Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa


sayfa6/16
d.ogren-sen.com > Coğrafya > Kitapları
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

sahip oldukları büyük yetenekler boşa gidecekti, ama bu büyük yetenekler

olmadan da fırsat boşuna çıkmış olacaktı. İsrailliler'in Mısır'da baskı

altında ve köle olarak yaşaması gerekiyordu ki kölelikten kurtulma

arzusuyla Musa'yı izlemeye karar versinler. Romulus'ün Roma'nın kurucusu
ve kralı olması cin, doğduktan hemen sonra Alba'dan kaçırılması ve terk

edilmesi gerekti. Keyhüsrev'in ise, İranlılar'ı Medler'in egemenliğinden

hoşnut olmadıkları halleriyle Medler'i ise uzun bir barış döneminin

rehaveti içinde bulması gerekiyordu. Nihayet Atinalılar dağılmış

olmasalardı Thesea görkemini sergileme fırsatını bulamayacaktı. Böylece

söz konusu kişilerin yüzünü güldüren fırsatlar oldu, ama bu fırsatları

fırsat olarak görebilmeyi, ülkelerinin refahı ve zaferi için bunlardan

yararlanmayı yetenekleri sayesinde başarmışlardır. Benzer yöntemlere

başvurarak hükümdar olacaklar olanlar krallıklarını büyük zorluklarla elde

edecekler fakat bunları kolaylıkla koruyabileceklerdir.
Bu hususta karşılaşacakları güçlükler özellikle, devletlerini kurmak ve

güvenliklerini sağlamak için oluşturmak zorunda kalacakları yeni kurumlar

ve yeni yöntemlerden kaynaklanacaktır; gerçekten de, yeni kurumların

yapılandırılmasını yürütmekten daha güç, başarılması şüpheli ve tehlikeli

bir girişim de yoktur. Bu yola baş koyan kimse, eski kurumlardan

faydalanan kişilerin düşmanlı-
45
ğını çeker ve yenilerinden faydalanacak kişilerden de ancak ılımlı bir

destek sağlar. Bu da, iki nedene dayanır: İlki, bu insanların mevcut

yasaların desteğini alan karşıt taraftan duydukları korku, ikincisi de,

herkeste ortak olan o güvensizlik duygusudur; tecrübesiyle ispatlanmadıkça

yeniliklerin getireceği iyiliklere kuşkuyla yaklaşırlar. Bundan dolayı da

yeni kurumlara karşı olanlar saldırı fırsatı bulduklarında bunu

partizanlık ateşiyle yaparlarken diğerleri sönük bir biçimde kendilerini

savunurlar; bu yüzden de bunlarla savaşmak tehlikelidir.
Bu konuda sağlıklı bir karara varmak için, yenilikçilerin kendi başlarına

kuvvetli olup olmadıkları, ya da başkalarına mı bağımlı oldukları

incelenmelidir; diğer bir deyişle, yeniliği talep mi edecekler yoksa

yeniliğe zorlayacaklar mı, bu iyice açıklığa kavuşturulmalıdır.
Bunlardan ilkinde, hep şansızlıklarla karşılaşırlar ve amaçlarının

hiçbirine de ulaşamazlar. Buna karşılık ikinci seçenekte, diğer bir
deyişle kendilerinden başka kimseye bağlı olmadıkları ve güç

kullanacakları bir durumdaysalar, başarısızlığa uğrama ihtimalleri çok

azdır. Silahlı peygamberlerin başarılı ve silahsız olanların da başarısız

olmaları işte bu yüzdendir. Ayrıca milletlerin karakterlerinin değişken

olduğunu ve onları belirli bir hususta ikna etmek her ne kadar kolaysa da

onların bu doğrultudan ayrılmamalarını sağlamak zordur: Bunun için de,

öyle bir düzen sağlamak gerekir ki, artık inançları kalmadığı zaman zor

kullanarak inanmalarını sağlamak mümkün olsun.
Şüphesiz, Musa, Keyhüsrev, Thesea ve Romulus silahsız olsalardı

oluşturdukları kurumları uzun süre muhafaza edemezlerdi; ve büyük bir

olasılıkla günümüzde örneği görüldüğü gibi rahip Gi-rolamo Savonarola ile

aynı kaderi paylaşacaklardı: Çoğunluk Sa-vonarola'ya olan inancını

yitirdiğinde onun kurumları da aniden yıkılmıştır, tahmin edileceği gibi

ne kendisine inanan kesimin

46
inançlarını sürdürmelerini sağlayacak ve ne de inanmayan kesimi zorla

inandıracak güce sahip değildi.
Bir kez daha belirtelim ki, yukarda örneklerini verdiğimiz büyük

şahsiyetler büyük zorluklarla karşılaşırlar, öyle ki yollarında her türlü

tehlike mevcuttur. İşte bunların üstesinden gelebilecek güçte olmaları

gerekir, bu engelleri bir kez aşıp saygınlık kazanmaya başlayınca da

kendilerini kıskananları arkalarında bırakıp güçlü, huzurlu, onurlu ve

mutlu olmayı sürdürürler:
Yukarda verdiğim bu büyük örneklerden sonra size bu doğrultuda fakat daha

küçük bir örnek daha vermek istiyorum: Bu, Si-racusa'lı Hieron örneğidir.

Sıradan vatandaşken hükümdarlığa yükseldiğinde talihe sadece önündeki

büyük fırsatı borçluydu: Baskı altında olan Siracusa halkı kendisini

komutan seçti ve değerli hizmetleri sayesinde hükümdarlığa yükselmeyi

haketti. Üstelik sıradan bir vatandaşken de sergilediği iyi meziyetler o

kadar çoktu ki, iyi bir hükümdar olması için tek eksiğinin bir krallık

olduğu söylenmişti. Dahası, Hieron eski askeri yapıyı dağıtıp yenisini

kurdu; eski ittifaklarını terk ederek yenilerini akdetti: Böylece hem

askerleri hem de müttefikleri kendisine tamamen bağlı oldukları için, bu

tür sağlam temellerin üzerinde istediği yapıyı kurabildi, öyle ki her ne

kadar gerçekleştirmek için türlü zorluklarla karşılaşmış da olsa

rahatlıkla koruyabildi.

47
BOLUM VII
Başkasının silahlarıyla ve talihin yardımıyla

elde edilen yeni krallıklar
Sıradan bir kişi iken sadece talihin cilvesiyle hükümdar olanlar, buraya

gelirken fazla güçlük çekmezler, ama bu konumlarını korumada çok

zorlanırlar. Hiçbir güçlük onları yollarından alı-koymuyordur; adeta

uçarak gelirler, ama, yerlerine geçer geçmez asıl zorluklarla

karşılaşırlar.
Kendilerine devlet bırakılanların, ki bunlar ister parayla alsınlar bunu

ister bahşedici bir lütuf sayesinde, hepsinin durumu işte böyledir.

Örneğin İoııya ve Hellespontos'da (Çanakkale Boğazı) bu türden sayısız

vakalar yaşanmıştır; Dara, bu ülkeleri kendi güvenliği için ve şan olsun

diye yönetmek üzere çeşitli kralları buralara yerleştirmişti. Sıradan bir

vatandaşken askerleri para yoluyla kazanarak imparatorluğa yükselenler ise

buna diğer bir örnektir. Bu tür hükümdarlar varlıklarını, son derece

değişken ve güven telkin etmeyen iki hususa borçludurlar: Bunları o konuma

getiren şahısların iradeleri ve servetleri. Bu yüzden yükseldikleri yerde

nasıl tutanacaklarım bilemezler ve sonuçta bunu başaramazlar. Bunu

bilemezler çünkü bir insan büyük bir dehaya ve erdeme sahip olmadıkça

hükmetmeyi bilmesi çok az bir olasılıktır, çünkü sıradan bir vatandaş

olarak yaşamaya alışmıştır; bunu başaramazlar da, çünkü kendilerine bağlı

ve güvenilir bir askeri kuvvetleri yoktur.
Bunun yanısıra, çok kısa bir süre içinde kurulmuş olan devletler doğadaki

çok çabuk doğup büyüyen türleri andırırlar: Bunlar, ilk fırtınada

devrilmelerini engelleyecek kadar yeterince derine kök salamazlar ve

yeterince kuvvetli tutanamazlar; dediğimiz gibi bu şekilde hükümdar olup

da talihin kendilerine sunduğu imkânı korumaya derhal hazırlanmayı

bilenleri ve aslında daha öncesinde atılması gereken temelleri

iktidarlarının hemen ardından atacak ka-

48
dar becerikli olanları bunun dışında tutalım.
Hükümdarlığa yükselmenin, yukarda açıkladığım bu iki şekline istinaden,

günümüzde hâlâ hafızalarda olan iki örneği vereceğim: Francesco Sforza ve

Cesare Borgia.
Francesco Sforza sıradan vatandaşken sahip olduğu büyük erdemleriyle ve

yalnızca doğru yoldan giderek, basit bir istisna haliyle Milano dukası

olmuştur. Bunu elde etmek için gösterdiği onca çabaya karşın muhafaza

etmekte fazla zorlanmamıştır.
Buna karşılık Cesare Borgia, ki halk arasında Valentino Dukası olarak

anılır, babasının serveti sayesinde duka oldu ve söz konusu servetin

desteğini kaybettiği anda krallığını da kaybetti; üstelik, başkasının

silahıyla ve yardımıyla ele geçirilen devletlerde köklü bir biçimde

yerleşmek için temkinli ve yetenekli bir insanın yapması gerekenlerden

hiçbirini ihmal etmemesine rağmen bu duruma düşmekten kurtulamadı.

Gerçekten de, yukarda değindiğim gibi, son derece becerikli bir insanın

hükümdarlığa yükseldikten sonra daha önce hazırlamadığı temelleri

kurabilmesi imkansız değildir, ama bu tür bir çalışma bunun mimarı

yönünden her zaman çok zahmetli ve yapı için de son derece tehlikeli

olacaktır.
Buna ilâveten dukanın geçtiği aşamalar dikkatlice incelendiğinde, parlak

geleceğini sağlamlaştırmak için gerekli tüm önlemleri aldığı da ortaya

çıkar. Bu hususu biraz daha yakından incelemenin yararlı olacağını

düşünüyorum, çünkü eylemleri şüphesiz yeni bir hükümdara verilebilecek en

güzel dersleri içerir; dahası aldığı tüm bu tedbirlere rağmen eğer

başarılı olamamamışsa da, bu kesinlikle kendi hatasının değil de

olağanüstü talihsizliğinin sonucudur.
Papa VI.Alexander oğlunun dukalığını genişletmek istediyse de bunun için

önünde kısa ve uzun vadeli birçok zorluklar olduğunu gördü. Öncelikle onu

Kilise'ye bağlı devletlerin dışında hiçbir devletin başına

getiremeyeceğini gördü; ayrıca, Milano ve Ve-
49
nedik dukalarının da bunu kabul etmeyeceğini biliyordu, üstelik Faenza ve

Rimini zaten Venedikliler'in koruması altındaydı. Bunun yanısıra,

İtalya'nın silahlı güçlerinin ve özellikle de kendi yararlanabileceği

güçlerin, Papa'nın güçlenmesinden en fazla rahatsız olacak şahısların

elinde olduğunu da görüyordu; bu nedenle de bunların sadakatine

güvenemezdi, çünkü bunlar Orsini, Colonna ve yandaşlarına bağlıydılar.

Böylece de düzeni altüst etmek, İtal-ya'daki bütün devletler arasında

karışıklık yaratmak ve böylece bu durumdan yararlanarak birkaç devleti ele

geçirmekten başka bir seçeneği olmadığını gördü. Bunu başarmakta

zorlanmadı. Gerçekten de Venedikliler'in Fransızlar'ı İtalya'ya

çağırmadaki niyetleri farklı olduğundan VI Alexander papa olarak bu

tasarıyı kabul etmenin yanısıra, XII.Louis'nin Jeanne de France ile zaten

eski olan evliliğini geçersiz kılıp yine aynı tasarının uygulamasını daha

da kolaylaştırdı. Böylece XII. Louis, Venedikliler'in yardımı ve Papa'nın

onayıyla İtalya'ya geldi. Henüz Milano'ya varmamıştı ki, Romania'ya

yapacağı sefer için Alexander ondan askeri yardım aldı ve Louis, bu

birlikleri şan olsun diye derhal verdi. Söz konusu eyaleti böylece ele

geçiren Valentino Dukası, gelişme ve ilerleme tasarılarında iki nedenden

Ötürü zorluklarla karşılaştı: Bir taraftan ordularını kendisine sadık

olarak düşünemediği gibi diğer taraftan da Louis'nin iradesiyle karşı

karşıyaydı. Diğer bir deyişle, Orsini'nin ordularını ihtiyaç halinde

yanında bulamamaktan yani bunların yeni kazanımları engellemelerinin

yanısıra, ona elinde bulundurduğu toprakları da kaybettirmelerinden

korkuyordu; öte yandan Louis'nin de aynı şekilde davranmasından

korkuyordu. Orsini'nin ordularına gelince, Faenza'nın alınmasının ardından

Bologna'ya saldırıya gidildiğinde, bu orduların saldırıyı isteksizce

yürüttüğüne şahit olarak bunların mahiyeti hakkında zaten bir takım

tecrübelere sahip olmuştu. Louis'ye gelince, Urbino Dükalığı'nı ele

geçirip Toscana'ya saldırmaya hazırlandığı sırada onu bundan vazgeçme-
50
ye mecbur tutan, Louis'nin asıl niyetini de anlamıştı.
Bu koşullardaki duka, başkasının silah ve iradesinden kendini bağımsız

kılma kararı aldı. Bunun için de Roma'da, Orsini ve Colonna taraftarlarını

zayıflatmakla işe başladı; bunlardan soylu olanları yüksek mevkilere

getirdi, meziyetlerine göre onlara çeşitli önemli görevler verdi, onur

nişanlan, ordu komutanlıkları ve yönetim kadrolarında görevler bağışladı.

Böylece birkaç ay içinde soylular dukaya bağlandı.
Colonna taraftarlarını dağıttıktan sonra, Orsini taraftarlarını yok etmek

için fırsat kolladı, ve bu fırsatı yakaladığında da bunu iyi bir biçimde

kullandı. Gerçekten de Orsiniler dukanın ve Kilise'nin büyümesinin kendi

çöküşlerini hazırlayacağını biraz geç farkettiler ve Perugia devletleri

dahilinde La Magione denen yerde bir Diyet meclisi topladılar. Bu meclisin

akabinde, Urbino'da ayaklanma, Romagna'da karışıklıklar ve dukanın ancak

Fransızlar'in yardımıyla atlattığı sayısız tehlike ortaya çıktı. Düzeni

tekrar sağladıktan sonra artık ne Fransa'ya ne de yabancı bir kuvvete

güvendi ve kurnazlığa başvurdu. Gerçek duygularını saklamasını o kadar iyi

başardı ki, Orsiniler onunla senyör Pagolo aracılığı ile barıştılar, duka

senyörün güvenini kazanmak için ona giysi, para, atlar vererek olası her

tür dostluk vasıtalarını kullanmıştı. Bu barışmadan sonra, Orsiniler

Sinigaglia'da gidip dukanın eline düşme gafletinde bulundular.
Orsiniler'in ileri gelenlerini ortadan kaldıran ve bunların partizanlarını

da kendi safına çeken, duka gücünü artırdı, Romag-na'nın ve Urbino

Dukalığı'nın hakimi oldu. Rahatın tadını çıkarmaya başlayan yöre halkı da

kendisine sevgiyle bağlandı. Bu husustaki davranışı da, başkalarına örnek

teşkil edecek nitelikte olduğundan bunu da açıklamayı faydalı görüyorum.
Düka'nın ele geçirdiği Romagna'yı ondan önce yönetenler güçsüzdü, halkı

yönetmekten ziyade soymuşlar ve yine halkı bir-
51
leştirmekten ziyade bölmüşlerdi; öyle ki ülkenin tümü, hırsızlık,

kundaklama ve her türlü şiddet eylemine terk edilmişti. Duka burada

huzurun tekrar kurulması ve hükümdara itaat edilmesi için iyi bir yönetim

kurulmasının şart olduğunu düşündü: Bunun için en geniş yetkilerle

donattığı, kıyıcı ve iş bitirici Ramiro d'Orco'yu görevlendirdi. Gerçekten

de bu hükümet kısa süre içinde huzur ve düzeni sağladı ve bundan dolayı

büyük ün kazandı. Fakat daha sonra, duka bu tür bir otoritenin gereksiz

olduğunu ve hattâ nefret yaratabileceğini düşünerek ilin merkezinde sivil

bir mahkeme kurdu ve başına da çok iyi bir yargıç oturttu, bunun yamsıra

her komünün kendi avukatı vardı. Bununla da yetinmedi, daha önce uygulanan

sertlik politikasının bazı insanlarda nefret duygularını uyandırdığını

bildiğinden ve bunu ortadan kaldırıp halkın tümünün sevgisini kazanmayı

istediğinden dolayı da, bir takım zulümler olmuşsa bunlara kendisinin

değil fakat temsilcisinin sebep olduğunu halka anlatmak istedi. Bu amaçla,

bir fırsatını bulduğunda Ramiro'yu kılıçla ikiye biçtirdi, vücudunun

parçalarını da yanındaki kanlı bir hançerle birlikte bir kazık üstünde

Cesena meydanına diktirdi. Bu tüyler ürpertici manzara bir yandan halkı

tatmin ederken bir yandan da dehşete düşürdü. Ama biz yine konumuza

dönelim.
İstediği gibi silahlandıktan ve kendisine zarar verebilecek komşu

orduların büyük bir kısmını yok ettikten sonra duka, kendisini çok güçlü

bir durumda buldu ve mevcut tehlikelere karşı kendisini tamamen güvencede

zannetti. Fetihlerine devam etmek istiyor fakat hala Fransa'dan

çekiniyordu: çünkü, nihayet yaptığı hatayı farketmiş olan kralın buna

kesinlikle izin vermeyeceğini biliyordu. Bundan dolayı yeni dostluklar

aramaya başladı ve Gaete'yi kuşatan İspanyollar'a karşı Napoli

Krallığı'nın üzerine yürüyen Fransızlar'a sırt çevirdi; niyeti, yolunu
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Benzer:

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconEser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki,...

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconUlaşması adına olabilecek en sıkı kalite kontrolü ile üretilmiş ve...

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconA) Sitenin salt çoğunluğunun (126 imza ) yazılı izni olmadan bu alanları...

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconNormal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir...

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconAn'a dahil kestirme bir söz

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconHayatlarımızın kontrolü elimizde mi yoksa biz henüz durum değerlendirmesi...

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconElektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği...

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconBugun 03 aralik dunya engelliler gunu imza kampanyasi

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconKonser, müzik eserlerinin dinleyiciler önünde çalınması manasına geliyor, halbuki…

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa icon1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com