2014-2015 EĞİTİM –ÖĞretim yili muş İmkb anadolu lisesi 11. Sinif


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
2014-2015 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI MUŞ İMKB ANADOLU LİSESİ 11. SINIF

SEÇMELİ TARİH 1. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA

A

ADI-SOYADI: SINIF: NO:

SORULAR

1-Osmanlı Devletinde rejime karşı çıkan ilk ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?

a-Şeyh Sait isyanı b-Bozoklu Celal isyanı

c-31 Mart olayı d-Anzavur isyanı

e-Çerkez Ethem isyanı

2-Yeni Türk devletinin ilk Anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

a-Kanun-i Esasi b-Teşkilatı Esasi

c-1924 Anayasası d-Mecelle

e-Türk Medeni Kanunu

3-Ülkemizde 1924 ile 1930 yılları arasında çok partiye geçiş aşamaları olmuş fakat başarılı olunamamıştır. Aşağıdaki hangi parti ile çok partili hayata geçilmiştir?

a-Demokrat Parti

b-Cumhuriyet Halk Partisi

c-Serbest Cumhuriyet Fırkası

d-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

e-Ahali Fırkası

4- I.-Boy II.- Budun III.- Oğuş IV.- Uruğ

Yukarıda verilen toplum yapısını oluşturan kavramları en küçük birimden en büyük birime doğru sıralanmış olduğu madde hangisidir?

a-I-II-III-IV b- I-III-IV-II c- II-IV-III-I

d- III-IV-I-II e- IV-II-I-III

5- I.-Uçmağ II.-Şad III.-Kam

Yukarıda verilen öncüllerden hangisi yada hangileri Orta Asya Türk devletlerinin dini ile ilgilidir?

a-I b-II c-III d-I-II e-I-III

6-Türkler tarih boyunca pek çok bölgeye göç edip çok sayıda dine mensup olmuşlardır. Aşağıda verilen dinlerden hangisini Türkler benimsememiştir?

a-İslamiyet b-Zerdüştlük c-Göktanrı

d-Manizm e-Budizm

7-Gaznelilerin toplum yapısı, farklı etnik unsurlardan oluşmaktaydı. Bu bilgiye bakılarak bu farklılık Gazneliler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?

a-Kısa sürede parçalanmaları

b-Hindistan’a sefer yapmaları

c-Selçuklular ile savaşmaları

d-Gazneli Mahmut’a Sultan ünvanı verilmesi

e-Ücretli asker kullanılması

8-Osmanlı toplum yapıcı birçok etnik unsuru barındırmış ve bu etnik yapı yüz yılarca kardeşçe yaşamıştır. Hoşgörülü ve kardeşçe olan yaşayış ne zaman bozuluştur?

a-Sanayi İnkılabı b-Fransız İhtilali

c-Islahat Fermanı d-Magna Carta

e-Reform

9- I.-Nişançı II.-Kaptan-ı derya III.-Veziriazam

Yukarıda verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri Osmanlı yönetici sınıflarından seyfiye sınıfına mensuptur?

a-I b-II c- I-II d-I-III e-II-III

10- I.-Düzenli vergi alma

II.-Orduya katılımı sağlama

III. Ekilen tarım alanlarını genişletme

Yukarıda verilen öncüllere göre Osmanlı göçebe halkı yerleşik hayata geçirerek hangisi veya hangilerini amaçlamıştır?

a-I b-II c-I-II d-I-III e-I-II-III

11-Osmanlı devletinde evlenen erkek nikah sırasında geline mehir adında nikah bedeli vermektedir. İslam hukukuna göre böyle bir uygulamanın nedeni nedir?

a-Örfi hukuka göre mehir vermekteki zorunluluk

b-Boşanma durumunda kadının maduriyetini giderme

c-Mecellede kadın haklarına önem verilmesi

d-Toplumsal örf ve gelenekler

e-Medeni kanunun İsviçre’den alınmış olması

12-1956 Islahat Fermanı ile gayrimüslimlere aşağıdaki haklardan hangisi verilmemiştir?

a-Devlet memuru olabilme

b-Şirket kurabilme

c-Banka, okul ve hastane açabilme

d-Askerlik yapabilme

e-Kilise yaptırabilme

13-18 ve 19 yy. Osmanlı toplum yapısında büyük değişmeler olmuş, Anadolu’ya Eflak, Boğdan, Kırım, Balkanlar ve Kafkaslardan yoğun göçler yaşanmıştır.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a-Göçlerin sebebi toprak kayıplarıdır.

b-Osmanlı göçmenler için Muhaciri Komisyonunu kurmuştur

c-Göçler ile Anadolu’nun sosyo-ekonomik yapısı bozulmuştur.

d-Göçlerde sınırların daralması etkili olmuş

e-Göçler sonunda yeni yerler fethedilerek göçmenler buralara yerleştirilmiş

14- 1873’te Abdülaziz döneminde maddi durumu iyi olmayan, babası bulunmayan çocuklara eğitim veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a-Darusşafaka b-Darüleytam c-Hilali ahmer

d-Darülaceze e-Hamidiye etfal hastanesi

15-Aşağıdakilerden hangisi Türk devletinde toplum alanında yapılan yeniliklerden değildir?

a-Türk dil kurumunun açılması

b-Soyadı kanunu

c-Tekke zaviyelerin kapatılması

d-Takvim saat ölçü değişikliği

e-Kıyafet değişikliği

16-İlk Türk devletlerinde töreler uymak zorunluluğu vardı. Hükümdar bile törelerin dışına çıkamazdı. Bu durum aşağıdakilerin hangisine kanıttır?

a-Kanuni hakim güvencesi b-Hukukun üstünlüğü

c-Yargının bağımsızlığı d- Hakimler teminatı

e-Her şeyin kanun olduğu

17-İlk Türk devletlerinde uzun süreli cezalar verilmemiştir. Bunun nedeni nedir?

a-Törelerde ağır cezaların olmaması

b-Hükümdarın hapis cezasına karşı olması

c-İdam cezasının daha cazip olması

d-Göçebe toplum yapısı

e-Hapishanelerin dolu olması

18-Mal edinme, kiraya verme, satış sözleşmesi gibi hukuk kavramları hangi devlet zamanında hukuk sistemine dahil olmuştur?

a-Hazarlar b-Karahanlılar c-Göktürkler

d-Hunlar e-Uygurlar

19-Osmanlı Devletinde ‘ben tebaamın Müslüman olanları camide, Hristiyan olanları kilisede, Musevi olanları havrada görmek isterim’ sözünü söyleyen padişah kimdir?

a-II. Osman b-IV Murat c-II Mahmut

d-Abdülmecit e-Abdülaziz

20-Aşağıdakilerden hangisi vakıfların faydalarından değildir?

a-Gerektiğinde vakıf haklarını devretmek

b-Sağlık, eğitim ve öğretim faaliyetleri belirlenmesi

c-Özellikle kuruluş döneminde iskan faaliyetlerinde bulunma

d-Ulaşım için gerekli yol, kervansaray, han yapımını gerçekleştirme

e-Medrese öğrencilerinin giderlerini karşılamak

BOŞLUK DOLDURMA

21-Orta Asya Türk devletlerinde yönetici ve halk arasında birbirine karşı görev ve sorumlularının yer aldığı yazılı olmayan kurallara ___________ denir.

22-Orta Asya’da atlı bağımsız göçebe yaşam tarzına_______________________denir

23-Hazar devletinde aynı anda kilise, cami, sinegog bulunması ve insanların özgürce ibadetini yapabildiği dönemi _______________________________denir

24-Kainatta herşeyin Allah’ta birleştiğini, kainatın Allah’ın belirttiklerinden ibaret olduğunu savunan düşünceye ____________________denir.

25-Büyük Selçuklu devletinde ilk darülşifa ____________________tarafından açılmıştır.

26-Tarihin ilk Anayasası_____________________

___dır

27-Osmanlı devletinde yönetici sınıflarından din, eğitim ve yargı görevini üstlenen sınıfa __________________ denir.

28-Osmanlı devletinde tüccarlardan alınan ihracat vergisine__________________denir.

29-Osmanlı devletinde fertlerin herhangi bir nedenle statü değiştirmeden bir yerden başka bir yere göç etmesine ________________________denir.

30-Osmanlıda kurulan vakfın yönetimini üstlenenlere_______________denir.

NOT: İlk 20 soru 4 puan boşluk doldurmalar

2 puandır.BAŞARILAR

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2014-2015 EĞİTİM –ÖĞretim yili muş İmkb anadolu lisesi 11. Sinif icon2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili anadolu lisesi 12. Sinif türk edebiyati...

2014-2015 EĞİTİM –ÖĞretim yili muş İmkb anadolu lisesi 11. Sinif icon2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim yili erbaa anadolu öĞretmen lisesi T. C...

2014-2015 EĞİTİM –ÖĞretim yili muş İmkb anadolu lisesi 11. Sinif icon2014 2015 EĞİTİM ÖĞretim yili sinif tüRKİye cumhuriyeti İnkilap tariHİ

2014-2015 EĞİTİM –ÖĞretim yili muş İmkb anadolu lisesi 11. Sinif icon2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili yaşar acar fen lisesi 10. Siniflar...

2014-2015 EĞİTİM –ÖĞretim yili muş İmkb anadolu lisesi 11. Sinif icon2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞretim yili ortaokulu

2014-2015 EĞİTİM –ÖĞretim yili muş İmkb anadolu lisesi 11. Sinif iconMalcilar anadolu lisesi 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili coğrafya dersleri...

2014-2015 EĞİTİM –ÖĞretim yili muş İmkb anadolu lisesi 11. Sinif icon2003-2004 EĞİTİM-ÖĞretim yili yilmaz kayalar anadolu lisesi T. C...

2014-2015 EĞİTİM –ÖĞretim yili muş İmkb anadolu lisesi 11. Sinif icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili çanakçI Çok programli anadolu lisesi...

2014-2015 EĞİTİM –ÖĞretim yili muş İmkb anadolu lisesi 11. Sinif iconİNÖNÜ ortaokulu 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili 6/A/c dönem yazili

2014-2015 EĞİTİM –ÖĞretim yili muş İmkb anadolu lisesi 11. Sinif icon2015- 2016 EĞİTİM – ÖĞretim yili sinif fen biLİmleri ders plâNI


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com