özgürlüğünün tanınması

III. Yönetimde ulus egemenliğinin benimsenmesi

 

gelişmelerinin laiklik, cumhuriyetçilik ve halkçılık ilkeleriyle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?

Laiklik Cumhuriyetçilik Halkçılık

A) II III I

B) I II III

C) III I II

D) I III II

E) III II I

CEVAPLAR:

1.E 2.B 3.C 4.E 5.B 6.B 7.E 8.A 9.D 10.C 11.B 12.D 13.C 14.E 15.A

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. Atatürk Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından icon2. sosyal hayattan,siyasi hayattan,düşünce hayatından,teknolojik hayattan

1. Atatürk Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından iconİYuk’ a göre doğrudan doğruya tam yargı davası açılması ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Atatürk Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından icon2 Ayni Haklar : Kişiye bir eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet...

1. Atatürk Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından iconEşya Hukuku, Medeni Hukukun kişilerin eşya (mallar) üzerinde doğrudan...

1. Atatürk Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından iconRoma’nın hukuk düşüncesi en fazla Borçlar hukuku sahasında kendini...

1. Atatürk Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından iconHayatlarımızın kontrolü elimizde mi yoksa biz henüz durum değerlendirmesi...

1. Atatürk Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından iconEk-1 yurt iÇİnde imal edilen aksam ve büTÜnleşTİRİCİ parçalar listesi

1. Atatürk Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından iconEk-1 yurt iÇİnde imal edilen aksam ve büTÜnleşTİRİCİ parçalar listesi

1. Atatürk Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından iconYurt iÇİnde kesiNTİ suretiyle ödenen vergileriN ve geçİCİ vergiNİN...

1. Atatürk Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından iconBizim eski malum es mi giden arkadaşlar vardı bizim Grup o grubun...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com