Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa


sayfa1/16
d.ogren-sen.com > Coğrafya > Kitapları
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Nicolo Machiavelli _ Hükümdar (Prens)

Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır.
UYARI:

Kitap sevenlerin yeni buluşma noktasından herkese merhabalar...

Cehaletin yenildiği, sevginin, iyiliğin ve bilginin paylaşıldığı yer olarak gördüğümüz sitemizdeki

tüm e-kitaplar, 5846 Sayılı Kanun'un ilgili maddesine

istinaden, engellilerin faydalanabilmeleri amacıyla

ekran okuyucu, ses sentezleyici program, konuşan "Braille Not Speak", kabartma ekran

vebenzeri yardımcı araçlara, uyumluolacak şekilde, "TXT","DOC" ve "HTML" gibi formatlarda, tarayıcı ve OCR (optik

karakter tanıma) yazılımı kullanılarak, sadece görmeengelliler için, hazırlanmaktadır. Tümüyle ücretsiz olan sitemizdeki

e-kitaplar, "Engelli-engelsiz elele"düşüncesiyle, hiçbir ticari amaç gözetilmeksizin, tamamen gönüllülük

esasına dayalı olarak, engelli-engelsiz Yardımsever arkadaşlarımızın yoğun emeği sayesinde, görme engelli kitap sevenlerin

istifadesine sunulmaktadır. Bu e-kitaplar hiçbirşekilde ticari amaçla veya kanuna aykırı olarak kullanılamaz, kullandırılamaz.

Aksi kullanımdan doğabilecek tümyasalsorumluluklar kullanana aittir. Sitemizin amacı asla eser sahiplerine zarar vermek değildir.

www.kitapsevenler.com

web sitesinin amacıgörme engellilerin kitap okuma hak ve özgürlüğünü yüceltmek

ve kitap okuma alışkanlığını pekiştirmektir.

Ben de bir görme engelli olarak kitap okumayı seviyorum. Sevginin olduğu gibi, bilginin de paylaşıldıkça

pekişeceğine inanıyorum.Tüm kitap dostlarına, görme engellilerin kitap okuyabilmeleri için gösterdikleri çabalardan ve

yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum.

Bilgi paylaşmakla çoğalır.

Yaşar MUTLU
İLGİLİ KANUN:

5846 Sayılı Kanun'un "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler" bölümünde yeralan "EK MADDE 11" : "ders

kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa

hiçbir ticarî amaçgüdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak

ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi

kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi

bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir

şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz.

Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin

bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur."
bu e-kitap Görme engelliler için düzenlenmiştir.

Kitap taramak gerçekten incelik ve beceri isteyen, zahmet verici bir iştir. Ne mutlu ki, bir görme

engellinin, düzgün taranmış ve hazırlanmış bir e-kitabı okuyabilmesinden duyduğu sevinci paylaşabilmek

tüm zahmete değer. Sizler de bu mutluluğu paylaşabilmek için bir kitabınızı tarayıp,

kitapsevenler@gmail.com

Adresine göndermeyi ve bu isimsiz kahramanlara katılmayı düşünebilirsiniz.

Bu Kitaplar size gelene kadar verilen emeğe ve kanunlara saygı göstererek lütfen bu açıklamaları silmeyiniz.

Siz de bir görme engelliye, okuyabileceği formatlarda, bir kitap armağan ediniz...

Teşekkürler.

Ne Mutlu Bilgi için, Bilgece yaşayanlara.

Tarayan serhat

Nicolo Machiavelli _ Hükümdar (Prens)
Machiavelli, her türlü dalaverenin "Büyük ilkelerdin ardına gizlenerek

yapıldığı bir çağda yaşadı. "H ü kûmda r" ile bu dalavereleri saki ısız,

bütün çıplaklığıyla ortaya koyarak, herhalde ortaya koyduğu şeyin

gelecekte kendi adıyla anılacağını hiç düşünmemişti.
Makyavelizm adlandırması aslında insanı bu büyük düşünürün hayatın

içindeki bir gerçeği bu kadar ''arsızca" ortaya koyusundan duyduğu

dehşetin ifadesidir. İnsanlık yapılagelen entrikalardan çok onun bu

şekilde ifade ediliş tarzından dehşete düşmüştür. Böyle olduğu içinde bu

gün halâ onu sindirme uğraşı içindedir. "Söylenenlere bakılırsa İblis'in

kendisidir hazret, şenin cevheridir, dönekliği o icat etmiş, uğursuz eseri

Hükümdar yayınlanmadan önce dünyada ne riyakâr varmış, ne zorba, ne hain,

ne sahte fazilet, ne alkışlanan cinayet."
Oysa biliyoruz ki, Machiavelli'den önce de sonra da bunlar "siyaset sanat

f n in olmazsa olmazlarıdır. Machiavelli bu pragmatizmi ihbar etmiyor, tam

tersine bizdekini anlatıyor bize. Tıpkı Marx vb...gibi, muhatabını kendi

gözlerinin içine bakmaya davet ediyor.
Cemil Meriç ve Orhan Gökdemir'in Hükümdar

üzerine denemeleriyle sunuyoruz.

GÖÇEBE

YAYIMLARI
GÖÇEBE
YAYINLARI
Göçebe: 27

Felsefe Dizisi
LE PRINCE

Nicolo Machiavelli
Fransızca'dan Çeviren:

Anita Tatlıer

Yayıma Hazırlayanlar: Sertaç Canbolat - Yaşar Selçuk
ISBN 975-8143-08-5

1. Basım, İstanbul, 1997

Kapak Tasarımı: Yaşar Selçuk

Dizgi: Sevgi Çelik

Baskı ve cilt: Sezai Ekinci Matbaası (0.212) 565 73 76

OÜpEBE

YAYINLARI

Bahariye Caddesi, 37/41 Kadıköy 81310 İstanbul

Tel/Faks: (0.216) 337 72 75
MACHIAVELLI
HÜKÜMDAR

(Prens)

Çeviren: Anita Tatlıer

GÖÇEBE
YAYINLARI
Ümit Meriç Yazgan ve Mahmut Ali Meric'e,

babaları Cemil Meric'in "Machiavelli Üzerine'

makalesini yayımlamamıza izni verdikleri için

teşekkür ederiz.
İÇİNDEKİLER

Nicolo di Bernardo Machiavelli

Üzerine........................................9
Zavallı

Machiavelli.......................................................................

12
Machiavelli'nin

Yaşamı................................................................24
HÜKÜMDAR
BÖLÜM I
Kaç çeşit krallık vardır ve bunlar hangi yollarla elde edilir .........26
BÖLÜM II
Verasete dayalı krallıklar

..............................................................27
BÖLÜM III
Karma

krallıklar............................................................................28
BÖLÜM IV
Dara'nın İskender tarafından işgal edilen devletleri
onun ölümünden sonra haleflerine karşı
neden hiç ayaklanmadılar

.............................................................38
BÖLÜM V
Fethedilmeden önce kendi yasalarıyla yönetilen devlet
veya krallıkları nasıl yönetmek gerekir

........................................42
BÖLÜM VI
Hükümdarın kendi yeteneği ve ordusuyla kazandığı
yeni

krallıklar................................................................................44
BÖLÜM VII
Başkasının silahlarıyla ve talihin yardımıyla
elde edilen yeni krallıklar

.............................................................48
BÖLÜM VIII
Alçaklıkları sayesinde Hükümdar olanlara

dair............................56
BÖLÜM IX
Sivil hükümdarlıklara dair

............................................................61
BÖLÜM X
Hükümdarlıkların güçleri nasıl

ölçülmeli.....................................65
BÖLÜM XI
Ruhban

hükümdarlıkları...............................................................67
BÖLÜM XII
Ordular ve paralı askerler kaç

türlüdür.........................................70
BÖLÜM XIII
Yardımcı, karma ve ulusal

ordular................................................76
BÖLÜM XIV
Ordusu konusunda bir hükümdarın görevleri...............................81
BÖLÜM XV
İnsanlar ve özellikle hükümdarlar hangi işlerden dolayı
övülürler ve

yerilirler....................................................................84
BÖLÜM XVI
Cömertlik ve cimrilik

üzerine.......................................................86
BÖLÜM XVII
Zalimlik ve merhamet üzerine, sevilmek mi,
yoksa korkutmak mı daha iyi

olacaktır.........................................89
BÖLÜM XVIII
Hükümdarlar sözlerini nasıl

tutmalıdırlar.....................................93
BÖLÜM XIX
Horgörülmek ve nefret edilmekten kaçınılması
gerektiği üzerine

...........................................................................97
BÖLÜM XX
Kaleler ve hükümdarların genelde yaptıkları diğer pek çok şey
onlara yarar mı yoksa zarar mı

getirir.........................................108
BÖLÜM XXI
Hükümdar ün kazanmak için nasıl davranmalıdır ......................113
BÖLÜM XXII
Bakanlar......................................................................................118
BÖLÜM XXIII
Dalkavuklardan nasıl uzak durulacağı üzerine

...........................120
BÖLÜM XXIV
İtalya'daki hükümdarlar neden devletlerini kaybettiler.............. 123
BÖLÜM XXV
İnsani şeylerde bahtın gücü ve buna nasıl
karşı durulacağı

üzerine..............................................................125
BÖLÜM XXVI
İtalya'yı barbarlardan kurtarmaya

davet.....................................129
BÖLÜM VIII
Alçaklıkları sayesinde Hükümdar olanlara

dair............................56
BÖLÜM IX
Sivil hükümdarlıklara dair

............................................................61
BÖLÜM X
Hükümdarlıkların güçleri nasıl

ölçülmeli.....................................65
BÖLÜM XI
Ruhban

hükümdarlıkları...............................................................67
BÖLÜM XII
Ordular ve paralı askerler kaç

türlüdür.........................................70
BÖLÜM XIII
Yardımcı, karma ve ulusal

ordular................................................76
BÖLÜM XIV
Ordusu konusunda bir hükümdarın görevleri

...............................81
BÖLÜM XV
İnsanlar ve özellikle hükümdarlar hangi işlerden dolayı
övülürler ve

yerilirler....................................................................84
BÖLÜM XVI
Cömertlik ve cimrilik üzerine

.......................................................86
BÖLÜM XVII
Zalimlik ve merhamet üzerine, sevilmek mi,
yoksa korkutmak mı daha iyi

olacaktır.........................................89
BÖLÜM XVIII
Hükümdarlar sözlerini nasıl

tutmalıdırlar.....................................93
BÖLÜM XIX
Horgörülmek ve nefret edilmekten kaçınılması
gerektiği üzerine

...........................................................................97
BÖLÜM XX
Kaleler ve hükümdarların genelde yaptıkları diğer pek çok şey
onlara yarar mı yoksa zarar mı

getirir.........................................108
BÖLÜM XXI
Hükümdar ün kazanmak için nasıl davranmalıdır ......................113
BÖLÜM XXII
Bakanlar......................................................................................118
BÖLÜM XXIII
Dalkavuklardan nasıl uzak durulacağı üzerine...........................120
BÖLÜM XXIV
İtalya'daki hükümdarlar neden devletlerini kaybettiler.............. 123
BÖLÜM XXV
İnsani şeylerde bahtın gücü ve buna nasıl
karşı durulacağı

üzerine..............................................................125
BÖLÜM XXVI
İtalya'yı barbarlardan kurtarmaya
davet..................................... 129

Nicolo di Bernardo Machiavelli Üzerine

Makyavelizm, hiç kuşkusuz bir soyutlama ve bütün soyutlamalarda olduğu

gibi ayrıntıyı atlama eğilimi taşıyor. "Makyavelizm" soyutlamasına

ilhamını veren Machiavelli ise bir insan. Elbette, istenirse somut

Machiavelli de soyut bir insan haline gelebilir ve konuşulabilir.

Mümkündür ama doğrusu somut Machiavelli'de ısrar-etmektir. Lucien

Febvre'nin dediği gibi soyut insanla tarihçi hiç karşılaşmaz.
Somut Machiavelli'nin özelliği ne? İlk göze çarpanı bir Rönesans insanı

olması. Machiavelli 1469'da doğmuş, 1527 yılında ölmüş. Yani hem bir

Rönesans insanı hem de bu çağın bir öncüsü.

Evet, "toplumsal düzenin içinde arayalım, orada buluruz. Zamanın toplumuna

bakalım, o zaman anlarız." Öyleyse Machi-avelli'yi anlamak için yaşadığı

zamana dönmemiz gerekiyor. Ancak burada bir 16. yüzyıl tablosu çizecek

değiliz; bu sorunumuzu bir tarihçiyi yeniden yardıma çağırarak çözeceğiz:
"Neden onaltıncı yüzyıl? Çünkü dünya tersine dönmeye başlamıştır.

Birbirine bağlı iki büyük dönüşüm ve başkalaşım bu döneme damgasını

vurmuştur: burjuvazinin yükselmesi ve kapitalizmin kendini kanıtlaması.

Oluşmakta ve kendi düzenini her şeye dayatmakta olan bu iki bizatihilik,

Eski Dünya'yi, yani bir bakıma Doğu'yu yoketmektedir. Nasıl mı? Doğu'dan

gelen din olan hıris-tiy anlık, reformla batılılaşmakta; Doğu'nün sanat ve

edebiyat anlayışının devamı olan antik sanat ve edebiyat Rönesans'la

aşılmakta; Doğu'dan ilk kopuşu simgeleyen feodalite bile kapitalizmle

başka bir aleme doğru değiştirilmekte ve asıl önemlisi, Batı insanı

kendini yerellikten kurtararak, dünyaya açılmaktadır, yani bilimi keşfet-
mekte, bilimi kurmakta, bilimi oluşturmaktadır. Bu yepyeni bir olaydır,

çünkü Doğu'da bilim olmamıştır. Rönesans işte bütün bunların bileşkesi

olarak, tam bu dönüşüm ve başkalaşım mayalanmasının göbeğine oturmaktadır

Doğu'dan kopuş."
Peki ne diyor bu dünyanın bir bireyi olan Machiavelli: "devlet gücünü

dinden değil ulustan, törebilimden değil pratikten almalıdır". Pek güzel

diyor. Ve bundan etkilenmek için illa bir "siyaset felsefecisi" ya da bir

"siyaset bilimcisi" olmak gerekmiyor. Saptanması gereken ilk şey şudur;

Machiavelli ile birlikte dönemi de teoriler dünyasından olgular dünyasına

geçiyor.
Machiavelli bir dünyevileştiricidir: bunları söylerken hem ortaçağı, hem

de onun, üzerinde duruyormuş
alıyor. Niçin yapıyor bunu? Çünkü, artık Ortaçağ'm kalıplarına sığamayan,

ayakları "dünyaya basan" yeni bir sınıf, burjuva sınıfı tarih sahnesinde

yerini almıştır. Machiavelli, bunları yapmak için ortamın olgunlaştığı bir

dönemde yaşıyor.
Dolayısıyla düşünürümüzün devlete "insan gözüyle" bakması ve teolojinin

yerine akılla deneyi koyması da kaçınılmaz oluyor. Peki ama nedir bu insan

gözü? Nasıl oluyor da başkalarının, ilahi bir gücün etkisini gördüğü

yerde, dünyevi bir güç görebiliyor.
İşte size Machiavelli dolayısıyla sorulabilecek gerçek bir soru. Burası

somut Machiavelli'in bir soyutlama adına, insan adına konuşmaya başladığı

yerin ta kendisidir. Makyavel ve çağdaşları bir soyutlama olan tanrıyı

gökten yere indirirken, bir başka yönde kendi soyut tanrısını kuruyor. Bu

tanrı, bundan böyle felsefeye, sanata, siyasete damgasını vuracak olan

soyut insandır. Böylece kurgu tersine döner; bütün insanlar tanrının

iradesinin bir tezahürü olarak gerçekleşirken, birdenbire dünün bütün

insanlar Machiavelli döneminin insanlarını gerçekleştirmek üzere yaşamış

gibi görünür. Adeta, bugünün tarihi dünün tarihinin amacıdır.
Bu karmaşık durumun yalın hali şudur; dünün tanrı adına
10
konuşan egemenlerinin yerini bugün insan adına konuşan yeni egemenler
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconEser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki,...

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconUlaşması adına olabilecek en sıkı kalite kontrolü ile üretilmiş ve...

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconA) Sitenin salt çoğunluğunun (126 imza ) yazılı izni olmadan bu alanları...

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconNormal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir...

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconAn'a dahil kestirme bir söz

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconHayatlarımızın kontrolü elimizde mi yoksa biz henüz durum değerlendirmesi...

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconElektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği...

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconBugun 03 aralik dunya engelliler gunu imza kampanyasi

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa iconKonser, müzik eserlerinin dinleyiciler önünde çalınması manasına geliyor, halbuki…

Kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa icon1 Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com