İlgeçler kendileri küçük olmakla birlikte görevleri büyük olan kelimelerdir. Kullanıldığı yerlere göre birkaç bölümde incelenirler. Bazı "preposition"lar birden


sayfa1/6
d.ogren-sen.com > Astronomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6
PREPOSITIONS

(İlgeçler)

İlgeçler kendileri küçük olmakla birlikte görevleri büyük olan kelimelerdir. Kullanıldığı yerlere göre birkaç bölümde incelenirler. Bazı "preposition"lar birden fazla durumlarda kullanılabilirler.

Bu konuyu incelerken önemli bir nokta unutulmamalıdır. Bazı ilgeçler bazı yerlerde birbirinin yerine geçen anlamlarda kullanılabilir. Net ayrım yapılamayabilir; above/over by/beside/next gibi.

~7T| "Preposition"lar her zaman isim, zamir, gerund veya isim grubundan (nesne) önce [ | gelirler, hiçbir zaman sonra gelmezler. Bu onları zarflardan ayıran özellikleridir.

!► The book is on the table. !► The pencil is under it.

!► The chair is beside the big black wooden table. İlgeçler tamlamanın içine girmez. Tamamen önünde gelir, the outside window (sıfat) outside (the window) (ilgeç)

Bazen yan cümlecikli cümlelerde ve sorularda ilgeç nesneden ayrı bir yerde bulunabilir.

!► The sofa on which you are sitting belongs to my grandma.

!► The bookjn which he mentioned the mysteries of universe is a wonderful one.

!► For whom are you looking?

!► At which station will you be waiting?

İki nesneli cümlelerin bir kısmında iki tür kullanım vardır ve bunlardan birinde ilgeç (preposition) kullanılmaz. Bu şekildeki (iki nesne ile kullanılan) fiiller ve ilgeçler çok sınırlıdır.

Bu tür cümlelerdeki ilgeçler "to" ve "for" dur. "To" nun kullanılmayacağı fiillerden bir kısmı

promise, sell, buy, send, show, sing, take... dir.

"for"un gözardı edilmesi gereken fiiller: build, buy, cook, find, get, ...

!► He lent some money to me. He lent me some money.

!► She cooked a good meal for me. She cooked me a good meal.

Türkçe'de "ilgeç" olarak karşıladığımız preposition kelimesi, anlam olarak "ön pozisyon, ön yer, ön durum" demektir.

Türkçe'de ilgeçler hal ekleri ve diğer ekler olarak kullanılır ama İngilizce'de ilgeçler isimden önce gelir.

Bazı preposition'lar kendilerinden önce gelen fiillere bağlıdırlar. Fiillerin parçasıdırlar. Bunlara "partide" denilir.

insist on persist in rely on

Bunların dışında yine fiilin parçası olan ancak kelime anlamından uzak anlamlar kazanmış kelimeler vardır. Bunlar "phrasal verb" tür.

put off cali off cali in came out gibi.

American / British differences: Bazı ilgeçlerin kullanımında Amerikan- İngiliz farklılıkları olabilmektedir. At weekends/on weekends gibi.

A Preposition'lann İngilizce'deki kullanımları Türkçe'deki kullanıma denk düşmediği için preposition'lan iyi öğrenmek için tek tek preposition'lann hangi durumlarda kullanılacağını öğrenmek gerekir.

PREPOSITION - ADVERB DIFFERENCES (İlgeç - Zarf Farkları)

Bazı kelimeler hem zarf hem ilgeç olarak kullanılmaktadır. Bunların bulundukları yerde ne görevinde olduğunu nesne alıp almamasına bakarak anlayabiliriz.

Nesne alıyorsa ilgeç (preposition);

!► The children were outside the house.

!► The big ship passed through the channel.

!► The workers have been working inside the building.

Nesne almıyorsa zarftır (adverb).

!► The children were outside.

!► A heavy vehicle passed through.

!► As it is raining heavily everybody is inside.

Zarftan sonra ilgeç tamlaması, edat tümleci, (prepositional phrase) gelebilir. He went upstairs to find his shoes, ("upstairs" burada zarftır.)Hem ilgeç hem de zarf olarak kullanılabilen kelimelerin en belirgin olanları şunlardır:


about

above

across

after

along

around

before

behind

below

beyond

by

down

in

inside

near

off

on

opposite

over

past

round

through

under

up

without

outside!► It is above the normal level. !► She is above. Sadece "preposition" olan (her zaman nesne alan) kelimeler:


against

at

beside

during

except

for

from

into

of

onto

since

with

to

toward(s)

upon

till / untilİlgeçler sadece basit kelimelerden oluşmazlar bazıları birden fazla kelimeden oluşur. (Compound prepositions)


apart from

inside of

in front of

out of

on top of

instead of

because of

by means of

with regard to

in place ofPREPOSITION - CONJUNCTION DIFFERENCES

(İlgeç-Bağlaç Farkları)

Bazı ilgeçler aynı zamanda farklı anlam alarak bağlaç görevi de görürler. Bağlaç olanlar kendi içlerinde cümle(cik) bulundurdukları için kolayca ilgeçlerden ayırt edilebilirler. Bu şekildeki kelimeler:

after as before since till until

!► She hasn't come here since last month, (preposition)

!► She hasn't come to the office since she is very ill. (conjunction)

!► The director will talk after the opening ceremony, (preposition)

!► The court found the man guilty after an evidence was presented, (conjunction)

!► I received a bunch of flowers a present in my new job. (preposition)

!► He were watching the news the telephone rang, (conjunction)

!► We talked a lot about the revival in literature before the meal, (preposition)

!► She was able to reach the station before the train left, (conjunction)

!► As we hadn't seen each other for a long time we talked tül dawn, (preposition)

!► She waited outside the hall till the conference ended, (conjunction)

!► We are supposed to pay the bills until the end of the month, (preposition)

!► We worked in a serene atmosphere until an official interrupted us. (conjunction)

NOT: Dil sınavlarında öğrencilerin karşılaşabilecekleri kelimeler genelde daha bilinen ilgeçler olmakta veya seçenekler arasına kabul edilebilmesi mümkün çeldiri konulmamaktadır.

KULLANİM

İlgeçler durum, yer, zaman, yön, sahiplik, hal gibi ilişkileri belirtirler. Buradaki sıralama da anlamlarına göre yapılacaktır:

Time Prepositions (Zaman İlgeçleri)

» Direction Prepositions (Yön İlgeçleri)

Place Prepositions (Yer İlgeçleri)

4 Others (Manner, Purpose, Means, Manner, Instrument, Cause, etc.)

TIME PREPOSITIONS (Zaman İlgeçleri)


about

after

around

at

by

before

during

for

from

on

since

to

till / until
Zaman ilgeçlerinden en fazla kullanılanlar "at, on ve in" dir. Bunların kendi aralarında nerelerde kullanıldıkları en çok karıştırılan kısımdır:

Ot: Tam zamanı belirtmek için kullanılır. Daha çok kısa bir süreyi verir.

!► The plane will land at 6 p.m.

!► He arrived home at 12 o'clock.

!► We were watching a documentary at that time.

!► I can't speak to you at the moment.

!► Nobody is in the classroom at present.

Yemek zamanlarında kullanılır.


at dinner, at breakfast

 • at meal

 • at lunch Vakitlerde kullanılır.
at night

at noon
at midnight

Yıl içindeki özel günlerde kullanılır.

- at Christmas

Yaş için kullanılır. - at 25

Zaman sırasında kullanılır.

 • at first


 • at Easter

  at the age of 25

  at last

  at the last moment
  at the beginning

on : Genellikle "at"e göre daha uzun, "in"e göre daha kısa süre için kullanılır. Haftanın günlerinde kullanılır.

 • on Sunday/Monday/Tuesday

!► He comes here on Wednesdays. Günün belli kısımları için günün adı ile birlikte kullanılır.

 • on Friday night

 • on Saturday morning

 • on Wednesday evening Tarihlerde gün ile birlikte kullanılır.

 • on April 1st

 • on 18th August

Tarihler günün adı ile birlikte olduğunda kullanılır.

 • on Wednesday

 • February 28th Belirli zamanlarda kullanılır.

 • on that rainy morning

 • on that day

Bayram ve yıldönümlerinde, belirli günlerde kullanılır.

 • on Ramadan Fest - on Independence Day

 • on Christmas Day - on the last day of the Olympics

 • on your approval day - on her return day

 • on his arrival day


in : Özellikle süreyi, süreci ifade etmek için kullanılır. "On" ve "at"e göre daha uzun zaman için kullanılır.

Aylarda ve yıllarda kullanılır.

 • in June - in December

 • in 1975 - in 1378

 • in Ramadan - in September 1992

Günün bazı vakitlerinde kullanılır.

 • in the evening - in the morning

 • in the afternoon

Mevsimlerde kullanılır.

 • In Spring/Autumn - in Summer / Winter

Yüzyıllarda kullanılır.

 • in 13th century - in 16th century

Zaman aralıklarında kullanılır, "within" şeklinde de kullanılabilir.

 • in an hour - within two weeks

 • in five months - within three months

 • in three hours' time - within an hour

Zaman, sıra veya süre belirten bazı ifadelerde kullanılır.

 • in ancient times - in the end

 • in his thirties - in the past

 • in future - in his fifth attempt

In the beginnings başlangıçta ilk olarak (at first) anlamındadır. At the beginning (of something) ise pozisyon belirtir.

in time : "Vaktinden önce, vakitli olarak, vaktinden sonra değil" anlamına gelir. On time ise tam zamanında (programdaki vakitte) anlamındadır.

!► He always arrives in time, (at or before 8:00) !► He arrived at work on time, (at 8:00 sharp)

since : Yer için kullanılmaz, zaman ilgecidir. Belirli bir zamandan konuşma anma kadarki zaman sürecinin başlangıcını belirtir. Present perfect tenselle çok kullanılır.

!► The guests have been staying in this hotel since Sunday (from Sunday till now).

!► I haven't seen any of my school friends since 2001.during : Süresince, boyunca, sırasında anlamında süreç bildiren durumlarda kullanılır.

 • during 2005 - during his childhood

 • during the lesson - during the travel

by : Bir vakitten önce veya o vakte kadar.

!► We hope to reach the old city by tomorrow.

!► We will have finished the project by next month.

!► By the end of June, I'll have read all those books.

before : Once (preposition, adverb, conjuction)

!► Before the operation, he prepared himself to the idea of dying.

after : Sonra

!► After playing basketball for an hour, I had a bath.

till / until : -e kadar

!► Let's start now and work till dark.

!► I studied for the exam till 2 a.m.

from ... to : -den ... -e kadar

!► We played football from 6:00 to midnight.

for : Bir zaman aralığı olarak herhangi bir zamanla kullanılır.

 • for the time being - for a while

 • for sometime - for six years

 • for five months - forever !► Bake the pizza for fifteen minutes.

!► They played chess for six hours.

DIRECTION PREPOSITIONS (Yön İl geçi eri)

across : Yön bildirir tarzda "Bir taraftan diğer tarafa" anlamının yanında, büyük bölgeler için de kullanılır.

!► He built a wooden bridge across the river.

!► The army went across the desert.

Eğer bir hareket bildiriyorsa, bir yüzey üzerinden geçiş söz konusu ise:

!► The singer walked across the stage and started his song.

at : Bir yere ulaşmayı, bir noktayı gösterir.

at the bus stop, at his house, at the bottom of the page gibi.

!► We arrived at the airport.
Bir hareketin, duygunun nedenini gösterir.

- laugh at a joke - smile at a behaviour

by way of : Yoluyla, aracılığıyla

You can drive to Ankara by way of E-5 from Istanbul.

Yoluyla, vasıtasıyla, aracılığıyla

 • I went to Trabzon via Samsun.

: Aşağıda, aşağıya

 • Children ran down the hill to meet their father.

: İçine, içeriye anlamındadır. Hareket bildirir.

 • I saw him going into his house a few minutes ago.

bir şeyin üstüne

 • She stepped onto the desk to see well.

... -den dışarı

 • The students came out of the tent to do the morning exercise.

...-e, ...-a, ...-ye, ...-ya

 • We went to Sultanahmet yesterday morning.

İçinden, arasından, bir taraftan diğer tarafa

 • A ball came through the open window.

 • The train disappeared through the tunnel.

İçinden her tarafa, boyunca

 • The plug virus spread throughout the country.

: ...-e doğru

 • The athlete started to run towards the Prime Minister.

 • The policeman walked towards the alcoholic driver.

Yukarıda, yukarıya

 • The old men cannot walk up the hills so easily.

 • Have you ever seen a river that is running up?

Üzerine, üstüne

 • A cat can easily jump upon a desk or a table.

Boyunca


 • via down into onto out of to

  through

  throughout toward(s)

  up

  upon

  along
  We walked along the dirty streets of Khartum under the burning sun.

  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İlgeçler kendileri küçük olmakla birlikte görevleri büyük olan kelimelerdir. Kullanıldığı yerlere göre birkaç bölümde incelenirler. Bazı \"preposition\"lar birden iconBüyük harflerin kullanıldığı yerler aşağıda sıralanmıştır

İlgeçler kendileri küçük olmakla birlikte görevleri büyük olan kelimelerdir. Kullanıldığı yerlere göre birkaç bölümde incelenirler. Bazı \"preposition\"lar birden iconÇoğunlukla meydana gelmesi muhtemel olan yerlere, düzenin korunması,...

İlgeçler kendileri küçük olmakla birlikte görevleri büyük olan kelimelerdir. Kullanıldığı yerlere göre birkaç bölümde incelenirler. Bazı \"preposition\"lar birden iconKurallari büYÜk ve küÇÜk harflerin kullanimi

İlgeçler kendileri küçük olmakla birlikte görevleri büyük olan kelimelerdir. Kullanıldığı yerlere göre birkaç bölümde incelenirler. Bazı \"preposition\"lar birden iconYaşasın bahar geldi. Okuldan döner dönmez, ayağıma patenlerimi geçirip...

İlgeçler kendileri küçük olmakla birlikte görevleri büyük olan kelimelerdir. Kullanıldığı yerlere göre birkaç bölümde incelenirler. Bazı \"preposition\"lar birden icon1953 yılında dünyaya geldi. Dokuz ya­şında iken ailesiyle birlikte...

İlgeçler kendileri küçük olmakla birlikte görevleri büyük olan kelimelerdir. Kullanıldığı yerlere göre birkaç bölümde incelenirler. Bazı \"preposition\"lar birden icon1 Kapsam (1) İkamet yeri Türkiye olan kişilerden; a) Hizmet akdi...

İlgeçler kendileri küçük olmakla birlikte görevleri büyük olan kelimelerdir. Kullanıldığı yerlere göre birkaç bölümde incelenirler. Bazı \"preposition\"lar birden iconKısa Başlık Satırı, En Fazla 40 Harf, ← Yazı Tipi: 11 Punto, Times...

İlgeçler kendileri küçük olmakla birlikte görevleri büyük olan kelimelerdir. Kullanıldığı yerlere göre birkaç bölümde incelenirler. Bazı \"preposition\"lar birden iconBüyük Millet Meclisi Üyeleri M. Akif hamzaçEBİ ve Emine Ülker tarhan...

İlgeçler kendileri küçük olmakla birlikte görevleri büyük olan kelimelerdir. Kullanıldığı yerlere göre birkaç bölümde incelenirler. Bazı \"preposition\"lar birden iconOrtada tek bir seminer vardır. İddianamenin de yasal kabul ettiği...

İlgeçler kendileri küçük olmakla birlikte görevleri büyük olan kelimelerdir. Kullanıldığı yerlere göre birkaç bölümde incelenirler. Bazı \"preposition\"lar birden iconKaliforniya'da küçük bir kasabada kız arkadaşı Annie (Kristen Bell)...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com