Bu test için herhangi bir madde belirtilmemiştir


d.ogren-sen.com > Doğru > Test
BÖLÜM C: EKOTOKSİKOLOJİK VE ÇEVREYE ZARARLI ETKİLERİN TAYİNİ İÇİN YÖNTEMLER

C.1 BALIK İÇİN AKUT TOKSİSİTE

1. YÖNTEM

1.1 Giriş

Bu testin amacı temiz sulardaki balıklara geçebilecek maddelerin akut (ani) ölümcül toksisitesini belirlemektir. Test süresince test maddesi konsantrasyon değerlerinin tatmin edici ölçüde sabit olmasını güvence altına almak için, en uygun test yönteminin (statik, yarı statik veya akıcı) seçilmesine yardımcı olmak amacıyla maddenin suda çözünürlüğü, buhar basıncı, kimyasal kararlılığı, bozunma sabitleri ve biyolojik olarak bozunabilirliği ile ilgili bilgilere mümkün olduğunca sahip olunması arzu edilir.

Testin planlanmasında ve elde edilen sonuçların yorumlanmasında ek bilgiler de (örneğin; yapısal formül, saflık derecesi, doğası ve belirli safsızlıkların yüzdesi, katkı maddeleri miktarları, n-oktanol/su dağılım katsayısı) göz önünde bulundurulmalıdır.

1.2 Tanımlar ve birimler

Akut toksisite maddeye maruz kaldıktan çok kısa zaman sonra ortaya çıkan organizmadaki fark edilir olumsuz etkilerdir. Mevcut testte, akut toksisite ortanca ölümcül toksisite (LC50) şeklinde ifade edilmektedir. Bu konsantrasyon değeri maruz kalma süresi boyunca, su içinde yani test ortamında bulunan balıkların %50 sini öldürebilecek olan konsantrasyondur.

Tüm test maddelerin konsantrasyonları hacimde ağırlık cinsinden (Litre başına düşen miligram) verilmelidir. Bu konsantrasyonlar ağırlıktaki ağırlık (mg. kg–1) cinsinden de verilebilir.

1.3 Referans maddeler

Laboratuar test koşulları altında test edilen türlerin tepkilerinin belirgin bir şekilde değişmediğinin gösterilmesi anlamında referans madde ile test yapılabilir.

Bu test için herhangi bir madde belirtilmemiştir.

1.4 Test yönteminin ilkesi

Litre başına 100 mg da, LC50 ‘nin bu konsantrasyondan daha büyük olduğunu göstermek için bir sınır testi yapılabilir.

Balıklar, çeşitli konsantrasyonlarda suya eklenen test maddesine 96 saat boyunca maruz bırakılır. Ölü sayıları en az 24 saat aralıklarla kaydedilir ve balıkların % 50 ‘sini öldüren konsantrasyon (LC 50) her bir gözlem zamanında hesaplanır(mümkünse).

1.5 Kalite kriterleri

Kalite ölçütü, hem tüm test yöntemine hem de kadar sınır testine uygulanmalıdır.

Kontrollerdeki ölü sayısı test sonu itibariyle % 10’u (veya, eğer 10’dan az balık kullanıldıysa, 1 balık) aşmamalıdır.

Çözünmüş oksijen konsantrasyonu, baştan sona kadar hava-doygunluk değerinin % 60 ‘ından daha fazla olmalıdır.

Test maddesi konsantrasyonları test süresi boyunca başlangıç konsantrasyonlarının %80'i oranında korunmalıdır.

Test ortamında kolayca çözünen ve kararlı çözeltiler oluşturan, örneğin belirgin miktarda buharlaşmayan, bozunmayan, hidroliz olmayan veya adsorplanmayan maddelerin başlangıç konsantrasyonları tanımlanmış (nominal) konsantrasyonlara eşit alınabilir. Konsantrasyonların, test boyunca korunduğunu ve kalite kriterinin sağlandığını gösteren kanıtlar sunulmalıdır.

Bu maddeler için:

 1. Test ortamında az çözünürlüğü olanlar, veya

 2. Kararlı emülsüyon ve dağılım oluşturma yeteneğine sahip olanlar, veya

 3. Sulu çözeltilerde kararlı olmayanlar,

başlangıç konsantrasyonları testin başındaki çözeltide ölçülen ( ya da bu teknik olarak mümkün değil ise, su kolonunda ölçülen) konsantrasyonları olarak alınmalıdır. Konsantrasyon, dengeleme periyodundan sonra ancak balık testinin başlangıcından önce belirlenmelidir.

Bu koşulların herhangi birinde, test süresince maruz kalınan gerçek konsantrasyonları ya da karşılaşılan kalite kriterini teyit etmek için ilave ölçümler yapılmalıdır.

pH bir birimden fazla değişmemelidir.

1.6 Test yöntemlerinin tanımlanması

Üç çeşit işlem kullanılabilir:

Statik test:

Test çözeltisi akışının meydana gelmediği toksisite testi. (çözeltiler test süresi boyunca değiştirilmeden kalır)

Yarı-Statik test:

Test çözeltisi akışının olmadığı fakat test çözeltisinin uzun zaman aralıklarında (örneğin 24 saatte bir) düzenli olarak kızım kısım yenilendiği testtir.

Akış yollu test: test odalarında suyun devamlı yenilendiği testtir. Test edilen kimyasal, yenilenen su ile birlikte test ortamına aktarılır.

1.6.1 Reaktifler

1.6.1.1 Test maddelerinin çözeltileri

İstenen konsantrasyonda stok çözeltiler, maddelerin, 1.6.1.2 de açıklanan su ya da iyonlardan arındırılmış su içerisinde çözülmesi ile hazırlanılır.

Seçilen test konsantrasyonları stok çözeltilerin seyreltilmesiyle hazırlanılır. Eğer yüksek konsantrasyonler test edilirse, madde doğrudan seyreltme suyu içerisinde çözülebilir.

Genellikle maddeler sadece çözünürlük sınırına kadar test edilmelidir. Bazı maddeler için (örneğin suda düşük çözünebilme yeteneğine, yüksek POW değerine, ya da sudaki doğru çözeltiden ziyade kararlı dispersiyon biçimine sahip), maksimum çözülebilir ya da kararlı konsantrasyonun elde edilmesini sağlamak için maddenin çözünürlük sınırlarının üzerinde bir konsantrasyonda test yürütmek kabul edilebilir. Bununla birlikte, aksi olmadıkça bu konsantrasyonun test sistemine zarar vermeyeceği hususu önemlidir. (örneğin maddenin su yüzeyindeki filminin suyun oksijenlenmesini önlemesi vs.)

Ultrasonik dağılma, organik çözücüler, emülsiyon yapıcılar veya dağıtıcılar suda az çözünürlüğe sahip maddelerin stok çözeltilerinin hazırlanmasında ya da test ortamında bu maddelerin dağılmasına yardımcı olmak için, birer yardımcı olarak kullanılabilirler. Bu tip yardımcı maddeler kullanıldığı zaman, tüm test konsantrasyonları aynı miktarda yardımcı madde içermeli ve ek olarak kontrol balığı test serilerinde kullanıldığı gibi yardımcı maddenin benzer konsantrasyonuna maruz bırakılmalıdır. Bu tip yardımcıların konsantrasyonları olabildiğince azaltılmalıdır ama test ortamında hiçbir durumda litre başına 100 mg’ı aşmamalıdır.

Test, pH ayarlaması yapılmadan yürütülmelidir. Eğer pH da belirgin bir değişimin kanıtı var ise, pH ayarlaması ile testin tekrar edilmesi ve sonuçların rapor edilmesi önerilir. Bu durumda, stok çözeltinin pH değeri, çok özel bir neden olmadıkça seyreltme suyunun pH değerine göre ayarlanmalıdır. Bu amaç için HCl ve NaOH tercih edilmelidir. Bu pH ayarlaması, stok çözeltide bulunan test maddesinin konsantrasyonunda belirgin bir değişiklik olmayacak şekilde yapılmalıdır. Eğer ayarlama ile test maddesinin herhangi bir kimyasal reaksiyonuna veya fiziksel olarak çökelmesine sebep olunuyorsa bu rapor edilmelidir.

    1. Suyun kullanım süresi ve seyreltilmesi


Su kaynağı (potansiyel olarak zararlı konsantrasyonlardaki klor, ağır metaller ve diğer maddeler tarafından kirletilmemiş) olarak, iyi-kalitede doğal su ya da yeniden oluşturulmuş (Bakınız EK-I) su kullanılabilir. Toplam sertliği litre başına (CaCO3 olarak) 10 ve 250 mg arasında olan ve pH’ sı 6,0 dan 8,5 a kadar olan sular tercih edilir.

   1. Düzenek

Tüm düzenek kimyasal olarak tepkimeye girmeyen (inert)maddelerden yapılmalıdır.

-otomatik seyreltme sistemi (akış testi için),

-oksijen metre,

-suyun sertliğinin belirlenmesi için araç ve gereçler,

-pH metre,

-sıcaklık kontrolü için uygun düzenek.
1.6.3 Test balığı

Balık sağlıklı olmalı ve gözle görülebilir herhangi bir kusuru olmamalıdır.

Kullanılan türler, bütün bir yıl boyunca bulunabilme, bakım kolaylığı, teste uygunluk, kimyasallara olan bağıl duyarlılık, herhangi bir ekonomik, biyolojik veya ekolojik faktör taşıma, gibi pratik kriterler temeline göre seçilmelidir. Elde edilen verilerin mevcut uluslararası uyumlu ve karşılaştırılabilir olması gibi gereksinimlerde balık türlerini seçerken akıldan çıkarılmamalıdır.

Testin yürütülmesi için tavsiye edilen balık türlerinin listesi EK-II’ de verilmektedir; Zebra balığı ve Gökkuşağı alabalığı tercih edilen türlerdir.

1.6.3.1 Barındırma

Test balığı birbirine yakın boy ve yaşa sahip mevcut balık stokundan seçilmelidir. Balık en az 12 gün aşağıda belirtilen koşullarda tutulmuş olmalıdır:

Yükleme:

Sisteme (yeniden sirkülasyonlu veya akış yollu) ve balık türlerine uygun,

Su:

Bakınız 1.6.1.2,

Işık:

Günlük olarak 12 ila 16 saat arası aydınlatma,

Çözünmüş oksijen konsantrasyonu:

Hava-doygunluk değerinin en az % 80’ i,

Besleme:

Teste başlamadan 24 saat önce durdurulmak suretiyle haftada üç kez veya günlük,

1.6.3.2 Ölüm oranı
İşlemin başlatılmasını takiben 48 saat sonra ölümler kayıt edilir ve şu ölçütler uygulanır:
-yedi günde toplam sayının (populasyonun) % 10 ‘undan fazlası:
Serinin reddedilmesi
-toplam sayının (populasyonun) % 5 ve 10’u arası:
çalışma süresi fazladan 7 gün daha devam ettirilir, eğer daha fazla ölüm gerçekleşmezse çalışma gurubu kabul edilebilirdir, aksi takdirde reddedilmelidir.
-toplam sayının (populasyonun) % 5’ inden az:
Seri kabul edilir.   1. Alıştırma


Bütün balıklar kullanılmadan en az 7 gün önce başlayarak testte kullanılacak aynı kalite ve sıcaklıktaki suya maruz bırakılmalıdır.

   1. Testin performansı


Ana testte kullanılacak konsantrasyon aralığı ile ilgili bilgi elde etmek amacıyla nihai testten önce bir aralık belirleme testi yapılabilir.
Test serisine ek olarak kontrollerden biri test maddesi olmadan yürütülür, yardımcı test maddesi kullanılması durumunda bir diğer kontrolde yardımcı test maddesi ile yürütülür.
Test bileşiğinin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak, kalite ölçütlerini yerine getirmek için uygun statik, yarı-statik veya akış-yollu test yöntemi seçilmelidir.
Balıklar aşağıda belirtildiği şekilde maddeye maruz bırakılmalıdır:
-süre: 96 saat
-hayvan sayısı: konsantrasyon başına en az 7
-tanklar: yükleme gereksinimlerine bağlı olarak uygun kapasitede
-yükleme: statik ve yarı-statik testler için litre başına en fazla 1 g tavsiye edilir. Akış-yollu sistemler için daha yüksek yüklemeler kabul edilebilirdir
-test konsantrasyonu: 2,2 yi geçmeyecek sabit bir faktör ile değişen en az 5 farklı konsantrasyonla ve mümkün olduğu kadar %100 -0 ölüm oranı aralığını kapsayacak şekilde.
-su: Bakınız 1.6.1.2,
-ışık: günlük olarak 12 ile 16 saat arası aydınlatma,
-sıcaklık: türlere uygun biçimde (EK-II) fakat herbir test için ±1 °C olacak şekilde,
-çözünmüş oksijen konsantrasyonu: seçilen sıcaklık değeri için hava-doygunluk değerinin % 60 ‘ından az olmayacak şekilde,
-besleme: yok.

Balıklar ilk 2 ile 4 saat arası geçtikten sonra ve en az 24 saatlik aralarda incelenir. Kuyruk saplarına dokunulduğunda herhangi bir reaksiyon yoksa ve hiçbir solungaç hareketi görülmüyorsa balıkların öldüğüne kanaat getirilir.
Ölümler kaydedildiğinde ve gözlendiğinde ölü balıklar dışarı çıkarılır. Kayıtlar görünür anormallikleri (örneğin, dengenin kaybolması, yüzme davranışındaki değişiklikler, solunumsal fonksiyonlar, pigmentleşme vs.) içerecek şekilde tutulmalıdır.
pH, çözünmüş oksijen miktarı ve sıcaklık ölçümleri günlük olarak yapılmalıdır.
Sınır testi
LC5o ‘nin bu konsantrasyondan yüksek olduğunu göstermek için, bu test metodunda tanımlanan işlem kullanarak litre başına 100 mg da sınır testi yapılabilir.

Eğer maddenin doğasına bağlı olarak test suyunda litre başına 100 mg konsantrasyona ulaşılamazsa limit testi kullanılan ortam (1.6.1.1 bölümüne bakınız) içindeki maddenin (veya kararlı bir dağılım oluşturacak maksimum çöznürlükte) çözünürlüğüne eşit konsantrasyonda gerçekleştirilmelidir.
Sınır değer testi kontrol veya kontrollerdeki sayı ile eşit olacak şekilde 7-10 balık kullanılarak yapılmalıdır. (Binom teorisine göre sıfır ölümle 10 balık kullanıldığında, %99,9 güvenilirlikle LC50 sınır testinde kullanılan konsantrasyondan daha büyüktür. 7,8 veya 9 balık ve ölüm olmadığında LC50 nin kullanılan konsantrasyondan fazla olduğu en az %99 güvenilirlikle sağlanır.) Eğer ölümler olursa, tam bir çalışma gerçekleştirilmelidir. Eğer öldürücü yan etkenler gözlemlenirse bunlar kaydedilmelidir.


2.VERİLER VE DEĞERLENDİRME
Gözlemlerin kaydedildiği her süre için (24, 48, 72 ve 96 saat), konsantrasyone karşı her bir maruz kalma zamanındaki ölüm yüzdeleri, logaritmik-olasılık kağıdına çizilir.

Mümkün oldukça her gözlem zamanı için, LC50 ve güven sınırları (p= 0,05) standard yöntemler kullanılarak hesaplanmalıdır; bu değerler 1 veya en fazla iki anlamlı rakama kadar yuvarlanmalıdır. (iki anlamlı rakama yuvarlama örneği: 173,5 için 170, 0,127 için 0,13, 1,21 için 1,2).
Konsantrasyon/yüzde tepki eğrisinin eğiminin LC50’ nin hesaplanmasına izin vermeyecek şekilde dik olması durumunda, grafikten tahmini bir değer bulunması yeterlidir.
Oranları 2,2 olan iki ardışık konsantrasyonda, sırasıyla % 0 ve 100 ölüm oranı varsa; bu iki konsantrasyon değerleri arasındaki aralık LC50 aralığını belirlemek için yeterlidir.
Test maddesinin kararlılığının ve homojenliğinin korunamadığı gözlemlenirse, bu rapor edilmeli ve sonuçlar yorumlanırken dikkatli olunmalıdır.

3. RAPORLAMA
Test raporu mümkünse aşağıdaki bilgileri içermelidir:

-test balığı hakkında bilgi (bilimsel ismi, ırkı, tedarikçisi, herhangi bir ön işlem, her test konsantrasyonunda kullanılan büyüklük ve sayı);
-seyreltme suyu kaynağı, ana karakteristik kimyasal parametreler (pH, sertlik, sıcaklık);
-su çözünürlüğü düşük olan maddelerin varlığı durumunda, stok ve test çözeltilerinin hazırlanış yöntemi;
-herhangi bir şekilde yardımcı maddeler varsa konsantrasyonları;
-kullanılan konsantrasyonların listesi ve test çözeltisi içinde test edilen kimyasalların konsantrasyonlarının kararlığı hakkında mümkün olan herhangi bir bilgi;
-eğer kimyasal bir analiz gerçekleştirilmişse, kullanılan yöntemler ve elde edilen sonuçlar;
-yapılmışsa sınır test sonuçları;
-kullanılan test işleminin (statik, yarı-statik, dozlama oranı, akış-yollu hız, havalandırılıp havalandırılmadığı, balık yüklemesi vs.) seçimi ve detayları ile ilgili gerekçeler;
-test gereçlerinin tanımlanması;
-aydınlatma düzeni;
-her 24 saat için test çözeltisinin çözünmüş oksijen konsantrasyoni, pH’ı ve sıcaklığı;
-yerine getirilen kalite ölçütlerinin kanıtları;
- tavsiye edilen her gözlem zamanında her konsantrasyonun ve kontrolun (ve eğer gerekiyorsa yardımcı madde ile kontrol) toplam ölüm oranını gösteren tablo;
-test sonunda konsantrasyon/yüzde tepki eğrisi grafiği;
-eğer mümkünse, tavsiye edilen her gözlem zamanlarında LC50 değerleri;
-LC50 değerlerinin bulunmasında kullanılan istatistiksel yöntemler;
-eğer bir referans maddesi kullanılmışsa, elde edilen sonuçlar;
-test süresi boyunca ölüme yol açmayan en yüksek test konsantrasyoni değerleri;
-test süresi boyunca ölüme yol açan en düşük test konsantrasyoni;

4. KAYNAKLAR

(1) OECD, Paris, 1981, Test Guideline 203, Decision of the Council C(81) 30 final and updates.

(2) AFNOR -Determination of the acute toxicity of a substance to Brachydanio rerio - Static and Flow

Through methods -NFT 90-303 June 1985.

(3) AFNOR- Determination of the acute toxicity of a substance to Salmo gairdneri -Static and Flow -

Through methods -NFT 90-305 June 1985.

(4) TS 6020 ISO 7346/1, /2 and /3 -Su Kalitesi- Maddelerin Tatlı Su Balığı [Brachydanio Rerio Hamilton- Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] Üzerindeki Anlık Öldürücü Zehirliliğinin (Toksisitesinin) Tayini - Bölüm 1: Statik Metot, Bölüm 2: Yarı Statik Metot, ürekli Akış Metodu 

(5) Eidgenössisches Department des Innern, Schweiz: Richtlinien fur Probenahme und Normung von

Wasseruntersuchungsmethoden -Part II 1974.

(6) DIN Testverfahren mit Wasserorganismen, 38 412 (11) und 1 (15).

(7) JIS K 0102, Acute toxicity test for fish.

(8) NEN 6506- Water -Bepaling van de akute toxiciteit met behulp van Poecilia reticulata, 1980.

(9)Environmental Protection Agency, Methods for the acute toxicity tests with fish, macroinvertebrates

and amphibians. The Committee on Methods for Toxicity Tests with Aquatic Organisms,

Ecological Research Series EPA-660-75-009, 1975.

(10) Environmental Protection Agency, Environmental monitoring and support laboratory, Office of

Research and Development, EPA-600/4 -78-012, January 1978.

(11) Environmental Protection Agency, Toxic Substance Control, Part IV, 16 March 1979.

(12) Standard methods for the examination of water and wastewater, fourteen edition, APHA-AWWAWPCF,

1975.

(13) Commission of the European Communities,Inter-laboratory test programme concerning the study

of the ecotoxicityof a chemical substance with respect to the fish. EEC Study D.8368, 22 March

1979.

(14) Verfahrensvorschlag des Umweltbundesamtes zum akuten Fisch-Test. Rudolph, P. und Boje, R.

Okotoxikologie, Grundlagen fur die okotoxikologische Bewertung von Umweltchemikalien nach

dem Chemikaliengesetz, ecomed 1986.

(15) Litchfield, J. T .and Wilcoxon, F., A simplified method for evaluating dose effects experiments, J.

Pharm, tExp. Therap., 19 49, vol. 96,99.

(16) Finney, D.J. Statistical Methods in Biological Assay. Griffin, Weycombe, U.K., 1978.

(17) Sprague, J .B. Measurement of pollutant toxicity to fish. Bioassay methods for acute toxicity.

Water Res., 1969, vol. 3,793-821.

(18) Sprague, J.B. Measurement of pollutant toxicity to fish. II Utilising and applying bioassay results.

Water Res. 1970, vol. 4, 3-32.

(19) Stephan, C.E. Methods for calculating an LC50. In Aquatic Toxicology and Hazard Evaluation

(edited by F.I. Mayer and J.L. Hamelink). American Society for Testing and Materials, ASTM

STP 634,1977, 65-84.

(20) Stephan, C.E., Busch, K.A., Smith, R., Burke, J. and Andrews, R.W. A computer program for

calculating an LC50. US EPA.

EK- I

Yeniden oluşturulmuş su

Uygun seyreltme suyu örneği

Bütün kimyasallar analitik saflıkta olmalı.

Su iyi-kalitede damıtılmış su veya iletkenliği 5 µScm-1’den az olan iyonlardan arındırılmış su olmalı.
Suyun destilasyonu için kullanılan düzenekler bakırdan yapılmış kısımlar içermemelidir.

Stok çözeltiler

CaCI2. 2H2O (kalsiyum klorür dihidrat): 11,76 g

Su içerisinde çöz ve 1 litreye seyrelt.

MgSO4. 7H2O (mağnezyum sülfat heptahidrat): 4,93 g

Su içerisinde çöz ve 1 litreye seyrelt.

NaHCO3 (sodyum hidrojen karbonat): 2,59 g

Su içerisinde çöz ve 1 litreye seyrelt.

KCI (potasyum klorür): 0,23 g

Su içerisinde çöz ve 1 litreye seyrelt.

Yeniden oluşturulmuş seyreltme suyu

Dört stok çözeltisinden 25 ml alarak karıştır 1 litreye su ile tamamla.

Çözünmüş oksijen konsantrasyoni hava-doygunluk değerine eşit oluncaya kadar havalandır.

pH 7,8 ± 0,2 olmalıdır.

Eğer gerekliyse pH’ ı NaOH (sodyum hidroksit) ve HCl (hidroklorik asit) kullanarak ayarla.

Daha önce hazırlanmış olan seyreltme suyu 12 saattir bekliyorsa daha fazla havalandırılmamalıdır.

Çözeltideki Ca ve Mg iyonlarının toplamı litrede 2,5 mmol. Ca:Mg iyonlarının oranı 4:1 ve Na:K iyonlarının oranı 10:1’dir. Bu çözeltinin toplam bazlığı litrede 0,8 mmol dür.

Seyreltme suyunun hazırlanmasındaki herhangi bir sapma suyun bileşimini ve özelliklerini değiştirmemelidir.

EK -II

Gerekli türler

Gerekli test sıcaklığı aralığı (°C)

Test hayvanın gerekli toplam uzunluğu (cm)

Brachydanio rerio (Teleostei,

Cyprinidae) (Hamilton-Buchanan)

Zebra Balığı-Zebrab-fish
Pimephales promelas (Teleostei,

Cyprinidae) (Rafinesque) Fathead

Minnow
Cyprinus carpio (Teleostei,

Cyprinidae) (Linneaus 1758)

Sazan-Common carp
Oryzias latipes (Teleostei,

Poeciliidae) Cyprinodontidae

(Tomminck and Schlege 1850)

Red killifish
Poecilia reticulata (Teleostei,

Poeciliidae) (Peters 1859) Guppy
Lepomis macrochirus (Teleostei,

Centrarchidae) (Rafinesque

Linneaus 1758) Bluegill
Onchorhynchus mykiss (Teleostei,

Salmonidae) (Walbaum 1988)

Gökkuşağı alabalığı-Rainbow trout
Leuciscus idus (Teleostei,

Cyprinidae) (Linneaus 1758) Golden

Orfe


20-24


20-24

20-24

20-24


20-24


20-24

12-17


20-24


3,0 ± 0,5


5,0 ± 2,5

6,0 ± 2,0

3,0 ± 1,0


3,0 ± 1,0


5,0 ± 2,0

6,0 ± 2,0

6,0 ± 2,0


Toplama

Yukarıda listelenen balıklar beslemesi kolay ve tüm bir yıl boyunca geniş oranda bulunabilen balıklardır. Yavrulamaya, hastalık altında ve kontrollu parazit koşullarında balık çiftliklerinde ve laboratuvarlarda yetiştirilmeye eğilimlidirler, bu sebeple nesli bilinen test hayvanları sağlıklı olacaklardır. Bu balıklar dünyanın birçok bölgesinde bulunablirler.

EK- III

Konsantrasyon: ölüm yüzdesi örneği

Log olasılık kağıdı kullanarak LC50’ nin elde edilmesi örneği

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu test için herhangi bir madde belirtilmemiştir iconA) Sitenin salt çoğunluğunun (126 imza ) yazılı izni olmadan bu alanları...

Bu test için herhangi bir madde belirtilmemiştir iconİsimler dilde bir kimseyi (Mr. Smith-Jane), soyut kavramları (beauty-anger),...

Bu test için herhangi bir madde belirtilmemiştir iconUlaşması adına olabilecek en sıkı kalite kontrolü ile üretilmiş ve...

Bu test için herhangi bir madde belirtilmemiştir iconNormal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir...

Bu test için herhangi bir madde belirtilmemiştir iconTest ’ eden bir sınav merkezi oldğunu

Bu test için herhangi bir madde belirtilmemiştir iconTest kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon

Bu test için herhangi bir madde belirtilmemiştir icon1. “Allah'ın kendisine takdir ettiği her şeyi yerine getirmekte,...

Bu test için herhangi bir madde belirtilmemiştir iconTest maddesinin kontrolle karşılaştırıldığında kayda değer bir etki gösterdiği p

Bu test için herhangi bir madde belirtilmemiştir icon1. 2014 – 2015 Faaliyet Dönemine ait, tytk ( Toplu Yapı Temsilciler...

Bu test için herhangi bir madde belirtilmemiştir iconTest yapmak çok bilinen bir yöntemdir. Fakat bazen çok yararsız olur...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com