Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa


sayfa9/16
d.ogren-sen.com > Coğrafya > Kitapları
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
güçlendirmekti ama Kilise de onun ve oğlunun ölümüyle birlikte az

yararlanmadı bu güçten.
Alexander'in halefi II. Julius böylece Kilise Devleti'ni bütün Romagna'ya

yayılmış ve Romalı baronların hiziplerini selefinin becerikliliği ve

cesareti sayesinde bitirilmiş olarak buldu, yine selefinden para bulma

sanatını da öğrenmişti. Julius bütün bu konularda VI. Alexander'den ileri

gitti. Eldeki topraklara Bologna'yı ekledi, Venedikliler'i kendisine zarar

vermeyecek bir duruma soktu, Fransizları İtalya'dan attı: Kendi

hısımlarını zenginleştirmek
68
için değil de Kilise için çalışan bu papanın başarısı bu derece de daha

şanlı ve daha şereflidir.
Julius Orsiniler'i ve Colonnalar'ı papalığa gelişinde nasıl bulduysa öyle

bıraktı. Eski ayrılıkların tohumlan onun zamanında da varlıklarını

sürdürmelerine rağmen güçlü bir yönetimin altında çatlayamadılar, ki bu

yönetimin akıllıca siyaseti bu iki süleleyi de kardinallikten

uzaklaştırmaktı. Selefinin zamanına dek süren ve Kilise'yi bölen

anlaşmazlıkların kökünü kurutmak oldu bu; çünkü bu kardinaller hiziplerden

birinin veya diğerinin senyörlerinin katılmak zorunda kaldıkları hem

içteki hem dıştaki karışıklıkları körüklemek için görevlerinin onlara

sağladığı itibar ve nüfuzu kullanıyorlardı, öyle ki, baronların arasındaki

uyuşmazlığın bunların ihtirasından kaynaklandığını söylemek doğru olur.
Şu halde bugünkü papa Kilise'yi gücünün doruğunda bulmuştur. Ancak,

Alexander ve Julius Kilise'yi cesaretleriyle güçlü kılmışlarsa da herşey

bizi şuna umutlandırıyor ki X. Leo da bu eseri iyiliği ve diğer binbir

değerli meziyetleriyle taclandıracaktır.

69
BÖLÜM XII

Ordular ve paralı askerler kaç türlüdür
Şimdiye kadar çeşitli krallıkların niteliklerinden ayrıntılı bir biçimde

bahsettim: Bunlardan bazılarında huzursuzluğun veya iyiliğin nedenlerini

inceledim; bunları elde etmek veya kprumak için bir çoğunun kullandığı

vasıtaları gösterdim. Sıra, bu krallıkları saldırı ve savunma açılarından

incelemeye geldi.
Bir hükümdarın yönetimini sağlam temellere dayandırmasının ne kadar önemli

olduğunu çünkü bu olmadan devrilip gideceğini daha önce belirtmiştim.

İster eski, ister yeni, ister karma olsun her devletin esas alacağı

temeller, iyi kanunlar ve iyi silahlardır. İyi silahların olmadığı yerde

iyi kanunlar olmayacağı için ve bunun tersine, iyi silahların olduğu yerde

de iyi kanunlar olacağı için burada sadece silahlardan bahsetmeyi uygun

görüyorum.
Bir hükümdarın devletini savunması için kullanabileceği ordu ya kendisine

aittir, ya paralıdır, ya yardımcı bir ordudur ya da karmadır; paralı ve

yardımcı ordular fayda sağlamadıkları gibi tehlike de arz ederler.

Kuvvetini sadece paralı askerlerden alan hükümdar, hiç bir zaman

güvenlikte ve huzurlu olamayacaktır, çünkü bu tür ordular arasında birlik

yoktur; ihtiraslı, disiplinsiz, sadakatsizdirler ve dostlara karşı yiğit,

düşmana karşı korkak kesilirler. Bunlarda ne Tanrı korkusu ne de insanlara

karşı iyi niyet bulunur. Hükümdar ancak, düşman saldırısını

erteleyebildiği müddetçe yok olmaktan kurtulabilecektir. Barış zamanında

bu ordular tarafından ve savaş zamanında da düşmanları tarafından

soyulacaktır.
Bunun nedeni, bu tür askerlerin hiç bir hissi bağ olmadan sadece az bir

aylık karşılığında silah taşımayı kabul etmiş olmalarıdır. Bu tür bir para

ise şüphesiz çalıştıkları kişi için ölmeye karar vermelerini sağlamaz.

Savaş olmadıkça asker olmaktan haz alırlar, ama savaş çıktığı anda da

sadece savaş alanında kaçmayı ve firar
70
etmeyi bilirler.
Bunun doğruluğunu kanıtlamaksa fazla zor değildir. Gerçekten de İtalya'nın

günümüzdeki yıkıntısı, uzun seneler boyunca paralı ordulara bel

bağlamasından kaynaklanır. Bunlar başlangıçta bir takım başarılar

göstermişlerse de sadece kendi aralarında cesaret örnekleri vermişlerdir.

Gerçek yüzleri yabancılar karşısında ortaya çıkmıştır. Böylece, Fransa

kralı VIII. Charles İtalya'yı kolaylıkla ve "elinde tebeşirle''^1)

zaptedebilmiştir; bunun nedeninin günahlarımız olduğunu söyleyen kimse

haklıydı.^2) Ama bu günahlar onun düşündüklerinden değil de yukarda

açıkladığım hususlardan kaynaklanıyordu. Üstelik bu günahlar hükümdarlar

tarafından işlenmişti, ve bunun bedelini ödeyen de yine onlar oldu.
Bu tür orduların sebep olacağı kötülükleri belirgin bir biçimde göstermek

istiyorum: Paralı askerlerin komutanları ya iyi savaşçıdırlar ya da

değildirler. Eğer iyi savaşçılarsa kendilerine gü-venilemez, çünkü onları

kullanan hükümdarı veya onun iradesine rağmen başkalarını ezerek kendi

büyüklüklerinin peşindedirler. Eğer iyi savaşçı değillerse, bunlardan

yararlanan kimse kısa sürede bozguna uğrar.
Diğer tüm komutanların paralı asker olsun olmasın, benzer bir tutum içinde

olacaklarına dair itirazı da şöyle cevaplayacağım: Savaş ya bir hükümdar

ya da bir cumhuriyet tarafından yürütülür; hükümdarın bizzat kendisinin

gidip komutanlık görevlerini yürütmesi gerektiği gibi cumhuriyetin de bu

mevkiye kendi vatandaşını getirmesi gerekir. Eğer bu kişinin yeteneksiz

olduğu görülürse bunu değiştirmesi, ve yetenekli olduğu takdirdeyse

yetkilerini aşma-

1) Bunu VI Alexander söylemiştir; Kral Charles'a kışlalamadan sorumlu as-

kere düşenden daha fazla iş düşmemişti: Kapılan tebeşirle işaretlemek.
2) Burada söz konusu olan Savonarola'dur. Floransalılar'ın uğradığı

felâket-

lerin bunların günahlarından kaynaklandığını söylemişti.

(Fransızcası'ndakı Ç.N.)
71
ması için yasalarla bunu sınırlaması gerekir.
Sadece kendi güçleriyle savaşan hükümdarlar ve cumhuriyetlerin büyük

başarı elde ettikleri ve paralı orduların ise zarar vermekten başka bir

işe yaramadıkları tecrübeyle sabitlenmiştir. Ayrıca, ordularında kendi

askerlerini kullanan bir cumhuriyetin, yabancı askerlerden yararlanan bir

cumhuriyete kıyasla, kendi komutanına boyun eğmeye karşı daha iyi

korunduğu da kanıtlanmıştır.
Uzun çağlar boyunca Roma ve Sparta kendi ordularıyla ve özgür yaşadılar;

tüm vatandaştan asker olan İsviçre de özgür yaşıyor.
Paralı ordulara gelince, bunlara Antik Çağ'dan Kartacalı-lar'ı örnek

verebiliriz. Kartacalılar, Romalılar'a karşı verdikleri ilk savaştan

sonra, komutanları Kartacalı olmasına rağmen kendi paralı askerlerinin

boyunduruğuna girecek noktaya geldiler.
Bundan başka Epaminondas'ın ölümünden sonra Tebaililer ordularının

komutasını Makedonyalı Filip'e teslim ettiler ve bu hükümdar da kazanılan

zaferi Tebaililer'i egemenliğine almak için kullandı.
Çağımızdan bir örnek vermek gerekirse, Milanolular Duka Filippo Visconti

öldüğünde Venedikliler'le savaş halindeydiler ve Francesco Sforza'yı kendi

hesaplarına tuttular: O ise Carava-ggio'da yendiği düşmanlarla kendisini

para karşılığında hizmetlerine almış olan aynı Milanolular'a karşı birlik

oldu.
Söz konusu Sforza'nın babası, Napoli kraliçesi Giovan-na'nın

hizmetindeyken birdenbire onu ordusuz ve yüzüstü bırakmıştı, öyle ki,

kraliçe kraliyetini kaybetmemek için Aragon Kralı'nın kollarına atılmak

zorunda kaldı.
Eğer Venedikliler ve Floransalılar'ın bu tür ordular kullanmalarına rağmen

devletlerini genişlettiği ve komutanlarının da onlara ihanet etmek yerine

onları savunduğuna dair gelecek itirazlara cevabım şu şekilde olacaktır:

Floransalılar bunu iyi şanslarına borçluydular, çünkü yetenekli ve

dolayısıyla çekinmelerini gerekti-
72
recek ordu komutanlarından bir kısmı savaştan galip çıkamadı, bir kısmı

engellerle karşılaştı ve diğerleri de ihtiraslarını başka alanlara

yöneltti.
Başarılı olamamış komutanlardan biri de Giovanni Acu-to'dur ve başarılı

olamadığı için de bağlılığı tecrübe konusu olamamıştır; zaten zaferi

kazanmış olsaydı, Floransalılar'ın onun buyruğu altına girecekleri de

inkar edilemez.
Sforza ve Braccio'lar ise birbirlerine rakiptiler; bu yüzden de birbirleri

için engelleyici oldular.
Nihayet, Francesco Sforza ve Braccio ihtiraslarını, biri Lombardia

diğeriyse Kilise ve Napoli Krallığı olmak üzere başka taraflara

yönlendirdiler.
Ve şimdi günümüzün olaylarına dönelim:
Floransalılar, yetenek sahibi olan ve sıradan vatandaşken büyük üne

kavuşan Paolo Vitelli'yi general olarak hizmetlerine almışlardı. Bu

generalin Piza'yı ele geçirmeyi başardığı takdirde Floransalılar'ın onun

emrine girmiş olacağını kimse yadsıyamaz; çünkü kendisi düşman tarafına

geçtiği takdirde hiçbir tutunacak dalları kalmayacaktı ve görevini

sürdürmesine izin verdikleri tak-dirdeyse onun isteklerine boyun eğmek

zorunda kalacaklardı.
Venedikliler'e gelince, bunların kaydettikleri aşamalar dikkatlice

gözlendiğinde, kendi başlarına savaştıkları sürece hayırlı ve muzaffer bir

"biçimde işlerini yürüttükleri görülür: işte kara savaşları başlayana dek

durumları buydu. İlk dönemlerde soylular ve halktan silahlanmış olanlar

savaşırdı; ama kara savaşlarına başladıkları andan itibaren, bu eski

erdemlerini bırakıp İtalya'daki alışkanlığı izlemeye başladılar. Önceleri,

esas itibarıyla sahip oldukları kara parçası küçük ve ünleri de büyük

olduğundan, komutanlarından fazla çekinmeleri gerekmiyordu. Ancak,

devletleri genişledikçe çok geçmeden Carmagnola'yla hatalarını anladılar:

Bunun komutanlığı döneminde Milano Dukası'na karşı parlak zaferler ka-
73
zandıklarmdan dolayı onun değerini anlamışlar, ama öte yandan da, onun

savaştan soğumuş olduğunu görüp o yaşadığı müddetçe artık

kazanamayacaklarını anladılar; çünkü elde ettiklerini kaybetme korkusuyla

ne onu ıskartaya çıkarmayı istiyorlar ne de bunu yapabiliyorlardı. Bundan

dolayı, güvenliklerini sağlamak için onu öldürmek zorunda kaldılar. Bundan

sonra, Bartolomeo da Berga-mo, Ruberto da San Severine, Pittigliano Kontu

ve diğer benzer komutanlara sahip oldular. Ancak, bunların zaferlerinden

korkacakları yerde, örneğin Venedikliler'e sekizyüz yıllık emeğin

meyvesini bir günde kaybettiren Vaila gibi, yenilgilerinden korkar

oldular; çünkü bu ordularla kaydedilen gelişmeler ağır, geç ve zayıf olur,

kayıplar ise çabuk ve şaşırtıcıdır.
Paralı orduların senelerdir hüküm sürdüğü İtalya'dan örnekler verdiğime

göre, bunu en başından anlatacağım; bu sistemin kökü ve ilerleyişi

bilindikçe çaresi de daha iyi bulunur.
Son dönemlerde, imparatorluğun İtalya dışına itilip, Pa-pa'nın cismanî

kudretinin daha da artmasıyla İtalya pek çok devlete bölündü. Gerçekten de

birçok büyük kent, imparatorluğun koruması altında kendilerini baskı

altında tutan soylulara karşı silahlandılar ve itibarını daha da

güçlendirmeye çalışan Kilise'nin de yardımıyla bağımsızlıklarını

kazandılar. Birçok kentte, buralarda halktan bazı kişilerin hükümdar

olmasıyla egemenlik gaspedilmiş ya da elde edilmiş oldu. Sonuç itibarıyla,

İtalya'nın büyük bir kısmı Kilise'nin veya birkaç cumhuriyetin egemenliği

altına girdi; rahipler ve sıradan vatandaşlar silâh kullanmaktan aciz

olduklarından parayla tutulmuş yabancı askerleri kullanmaya başladılar. Bu

tür birliklere rağbet etme ilk kez Romagna'dan Albergio da Co-mo'yla oldu:

Dönemlerinde İtalya'ya egemen olan Braccio ve Sforza da diğer birçokları

gibi onun yanında yetiştiler, bunları da günümüze değin bu tür orduların

komutanlığını üstlenen diğerleri izledi; söz konusu askerlerin

kahramanlıklarından bu şanssız Ülke-74
nin payına düşen, VIII. Charles tarafından istilaya uğramak, XII. Louis

tarafından yağmalanmak, Ferdinando'nun zulmüne ve İsviçreliler'in

hakaretine uğramak oldu.
Bu komutanların kendilerine saygınlık kazandırmak için yaptıkları şey

piyadeyi kötülemek oldu; çünkü, bir yandan sınırlı sayıdaki piyadeler

kendilerine hiçbir itibar kazandırmıyor, öte yandan da kendilerine ait

devletleri olmadığı ve sadece kendi sanatlarıyla yaşadıkları için çok

sayıda piyadeyi besleyecek güçleri de bulunmuyordu. Böylece sadece süvari

birliğiyle yetindiler, bunların sayıca çok az olması bile iyi

kazanmalarını sağlıyor ve kendilerine saygınlık veriyordu. İşler o hale

geldi ki, yirmibin kişilik bir ordunun içinde ikibin piyade askeri

bulunmaz oldu.
Bunun yanısıra, bu komutanlar her türlü çareye başvurup kendilerini ve

askerlerini yorgunluk ve tehlikelerden korumaya çalışıyorlardı: Çatışmada

karşılarmdakileri öldürmüyorlar sadece esir almakla yetiniyorlardı ve

bunları da fidyesiz geri gönderiyorlardı; bir yeri kuşattıkları takdirde

gece saldırısı düzenlemiyorlardı; öte yandan kuşatma altındakiler de

karanlıktan yararlanıp baskın yapmazlardı. Ordugâhlarının çevresinde ne

siper kazarlar ne de sivri uçlu kazık duvarları dikerlerdi ve kışın

kesinlikle sefere çıkmazlardı: Tüm bunlar onların askeri disiplini

dahilindeydi ve bu düzeni tehlikelerden ve zahmetten kaçınmak için mahsus

düşünmüşlerdi, ama bununla da İtalya'yı köleliğe ve haysiyetsizliğe^1)

sürüklediler.

1) Machiavelli, Savaş Sanatı çalışmasının I. ve II. ciltlerinde, paralı

ordulann yerme ulusal orduların kullanılması düşüncesini tekrar ele almış

ve bunu ayrıntılı bir biçimde geliştirmiştir. (Fransızcası'ndakı Ç.N.)
75
kilmek istemedi; işte Yunanistan'ın dinsizlere boyun eğmesine yol açan da

bu talihsiz karar oldu.
Kendinizi kazanamayacak kadar güçsüz mü kılmak istiyorsunuz? Öyleyse,

paralı askerlerden çok daha tehlikeli olan yardımcı orduları kullanın,

gerçekten de bu sonuncularla sonunuzu kolayca hazırlamış olursunuz. Çünkü

bu kuvvetler sizden başkasının emrinde olmada birliktirler ve zaten böyle

de yetiştirilmişlerdir. Paralı askerlerin ise size karşı gelmeleri ve

galip geldikten sonra sizi yıkmaları için daha fazla zamana ve daha büyük

fırsatlara ihtiyaçları vardır: Bunlar kesinlikle birlik içinde

değildirler, çünkü bunları toplamış olan ve paralarını ödeyen sizsinizdir.

Bundan dolayı da, başlarına getirdiğiniz komutan kim olursa olsun bunların

üzerinde hakimiyet kurup onları hemen size karşı kışkırtması imkânsızdır.

Kısacası, paralı askerlerin alçaklığından, yardımcı ordu-larınsa

cesaretinden korkmak gerekir. Bu nedenle de, akıllı hükümdarlar bu iki tür

orduyu kullanmayı her zaman reddetmiş, başkalarının ordularıyla galip

gelmektense kendi ordularıyla yenilmeyi her zaman tercih etmişlerdir ve

yabancı kuvvete borçlu olacakları zaferleri de hiçbir surette gerçek bir

zafer olarak kabul etmezler.
Burada yine Cesare Borgîa ve bunun benimsediği davranış biçiminden söz

etmeden geçemeyeceğim. Bu duka Romagna'ya sadece Fransız askerlerinden

oluşan yardımcı kuvvetlerle girdi ve bunlarla Imola ve Furli'yi ele
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Benzer:

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconEser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki,...

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconUlaşması adına olabilecek en sıkı kalite kontrolü ile üretilmiş ve...

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconA) Sitenin salt çoğunluğunun (126 imza ) yazılı izni olmadan bu alanları...

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconNormal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir...

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconAn'a dahil kestirme bir söz

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconHayatlarımızın kontrolü elimizde mi yoksa biz henüz durum değerlendirmesi...

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconElektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği...

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconBugun 03 aralik dunya engelliler gunu imza kampanyasi

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconKonser, müzik eserlerinin dinleyiciler önünde çalınması manasına geliyor, halbuki…

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa icon1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com