İnsanın değerli bir varlık olduğunu kabul etmezsek ne etiği


sayfa1/4
d.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar
  1   2   3   4
kapakrapor-1.pdf

GİRİŞ
İnsanın değerli bir varlık olduğunu kabul etmezsek ne etiği

ne de insan haklarını temellendirebiliriz.

İnsan değerli bir varlıktır çünkü değerler üretir”.

İ. Kuçuradi

Yoksulluk, silahlı çatışmalar, ırkçılık, ayrımcılık, eşitsizlik... Dünyanın fotoğrafı böyle. Küresel kapitalist sistem, güç merkezlerini sağlamlaştırırken yoksulluğun artmasına, silahlı çatışmalara, ırkçılığa, ayrımcılığa ve eşitsizliğe neden olmaya devam ediyor.
Çocuklar da bu dünya düzeninin yol açtığı yoksulluğun, yoksunluğun, ayrımcılığın, ırkçılığın vb. sorunların yeni boyutlarının etkilerini yaşıyor: Ekonomik istismar, çocuk ticareti, zorunlu göçle vb. sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Çocukların yaşam, sağlık, eğitim, güvenli bir çevre, dil ve kültür, katılım, güvenlik içinde ve onurlu yaşama hakları ihlal ediliyor. Tüm bu sorunlar toplumun tüm kesimlerini ama öncelikle ve daha çok çocukları etkiliyor.
Türkiye’de yaşayan çocuklar dünyanın genel resminden muaf değil elbette. Türkiye’deki insan hakları örgütlerinin tespitleri 1999 yılında azalmaya başlayan insan hakları ihlallerinin, 2005 yılından itibaren yeniden artışa geçtiği yönünde birleşiyor. Hak ihlallerindeki bu artış, çocukların yaşamında da ne yazık ki karşılık buluyor.
Gündem: Çocuk!1 olarak çocukların yaşadıkları hak ihlallerini görünür kılmak için raporlar hazırlıyoruz. Biliyoruz ki hak ihlalleri raporları, konuyu görünür kılarak, kamuoyunun dikkatini çekerek ve devletin yükümlülüklerini hatırlatarak, çocuk haklarına ilişkin politikalarda, otoritelerin tutum ve davranışlarını değiştirmede olumlu yönde değişiklik sağlayabiliyor.
Elinizdeki rapor, 2011 yılında Türkiye’deki çocukların yaşam hakkı ihlallerini görünür kılmayı hedefliyor. Amacımız Türkiye’de çocukların yaşam hakkı ihlaline uğramamaları için devletin, yükümlülüklerini bir an evvel yerine getirmesine katkıda bulunmak. Bu amacımızın gerçekleşmesi için ulusal ve uluslararası kamuoyunun konuyu sahiplenmesi ve sesini yükseltmesinin yaşamsal önem taşıdığını biliyoruz.

YÖNTEM
"Çocukların çocuk olma hakları her geçen gün daha fazla reddediliyor.
Dünya zengin çocuklara “'para” muamelesi yapıyor,


paranın davrandığı gibi davranmayı öğrensinler diye...

Dünya yoksul çocuklara “çöp” muamelesi yapıyor, çöpe dönüşsünler diye...
Orta sınıftakileri, yani ne zengin ne de yoksul olanları televizyona bağlıyor,


vakit henüz erkenken tutsak hayatlarını kader olarak bellesinler diye...

Çocuk olmayı başaran çocuklar çok şanslı, çok büyülüler."
Eduardo Galeano, "Tepetaklak: Tersine Dünya Okulu"Türkiye pek çok diğer konuda olduğu gibi insan hakları alanında da izleme ve raporlama yapabilmek için gerekli olan sistematik ve güvenilir veriye ulaşmanın çok zor olduğu bir ülke. Sistematik ve güvenilir veri eksikliği izleme ve raporlamayı zorlaştırıyor. İzleme ve raporlamanın eksikliği de insan hakları ihlallerine yol açan sorunu, sorunun sebeplerini ve boyutunu görünmez kıldığı için, çözümü geciktiriyor ya da imkansız kılıyor. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen insan hakları ihlallerinin görünür kılınmasında eldeki kısıtlı veriler kullanılarak yazılacak raporlar önemini yine de koruyor.
İnsan hakları örgütleri için yerel ve yaygın basın kuruluşlarının haberleri, bu haberler ile ilgili yapılan derinlemesine incelemeler, kendilerine doğrudan ulaşan başvurular bu raporlarda temel kaynakları oluşturuyor. Elinizdeki rapor da aynı kısıtlı çerçeve içinden Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı ile ilgili resmi görünür kılmayı hedeflemektedir.
Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı - 2011 Raporu’ndaki veriler:


 1. Yaygın basın ve internet gazetelerinden yapılan taramalar2

 2. Basın taraması ile haberdar olunan vaka ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için, vakanın meydana geldiği yerdeki yerel kaynaklardan edinilen bilgiler

 3. Türkiye’deki insan hakları örgütlerinin3 yayımladıkları raporlar ve basın açıklamaları


kaynak alınarak derlenmiştir. Bunlar bir yandan kısıtlı ve yetersiz bir çerçeveyi işaret etse de diğer yandan gerçek durumun olandan çok daha vahim olduğuna da işaret etmektedir. Referans alınan basın haberlerinin yeterli bilgi içermemesi, basında fikri takip eksikliği vakaları değerlendirmeyi güçleştirmektedir. Basında yer alan vakalar ile ilgili başka kaynaklardan daha fazla bilgiye ulaşmak ise her vaka için mümkün olmamaktadır.
Raporun yazımı sırasında yaşam hakkı gibi çerçevesi oldukça geniş olan temel bir insan hakkının ele alınmasının çeşitli güçlükleri yaşanmıştır. Bu da raporun çerçevesini sınırlama zorunluluğu doğurmuştur. Bu sınırlama kesinlikle yaşam hakkının kapsamını daralatacak biçimde algılanmamalıdır.
Bu rapor, yaşam hakkı ile ilgili olarak, sınırlandırılmış bir çerçeve içinde, kısıtlı kaynaklardan ulaşılan bilginin derlendiği bir tablo sunmaktadır. Rapor, çocukların yaşam hakkı ihlalleri ile ilgili mevcut durum hakkında en az çizgisini çizmekte ve gerçek durumun bundan çok daha vahim olduğuna işaret etmektedir.
Raporun yazımında referans alınan çerçeve aşağıda belirtildiği gibidir. Raporun değerlendirilmesi bu çerçeve dikkate alınarak yapılmalıdır:

 1. Raporun kapsadığı tarih aralığı 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011’dir.
 1. Raporda yer alan veriler ölümle sonuçlanan yaşam hakkı ihlalleri ile sınırlıdır. Aynı ya da benzer olaylarda yaralanan, sakat kalan çocuklar ile ilgili vakalar rapora dahil edilmemiştir. Örneğin “kafasına polis tarafından atılan gaz bombası isabet ederek ağır şekilde yaralanan çocuk” ile ilgili vaka rapor kapsamına alınmamıştır. Ancak örnek vakada da açıkça görüleceği üzere ölümle sonuçlanmasa da pek çok yaralanma vakası da doğrudan yaşam hakkı ihlalidir.
 1. Raporun referans aldığı çocuk tanımı Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin tanımladığı ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda belirtildiği üzere 0-18 yaş arası bireylerdir.
 1. Doğum öncesi meydana gelen vakalar rapor kapsamına alınmamıştır. Zorla düşük, hamilelik sırasında meydana gelen olaylar vb. sebebi ile ölümler yaşam hakkı ihlali olmakla birlikte değerlendirme güçlüğü ve veri sıkıntısı sebebiyle rapor kapsamına dahil edilmemiştir.
 1. Kürt sorunuyla ilgili olarak devam eden silahlı çatışmalar ve operasyonlarda ölenler arasında örgüte katılmış çocukların da olabileceği düşünülmektedir. Ancak buna ilişkin veriler açık değildir. Bu nedenle raporun, Silahlı Çatışmalarda Yaşanan Yaşam Hakkı İhlalleri başlığı altındaki rakamlarının eksik olduğu ve gerçeği tam olarak yansıtmayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
 1. Rapor kapsamında yaşam hakkı ihlalleri iki başlık altında gruplanmıştır:


A – Devlet Eliyle Ortaya Çıkan Yaşam Hakkı İhlalleri

(Devletin Negatif Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Nedeniyle Ortaya Çıkan

Yaşam Hakkı İhlalleri)

Bu başlık altında devletin yaşam hakkını ihlal etmeme yükümlüğünü yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkan ve ölümle sonuçlanan yaşam hakkı ihlalleri derlenmiştir. Bu kategorideki ihlaller aşağıdaki alt başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Devlet kurumlarında ve/veya kamu personeli eliyle/ihmaliyle ortaya çıkan yaşam hakkı ihlalleri bu kapsamda değerlendirilmiştir.

 • Toplumsal Olaylar Sırasında Yaşanan Hak İhlalleri

 • Kara Mayınları ve Askeri Mühimmat Nedeniyle Hak İhlalleri

 • Silahlı Çatışmalarda Yaşam Hakkı İhlalleri

 • Yargısız İnfaz Nedeniyle Yaşam Hakkı İhlalleri

 • Kamu Görevlilerinin İhmali Sebebiyle Yaşam Hakkı İhlalleri

 • Sağlık Hizmeti Alırken

 • Eğitim Hizmeti Alırken

B- Devlet Önlem Almadığı İçin Ortaya Çıkan Yaşam Hakkı İhlalleri

(Devletin Pozitif Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Nedeniyle Ortaya Çıkan

Yaşam Hakkı İhlalleri)

Devletin düzenleme, denetleme vb. yollarla yaşam hakkının ihlalini engelleme yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkan ve ölümle sonuçlanan yaşam hakkı ihlalleri aşağıdaki altbaşlıklarda ele alınmıştır.

 • Şiddet Sebebi ile Yaşam Hakkı İhlalleri

 • Aile İçi Şiddet

 • Çocuk Cinayetleri

 • Akran Şiddeti

 • Bireysel Silahlanma Sonucu Yaşam Hakkı İhlalleri

 • İntihar Sonucu Yaşam Hakkı İhlalleri

 • İhmal Sonucu Yaşam Hakkı İhlalleri

 • Trafik Kazaları

 • Ev Kazaları

 • Kentsel ve Kırsal Açık Alanda Yaşanan Olaylar (kanalizasyon çukuruna, su kuyusuna, göle düşme, ırmakta boğulma vb.)

 • Yangınlar

 • Soba Gazı Zehirlenmeleri

 • Besin Zehirlenmeleri

 • Elektrik Çarpmaları

 • Afetler

Diğer


TÜRKİYE’DE 2011 YILINDA GERÇEKLEŞEN ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI İHLALLERİ TABLOSUDEVLET ELİYLE ORTAYA ÇIKAN YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

(DEVLETİN NEGATİF YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN YAŞAM HAKKI İHLALLERİ)OLAY


SAYI


Toplumsal Olaylar Sırasında
Yaşam Hakkı İhlalleri3


Kara Mayını ve Askeri Mühimmat Nedeniyle Yaşam Hakkı İhlalleri2


Silahlı Çatışmalarda Yaşam Hakkı İhlalleri4


Yargısız İnfaz Nedeniyle
Yaşam Hakkı İhlalleri21


Kamu Görevlilerinin İhmali Sebebiyle Yaşam Hakkı İhlalleri


20

Sağlık Hizmeti Alırken

Eğitim Hizmeti Alırken

15

5

TOPLAM

50GENEL TOPLAM : 815

DEVLET ÖNLEM ALMADIĞI İÇİN ORTAYA ÇIKAN YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

(DEVLETİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN YAŞAM HAKKI İHLALLERİ)OLAY


SAYI


Şiddet Sebebiyle Yaşam Hakkı İhlalleri

58

Aile İçi Şiddet

Akran Şiddeti

Çocuk Cinayetleri

24

9

25

Bireysel Silahlanma Sonucu Yaşam Hakkı İhlalleri

20

İntihar Sonucu Yaşam Hakkı İhlalleri

12

İhmal Sonucu Yaşam Hakkı İhlalleri

673
Trafik Kazaları

177

Soba Gazı ve Şofben Zehirlenmeleri

32

Ev Kazaları

18

Kentsel ve Kırsal Açık Alanda

68

Yangınlar

38

Besin Zehirlenmeleri

5

Elektrik Çarpmaları

6

Afetler

325

Diğer

5

TOPLAM

763


BÖLÜM 1:

DEVLET ELİYLE ORTAYA ÇIKAN YAŞAM HAKKI İHLALLERİ
1.1. TOPLUMSAL OLAYLARDA YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

Ömer Kestir (17)
20 Nisan günü Yüksek Seçim Kurulu’nun 18 Nisan 2011’de aldığı kararla Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) desteklediği Emek, Özgürlük, Demokrasi Bloğu’nun milletvekili adayı Hatip Dicle, Leyla Zana, Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ve Gültan Kışanak’ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin başvurusunu eski mahkûmiyetleri gerekçe göstererek iptal etmesi nedeniyle Diyarbakır- Bismil’de düzenlenen protesto gösterileri sırasında polis ekiplerinin ateşli silahla müdahale etmesi sonucu yaşamını yitirdi.


Doğan Teyboğa (13)
24 Temmuz günü Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde son dönemde Kürtlere yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla düzenlenen bir protesto gösterisine müdahale eden polisin kullandığı gaz bombalarından birinin kafasına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Fırat İzgin (15)

Kürt soruna dikat çekmek amacıyla, “Ben şimdi bedenimi ateşe veriyorum ama unutulmasın ki bunu halkım için yapıyorum. Barışın sesi olmak istiyorum” diyerek, kendini yakarak yaşamına son verdi.
1.2. KARA MAYINLARI VE ASKERİ MÜHİMMAT

Baran Özyolcu (8)
18 Nisan günü Ağrı'da askeri bölge yakınında iki arkadaşıyla birlikte hayvan otlatırken, orduya ait başıboş bir bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İnsanın değerli bir varlık olduğunu kabul etmezsek ne etiği icon4. I. Varlık düşüncedir II. Varlık maddedir III. Varlık fenomendir...

İnsanın değerli bir varlık olduğunu kabul etmezsek ne etiği iconKişi, bir gruba katılmayı zorunlu gibi gösteren bir hissin içindedir....

İnsanın değerli bir varlık olduğunu kabul etmezsek ne etiği iconTapu sicilinin açıklık ilkesine göre tutulan resmî bir sicil olduğunu,...

İnsanın değerli bir varlık olduğunu kabul etmezsek ne etiği iconKullanarak bu garantiYİ kabul etmektesiNİZ. Cİhazinizi kurmadan önce...

İnsanın değerli bir varlık olduğunu kabul etmezsek ne etiği iconMedeni hukukta çocuğun, anasının vücudundan ayrılarak bağımsız bir...

İnsanın değerli bir varlık olduğunu kabul etmezsek ne etiği iconKullanarak garantiNİn koşullarini kabul etmektesiNİZ. Cİhazinizi...

İnsanın değerli bir varlık olduğunu kabul etmezsek ne etiği iconDoğan erbaş ve Doğu periNÇek ile Abdullah Öcalan"ın yakalanmasından...

İnsanın değerli bir varlık olduğunu kabul etmezsek ne etiği iconForbes Dergisi tarafından bugün dünyanın en değerli markası olarak...

İnsanın değerli bir varlık olduğunu kabul etmezsek ne etiği iconYoklamada İzinli olan hariç herkesin hazır olduğunu belirtti. Başarılı...

İnsanın değerli bir varlık olduğunu kabul etmezsek ne etiği iconŞiir, neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya çıkan bir yazın türüdür....


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com