Programin hareket noktasi ve amaci


sayfa1/11
d.ogren-sen.com > Doğru > Araştırma
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11T.C.

Milli Eğitim Bakanlığı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı


ORTAÖĞRETİM

PROJE HAZIRLAMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI


Ankara–2006

PROJE HAZIRLAMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONUNDA GÖREV ALANLAR

Görevi Uzmanlık Alanı
Hayriye ARGÜN Program Geliştirme Uzmanı-TTKB


Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Süleyman KARAKAYA Koordinatör- Şube Müdürü

Üyeler
Hülya OLGUN Biyoloji Öğretmeni

Erdal YOKUŞ Matematik Öğretmeni

Erkan AKAR İngilizce Öğretmeni

Tahir TURGUT İlköğretim Müfettişi

Vahit ÇOPUR Ölçme Değerlendirme Uzmanı

H. İlyas ALTINDAĞ Eğitim Felsefesi Uzmanı

Aykut OK Program Geliştirme Uzmanı

Ömer KARATAŞ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

İÇİNDEKİLER

 1. GİRİŞ

 2. PROGRAMIN HAREKET NOKTASI VE AMACI

 3. PROGRAMIN YAPISI

 4. PROGRAMIN TEMEL ÖGELERİ

  1. Proje Hazırlama Dersi Genel Amaçları

  2. Programın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

  3. Beceriler

  4. Duyuşsal Özellikler

  5. Psikomotor Beceriler

 1. PROJE HAZIRLAMA DERSİ ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENME

 2. ÜNİTE KONULARI VE ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

 3. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 4. PROJE HAZIRLAMA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

 1. Tablolar

  1. Proje Hazırlama Dersi Öğretim Programı Üniteleri ve Kazanımları Tablosu

  2. Proje Hazırlama Dersi Öğretim Programının Ünitelere Göre Konu Süreleri

 1. Üniteler

1. Ünite: BİLİM, ARAŞTIRMA ve PROJE

  1. Bilgi ve Çeşitleri

  2. Bilimin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

  3. Bilim, Araştırma ve Proje İlişkisi

  4. Araştırma ve Araştırmanın Önemi

  5. Niçin Proje Hazırlarız?

2. Ünite: PROJE HAZIRLAMA BASAMAKLARI

  1. Problem

  2. Denenceler ve Sorular

  3. Planlama

  4. Denencelerin Sınanması

  5. Denence Sonuçlarının Değerlendirilmesi

3. Ünite: PROJE RAPORUNUN YAZILMASI

  1. Proje Yazma Basamakları

  2. Verilerin Düzenlenmesi

  3. Raporun Yazılması

4. Ünite: PROJENİN SUNULMASI VE UYGULANMASI

  1. Projenin Sunulması

  2. Projenin Uygulanması

KAYNAKÇA

EKLER

EK–1: PROJE HAZIRLAMA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ

EK–2: ÖLÇME ARAÇLARI

1. GİRİŞDünya baş döndürücü bir hızla değişiyor. Bu değişim, bireylerin ve toplumların hayat standartlarını yükselttiği gibi, insanlar için bazı önemli sorunları da beraberinde getiriyor. İnsanlar çevrelerindeki ani ve hızlı değişikliklere uyum sağlamakta zorlanıyor. Bilimsel gelişmelere paralel olarak yeni problemler ve tehlikeler ortaya çıkıyor. Teknolojik gelişme ve ilerlemelerin insan hayatı ve toplum yararı için daha bilinçli kullanılması zorunluluğu ortaya çıkıyor.

Toplum ve insan hayatını zorlaştıran problemlerin çözümünde herkese büyük görevler düşmektedir. Eğitimin temel hedeflerinden biri de kendini ifade edebilen, problem çözme becerisine sahip, özgün fikir ve ürünler ortaya koyabilen gençler yetiştirmektir. Gençlerimizin çevrelerindeki olgu ve olayları algılamaları, karşılaştıkları sorunlara duyarlı ve sorunların çözümünde istekli olmaları ve projeler hazırlamaları önem arz etmektedir.

Hayata geçirilecek projeler için bilgiye ihtiyacımız vardır. Ancak; hiçbir bilgi doğada kullanıma hazır halde bulunmaz. Bilimsel anlayışın temelinde araştırma ve keşfetme düşüncesi vardır. Bilgiye ulaşabilmek ve ondan yararlanabilmek için amaçlarımız doğrultusunda araştırma yapmamız gerekir. Araştırmaların da yeni düşüncelere ve farklı bakış açılarına ihtiyacı vardır. Bu bakış açılarını yararlı ve verimli hale getirmek, projelerle mümkündür. Proje, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, belirli bir amaca ulaşmayı sağlayacak sonuçları üretmek üzere insanî ve fiziksel kaynakların bir araya getirildiği planlanmış faaliyetlerin bütünüdür. Ancak proje denince aklımıza ürkütücü şeyler gelmemelidir. Rahatsızlık yaratan bir durum ya da olay karşısında, sorunun çözümünde aktif rol alarak çözüme ulaşma süreci kapsamında yapılan çalışmalar, projelendirme olarak algılanmalıdır. Proje hazırlamanın asıl hedefi; bireylerin problem çözme becerilerini geliştirmek, yaratıcı ve estetik düşüncenin rehberliğinde sorunların çözümünü sağlamaktır.

Sonuç olarak Proje Hazırlama dersi öğretim programı, öğrencilerin eleştirici düşünme, problem çözme, araştırma yapma, akıl yürütme, yaratıcılık becerilerini geliştirmelerine; araştırmadan zevk alma, özgüvenini geliştirme, sorumluluk alma değerlerini kazanmalarına yardımcı olacaktır.
2. PROGRAMIN HAREKET NOKTASI ve AMACI
Bilgi, insan hayatının her alanını dolduran ve bu hayatı daha yaşanabilir kılan birikimin adıdır. Yazının bulunmasıyla başlayan süreçte oluşan bu birikim, bireylerin olduğu kadar toplumların, giderek insanlığın bugün ulaştığı noktada herkesin sahip olması gereken zorunlu bir ihtiyaçtır. Bilgiyi üreten toplumlar ise çağımızda her anlamda ileri ve üstün durumdadırlar.

İster üretilen isterse günlük hayata geçirilen bilgiden söz edilsin, bilginin kullanımı apayrı bir önem taşır. Bilişim teknolojilerinin bugünkü seviyesi, bu kullanıma önemli katkılar sağlarken diğer yandan yeni nesillerin daha verimli ve kalıcı çalışmalara yönelmesini de zorunlu kılar.

Proje Hazırlama dersinin hazırlanışındaki hareket noktası, giriş bölümünde de belirtildiği üzere; öğrencilerimize hazır bilgi vermekten çok, onların yaratıcılık, problem çözme, araştırma ve inceleme becerilerini geliştirmektir.

Proje Hazırlama dersinin amacı, aktif katılımı sağlayarak bilgi-beceri-değer-davranış ekseninde projeler hazırlatmak ve elde edilen bilgilerin üretime dönük kullanımı ile yeni bilgiler üretilmesi konusunda orta öğretim öğrencilerine yol göstermektir. Bu program; proje hazırlama ile ilgili planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında yaparak yaşayarak öğrenen, yaratıcı düşünebilen, sorun çözen, bilimsel araştırma ve buluş yapabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Proje üretme ve geliştirme konusunda öğrencileri istekli hale getirmek temel hedeftir. Proje hazırlamak, öğrencinin öğrenme sürecinde aktif olarak görev almasını sağlar. Ancak proje kavramının yalnızca özelliği olan bilimsel amaçlı ve büyük çaplı bilgi edinme sürecini anlatmadığı bilinmelidir. Proje, öğrencinin ilgi, merak ve istekleri doğrultusunda yaparak ve yaşayarak öğrenme sürecine girmesidir. Öğrenci, Proje Hazırlama dersi çerçevesinde, öğretmeni tarafından kendine sunulan bilgilerin dışında, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yeni bilgilere de ulaşabilmelidir.

Eğitim ve öğretim dinamik bir süreçtir. Proje Hazırlama dersi, öğrencinin ders çalışmaktan kütüphaneyi kullanmaya, kendi sorumluluk alanındaki işleri düzene koymaya kadar bütün hayatını ilgilendiren davranışları düzenli bir şekilde elde etmesini sağlamak amacındadır.

Proje Hazırlama dersi, öğrenciye bilimsel düşünme ilkelerini kazandırır; aklın ışığında bilimsel doğruları görme imkânı verir. Öğrenciyi aynı zamanda yeni bilimsel gelişmelere yöneltir, onun yaratıcı düşünce ve üretkenlik kazanmasını sağlar.

Proje Hazırlama dersi, öğrencinin sahip olduğu bütün bilgileri kullanabilmesini ve onları pratiğe dökebilmesini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında Proje Hazırlama dersinin diğer derslerde görülen teorik ve pratik bilgilerden faydalanmayı öğretmek amacını da taşıdığı görülecektir. Dolayısıyla öğrenci konulara daha ilgili olacak, derse daha aktif katılma imkânı bulacaktır.

Proje ile birlikte öğrencinin öğrenme ortamına okul, öğretmen ve arkadaşlarından başka ailesi ve sosyal çevresi de katılacaktır. Ailenin ve sosyal çevrenin öğrenme ortamının bir parçası olması, Proje Hazırlama dersinin önemli amaçlarından biridir.

Proje Hazırlama dersi sayesinde öğrenci; eğitim ve öğretim faaliyetlerine daha aktif katılacak, okul dışında kalan zamanlarını daha verimli kullanabilecektir.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Programin hareket noktasi ve amaci iconProgramın amacı

Programin hareket noktasi ve amaci iconBu programın amacı, diğer sağlık personeli olmak isteyen

Programin hareket noktasi ve amaci iconDerneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek...

Programin hareket noktasi ve amaci icon4. Programın Dayanağı

Programin hareket noktasi ve amaci icon2. ÜNİte kuvvet ve hareket

Programin hareket noktasi ve amaci icon1. Programın Amaç ve Öncelikleri

Programin hareket noktasi ve amaci iconProgramin adi : tariHİ

Programin hareket noktasi ve amaci iconDenklemlerine ait grafiklerin kesim noktası K(3,2) olduğuna göre a ve b sayılarını bulunuz

Programin hareket noktasi ve amaci icon4-b sinifi fen ve teknoloji kuvvet ve hareket üNİtesi etkiNLİkleri-1

Programin hareket noktasi ve amaci icon6. sinif kuvvet ve hareket üNİte çalişma yaprağI-2 …/12/2013


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com