Fen ve teknoloji 6(401-413)


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
FEN_VE_TEKNOLOJİ_6(401-413)
401) Büyüklüğü 7N ve 9N olan iki kuvvetin bileşkesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)2N

B)16 N

C)6 N

D)23 N
402) Aşağıdaki eşleştirmeden hangisi yanlıştır?
A)Kurbağa: yavru gelişimi dış ortamda gerçekleşir.

B)Keçi : İç döllenme görülür.

C)Balina : Yavru gelişimi anne rahminde gerçekleşir.

D)Hamsi : Yavru bakımı görülür.

403) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sürat, birim zamanda alınan yoldur.

B) sürat artınca alınan yol azalır.

C) sürat birimi saniyedir.

D) Sürat artınca geçen süre artar.
404) Kuvvetle ilgili olarak ;

            I. Yönü ve doğrultusu vardır.

           II. Birimi kg'dır.

          III. Cisimlerin şeklini değiştirebilir.

şeklindeki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I       B) I ve III       C) II ve III     D) I, II, III
405) Ali evde bakmak için yavru bir hayvan almayı düşünmektedir. Babası Ali’ye annesinin bakımına ihtiyacı olmayan bir yavru hayvan alması gerektiğini söylüyor. Babasının bu uyarısını dikkate alan Ali tercih yaparken aşağıdaki hayvanlardan hangisini seçmelidir?
A) Yavru tavşan B) Yavru köpek

C) Yavru balık D) Yavru kedi
406) Dünyadaki ağırlığı 600N olan bir cismin Aydaki ağırlığı kaç N’dir.
A)100N B)60N C)10N D)6N
407) Kaydıraktan kayan bir çocuğun hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A)Dengelenmiş kuvvetler etkisindedir.

B)Sabit süratle hareketine devam eder.

C)Hızlanır

D)Üzerine etki eden Net kuvvet sıfırdır.


408) Doğrultuları ve yönleri aynı 3 N ve 5 N ‘luk iki kuvvetin bileşke şiddeti ne olur?
A ) 3 B ) 8

C ) 5 D ) 16


409) F1 =10 N A F2 = 5 N

0
Şekilde iki kuvvet A noktasındaki bir cisme etki etmektedirler. Cismin hareket etmemesi için,hangi yönde ve ne kadar büyüklükte bir kuvvet uygulamak gerekir?
A)F1 yönünde 5 N

B)F2 yönünde 15N

C)F1 yönünde 15N

D)F2 yönünde 5N
410)12 km/h süratle giden bir bisikletin 15 dakikada alacağı yol kaç km dir?
A ) 4 B ) 2,5 C ) 3 D ) 6

411) Osman, fasulye tohumlarını pamuğun içine koyarak, karanlık bir yerde ve oda sıcaklığında bekletmiştir. Fakat zaman geçtikçe fasulyelerin çimlenmediğini fark etmiştir.

Fasulyelerin çimlenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


 1. Fasulyeler ışığa çıkarılmalıdır.

 2. Pamuk ıslatılmalıdır.

 3. Fasulyeler soğuk bir yere konmalıdır.

 4. Fasulyeler daha sıcak bir yere konmalıdır.


412) Aşağıdakilerden hangisinde bebeğin oluşumuna kadar geçen süreç doğru olarak verilmiştir?


  1. Embriyo- Bebek- Fetüs -Zigot

  2. Zigot-Fetüs-Embriyo-Bebek

  3. Fetüs-Zigot-Embriyo-Bebek

  4. Zigot-Embriyo- Fetüs-Bebek


413) Kuvvet ;

l. Duran bir cismi hareket ettirir

ll.Hareket halindeki bir cismin yönünü değiştirir

lll.Cisimlerin şeklinde değişiklik yapar.

Yukarıda kuvvetle ilgili verilen yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız l B)Yalnız ll C)ll ve lll D)l, ll ve lll


414-Duran bir cismi harekete geçiren, hareket halindeki cismi durduran, yönünü şeklini değiştiren etkiye ne denir?
A- Kuvvet B- Sarat C-Konum D-Ağırlık


415-F1=12 N F2=2N Yandaki şekilde A cismine

İki kuvvet etki etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Cisme etki eden bileşke kuvvet 10 N’dur.

B) Cisim F2 yönünde hareket etmektedir.

C) Bileşke kuvvetin yönü F1 yönündedir.

D) Cisim hareket eder.


416-.Bir kuvvet hareket eden bir cisme uygulandığında , cisim üzerinde ne gibi değişmeler olabilir?
1.Süratinde yavaşlama

2.Şeklinde değişme

3.Cismi durdurma

A)Yalnız 2 B) 1 ve 2 C)2 ve 3 D)1,2,3
417-

V(m/s)

t(s)

2 4 6 8 10
Sürati 20 m/s olan hareketlinin sürat –zaman grafiği şekildeki gibidir.

Hareketlinin 4.saniye ile 10.saniye arasında aldığı yol kaç metredir?
a)80 b)120 c)160 d)200


418-Aşağıdaki olaylardan kaç tanesi bir kuvvet etkisinde gerçekleşir?
I-Heyelanda toprağın aşağı kayması

II-Mıknatısın başka bin mıknatısı çekmesi

III-Balonun uçması

IV-Şekerli suyun buharlaşarak ayrışması

A- 1 B- 2 C-3 D-4
419- Aynı doğrultu ve zıt yönlü 9N ve 16 N büyüklüğündeki iki kuvvetin bileşkesini biliniz?
A) 7N B)11 N C)17 N D) 25 N

420- Dünyada 32 kg olan bir maddenin aydaki kütlesi hangi seçenekte verilmiştir?
A) 40 KG B) 32kg C) 20 kg D) 18 kg

421-1- Kütlesi 50 kg olan paraşütçü, 7 dakikada 22 m/s süratle yere inmiştir. Bu paraşütçünün atladığı yüksekliği ve ağırlığı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Atladığı yükseklik Ağırlık

 1. 9240 m 500 N

 2. 4620 m 50 N

 3. 1540 m 500 N

 4. 1320 m 50 N


422-) Bir hareketlinin aldığı yolu hesaplamak için aşağıdakilerden hangilerine ihtiyaç duyarız?

A )Sürat-yol B )Sürat-zaman C )Yön-sürat D )Uzaklık-zaman
423- Hücrede tüm hayatsal olayların geçtiği yere ne ad verilir?

A ) Çekirdek B ) Sitoplazma C ) Lizozom D ) Mitokondri
424-3 kilometrelik yolu 1 saat 40 dakikada yürüyen kişinin süratini kaç m/s ‘ dir? 1. 0.5 m/s

 2. 0.8 m/s

 3. 1 m/s

 4. 2 m/s


425-Durgun haldeki bir topa, Selin 10 N Doğu yönünde kuvvet uygularken, Ayşin’de Batı yönünde 10 N kuvvetle topu kendine doğru çekiyor.Bu durumda topun hareketi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Top batı yönünde 5 N kuvvetle hareket eder

B)Top durgun halde kalmaya devam eder

C)Top doğu yönünde 1 N kuvvetle hareket eder

D)Top sabit süratle hareket etmeye devam eder


CEVAP ANAHTARI ( 401/425)

401

D

411

B

421

A

402

D

412

D

422

B

403

A

413

D

423

B

404

B

414

A

424

A

405

C

415

B

425

B

406

A

416

D407

C

417

B408

B

418


409

D

419

A410

C

420

B
426- Bir tohumda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A)Çenek yaprak

B)Embriyo

C)Kabuk

D)Yumurta hücresi
427) Aşağıdakilerden hangisi hücrenin temel kısımlarından sayılmaz?

A)Çekirdek B)Koful C)Sitoplazma D)Hücre zarı
428)Bir çocuk 600m uzaktaki evine 2 dakikada gitmiştir.Hızı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)10 M/S B)20 M/S C)5 M/S D)2 M/S
429)İçinde farklı cins atomlar bulunduran maddeler aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)Bileşik B)Element C)Karışım D)Çözelti
430) Aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir?

A) deniz suyu B) şeker C) Karbondioksit D) İyot
431) İçinde yalnız aynı cins atomlar bulunduran maddeler aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bileşik B)Element C)Karışım D)Çözelti
432- Aşağıdakilerden hangisi sadece bitki hücresinde bulunur?
a)Hücre zarı b)Kloroplast c)Mitokondri d)Ribozom

433- Ruhsal değişimin en fazla olduğu gelişim dönemi hangi dönemdir?
a) Bebeklik b)Çocukluk c)Ergenlik d)Yetişkinlik

434- Aşağıdaki dönemlerin hangisinde ruhsal değişim en fazladır?
a)- Çocukluk b)- Bebeklik c)- Yetişkinlik d)- Ergenlik

435- Aşağıdakilerden hangisi yumurta ile çoğalmaz?
a)- Timsah b)- Kanarya c)- Balina d)- Karınca

436-
Badem Ağacı→ Badem çiçekleri

↑ ↓

fidan
yumurta

polen

↑ ↓

Badem

tohumu
1.kutu

↑ ↓


2.kutu

BademEmbriyo

Yukarıdaki şemada badem ağacının hayat döngüsü yer almaktadır.Şemaya göre 1 ve 2 no’lu kutulara yazılacak kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ?

1.Kutu 2. Kutu
A) Erkek organ Tozlaşma

B) Tozlaşma Döllenme

C) Döllenme Tozlaşma

D) Tozlaşma Meyve

437 - Hücre zarı tam geçirgendir.

- Sentrozom yalnızca hayvan hücresinde bulunur.

- Hücre zarının yapısını yalnızca proteinler oluşturur.

- Hücrede yaşamsal olaylar çekirdekte gerçekleşir.

- Çekirdeksiz hücreler de vardır.

- Hücrede görevli yapılara organel adı verilir.
Yukarıda hücre ile ilgili verilen cümlelerden kaç tanesi doğrudur?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5


438- Hareketli varlıkların belirli bir yolu ne kadar zamanda aldığını gösteren büyüklük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürat B) Zaman C) Yol D) Uzunluk

439- Canlıların döllenmesi ve embriyo gelişimi ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


 1. alabalık - dış döllenme

 2. maymun - iç gelişme

 3. şahin - iç döllenme

 4. yılan - iç gelişme


440- Aşağıdaki yapılardan hangisi hayvan hücresinde bulunmaz?

a)Mitokondri b)Ribozom c)Koful d)Hücre duvarı
441- Vücudumuzdaki yapı ve organlardan belirli işlevi yapılacak duruma gelmesine ne denir?
a)Gelişme b)Büyüme c)Olgunlaşma d)Üreme


442- Hangisi erkek üreme organı değildir?

a)Testis b)Sperm kanalı c)Salgı bezi d)Döl yatağı

443- Çekirdeği çıkartılan bir hücrenin yaşamında, aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri gerçekleşemez?

I. Hücrenin büyüme ve gelişmesi

II.Hücrenin bölünmesi

III.Organellerin çalışmasının denetimi
a)I ve II b)I ve III c)II ve III d)I,II,III
444- Aşağıdakilerden hangisi doğurarak çoğalmaz?

a) İnek b) Tavşan c) Kanguru d) Yılan

445- Aşağıdakilerden hangisinin görevi salgı maddelerini paketlemektir?

a) Ribozom b) Golgi cisimciği c) Sentrozom d) Mitokondri

446- Aşağıdakilerden hangisi tek başına bir canlı oluşturur? 

   A) polen             B) yumurta                        C) sperm                             D) tohum

447- Aşağıda verilen değişim özelliklerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Sütten yoğurt yapılması

B) Hamurun mayalanması

C) Gazın Yoğunlaşması

D) Elmanın çürümesi

448-

 • A Yavrusunu sütle besliyor.

 • B Yumurtayla çoğalıyor ve yavrusunun gelişimiyle ilgileniyor.

 • C Yumurtaları vücudun dışında dölleniyor.

Yukarıda verilenlere göre A;B ve C hangi seçenekteki hayvanlar olabilir?

A B C

a) Fok Timsah Ördek

b) Tavşan Ördek Sazan

c) Koyun Mezgit Penguen

d) Serçe Kurbağa Ördek

449-

K YUMURTAZİGOT


M
Bebek

İnsanlarda üremeyi gösteren şemada K, L ve M kutularına hangi kavramlar yazılmalıdır?
K L M

a) Embriyo Sperm Fetüs

b) Fetüs Sperm Embriyo

c) Sperm Embriyo Fetüs

d) Sperm Fetüs Embriyo

450- X canlısı tatlı suda yasayan bir hücreli olup kendi besinini kendi yapıyor. Y canlısı, tatlı suda yaşayan bir hücreli olup besinini hazır alıyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi X canlısında bulunup Y canlısında bulunmaz?
A) Kloroplast B) Hücre zarı
C) koful D) SitoplazmaCEVAP ANAHTARI ( 426/450)

426

D

436

B

446

D

427

C

437

B

447

C

428

C

438

B

448

B

429

B

439

D

449

C

430

A

440

D

450

A

431

B

441

C432

B

442

D433

C

443

D434

D

444

D435

C

445

B
451-


X

Y

Hücre duvarı

-

Hücre duvarı

+

Plastidler

-

Plastidler

+

Sentrozom

+

Sentrozom

-

Koful

küçük

Koful

büyük


Tabloda verilen X ve Y ile gösterilen bilgilerden hangisi doğrudur.?
A)X bitki hücresidir. B)Y hayvan hücresidir

C)Y bitki hücresidir D)İkisi de hayvan hücresidir.
452- Hücre organelleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)Hücre zarı: Hücreyi dış etkilerden korur
B)Ribozom: Protein üretir
C)Lizozom: Hücrede boşaltım yapar.
D)Mitokondri: Enerji üretir.

453- Sperm ve yumurta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A)Sperm yumurtaya göre daha küçüktür.
B)Yumurta hareketsiz,sperm hareketlidir.
C)Sperm ve yumurtanın birleşmesi ile fetüs oluşur.
D)Spermin görevi yumurtayı döllemektir.

454- Fasulye ve tavuğun hücre yapılarını araştıran bir öğrenci aşağıdakilerden hangisinin, her iki hücrede bulunan ortak bir yapı olamadığını tespit der?

A-Hücre zarı B-Çekirdek

C-Sitoplâzma D-Hücre duvarı (Çeperi)
455- I- Mide

II- Testisler

III- Karaciğer

IV- Böbrek

Yukarıda verilen organlardan hangisi üreme sistemi ile ilgilidir?

A- I B- II C- III D- IV

456- Gelişmiş canlılar da ;

 • X hücresinde sentrozom ve lizozom organeli bulunmaktadır.

 • Z hücresinde ise koful büyük ve klorofil pigmenti içeren yapı bulunmaktadır

Buna göre , aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?


 1. X hücresinde protein sentezi yapılmaktadır.

 2. Z hücresinde oksijenli solunum gerçekleşir.

 3. X hücresi fotosentez yapar.

 4. Z hücresi hücre duvarı ve hücre zarına sahiptir.457- Aşağıdaki hayvanlardan hangisinde hem iç döllenme hem de iç gelişim vardır?
A ) Tavuk B) Ahtopot C) Somon balığı D) Kanguru

458- Organik tarımın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çevre kirliliğini artırmak C)Çölleşmeyi önlemek

B)Ürün miktarını artırmak. D)Ürün kalitesinde artış sağlamak.

459- Aşağıdakilerden hangisi bitkinin çimlenmesi için gerekli değildir.
A)Işık B)Oksijen C)Sıcaklık D)Su

460- Dişi üreme hücresi aşağıdakilerin hangisinde üretilir?
a-)Dişicik borusu b-)Tepecik

c-)Yumurtalık d-)Başcık

461- Tohumun büyüyerek bitkiyi oluşturan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A.Embriyo B.Çenek C.Erkek organ D.Besin
462- I-Problemi belirleme

II-Gözlem

III-Deney

Yukarıdaki yargılardan hangileri bilimsel araştırmanın basamaklarını oluşturur?

A. 1-11 B.11-lll C1-lll D.1-11-lll
463- Aşağıdakilerden hangisi bütün maddeler için ortak bir özellik değildir?
A) Boşluklu yapı B) Kütle

C) Yoğunluk D) Hacim
464- Aşağıdaki bitkilerden hangisi meyvedir?
a)Marul b)Biber c)Lahana d)Ispanak
465- Tohum çimlenirken aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duymaz?
a)Su b)Sıcaklık c)Oksijen d)Işık
466- Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkidir

A) Su yosunu B)Kara yosunu C)Eğrelti otu D)Buğday

467- Aşağıdaki hayvanlardan hangisi üreme şekli açısından diğerlerinden farklıdır?

A)İnsan B)Kaplumbağa C)Yarasa D)Tilki

468- Sıvı maddeler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 1. Bulundukları kabın hacmini alırlar

 2. Belirli bir şekilleri yoktur

 3. Sıkıştırılamazlar

 4. Konuldukları kabın şeklini alırlar469- Çiçeğin erkek üreme organındaki polenlerin dişi üreme organının tepeciğine taşınmasına ne ad verilir?
A) Tozlaşma B)Üreme C)Büyüme D)Taşıma

470- Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin bölümlerinden değildir?
A)Taç yaprak B)Çanak yaprak C)Çiçek sapı D)Erkek organ

471- Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bitki hücresinin özelliğidir?
I-Yuvarlak oluşu

II-Kloroplast organelinin olması

III-Hücre duvarına sahip olması

A) yalnız II B) yalnız III C) II-III D) I-III

472- Aşağıdakilerden hangisi mitokondrinin görevidir ?
A) Atıkları depolamak, B) Protein sentezlemek

C) Enerji üretmek D) Fotosentez yapmak


473- Aşağıdaki canlıların hangisinde yavru bakımı görülür?
A. İnek B. Yılan

C. Kurbağa D. Timsah

474- Ergenlik döneminde karşılaşılan zorlukların çözülmesi ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?


  1. Anne- Babamızdan yardım alabiliriz.

  2. Doktorlardan yardım alabiliriz.

  3. Öğretmenlerimizden yardım alabiliriz.

  4. Kendi kendimize düşünerek çözebiliriz.

475- Bir öğrenci yanağından aldığı ağız epiteli ve soğan zarını mikroskopla incelediğinde aşağıdaki yapılardan hangisi incelediği her iki hücrede de gözleyemez?


 1. Sitoplazma

 2. Çekirdek

 3. Hücre çeperi

 4. Hücre zarı


CEVAP ANAHTARI ( 451/475)

451

C

461

A

471

C

452

C

462

D

472

C

453

C

463

C

473

A

454

D

464

B

474

D

455

B

465

D

475
456

C

466

D457

D

467

B458

D

468

A459

A

469

A460

C

470

C
476- Aşağıdaki olaylardan hangisi dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesinden önce gerçekleşir?
A)Tozlaşma B)Yumurtalığın olgunlaşması

C)Tohum oluşumu D)Meyve oluşumu
477- Aşağıda verilen durumların hangisi başkalaşıma örnek olabilir?
A) Yumurtadan çıkan civcivin büyüyerek tavuk olması.

B) İnsanların çocukluk döneminden ergenlik dönemine geçmesi.

C) Kedi yavrusunun büyüyerek kendi yavrularını doğurması.

D) Tırtıldan kelebek oluşması.


478- Aşağıda ergen bir gencin yaşadığı sorunlar verilmiştir. Bunlardan hangisi bir

yönü ile diğerlerinden farklıdır?
A) Kararsızlık

B) Boy uzaması

C) Vücutta yağlanma

D) Sivilce çıkması
479- Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde görülen duygusal değişimlerden biridir?


  1. Boy uzaması

  2. Sivilce çıkması

  3. Sebepsiz can sıkıntısı hissetme

  4. Kas gelişimi

480- Aşağıdakilerden hangisi Ribozomun görevlerindendir?


  1. Protein sentezi yapar

  2. Enerji üretir

  3. Salgı maddelerini üretir

  4. Hücrenin sindirim sistemidir


481- Aşağıdaki hayvanların hangisinde yavru bakımı görülmez?
a) Kuş b) Köpek c) Yunus d) Balık

482- Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin kısımlarından değildir?
a) Çanak yaprak b) Taç yaprak

c) Dişicik borusu d) Döl Yatağı


483- Aşağıdaki sistemlerden hangisinin görev yapmaması bir canlının yaşamını tehlikeye sokmaz?
A)Solunum sistemi B)Boşaltım sistemi

C)Dolaşım sistemi D)Üreme sistemi
484- Aşağıdaki maddelerden hangisi dişicik borusunun özelliklerindendir?

A) Polenlerin tepecikten yumurtalığa taşındığı borudur.

B) İçinde bir veya birkaç tane tohum taslağı bulunur.

C) Başçığı taşır.

D) Çiçek tozların bulunduğu kısımdır.
485- Aşağıdakilerden hangisi gelişim dönemlerinde başkalaşım geçiren hayvanlara örnektir?
A)Kaplumbağa

B)Civciv

C)Kelebek

D)Karınca
486- Aşağıdaki yapılardan hangisi bitkinin üreme organıdır?
A)Yaprak

B)Meyve

C) Çiçek

D)Polen


487- Aşağıda verilen yapılardan hangisi dişi üreme sistemine ait değildir?
A)Yumurta

B)Yumurtalık

C)Vajina

D)Testis
488 - I. Kloroplast IV.golgi cisimciği

II. Ribozom V. Hücre duvarı

III. Mitekondri VI. Senrozom
Yukarıdaki organellerden hangileri hangileri btki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki farklılıkları oluşturur?
a. I,III,IV b. I, V, VI c. II,III,V d. III,IV,V

489- I. Ribozom: Enerji üretir

II. Lizozom :Protein sentezler
Aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
A) I doğru II yanlış

B) I Yanlış II doğru

C) ikisi doğru

D) ikiside yanlış

490- -Elektrik santralı gibi enerji üretir,

-Protein üreten bir fabrika gibidir,

-Hücrenin atık madde, su ve besin depolarıdır

Yukarıda hücredeki çeşitli organellerin görevleri verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu organellerden biri olamaz?
a) koful b) ribozom

c) mitokondri d) sentrozom
491- Bağımsızlık arayışı içinde olan bir ergenin aşağıdaki sorulardan hangisini sorması beklenir?


 1. Beni neden yalnız bırakmıyorlar.

 2. Neden kimse beni anlamıyor.

 3. Ben kimim.

 4. Acaba o benimle arkadaş olur mu.


492- İnsan vücudundaki sistemler çeşitli nedenlerle sağlığını yitirebilir.
Aşağıdaki durumlardan hangisi bir insanın neslinin devamını olumsuz etkiler?
A) Gözde meydana gelebilecek bozukluk

B) Saç derisinde oluşacak bir hastalık

C) Yumurta oluşumunu engelleyecek bozukluk

D) Ayak kemiğinde oluşacak bir kırık


493-


Yukarıda bazı maddelerin tanecikli yapısını gösteren modeller verilmiştir. Bu modellerde verilen bilgilere göre hangi maddeler bileşiktir?

a) a, b ve d b) b ve e c) c ve e d) a ve d494- I-SALGI ÜRETİMİ

II-PROTEİN SENTEZİ

III-ENERJİ ÜRETİMİ

IV-BESİN ÜRETİMİ

Yukarıda verilen olayların gerçekleştiği organeller hangi şıkta doğru verilmiştir?

Ribozom mitokondri kloroplast golgi

a- II IV III I

b- II III I IV

c- I II III IV

d- II III IV I


495- Aşağıdaki maddelerin hangisinde kendisini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk en fazladır?
A) Süt B) Oksijen

C) Su D) Bardak

496- I. Ağırlık dinamometre ile ölçülür.

. II. Kütle her yerde farklı büyüklüktedir

III. Ay’ın yer çekimi kuvveti Dünya’dan 6 kat fazladır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a-) I ve III b-) Yalnız III c-) Yalnız I d-) I ve II

497- Aşağıdaki durumların hangisinde diğerlerinden farklı bir kuvvet söz konusudur?


 1. Çocuğun saçını taraması

 2. Şoförün gaza basması

 3. Duvarın matkapla delinmesi

 4. Çatıdan düşen kiremitin yere doğru inmesi


498- I.Saf su

II.Demir

III.Talaşlı yağ

Yukarıda verilen maddelerle ilgili olara aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. saf maddedir.

B) II. tek cins tanecik içerir.

C) III. homojen karışımdır.

D) I ve II aynı kaba konursa heterojen karışım olur.
499-


500-
CEVAP ANAHTARI ( 476/500)

476

A

486

C

496

C

477

D

487

D

497

D

478

A

488

B

498

C

479

C

489

D

499

A

480

A

490

D

500

D

481

D

491


482

D

492

C483

D

493

D484

A

494

D485

C

495

Bsosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Fen ve teknoloji 6(401-413) iconFen ve teknoloji Çalişmalari

Fen ve teknoloji 6(401-413) icon5. sinif fen ve teknoloji

Fen ve teknoloji 6(401-413) iconFen ve teknoloji (101-200)

Fen ve teknoloji 6(401-413) icon6. sinif fen ve teknoloji sorulari

Fen ve teknoloji 6(401-413) iconFen ve Teknoloji Eğitiminde Kavram Öğretimi

Fen ve teknoloji 6(401-413) icon5. siniflar fen ve teknoloji dersi DÖnem yazili değerlendirme

Fen ve teknoloji 6(401-413) icon4-b sinifi fen ve teknoloji kuvvet ve hareket üNİtesi etkiNLİkleri-1

Fen ve teknoloji 6(401-413) iconFatih sultan mehmet ortaokulu 4-a sinifi fen ve teknoloji etkiNLİkleri

Fen ve teknoloji 6(401-413) icon2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili aydinocak ortaokulu fen ve teknoloji siniflar dönem yazili

Fen ve teknoloji 6(401-413) icon2013- 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen ve teknoloji sinif II....


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com