Soruların puan değerleri yanlarında yer almaktadır. Lütfen


d.ogren-sen.com > Coğrafya > Soruları

2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………….. ORTAOKULU 8. SINIF

T.C. İNKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 2. DÖNEM II. SINAV SORULARI
ADI: SOYADI:

NO: SINIF:Bu sınav; Klasik, boşluk doldurma, doğru-yanlış, eşleştirme, çoktan seçmeli gibi soru gruplarından oluşturulmuştur. Soruların puan değerleri yanlarında yer almaktadır. Lütfen soruları dikkatli okuyun! Süre 40 dk’dır.car020
j0234131


Milli Güç

Varşovaİtalya

Lozan
A)Aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. ( 18 Puan )


Aşar

Almanya


Askeri


Medeni

Musul


Hıyaneti Vataniye

Milletler Cemiyeti


  • Bir ülkenin siyasi, ekonomik, sosyokültürel ve askeri gücünün hepsine birden …………………………………...... denir.

  • 10 Ocak 1920’ de kurulan ……………………… …………………….’nin amacı dünya barışını korumaktır.

  • Şeyh Said İsyanı ile uğraşan Türkiye dış politikada zayıflamış ve İngiltere’ ye ……………………………… ‘u vermek zorunda kalmıştır.

  • Avrupa’nın güç oluşturup NATO’ yu kurması karşısında Rusya’da……………………….……….. Paktını kurmuştur.

  • Evlenme boşanma ve miras gibi konularda kadın erkek eşitliğinin sağlanması için …………………………………. Kanunu çıkarılmıştır.

  • 1925 yılında …………………… vergisi kaldırılarak köylünün üzerindeki yük azaltılmıştır.

  • TBMM, iç ayaklanmaları bastırmak amacı ile 29 Nisan 1920 de ……………………….………………………….. Kanunu’nu çıkarmıştır.

  • Türkiye’nin uluslararası dış ilişkilerinin temelini ………………………………. antlaşması oluşturur.

  • 2.Dünya Savaşı …………………………………’ nın 1 Eylül 1939’ da Polonya’ya girmesiyle başlamıştır.


B) Sadabat Paktı’na üye olan devletleri yazınız? (4 puan)


C) Balkan Antantı’nın kuruluş amacı nedir? (4 puan)


Aldığı Not

B- Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru olanını (D), yanlış olanını (Y) ile göstererek cevaplandırınız.

( 2x9=18 Puan )

( ) 1946 yılında yapılan seçimlerde uygulanan açık oy, gizli sayım yöntemi demokratiktir.

( ) Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir.

( ) Türkiye’nin ilk muhalefet partisi Demokrat Parti’dir.

( ) Hatay Atatürk’ün ölümünden sonra Türkiye’ye katılmıştır.

( ) II. Dünya Savaşı ABD’ nin, Japonya’ya bağlı Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası atması ile sona ermiştir.

( ) Ülkemizde devletçilik ilkesinin benimsenmesinde 1929 Dünya ekonomik krizi etkili olmuştur.

( ) Amerika ile Sovyet Rusya arasında 2. Dünya Savaşından sonra başlayıp 1991 yılına kadar süren siyasi, ekonomik, kültürel alandaki savaşa Soğuk Savaş denir

( ) 2. Dünya Savaşı’nda Almanya, İtalya ve Japonya Müttefik Devletler grubunu oluşturmuştur.

( ) Türkiye Birleşmiş Milletlere üye değildir.
C) II. Dünya Savaşı’nın nedenleri nedir? (4x2=8p)

D)Türkiye’nin dış politika esaslarını kutucuklara yazınız? (4x2=8p)


4-

3-

1-

2-E) Bu bölümdeki her test 4 puandır.Cevaplarınızı cevap anahtarı bölümüne işaretleyiniz. (4x10=40 puan)

1- I. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile halkın dini duygularıyla oynanmasının önüne geçildi.

II. I. Beş yıllık Kalkınma Planı hazırlanıp, uygulamaya konulmuştur.

III. Soyadı kanunu ile “bey, paşa, efendi” gibi unvanlar kaldırıldı.

Yukarıda verilen inkılâpların aşağıdaki hangi ilkelerle ilgili olduğu söylenebilir?

I II III

A) Cumhuriyetçilik Laiklik Milliyetçilik

B) Laiklik Devletçilik Halkçılık

C) İnkılâpçılık Milliyetçilik Halkçılık

D) Devletçilik Halkçılık Cumhuriyetçilik
2- Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin dayandığı temel esaslar arasında gösterilemez?

A) Milletimizin tam bağımsız olarak yaşaması

B) Milli egemenliğin esas alınması

C) Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması

D) Sınırların askeri müdahalelerle genişletilmesi
3- Atatürk ilke ve inkılâplarında aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?

A) Bağımsız devlet anlayışından taviz vermemek

B) Ulusal egemenliği geliştirmek

C) Amaca ulaşmak için her yolu deneme

D) Kalkınmada aklı ve bilimi rehber alma

4- Ülkemiz boğazlar üzerindeki tam egemenlik hakkını aşağıdakilerden hangisi ile kazanmıştır?

A)  Lozan Barış antlaşması
B)  Montrö Boğazlar Sözleşmesi                                     

C)  Mudanya Barış Antlaşması     

D)  İstanbul Antlaşması


İlk kez atom bombası kullanıldı

Savaş sonunda NATO kuruldu


5- tam boyutlu görseli göster

Milliyetçilik fikirleri dünyaya yayıldıBM kuruldu.CEVAP ANAHTARI

1

a b c d

6

a b c d

2

a b c d

7

a b c d

3

a b c d

8

a b c d

4

a b c d

9

a b c d

5

a b c d

10

a b c d


Yukarıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı ile ilgili  doğru bilgilerden değildir?
A) İlk kez atom bombası kullanıldı
B) Savaş sonunda NATO(Kuzey Atlantik Paktı) kuruldu.
C) Milliyetçilik fikirleri dünyaya yayıldı

D) Savaş sonunda ABD öncülüğünde BM kuruldu.
6-“Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor vb. kısacası bütün vatandaşların hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.”

Atatürk’ün bu ifadeleri aşağıdaki ilkelerden hangisinin benimsendiğine kanıttır?

A) Akılcılık B) Laiklik C) Halkçılık D) Ulusal Bağımsızlık


Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların amacı, T.C. halkını tamamen modern ve tüm anlamı ile uygar bir toplumsal yapıya getirmektir.”
atak2


7-

Atatürk’ün bu sözleri aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

A) Yeni bir devlet kurulmasını

B) Laik devlet düzeninin benimsenmesini

C) Cumhuriyet rejiminin benimsenmesini

D) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın önemini
8- Aşağıdakilerden hangisi ile kendi karasularımızda serbestçe ticaret yapabilme ve liman işletme hakkı sağlanmıştır?

A) İzmir İktisat Kongresi    B) Kabotaj Kanunu 


“Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur.”
C) Türk Medeni Kanunu D) Cumhuriyetin ilanı atak101

9-


Mustafa Kemal Atatürk, bu sözlerini aşağıdakilerden hangisiyle hayata geçirmek istemiştir?

A) Cumhuriyetin ilanı B) Türk Tarih Kurumunu kurmakla

C) Milletler cemiyetine üye olmakla D) Latin Harflerinin kabulü
10- Aşağıda Atatürk Dönemi dış politikasında bazı meseleler verilmiştir.

I-Yabancı okullar sorunu

II-Musul Sorunu

III-Dış borçlar sorunu

Bu sorunların hangi alanlarla ilgili olduğu söylenebilir?

I II III

A) Siyasi Askeri Sosyal

B) Sosyal Ekonomik Siyasi

C) Ekonomik Sosyal Eğitim

D) Eğitim Siyasi Ekonomik
Başarılar dileriz…

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Soruların puan değerleri yanlarında yer almaktadır. Lütfen iconBu el kitabında önemli bilgiler yer almaktadır. 2013 yılı Ekim ayı...

Soruların puan değerleri yanlarında yer almaktadır. Lütfen iconŞekil 54 ve Şekil 55’de vücudun görünebilen yüzeysel kasları yer...

Soruların puan değerleri yanlarında yer almaktadır. Lütfen iconMaruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri

Soruların puan değerleri yanlarında yer almaktadır. Lütfen iconMaruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri

Soruların puan değerleri yanlarında yer almaktadır. Lütfen iconSosyal güvenliK Çikmiş sorularin cevaplari

Soruların puan değerleri yanlarında yer almaktadır. Lütfen iconBu soruların cevaplarını dikkatle aramak yararlı olacaktır

Soruların puan değerleri yanlarında yer almaktadır. Lütfen iconBu Kanunun amacı; esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların...

Soruların puan değerleri yanlarında yer almaktadır. Lütfen iconSoruların paragraf içinde cevaplanmış şeklidir. Vocabulary, preposition,...

Soruların puan değerleri yanlarında yer almaktadır. Lütfen iconAlevilik tarihi yolculuğunda daima asimle edilmeye, bir inanç içerisinde...

Soruların puan değerleri yanlarında yer almaktadır. Lütfen iconKullanım Kılavuzu Lütfen cihazı


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com