İL Özel idarelerine / BÜYÜKŞEHİr belediyelerine teslim edilecek taşitlar iÇİN


d.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar


İL ÖZEL İDARELERİNE / BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE TESLİM EDİLECEK TAŞITLAR İÇİN

EK:1.................... TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE/BÜRO AMİRLİĞİNE

...........................Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde/Büro Amirliğinde ..........................plaka numaralı ve adıma/……………….....………. adına tescilli bulunan taşıtı, 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükmüne göre, Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri gereğince kayıt ve tescilinin silinerek 31/12/2014 tarihine kadar hurdaya çıkarılması şartıyla, …….......................... İl Özel İdaresine / Büyükşehir Belediyesine teslim etmek istiyorum.
Taşıt üzerinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve benzeri şerhlerin bulunmadığına dair bir yazının verilmesini arz ederim. .../…./20…..
Ad – Soyad (Unvan)

İmza


VERGİ KİMLİK NO:....................

T.C. KİMLİK NO :…………….
ADRES VE TELEFON:

…………………………………

…………………………………

EK : Noter Satış Senedi Örneği/ Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Satın Aldığını Gösterir Belgenin Örneği (Motorlu taşıtını 28/2/2009 tarihinden önce noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan, ancak kendi adına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler, noter satış senetlerinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçelerine ekleyeceklerdir.)EK: 4

................ İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNE / BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE

........................Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde/Büro Amirliğinde .........................plaka numaralı ve adıma/………………...………. adına tescilli bulunan taşıtı, 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükmüne göre, Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri gereğince kayıt ve tescilinin silinerek 31/12/2014 tarihine kadar hurdaya çıkarılması şartıyla, müdürlüğünüze / belediyenize bedelsiz olarak teslim etmek istiyorum.

İstenilen belgeler ilişiktedir.

Gereğinin yapılmasını arz ederim …./…/20..


Ad – Soyad (Unvan)

İmza


VERGİ KİMLİK NO:....................

T.C. KİMLİK NO :…………….
ADRES VE TELEFON:

…………………………………

…………………………………

EKLER:

1- Trafik Tescil Kuruluşundan Alınan Yazı (Ek:3)

2- Noter Satış Senedi Örneği/ Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Satın Aldığını Gösterir Belgenin Örneği (Motorlu taşıtını 28/2/2009 tarihinden önce noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan, ancak kendi adına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler, noter satış senetlerinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçelerine ekleyeceklerdir.)

3- Taşıta ait “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ile “Motorlu Araç Tescil Belgesi”nin örneği.


TAŞITI KENDİ ADINA TESCİLLİ OLAN MÜKELLEFLER İÇİN

EK: 5.................... TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

............................... Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde/Büro Amirliğinde ......................... plaka numarası ile adıma tescilli bulunan ve ……………………. İl Özel İdare Müdürlüğüne / Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak teslim ettiğim taşıtımı, 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükmüne göre Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre hurdaya çıkarmak istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. .../…./20..


Ad – Soyad (Unvan)

İmza


VERGİ KİMLİK NO:....................

T.C. KİMLİK NO :…………….
ADRES VE TELEFON:

…………………………………

…………………………………
EKLER:

 1. Taşıta ait “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ile “Motorlu Araç Tescil Belgesi"

 2. Taşıt Teslim Tutanağının bir örneği

 3. 3 suret “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu”

 4. Taşıtın plakalarıTAŞITI KENDİ ADINA TESCİLLİ OLMAYAN MÜKELLEFLER İÇİN

EK: 6................ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

................................ Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde/Büro Amirliğinde ..................................... plaka numarası ile tescilli bulunan ve …………………….. Noterliğinin .../…/…. tarihli ve ……………….. yevmiye No.lu Noter Satış Senediyle/ …………………..………………………’den (Kamu Kurum ve Kuruluşu) iktisap ettiğim ve .................................. İl Özel İdare Müdürlüğüne / Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak teslim ettiğim taşıtımı, 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesi çerçevesinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri gereğince kayıt ve tescilinin adıma yapılarak hurdaya çıkarılmasını istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. .../…./20..
Ad – Soyad (Unvan)

İmza


VERGİ KİMLİK NO:....................

T.C. KİMLİK NO :…………….
ADRES VE TELEFON:

…………………………………

…………………………………

EKLER:

 1. Noter Satış Senedi/Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Satın Aldığını Gösterir Belge

 2. Taşıta ait “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ile “Motorlu Araç Tescil Belgesi"

 3. Taşıt Teslim Tutanağının bir örneği

 4. 3 suret “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu”

 5. Taşıtın plakaları

EK: 8

TAŞIT TESLİM TUTANAĞI

I – TAŞITINI TESLİM EDEN MÜKELLEF BİLGİLERİ

VERGİ KİMLİK NUMARASI

 

T.C. KİMLİK NUMARASI

 

ADI-SOYADI (UNVANI)ADRES VE TELEFON

 

II - TAŞIT  BİLGİLERİ

PLAKA NO

 

MARKASI

 

MODELİ

 

CİNSİ

 

TİPİ

 

MOTOR NO

 

ŞASİ NO

 

MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ SERİ NO

 

MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ SERİ NO

 

III – İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ / BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YETKİLİSİ BİLGİLERİ

ADI SOYADI

 

GÖREVİ

 

KURUM SİCİL NO

 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşıt, 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükmü gereğince teslim alınmıştır. .../…/20….

Teslim Eden

Teslim Alan

Adı-Soyadı Unvanı

Adı Soyadı

İmza/Kaşe

İmza/Mühür

 • Tutanak üç nüsha düzenlenecek, tutanağın iki nüshası, biri ilgili trafik tescil kurumuna verilmek üzere taşıtı teslim eden mükellefe verilecektir.

 • Tutanağın bir nüshası, taşıtı teslim alan il özel idaresinde / büyükşehir belediyesinde muhafaza edilecektir.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İL Özel idarelerine / BÜYÜKŞEHİr belediyelerine teslim edilecek taşitlar iÇİN iconKarayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar...

İL Özel idarelerine / BÜYÜKŞEHİr belediyelerine teslim edilecek taşitlar iÇİN iconKİralik iÇİn araç teslim alim sözleşmesi

İL Özel idarelerine / BÜYÜKŞEHİr belediyelerine teslim edilecek taşitlar iÇİN iconBu kanun hükümleri genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile...

İL Özel idarelerine / BÜYÜKŞEHİr belediyelerine teslim edilecek taşitlar iÇİN icon"Aurora-Tek" firmasi Rusyada görülen kablo acigini kaliteli, hesapli...

İL Özel idarelerine / BÜYÜKŞEHİr belediyelerine teslim edilecek taşitlar iÇİN iconE Ruhsatlı Kan Ürünü: Bu Yönetmeliğe göre Bakanlıkça ruhsatlandırılmış,...

İL Özel idarelerine / BÜYÜKŞEHİr belediyelerine teslim edilecek taşitlar iÇİN iconHususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına,...

İL Özel idarelerine / BÜYÜKŞEHİr belediyelerine teslim edilecek taşitlar iÇİN icon1 Özel Güvenlik İzni talep edecek kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik...

İL Özel idarelerine / BÜYÜKŞEHİr belediyelerine teslim edilecek taşitlar iÇİN iconÖzel Güvenlik İzni talep edecek kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik...

İL Özel idarelerine / BÜYÜKŞEHİr belediyelerine teslim edilecek taşitlar iÇİN iconÖzel öĞretim kurumu açacaklar iÇİn başvuru formu özel Öğretim Kurumu Açacak Olan

İL Özel idarelerine / BÜYÜKŞEHİr belediyelerine teslim edilecek taşitlar iÇİN iconMotorlu taşitlar vergiSİ genel tebliĞİ Seri No: 36


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com