İş bu kanunun Taşıt Alım Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi’ne ilişkin hükümleri 01. 08. 2002 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, Mülga


d.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar

Pc Gümrük Külliyatı..... www.arslannet.com....

1318 Sayılı Finansman Kanunu (TAŞIT ALIM VERGİSİ)

10/08/1970 tarihli, 13575 sayılı R.G.

Danıştay Kararları 1
1 ila 10 uncu ve Geçici 1, 2, 3’üncü maddeler 4760 sayılı Kanun ile

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

Pc Gümrük Külliyatı Not:

 1. İş bu kanunun Taşıt Alım Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi’ne ilişkin hükümleri 01.08.2002 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, Mülga 1 inci, 7-8’nci ve Geçici Madde 2 amir hükmü gereği, kaçak olarak yurda girdiği anlaşılan araçlar için düzenlenecek olan Kaçak Eşyaya Mahsus Tespit Varakası’nda (KEMTV) tespit edilecek olan “Gümrüklenmiş Değer” içerisinde Taşıt Alım Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi’nin de bulunması gerektiğinden iş bu Kanuna külliyat içerinde yer verilmiştir.

 2. Bu itibarla, 01.08.2002 tarihinden önce vukuu bulan kaçakçılıkla ilgili KEMTV’larının düzenlenmesinde kullanılmak üzere, Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliğleri ile Ek Taşıt Alım Vergisine ilişkin BKK’ları, dönemler halinde Programın ana ekranında bulunan BKK ve Diğer Tebliğler bölümüne eklenmiş ve ayrıca söz konusu karar ve tebliğlere aşağıda link verilmiştir.
 • BKK 94-5729 Ek Taşıt Alım Vergisi 27.06.1994 den itibaren 3 ay

 • BKK 94-6069 Ek Taşıt Alım Vergisi 28.09.2004 - 31.12.1994 arası

 • BKK 94-6301 Ek Taşıt Alım Vergisi 01.01.1995 - 31.03.1995 arası

 • BKK 95-7604 Ek Taşıt Alım Vergisi 01.01.1996 tarihinden itibaren

 • BKK 96-8485, BKK 97-9131, BKK 97-9428

 • BKK 99-12623 Ek Taşıt Alım Vergisi 01.04.1999 den itibaren 3 ay

 • BKK 99-12894 Ek Taşıt Alım Vergisi 01.07.1999 - 30.09.1999

 • BKK 99-13329 Ek Taşıt Alım Vergisi 01.10.1999 - 31.12.1999

 • BKK 2001-3004 Ek Taşıt Alım Vergisi 06.10.2001 - 31.12.2001
  • Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği Seri No 16 (1995 Yılında uygulanan maktu vergiler)

  • Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği Seri No 17 (1996 Yılında uygulanan maktu vergiler)

  • Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği Seri No 18 (1997 Yılında uygulanan maktu vergiler)

  • Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği Seri No 19

  • Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği Seri No 20 (1998 Yılında uygulanan maktu vergiler)

  • Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği Seri No 21 (1999 Yılında uygulanan maktu vergiler)

  • Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği Seri No 22 (2000 Yılında uygulanan maktu vergiler)

  • Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği Seri No 23 (2001 Yılında uygulanan maktu vergiler)

  • Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği Seri No 24 (01.01.2002 - 01.08.2002 arası uygulanan maktu vergiler)

BİRİNCİ BÖLÜM

TAŞIT ALIM VERGİSİ


Mevzu ve mükellef: (4760 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan Madde)

Madde 1(2346 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen madde) Bu Kanunun 4, 5 ve 6'ncı maddelerinde yazılı taşıtların;

a) Her ne şekilde olursa olsun iktisap edilmesi, (Mülkiyeti muhafaza kaydiyle veya sair akitlere göre iktisaplar dahil; anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı ve acentelerle, Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenlerin, yalnızca satmak üzere iktisap ettikleri plakasız taşıtlarla, veraset yoluyla intikaller hariç),

b) Yurt dışında iktisap edilerek Türkiye'ye ithal edilmesi,

c) Vekaletname ile tasarruf hakkının devralınması,

Taşıt Alım Vergisine tabidir.

Taşıt Alım Vergisinin mükellefi, bu Kanunun 4, 5 ve 6'ncı maddelerinde yazılı taşıtları, yukarıda belirtilen şekilde, iktisap eden, yurt dışında iktisap ederek Türkiye'ye ithal eden veya bunların tasarruf hakkını devralan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Tarifler: (4760 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan Madde)

Madde 2(2346 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen madde) Bu Kanunda kullanılan tabirlerin taşıdıkları anlamlar 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2'nci maddesine göre tayin edilir.

Muaflık ve istisnalar: (4760 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan Madde)

Madde 3(2346 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen madde) a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerle köy tüzel kişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler ile özel kanunlarında malları devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),

b) (4503 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 05.02.2000) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında ithal edilen diplomatik taşıtlarla, aynı Kanunun 128 ilâ 134 üncü maddeleri kapsamında, Türkiye’ye geçici ve belirli bir süre için çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak için gelen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin beraberlerinde getirdikleri taşıtlar, 1

c) Bizzat maluller tarafından iktisap edilerek kullanılan ve özel tertibatlı olarak imal edilmiş taşıtlar,

d) (4684 sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 03.07.2001) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi hükümlerine uygun olarak şahıs şirketlerinin sermaye şirketine dönüşme veya ferdi işletmelerin sermaye şirketlerine devrolunması ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünme halleri veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre nev'i değişikliği nedeniyle yeni şirkete devredilecek taşıtlar,2

Bu vergiye tabi değildir.

(3089 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen fıkra) Taşıt alım vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür.

Vergileme ölçü ve hadleri: (4760 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan Madde)

Madde 4(3089 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen madde) Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) SAYILI TARİFE

(3418 sayılı Kanunun 18'inci maddesiyle değişen tarife ve 10'uncu madde hükümlerine göre 1999 yılı için belirlenen miktarlar)

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler

Taşıtların

net ağırlığı 1 yaş TL. 2-3 yaş TL. 4-5 yaş TL. 6-8 yaş TL. 9-11 yaş TL.

950 kg. ve daha aşağı 219.350.000 146.340.000 109.640.000 72.930.000 54.580.000

951-1200 kg.'a kadar 366.280.000 256.040.000 183.040.000 109.640.000 91.280.000

1201-1600 kg.'a kadar 512.680.000 366.280.000 256.040.000 164.690.000 127.990.000

1601-1800 kg.'a kadar 732.580.000 512.680.000 366.280.000 237.700.000 183.040.000

1801 kg. ve daha yukarı 879.130.000 659.190.000 475.980.000 329.580.000 219.350.000

Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II inci derece lüks otomobiller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanır.

Madde 5 – (2346 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle değişen madde) (I) sayılı tarife kapsamı dışında kalan motorlu kara taşıtlarından minibüs ve otobüslerle troleybüs, kamyon, kamyonet, çekici ve benzerleri aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) SAYILI TARİFE (3418 sayılı Kanunun 18'inci maddesiyle değişen tarife ve 10'uncu madde hükümlerine göre 1999 yılı için belirlenen miktarlar)

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler

Taşıtların cins ve istiap hadleri 1 yaş TL. 2-3 yaş TL. 4-5 yaş TL. 6-8 yaş TL. 9-11 yaş TL.

A) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (İstiap haddi):

1. 1.500 kg.'a kadar 167.480.000 104.560.000 75.130.000 58.240.000 41.650.000

2. 1.501-3.500 kg.'a kadar 209.250.000 125.680.000 92.130.000 75.130.000 58.240.000

3. 3.501-5.000 kg.'a kadar 251.490.000 167.480.000 116.930.000 83.450.000 66.920.000

4. 5.001-10.000 kg.'a kadar 335.520.000 200.940.000 184.480.000 151.000.000 100.450.000

5. 10.001-20.000 kg.'a kadar 385.500.000 267.940.000 218.000.000 167.480.000 116.930.000

6. 20.001 kg. ve daha yukarı 469.530.000 352.040.000 302.040.000 251.490.000 200.940.000

B) Minibüs, otobüs, troleybüs ve benzerleri (Oturma yeri):

1. 15 kişiye kadar 209.250.000 125.680.000 92.130.000 75.130.000 58.240.000

2. 16-25 kişiye kadar 251.490.000 167.480.000 116.930.000 83.450.000 66.920.000

3. 26-35 kişiye kadar 302.040.000 200.940.000 167.480.000 116.930.000 83.450.000

4. 36-45 kişiye kadar 385.500.000 267.940.000 234.500.000 167.480.000 116.930.000

5. 46 kişi ve daha yukarı 469.530.000 352.040.000 302.040.000 251.490.000 200.940.000

Madde 6 – (3089 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle değişen madde) Motosikletler (motorlu bisikletler dahil), yük ve yolcu motosikletleri ile triportörler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye, traktörler ve özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler (IV) sayılı tarifeye; uçak ve helikopterler (Türk Kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) (V) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(III) SAYILI TARİFE (3418 sayılı Kanunun 18'inci maddesiyle değişen tarife ve 10'uncu madde hükümlerine göre 1999 yılı için belirlenen miktarlar)

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler

Taşıt cinsi 1 yaş TL. 2-5 yaş TL. 6-11 yaş TL.

Motosiklet 6.340.000 4.030.000 3.120.000

Yük veya yolcu motosikleti 16.440.000 10.890.000 6.340.000

Triportörler 19.640.000 16.440.000 10.890.000
(IV) SAYILI TARİFE (3418 sayılı Kanunun 18'inci maddesiyle değişen tarife ve 10'uncu madde hükümlerine göre 1999 yılı için belirlenen miktarlar)

Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı

Taşıtların cinsleri ve


motor gücü (BG) 1 yaş TL. 2-3 yaş TL. 4-5 yaş TL. 6-8 yaş TL. 9-11 yaş TL.

A) Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler:

10-20 BG'ne kadar 7.103.000 5.314.000 3.523.000 2.469.000 1.731.000

21-50 BG'ne kadar 12.479.000 5.678.000 4.265.000 2.834.000 2.469.000

51-100 BG'ne kadar 14.268.000 7.103.000 5.314.000 3.523.000 3.200.000

101-150 BG'ne kadar 16.058.000 8.575.000 6.420.000 4.990.000 4.624.000

151 BG ve daha yukarı 17.849.000 10.689.000 7.835.000 7.103.000 5.314.000

Bu hadler, Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı, Federasyondan yelken numarası almış, motorları olan yelkenli tekneler (kotralar) için % 50 nispetinde uygulanır.B) Traktörler: (Fabrika, anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı ve acentelerden fatura ile ilk iktisabında veya yurt dışından ithalinde bir defaya mahsus) her motor gücü birimi (BG) için (634.000)-TL. esas alınarak vergilendirilir.

(V) SAYILI TARİFE (3418 sayılı Kanunun 18'inci maddesiyle değişen tarife ve 10'uncu madde hükümlerine göre 1999 yılı için belirlenen miktarlar)

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler


Taşıtların azami kalkış ağırlığı 1 yaş TL. 2 yaş TL. 3-5 yaş TL. 6-11 yaş TL.

Uçak ve helikopterler:

1.150 kg.'a kadar 874.040.000 728.550.000 655.540.000 582.430.000

1.151-1.800 kg.'a kadar 1.092.520.000 910.720.000 728.550.000 619.2401.000

1.801-3.000 kg.'a kadar 1.602.610.000 1.457.120.000 1.311.130.000 1.165.530.000

3.001-5.000 kg.'a kadar 2.185.670.000 2.003.460.000 1.821.660.000 1.639.310.000

5.001-10.000 kg.'a kadar 3.643.400.000 3.278.800.000 2.914.260.000 2.550.220.000

10.001-20.000 kg'a kadar 5.829.100.000 5.465.070.000 5.100.540.000 4.736.040.000

20.001 kg. ve daha yuk. 7.286.810.000 6.557.770.000 5.829.100.000 5.100.540.000
(IV SAYILI TARİFE 1998 YILI İÇİN)

Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı

Taşıtların cinsleri ve

motor gücü (BG) 1 yaş TL. 2-3 yaş TL. 4-5 yaş TL. 6-8 yaş TL. 9-11 yaş TL.

A) Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler:

10-20 BG'ne kadar 3.995.000 2.989.000 1.982.000 1.389.000 974.000

21-50 BG'ne kadar 7.019.000 3.194.000 2.399.000 1.594.000 1.389.000

51-100 BG'ne kadar 8.025.000 3.995.000 2.989.000 1.982.000 1.800.000

101-150 BG'ne kadar 9.032.000 4.823.000 3.611.000 2.807.000 2.601.000

151 BG ve daha yukarı 10.039.000 6.012.000 4.407.000 3.995.000 2.989.000
(IV SAYILI TARİFE 1998 YILI İÇİN)

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler


Taşıtların azami

kalkış ağırlığı 1 yaş TL. 2 yaş TL. 3-5 yaş TL. 6-11 yaş TL.

Uçak ve helikopterler:

1.150 kg.'a kadar 491.590.000 409.760.000 368.700.000 327.580.000

1.151-1.800 kg.'a kadar 614.470.000 512.220.000 409.760.000 348.280.000

1.801-3.000 kg.'a kadar 901.360.000 819.530.000 737.420.000 655.530.000

3.001-5.000 kg.'a kadar 1.229.290.000 1.126.810.000 1.024.560.000 922.000.000

5.001-10.000 kg.'a kadar 2.049.160.000 1.844.100.000 1.639.070.000 1.434.320.000

10.001-20.000 kg'a kadar 3.278.460.000 3.073.720.000 2.868.700.000 2.663.690.000

20.001 kg. ve daha yuk. 4.098.320.000 3.688.290.000 3.278.460.000 2.868.700.000
Ek Madde 1– (3418 sayılı Kanunun 41'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)3
Verginin Tarhı

Beyan esası: (4760 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan Madde)

Madde 7 – (2433 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen fıkra) Taşıt Alım Vergisi, mükellefin, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre, ilgili trafik, belediye, liman gümrük idareleri, anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı, acentelerle Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile noterlerce onaylanmış beyannamesi üzerine tarh olunur.

Mükellefler vergiye ilişkin beyannamelerini iktisap, ithal ve devir işleminin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine vermek zorundadırlar.

Beyannamelerin şekli, muhteva ve ekleri Maliye Bakanlığınca tespit olunur.

Ödeme süresi: (4760 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan Madde)

Madde 8 – (2346 sayılı Kanunun 8'inci maddesiyle değişen madde) Taşıt Alım Vergisi, İktisap, İthal ve Devir işlemlerinin ikmalinden önce beyannamenin verildiği yer vergi dairesine ödenir.

Çeşitli Hükümler (4760 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan Madde)

Belge isteme ve bildirme görevi ve sorumluluk:

Madde 9 (3418 sayılı Kanunun 19'uncu maddesiyle değişen madde) Trafik, belediye ve liman sicil memurları, noterler, gümrük memurları, Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları ile yetkili satıcılar ve motorlu araç ticareti yapanlar gibi, taşıtların her türlü iktisap, ithal ve devir işlemlerini yapanlar, iktisap, ithal ve devir işlemlerinin tamamlanmasından önce ilgili vergi dairesince düzenlenmiş taşıt alım vergisinin ödendiğini gösterir belgeyi istemeye ve bu belgelerdeki bilgileri muhtevi listeleri, işlemlerin bitimini takip eden ayın 15 inci gününe kadar ilgili vergi dairesine göndermeye mecburdurlar.

Bu mecburiyete uymamak suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce işlem yapanlar, ödenmeyen vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak bunlar, ödemek mecburiyetinde kaldıkları vergiler için mükellefe rücu hakkına sahiptirler.

Listelerin şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur.

Yetki: (4760 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan Madde)

Madde 10(3946 sayılı Kanunun 34'üncü maddesiyle değişen madde) Bu Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III), (IV) ve (V) sayılı tarifelerdeki 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarları % 100 oranında artırılmıştır. Bakanlar Kurulu bu oranı bir kat artırmaya yetkilidir.

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

(4605 sayılı Kanunun 2'inci maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük 30.11.2000)4 Bakanlar Kurulu;

a) Yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek, % 20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye,

b) Kanunda yazılı vergi miktarları ile yeniden değerleme oranı veya (a) bendindeki oran uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan vergi miktarlarını, taşıtların teknik özellikleri ve/veya kullandıkları yakıt türleri veya kullanım amaþları itibariyle ayrı ayrı veya topluca yirmi katına kadar artırmaya,

c) EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye,

Yetkilidir.

Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10.000 liranın, (IV) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz.

Geçici Madde 1(4760 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan Madde) (3418 sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle eklenen madde) Otomobillerin hangi derecelerde lüks otomobil sayılacağına dair gerekli tespitler yapılıncaya kadar, halen spor veya lüks otomobil olarak kabul edilen taşıtlar, bu Kanunun uygulanmasında II nci derece lüks otomobil olarak dikkate alınır.

Geçici Madde 2(4760 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan Madde) (3418 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle eklenen madde) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (4369 sayılı Kanunun 85'inci maddesiyle eklenen geçici 6 ncı maddesiyle değişen ibare: Yürürlük; 29.07.1998) 15 yıl5 süre ile geçerli olmak üzere, otomobil, kaptıkaçtı, panel, arazi taşıtı (münhasıran yük taşımak maksadı ile imal edilenler hariç) ve minibüslerin, fabrika, anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı, acente, satıcı ve motorlu araç ticareti yapanlardan, fatura veya benzeri belgeler ile ilk iktisabı veya yurt dışından ithali, bir defaya mahsus olmak üzere, ek taşıt alım vergisine tabidir.

(4605 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen fıkra: Yürürlük; 30.11.2000)6 Ek taşıt alım vergisinin matrahı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. Ek taşıt alım vergisinin nispeti % 12’dir. Bakanlar Kurulu bu nispeti “0” sıfıra kadar indirmeye; % 36’ya kadar artırmaya; taşıtların teknik özellikleri itibariyle, bu nispetler içerisinde farklılaştırmaya yetkilidir.

Ek taşıt alım vergisi, taşıt alım vergisi beyannamesi ile beyan edilir ve bu vergi ile birlikte aynı sürede ödenir. Ek taşıt alım vergisinin, tarh, tahakkuk ve ödenmesi ile muaflık, istisnalar, sorumluluk ve vergilendirmeye ilişkin diğer hususlar hakkında 1318 sayılı Finansman Kanununun taşıt alım vergisine ilişkin hükümleri uygulanır. Vergi Usul Kanununun taşıt alım vergisine ilişkin hükümleri bu vergi hakkında da geçerlidir.

Vergi daireleri, ek taşıt alım vergisi hâsılatının tamamını, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığında ayrı bir hesaba, bu Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde, tahsil edildiği ayı takip eden bir ay içinde yatırırlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak usul ve esasları tespit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlük ve yürütme:

Madde 118 – Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 119 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

1 (4503 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 9'uncu maddesinde yer alan diplomatik muafiyet hükmünden yararlanan taşıtlarla, aynı Kanunun 119'uncu maddesinin 13'üncü fıkrasındaki geçici muaflık rejimine tabi olan taşıtlar,

2 (4684 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) (3089 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen bent) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi hükümlerine uygun olarak şahıs şirketlerinin sermaye şirketine dönüşme veya ferdi işletmelerin sermaye şirketlerine devrolunması ile Kurumlar Vergisi Kanununun 36 ve 37 nci maddeleri hükümlerine göre birleşme ve devir halleri veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre nev'i değişikliği nedeniyle yeni şirkete devredilecek taşıtlar.


3 Yetki:

Ek Madde 1 – (3520 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle Ek Madde 1 olmuştur.) (Kaldırılmadan öneki şekli) (3089 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle eklenen madde) Bu Kanunun 4-5 ve 6'ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III), (IV) ve (V) sayılı tarifelerdeki vergi miktarlarını 5 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

4 (Değişmeden önceki şekli) Bakanlar Kurulu, yeniden değerleme oranının % 50'sinden çok % 50'sinden az olmamak üzere yeni oranlar veya bu oranlar içinde farklı vergi miktarları tespit etmeye, (4369 sayılı Kanunun 81/L inci maddesiyle değişen ibare: Yürürlük; 1.1.1999) EURO(*) normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teþhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye yetkilidir.

5 (Değişmeden önceki ibare) 10 yıl

6 (Değişmeden önceki şekli) Ek taşıt alım vergisinin matrahı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, Katma Değer Vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. Ek taşıt alım vergisinin nisbeti % 12'dir. (88/13037 sayılı B.K.K. ile minibüsler için % 6, 95/7604 sayılı B.K.K. ile otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtlarının motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler için % 12, 1601-2000 cm3'ü için % 18, 2001 cm3'ü geçenler için % 24 Yürürlük: 30.12.1995 Geçerlilik: 1.1.1996) Bakanlar Kurulu bu nisbeti yarısına kadar indirmeye; bir katına kadar artırmaya; taşıtların yurt içinde imâl edilmesine veya yurt dışından ithal edilmesine göre, ya da taşıtların teknik özellikleri itibariyle, bu hadler içinde farklılaştırmaya yetkilidir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İş bu kanunun Taşıt Alım Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi’ne ilişkin hükümleri 01. 08. 2002 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, Mülga icon01. 06. 2005 tarihi itibariyle yayımlanan YÖnetmeliK ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

İş bu kanunun Taşıt Alım Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi’ne ilişkin hükümleri 01. 08. 2002 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, Mülga icon1 1/10/2011 tarihi itibariyle 6100 sayılı Kanun ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

İş bu kanunun Taşıt Alım Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi’ne ilişkin hükümleri 01. 08. 2002 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, Mülga icon5607 Sayılı Kanun ile 31. 03. 2007 Tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

İş bu kanunun Taşıt Alım Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi’ne ilişkin hükümleri 01. 08. 2002 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, Mülga iconGeçici İthalat Seri No 4 Tebliğ ile 15. 03. 2005 tarihi itibariyle YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir

İş bu kanunun Taşıt Alım Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi’ne ilişkin hükümleri 01. 08. 2002 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, Mülga icon1) Yetki belgesi yenilemelerinde bir önceki yetki belgesi, taşıt...

İş bu kanunun Taşıt Alım Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi’ne ilişkin hükümleri 01. 08. 2002 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, Mülga icon2009/2 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir. Genelge (2002/1)

İş bu kanunun Taşıt Alım Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi’ne ilişkin hükümleri 01. 08. 2002 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, Mülga icon2015 yili çevre temiZLİk vergiSİ ( ÇÖp vergiSİ ) hakkinda

İş bu kanunun Taşıt Alım Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi’ne ilişkin hükümleri 01. 08. 2002 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, Mülga iconÖZel iletiŞİm vergiSİ, gelir ve kurumlar vergiSİ MÜkellefleri tarafindan...

İş bu kanunun Taşıt Alım Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi’ne ilişkin hükümleri 01. 08. 2002 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, Mülga icon* 5838 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler

İş bu kanunun Taşıt Alım Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi’ne ilişkin hükümleri 01. 08. 2002 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, Mülga iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Özel motorlu taşIT


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com