Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/2, Sayı: 18


sayfa1/8
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/2, Sayı:18

Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year: 2013/2, Number:18
TÜRKİYE’DE KONUT SORUNU VE TEMEL DİNAMİKLERİ1
Kenan ÖREN*

Hasan YÜKSEL**
ÖZET

Bireyler için güven ve huzur kaynağı olan, onların barınmalarına olanak sağlayan konut, birçok yan sektörü de etkilediğinden ekonomik gelişmenin temel göstergelerinden birisidir. Konut, bireyin hayatında barınmadan öte sosyalleşme, korunma, aidiyet geliştirme gibi farklı anlamları da çağrıştırmaktadır. Bu yönüyle konutu salt duvarlarla örülü fiziki mekânlar olarak ifade etmek doğru olmayacaktır. Dolayısıyla bireylere çok farklı artılar sunan konut sektörünün mutlaka talep yönlü olması ve talebi karşılaması gerekmektedir. Talebin karşılanmadığı ve arzın yetersiz kaldığı durumlarda kentleşme, gecekondulaşma, gelir dağılımı, nüfus artışı, işsizlik gibi parametrelere bağlı olarak konut sorunu ortaya çıkacak ve kentlerin siluetleri bozulacaktır. Ayrıca konut yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar sürdürülebilir kentlerin oluşumunu engelleyecektir. Bu çalışmada sosyal politikanın da en önemli gündem maddesi olan Türkiye’de konut piyasası ve konut politikalarının belirleyicileri hakkında bilgi verilecek ve konut sorununa neden olan etmenler ayrıntılarıyla incelenecektir. Bu doğrultuda konut ve konut sorununun tanımından hareketle konut sorununa neden olan kentleşme, nüfus artışı, göç, konut yenileme, gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma, gelir dağılımı ve işsizlik gibi etmenlere değinilmiş, konut sorununun sosyal devlet ilkeleri çerçevesinde nasıl çözümlenmesi gerektiğine dair öngörülerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Konut, Konut Sorunu, Sosyal Devlet, Türkiye’de Konut Sektörü, İşsizlik, Kentleşme, Gelir Dağılımı, Gecekondulaşma, Göç, Kentsel Yenileme

THE HOUSING PROBLEM IN TURKEY and ITS MAIN DYNAMICS
ABSTRACT

The housing which is the source of security and peace for the individuals and which provide accommodation for them is one of the main dynamics of economic development as it leaves an impact on many sub-sectors. In addition to its opportunity for accommodation, the house connotates some other meanings such as socialization, protection, and belonging. Therefore, it is wrong to reveal that the house is a physical place consisting of walls. The housing sector which suggests various opportunities for the individuals is to lay an emphasis on the demand and it is to meet the demand actually. Otherwise, the housing problem resulting from different parameters like urbanization, squatting, income distribution, population rise, and unemployment will occur. On condition that the demand is not met and the supply is not adequate, the housing problem will occur depending upon the parameters like urbanization, squatting, income distribution, population rise, unemployment and the view of the urban cities will distort. Additionally, the problems resulting from the inadequacy of housing will prevent the formation of the sustainable cities. In this study, the main determinants of housing sector in Turkey which is the agenda of the social policy as well will be informed and the factors that cause housing problem will be analyzed elaborately. Therefore, depending upon the definition of housing and housing problem, urbanization, population rise, immigration, house renewal, squatting, illegal housing, income distribution, unemployment were laid an emphasis and some anticipations concerning the solution to this problem were made based upon the social state principles.

Key Words: House, Housing Problem, Social State, The Housing Sector in Turkey, Unemployment, Urbanization, Income Distribution, Squatting, Immigration, Urban Renewal

  1. GİRİŞ

Tarihsel açıdan konut, “iletişim, etkileşim, mekân, zaman ve anlamın örgütlü bir örüntüsüdür. Bir yandan ait olduğu etnik grubun karakteristiklerini, yaşam biçimini, davranış kurallarını, çevresel tercihlerini, imgelerini, zaman-mekân taksonomilerini yansıtırken öte yandan kullanıcısının özüyle ilgili imgelerini, kendini kanıtlama ve anlatma eğilimini, böylece tasarım, donatım ve biçemi ile bireyin kişilik ve ayrıcalığını yansıtır.” İnsan yaşamıyla özdeşleşmiş bir olgu olan konut, doğan, yetişen, evlenen, çocuk büyüten, çalışan, yaşlanan ve zamanı geldiğinde ölen insan için sosyal, siyasal, ekonomik dizgelerinde ayrıca bir parçasıdır. Dolayısıyla bu anlamda konut bir kültürün imgeleriyle ve dünya görüşüyle doğrudan ilintilidir. 2

Ayrıca konut, “aslında temel ihtiyaçlarımız arasında yer alan beden ısısını belirli bir seviyede tutmayı sağlayan üstelikte bunu kalıcı bir biçimde yapmayı mümkün kılan bir ihtiyaçtır.” Konutların niteliklerinde meydana gelen değişimler haricinde bireylerin ilk insandan günümüze kadar hep kalacak bir yer arama alışkanlığı hiç değişmemiştir. 3

Kentlerin varlığının temel simgesi olan konutlar, sadece bir barınak değil, ayrıca kişi ve aile mahremiyetinin korunduğu, bireyin kendisini güven içerisinde hissettiği, bireyin günlük hayat içerisinde sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi amacıyla enerji depoladığı bir mekândır. Konut, insanın varlığının en etkili güvencesidir. Başka bir ifadeyle konut, insan için temel bir güven aracıdır. 4

Konut problemi, Türkiye’de özellikle kentleşmenin başladığı 1950’li yıllardan başlamak suretiyle ekonomik, sosyal ve mekânsal bir sorun olarak ortaya çıkmış ve beraberinde gecekondulaşma ve çarpık kentleşmeyi getirmiştir. Nüfus ve kentleşmenin artmasına paralel olarak büyük kentlerde yığılmalar ve büyük nüfus kitleleri meydana gelmiş, bu duruma paralel olarak konut talebinde de artışlar oluşmuştur. Fakat mevcut konut arzının yetersiz olması, konut yapımında yetersiz sayıda arsa üretilmesi ve kişilerin artan konut gereksinimi plansız kentlerin oluşumunu beraberinde getirmiştir. 5 Çalışmada konutun ve konut sorununun tanımından hareketle Türkiye’de konut piyasasının yönlendiricileri üzerinde durulacaktır.

2. KONUT SORUNUNUN TANIMI

Türkiye’de çok yönlü olan konut sorunun tam anlamıyla analiz edilebilmesi için özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleşen kırdan kente göç olgusuna ve bu doğrultuda ortaya çıkan plansız ve çarpık kentleşme sürecine bakmak gerekmektedir. Merkezi ve yerel yönetimler kırdan kente göç eden fertlerin konut ihtiyaçlarını karşılayamamışlar; bundan da öte onlara uygun fiyata sahip altyapısı düzgün arsa üretim alternatiflerini de sunamamışlardır. Bu nedenle kente göç edenler, başta kaçak yapılar olan gecekondular inşa etmeye başlamışlar ve konut ihtiyaçlarını kendi yöntemleriyle çözmeye çalışmışlardır. Bu durum, hem kentlerde düzensiz ve çarpık kentleşmenin temellerini atmış, konut, çevre ve yaşam kalitesini düşürmüş hem de yerel yönetimleri bu konuda tedbir almaya sevk etmiştir. Bu açıdan sosyal politikanın bir alt başlığı olan konut sorununun analiz edilebilmesi için konut sorununa neden olan etmenlerin tam anlamıyla incelenmesi gerekmektedir. 6

Gereksinimlerin doyurulmadıkları zaman problem alanı olarak değerlendirilmeye başlandığı görüşünden hareketle konut, işlevleri yönüyle ele alındığında konut sorununun da çok boyutlu bir problem olduğu söylenilebilir. Konuta olan talep demografik; diğer taraftan konut talebi ise ekonomik temelli bir kavramdır. Barınma problemi üzerine odaklanan bu olgusal gerçeklik ekonomik ve demografik nedenlerden kaynaklanmakta ve kentlerde hane halklarına yönelik sosyal, psikolojik, ekonomik ve siyasi etkilere neden olmaktadır. Bu açıdan konut problemi ele alınırken başta nüfus artışı olmak üzere çok boyutlu olması nedeniyle bir dizi paradigmatik gerçeğin de dikkate alınması gerekmektedir. Planlı bir uygulama imkânı oluşturulmadığı takdirde sadece gerekli kaynakların ayrılması da tam anlamıyla konut sorununu çözüme kavuşturmayacaktır. 7

“İç içe geçmiş paradokslar yumağı” olarak nitelen konut, insanları kültürel ve sosyal yönleriyle birbirlerine yaklaştıran kavramsal bir gerçeklik ve bir yaşam alanıdır. Göç, doğal afet, savaş gibi ulusal ve uluslararası tüm olaylar insanın günlük yaşamı esnasında cereyan etmekte ve bu bağlamda insanı etkilemektedir. İnsanı etkileyen her olay ise aynı zamanda onun yaşamsal alanı olan konutu da etkilemektedir. Bu bağlamda özellikle 1980’lerden sonra dünyayı etkisi altına alan olaylar, insanları yaşamsal olarak farklı yerlere göç etmeye zorlamış ve farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle farklı harmoniler ortaya çıkmıştır. Tecrübe edilen tüm bu gelişmeler, kentsel ve kırsal zeminde bireyleri kültürel anlamda değişiklikler içeren farklı konut tiplerine adapte olmak zorunda bırakmıştır. Buradan hareketle konut problemi sadece niceliksel bir oldu değil; aynı zamanda kültürel ve coğrafi, ülkeler arası bir realitedir. 8

Konut problemi ile ilgili olarak gelişmiş ve gelişmekte olan devletlerin vermiş olduğu reaksiyonlarda farklılıklar gösterebilmektedir. Özellikle “kentleşme deneyimini yeni yaşayan ve yeterli sayıda konut arzını sağlayacak teknolojiye ve kurumsallaşmaya sahip olmayan ülkelerde konut problemi sadece nicelik sorunu olarak görülebilir”. Fakat Türkiye gibi belli gelişme trendini yakalamış ülkelerde durum bu şekilde değildir. Dolayısıyla Türkiye ölçeğindeki ülkelerde konut problemine sadece nicelik itibariyle bakmak yanlıştır. Gerek nicel gerekse nitel konut açığı alanlarındaki problemlerin çözümünde devletlerin ve hükümetlerin inisiyatif alarak mücadele ve müdahale etmeleri oldukça önemlidir. 9 Devletlerin konut sorunsalına çözümleri onların organik yapılarıyla ve benimsedikleri ideolojik arka planla doğrudan bağlantılıdır. Bu durumu Alkışer ve Yürekli şu şekilde ifade etmektedirler: 10

“Devletin ürettiği ve sahip olduğu konut mülkiyeti kapitalist sistemde çok az, buna karşılık sosyalist sistemde çok fazladır. Bununla birlikte kapitalist ekonomideki liberal toplum modeline göre devletin müdahale alanları kısıtlı olsa da, önemli bir fenomen olarak kabul edilen konut, sosyal haklar bağlamında ele alındığı için, birçok ülkede hala devletin himayesi altında tutulmaktadır. Çoğu liberal hükümet konut üretimi için kendisinin içinde bulunmadığı sistemler ve modeller geliştirse de, tamamen kendi yönetimindeki konut üretim biçimlerinden de vazgeçememektedir. 19. yüzyıl sonlarından itibaren devletin çeşitli sosyal hakları sağlama görevini üstlenmesini gerekli gören düşüncenin filizlenmesi ve 1940’larda konut sağlamada kapsamlı ve çok yönlü bir devlet müdahalesinin kabul edilmesiyle gelişmiş birçok demokratik toplumda devletin özellikle orta ve dar gelirli sınıflar için satılık ya da kiralık konut üretme çabaları görülmektedir.”

Dinamik bir organizmaya benzeyen şehirler, zaman içerisinde sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik ve fiziksel yönleriyle değişime ve yeniliğe maruz kalmaktadırlar. Bilhassa tarihsel süreç içerisinde kırılma noktası olarak değerlendirilebilecek Sanayi Devrimi ile birlikte, şehir planı, tasarım gibi kent bilimi kavramlarında muazzam gelişmeler yaşanmıştır. Diğer taraftan yirminci yüzyıl ise, bu muazzam gelişmelerin farklı bir boyuta girdiği bambaşka bir dönemdir. Özellikle yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan gelişmeler, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında yeni bir şehirsel yapılanmayı zorunlu kılmıştır. Savaş sonrası dünya ölçeğinde bozulan ekonomi, sosyal sorunlar, şehirlerde büyük bir çöküşün öncüsü olmuştur. Şehir yenileme kavramının ortaya çıkışı II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan bu olgusal gerçekliklerin bir sonucudur. Yine ülkemiz açısından da konut probleminin öncüsü sayılabilecek kırdan kente kitlesel göçlerin yaşandığı süreç bu döneme rast gelmekte ve ülkemiz ölçeğinde gerçekleşen kentsel yenilemenin temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Ekonomik ve sosyo-kültürel faktörlerin etkisiyle şehirsel dokular, zaman zaman yenilenmekte; yasal altyapı eksiklikleri, toplumsal yapı ve kültürel öğeler ise kentsel yenileme sürecini karmaşık hale getirmektedir. 11

İstikrarsız bir yapıdan ziyade refah devleti ekonomilerinin modern ve önemli bir yansıması olan konut ve konut sorununu iktisadi ve toplumsal boyutlarıyla ele alan Arslan, bu sorunu şu şekilde kategorik bir anlamlandırmaya tabi tutmuştur. 12

Ekonomik açıdan;

  • Konut, bir yatırım aracı olarak spekülatif bir yapı haline gelmiştir.

  • Konut, insanın yaşamını devam ettirebilmesi açısından devlet ya da özel sektör eliyle sağlanması zorunlu olan bir gereksinim biçimine dönüşmüştür.

  • Konut, insanlara güvenlik, ekonomi ve barınma yönüyle bir dizi imkân sağlaması nedeniyle mekânsal bir öğedir.

  • Uzun vadede konut, dayanıklı bir kullanım aracıdır.

Sosyo-kültürel açıdan;

  • Konut bireylerin sosyalleşme süreçlerini ilk yaşadıkları ve ilk kümülatif grupla karşılaştıkları yerdir.

  • Ailevi ilişkiler ve olaylar yaşanılan konutta meydana gelmektedir.

  • Gizlilik, mahremiyet, bireysellik, sosyal ilişkiler konutun temel dinamiklerini oluşturmaktadır.

  • Konut sosyo-kültürel bir birimdir.

Yukarıda da belirtildiği gibi konut, birçok yönüyle insan yaşamında oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü konut bireylerin en fazla yatırım yaptıkları finansal bir mülkiyet aracı ve finansal bir yetkinliktir. Konut, fiyatı nedeniyle nadir olarak alınabilen fakat hemen peşin paraya satılamayan bir mülk olduğundan ayrıca önemlidir. 13 Yaşayan bir organizma olarak ele alınabilecek konut ve kent anlayışı zaman zaman değişimlere uğramıştır. Bu değişimlerden ülkemiz de kendi adına etkilenmiştir. Özellikle 20. yüzyılın ikinci çeyreğinden başlamak üzere sanayileşmeye paralel olarak köy kent demografik yapısı tamamen değişmiş ve kentlerde de artan nüfus konut yoksunluğu problemini doğurmuştur. 14 Konut sorunu ya da başka bir ifadeyle konut yoksunluğu Keleş tarafından şöyle ifade edilmiştir. 15

Bir ülkenin barınma koşullarını anlatmaya yarayan başlıca göstergeler, var olan konutların sayı ve nitelik yönlerinden, ailelerin gereksinmelerini karşılamaya yeterli olup olmadıklarını gösteren sayılardır. Ülkemizde, kentlerde ailelerin büyük bir bölümü (% 44.4) 1-2 odalı konutlarda yaşamaktadır. Ortalama ev halkı büyüklüğünün 4.5-5 kişi olduğu düşünülürse, konutların, sahip bulundukları oda sayısı bakımından yeterli olmadıkları sonucuna varılır.”

Barınma yoğunluğu diye bilinen odabaşına düşen nüfus rakamları, bu nitel yetersizliğin açık bir belirtisidir. Barınma yoğunluğu, 1975 nüfus sayımı sonuçlarına göre kentlerde 1.68, kırsal alanlardaki konutlarda ise daha yüksektir. Öte yandan, aile başına düşen oda sayısı ile anlatılan ortalama konut büyüklüğü ise kentler için 3.60, Türkiye için 3.18’dir (1985). 1-3 odalı konutların oranının, kentlerde köylerden daha yüksek olması, köy konutlarının, kent konutlarına oranla, daha çok odaya sahip bulunduklarını gösteriyor.”

Keleş’in analizlerine bakıldığında göç ve artan nüfusa bağlı olarak kentlerde yeterli ve kaliteli konut eksikliğinden bahsetmek yerinde olacaktır.

Konut probleminin çözümü ve kentsel yönetim, çok aktörlü bir nitelik taşımaktadır. Şekil 2’ de de görüleceği üzere kent ve konut aktörleri belediye, sanayi ve ticaret odaları, geç işadamları ve kadın girişimcilik dernekleri, sivil toplum örgütleri, üniversite ve yerel medya gibi ekonomik, sivil, eğitsel ve idari yönleri olan aktörler olarak değerlendirilebilir. 16

Şekil 1. Konut ve Kentin Belirleyicileri

Kaynak: E. Fuat Keyman ve Berrin Koyuncu Lorasdağı, Kentler, Anadolu’nun Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği, Doğan Egmont Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2010, ss. 30, 31.

Gerek konut probleminin çözümü gerekse sağlam ve planlı bir zeminde gerçekleşecek olan kentsel dönüşüm 17 için bu faktörlerin birbirleriyle uyum içerisinde çalışması gerekmekte, aksi takdirde belirtilen tüm bu aktörlerin uyum içerisinde çalışmasını sağlayıcı arabulucu rolünü üstlenecek yönetimsel mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu açıdan “kent mekânının örgütlenmesi ve yönetimi, kentin sürdürülebilir kalkınması, yaşanabilirlik ve birlikte yaşama alanlarındaki başarısı ya da başarısızlığı, bu aktörler arasındaki iletişimin güçlü ya da güçsüz olması tarafından belirlenmektedir”. 18

Ülkemizde yıllardan beri devam eden bir problem alanı olan konut sorunu aynı zamanda tüm ülkeler için geçerlidir. Köylerden kentlere olan göçler başta olmak üzere kentleşme süreci birçok nedenle hız kazanmıştır. Ancak bu hızlı gelişme beraberinde yeni nüfusun kalacağı konut ihtiyacı sorununu doğurmuştur. Konut sorununu ortaya çıkartan kentleşmeye ek olarak nüfus artışı, işsizlik, konutların eskimesi yani kentsel yenileme, arsa ve yapı malzemesindeki fiyatlar, gecekondu alanlarının ıslahı ve tasfiyesi, yetersiz gelir dağılımı gibi başka faktörler de vardır. Şimdi konut sorununa neden olan bu temel faktörlere somut olarak değinilecektir. 19
  1   2   3   4   5   6   7   8

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/2, Sayı: 18 iconİstanbul üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/2, Sayı: 18 iconT. C. Medeniyet üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ Özel hukuk anabiLİm dali

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/2, Sayı: 18 iconSÜleyman demirel üNİversitesi (isparta)//Tıp Fakültesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/2, Sayı: 18 iconSosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/2, Sayı: 18 iconSosyal Bilimler Enstitüsü – Finans ve Bankacılık Doktorası (Ph. D.)

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/2, Sayı: 18 iconBAŞkent üNİversitesi Tİcari BİLİmler faküLtesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/2, Sayı: 18 iconCumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2013 Cumhuriyet Nursing Journal 2013

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/2, Sayı: 18 iconBirikim Dergisi, Ağustos 2000, Sayı: 136, ss: 75-81

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/2, Sayı: 18 iconAvrasya uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 •Sayı: 6•Ocak 2015•Türkiye

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/2, Sayı: 18 iconAvrasya uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 •Sayı: 6•Ocak 2015•Türkiye


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com