Programin hareket noktasi ve amaci


sayfa5/11
d.ogren-sen.com > Doğru > Araştırma
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ç. Projeler

Öğrencilerimizin proje hazırlama dersi kazanımlarını ölçmek için okul içi ve okul dışında gerçekleştirdikleri etkinliklerden faydalanılır. Proje çalışmaları gözlenip kontrol edilerek, öğrencilerle görüşmeler yapılarak ve hazırlanan ürün ve sunu raporuna bakılarak ne yapabildikleri, neler kazandıkları belirlenir. Proje çalışmalarında yapılması gerekenler ve dikkat edilecek noktaların belirlendiği proje değerlendirme ölçeği örneği Ek 2’de verilmiştir. Proje değerlendirilmesi ile ilgili geliştirilebilecek farklı formlar da kullanılabilir. Bireysel proje değerlendirme formları yanı sıra grup değerlendirme formlarının kullanılması da faydalı olacaktır.

d. Sunum

Proje hazırlamada sunum çeşitli şekillerde (sözlü, görsel sunu vb.) yapılabilir. Sunumlar öğrencilerin sahip olduğu eleştirel düşünme becerisi hakkında gerçekçi bilgi sağlar. Kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarı ya da akran değerlendirme ölçekleri ile değerlendirme yapılabilir. Sunumlar öğrencilerin hatırlama, kavrama ve hitap düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun araçlardır. Aynı zamanda problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir.

Örnek: Proje hazırlamada araştırma yapmanın gerekliliğini savunan önerilerinizden oluşan bir rapor hazırlayınız. Dinleyicilerin ilgisini çekecek biçimde raporunuzu beş dakika içinde sununuz.

e. Öz Değerlendirme

Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine öz değerlendirme denir. Öz değerlendirme, bireyin kendi yeteneklerini kendisinin keşfetmesine yardımcı olur. Öz değerlendirme, öğrencilerin okulda ve okul dışında yaptıkları çalışmaları, nasıl düşündüklerini ve yaptıklarını değerlendirmelerini gerektirir. Ünite sonlarında ve öğretim programının öğrenme ve öğretme süreci tamamlandığında uygulanabilir.

 • Öz değerlendirme, öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardım eder.

 • Performansının düzeyi hakkında karar vermek için kişisel ya da kişiler arası kriter koymada ve öğrencinin motivasyonunun yükselmesinde öğrencilere fırsat sağlar.

 • Öğrencilerin değişik durumlarda davranışlarını kontrol altına almalarını sağlar.

 • Öğrenci değerlendirme ile sürecin bir parçası olduğunu hisseder.

 • Kendilerine dışardan bakma yetisi gelişir.

Bu tür değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır. Genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlılığın varlığı göz ardı edilmemelidir. Başlangıçta kendini değerlendirme, öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça aldıkları kararlar da daha doğru olacaktır.

f. Akran Değerlendirme

Öğrencilerin; arkadaşlarının hazırladığı ödevleri, araştırmaları, projeleri, raporları vb. çalışmaları değerlendirmesidir. Öğrenciler, arkadaşlarının çalışmalarındaki yeterlik düzeylerini değerlendirirken kendilerinin de eleştirel düşünme becerileri gelişir. Akran değerlendirme, öğretmene öğrencilerin gelişim ve yeterlik düzeyleri hakkında geri bildirim sağlar. Akran değerlendirmede, öğrencilerin yanlı davranışlarını önlemek için ölçütlerin öğrencilere önceden verilmesi yararlı olur.

g. Erişim Dosyası

Her öğrencinin en iyi çalışmasının saklandığı dosyaya “erişim (gelişim) dosyası” denir. Erişim dosyası; öğrencilerin proje, araştırma ödevi vb. çalışmalarının seçme örneklerinin bulunduğu dosyadır. Yani yapılan tüm çalışmalar erişim dosyasına alınmaz. Öğrenciler yaptıkları çalışmalardan istediklerini dosyaya koyabilecekleri gibi; öğretmenler, özellikle öğrencilerinin gelişim gösterdiğini düşündükleri çalışmaları dosyaya koymalarını da isteyebilir. Öğretmen öğrencilerin yaptığı hataları belirledikten sonra, öğrencilerinden gerekli düzeltmeleri yapıp bu ürünleri dosyalarına koymalarını isteyebilir. Öğrenci erişim dosyalarının her dönem en az iki kez incelenmesi, öğrencilerin gelişimini görmek açısından önemlidir. Erişim dosyası, öğrencinin zaman içindeki gelişimini izlemek için kullanılır. Erişim dosyasına alınan ürünlerin her biri, Ek’te verilen uygun ölçeklerle değerlendirilmelidir. Ek’teki form bir örnektir. Siz kendi değerlendirme yaklaşımınızı kullanabilirsiniz.

Erişim dosyası ile öğrencilerin olayları nasıl ilişkilendirdikleri, proje hazırlamaya ilişkin kazanımlarının gelişimleri, öğretimden elde ettikleri bilgi, beceri ve değerleri projelerinde nasıl kullandıkları, proje hazırlama yeterlilikleri, bu süreçte nasıl zorluklar yaşadıkları da izlenebilir. Dosyanın içinde aşağıdaki belgeler olabilir:

 • Proje hazırlama süreci günlükleri

 • Ödev-araştırma raporları

 • Grup proje raporları

 • Öğrencilerin yaptığı sunular

 • Proje hazırlama ve uygulaması ile ilgili bir rapor

 • Proje çizimleri

 • Öğretmen anekdotları

 • Öğretmen kontrol listeleri

 • Değerlendirme çalışmaları

 • Posterler


Öğrenci erişim dosyasının değerlendirilmesi öğretmenin sorumluluğundadır. Ancak değerlendirme kriterleri baştan belirlenmeli ve bu kriterler açık ve anlaşılır bir biçimde öğrenci ve veliye sunulmalıdır. Örnek bir öğrenci ürün dosyası sınıfa tanıtılmalıdır. Her aşamanın nasıl değerlendirileceği açıklanmalıdır (Öğrencilere puanlama ve dereceli puanlama anahtarıyla ilgili bilgi verilmelidir.). Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar kullanılabilir. Erişim dosyasıyla ilgili öğrencilere geri bildirim verilebilir. Örneğin, öğrencilerin proje hazırlayabilme ile ilgili becerilerinin bir profili çıkarılıp, güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı dosyaya eklenebilir.

8. PROJE HAZIRLAMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

A. Tablolar

A.1. Proje Hazırlama Dersi Öğretim Programı Üniteleri ve Kazanımları Tablosu


1. ÜNİTE: BİLİM, ARAŞTIRMA, PROJE İLİŞKİSİ

2. ÜNİTE: PROJE HAZIRLAMA BASAMAKLARI

3. ÜNİTE: PROJENİN RAPORUNUN YAZILMASI

4. ÜNİTE: PROJENİN SUNULMASI VE UYGULANMASI

KONULAR

KONULAR

KONULAR

KONULAR

Bilgi ve Çeşitleri

Problem

Proje Yazma Basamakları

Projenin Sunulması

1. Bilgi ve çeşitlerini tanır.

2. Bilgi çeşitleri arasındaki farkı ayırt eder.

3. Bilgi çeşitleri arasındaki farklara ilişkin örnekler verir.

1.Çevresinde rahatsız olduğu durumlara örnekler verir.

2.Rahatsızlık duyduğu konu ile ilgili proje konusu belirler.


1. Proje hazırlama basamakları ile proje yazma basamakları arasındaki ilişkiyi kurar.

1.Projesini sunuma hazır hale getirir.

2.Projesini sergiler.

Verilerin Düzenlenmesi

Projenin Uygulanması

Bilimin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

Denence ve Sorular

1. Proje yazma basamaklarına uygun olarak elde ettiği verileri düzenler.

1.Hazırlamış oldukları projelerini günlük hayata geçirirler.

1. Teknolojinin, bilimsel gelişmelerin bir ürünü olduğunu fark eder.

2. Bilimin günlük hayatındaki yeri ve önemini açıklar.

1.Problemin çözümüne yönelik sorular sorar, denenceleri ileri sürer.

2. Denencelere uygun tahminlerde bulunur.

Bilim, Araştırma ve Proje İlişkisi

1.Çeşitli alanlardaki problem durumlarının projelendirilebileceğini fark eder.

2. Bilim, araştırma ve proje arasındaki ilişkiyi açıklar.

Planlama

Raporun Yazılması
1.Denencelerin sınanması için gerekli aşamaları planlar.

1. Proje yazma basamaklarına uygun olarak proje raporunu yazar.

Proje Hazırlamada Araştırmanın Önemi

Denencelerin Sınanması

1.Denencelerin sınanması ile problemin çözülüp çözülmediğini kontrol eder.


1. Bilgiye ulaşmada araştırmanın gerekliliğine inanır

2. Proje hazırlama sürecinde araştırma yapmanın önemini fark eder.


Denence Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Niçin Proje Hazırlarız ?

1.Denence sonuçlarını ortaya koyar ve değerlendirir.

1. Proje hazırlamanın temel amaçlarını fark eder.

2. Proje hazırlamanın gerekçelerini açıklar.
Proje Hazırlama Dersi Öğretim Programının Ünite/Konu ve Sürelere Göre Dağılım Tablosu


ÜNİTELER

KONULAR

KAZANIM SAYILARI

SÜRE/ DERS SAATİ

ORANI (%)

ÜNİTE–1: BİLİM, ARAŞTIRMA ve PROJE

 1. Bilgi ve Çeşitleri

3

2

5,5

 1. Bilimin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

2

2

5,5

 1. Bilim, Araştırma ve Proje İlişkisi

2

1

3

 1. Proje Hazırlamada Araştırmanın Önemi

2

2

5,5

 1. Niçin Proje Hazırlarız?

2

2

5,5

Toplam:

11

9

25

ÜNİTE–2: PROJE HAZIRLAMA BASAMAKLARI

 1. Problem

2

2

5,5

 1. Denence ve sorular

2

2

5,5

 1. Planlama

1

2

5,5

 1. Denencelerin sınanması

1

6

17

 1. Denence sonuçlarının değerlendirilmesi

1

2

5,5

Toplam:

7

14

39

ÜNİTE–3: PROJENİN YAZILMASI

 1. Proje Yazma Basamakları

1

2

5,5

 1. Verilerin Düzenlenmesi

1

2

5,5

 1. Raporun Yazılması

1

5

14

Toplam:

3

9

25

ÜNİTE–4: PROJENİN SUNULMASI VE UYGULANMASI

 1. Projenin Sunulması

2

3

8

 1. Projenin Uygulanması

1

1

3

Toplam:

3

4

11

GENEL TOPLAM

24

36

100
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Benzer:

Programin hareket noktasi ve amaci iconProgramın amacı

Programin hareket noktasi ve amaci iconBu programın amacı, diğer sağlık personeli olmak isteyen

Programin hareket noktasi ve amaci iconDerneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek...

Programin hareket noktasi ve amaci icon4. Programın Dayanağı

Programin hareket noktasi ve amaci icon2. ÜNİte kuvvet ve hareket

Programin hareket noktasi ve amaci icon1. Programın Amaç ve Öncelikleri

Programin hareket noktasi ve amaci iconProgramin adi : tariHİ

Programin hareket noktasi ve amaci iconDenklemlerine ait grafiklerin kesim noktası K(3,2) olduğuna göre a ve b sayılarını bulunuz

Programin hareket noktasi ve amaci icon4-b sinifi fen ve teknoloji kuvvet ve hareket üNİtesi etkiNLİkleri-1

Programin hareket noktasi ve amaci icon6. sinif kuvvet ve hareket üNİte çalişma yaprağI-2 …/12/2013


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com