MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Özel motorlu taşIT


sayfa1/3
d.ogren-sen.com > Arabalar > Evraklar
  1   2   3
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT

SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının işleyişiyle ilgili usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan

özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesi

ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Diğer personel: Kursta eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli,

c) Dönem: Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin toplam süresini,

ç) Direksiyon eğitim simülatörü: Kursiyerlere, akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaşılmasını sağlamak amacıyla

bilinçli araç kullanımının temel unsurlarını kazandırıp, gerçekçi bir trafik akışı ile eğitim almalarını sağlayan yazılım ve

donanımı,

d) Eğitim ve sınav çekicisi: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan, çift frenli,

çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı,

e) Eğitim personeli: Kursta görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici gibi görevlileri,

f) Eğitim ve sınav kamyonu: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla olan ve yük taşımak için

imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı,

g) Eğitim ve sınav motosikleti: İki veya üç tekerlekli, sepetli veya sepetsiz motorlu araçları,

ğ) Eğitim ve sınav otobüsü: Yapısı itibarıyla sürücü yerinden başka en az yirmi üç oturma yeri olan ve insan taşımak

için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı,

h) Eğitim ve sınav otomobili: Yapısı itibarıyla sürücü yerinden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak

için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı,

ı) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

i) Kurs: 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını,

j) Lastik tekerlekli traktör: Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen ancak ticari amaçla taşımada

kullanılmayan tarım araçlarını,

k) Motorlu eğitim ve sınav bisikleti: Silindir hacmi 50 cm3 ü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imal

hızı saatte 50’km den az olan bisikleti,

l) Müdür: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun müdürünü,

m) Operatörlük belgesi: İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklara, Bakanlık veya Bakanlıkça

yetkilendirilen kurumlarca verilen belgeyi,

n) Römork: Motorlu araçla çekilen, insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

o) Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,

ö) Şehirler arası karayolu: 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik

Yönetmeliğinde belirtilen yerleşim yeri dışında motorlu araçların cins ve kullanım amaçlarına göre en çok hız sınırlarında

sürülebileceği şehirler arası çift yönlü karayolları, bölünmüş yollar ve otoyolları,

p) Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçları,

r) Trafik: Yayalar, hayvanlar ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerini,

s) Valilik: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun bulunduğu ilin valiliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurslarda Verilen Eğitimin Amacı, Sertifika Sınıfları ve Süreleri

Kurslarda verilen eğitimin amacı

MADDE 5 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında verilen eğitim hizmetlerinin amacı, motorlu taşıt sürücüsü

eğitimi vermek ve yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlara sertifika düzenlemektir.

Sertifika sınıfları

MADDE 6 – (1) Kurslar, karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre aşağıda belirtilen sertifika

sınıflarında eğitim verirler:

a) Motorlu bisiklet kullanacaklar için “A1” sınıfı sertifika,

b) Motosiklet kullanacaklar için “A2” sınıfı sertifika,

c) Otomobil, minibüs ve kamyonet kullanacaklar için “B” sınıfı sertifika,

ç) Kamyon kullanacaklar için “C” sınıfı sertifika,

d) Çekici kullanacaklar için “D” sınıfı sertifika,

e) Otobüs kullanacaklar için “E” sınıfı sertifika,

f) Lastik tekerlekli traktör kullanacaklar için “F” sınıfı sertifika,

g) İş makinesi türünden motorlu araç kullanacaklar için “G” sınıfı sertifika,

ğ) Engelli bireylerin kullanabilecekleri şekilde özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş motosiklet veya

otomobil kullanacaklar için “H (motosiklet)”, “H (otomobil)” sınıfı sertifika,

h) Otomobil, kamyon ve otobüsün arkasına yüklü ağırlığı 750 kg’dan fazla römork takarak kullanacaklar için

“Römork sınıfı sertifika”.

Sertifika sınıflarının eğitim süreleri

MADDE 7 – (1) Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6 saat

teorik olarak verilir. Direksiyon eğitim derslerine ise direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim

alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde devam edilir.

(2) Akan trafikte eğitim alacak düzeye gelen kursiyerlerin direksiyon eğitimi ders süreleri;

a) “A1” ve “A2” sınıfı sertifikalar için 10 saat,

b) “B” sınıfı sertifikalar için 12 saat,

c) “C” ve “E” sınıfı sertifikalar için 24 saat,

ç) “D” sınıfı sertifikalar için 30 saat,

d) “F” sınıfı sertifikalar için 10 saat,

e) “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalar için 10 saat,

f) “H (otomobil)” sınıfı sertifikalar için 12 saat,

g) “B”, “C” ve “E” sınıfı sertifikası bulunanlardan, römorklu araç kullanma sertifikası almak isteyenlerin göreceği

römorklu araç kullanma eğitimi dersi 5 saattir.

(3) Yukarıda belirtilen direksiyon eğitimi dersleri şehir içi ve şehirlerarası karayollarında akan trafikte yapılır.

(4) “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (motosiklet)” ve “H (otomobil)” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere en az 2 saat, “C”,

“D” ve “E” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere ise en az 4 saat akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması

zorunludur.

(5) Direksiyon eğitimi dersi sonunda kendilerini yeterli görmeyen kursiyerlerin talep etmeleri durumunda akan trafik

içerisinde ek direksiyon eğitimi dersi verilir. Bu durumdaki kursiyerler aldıkları dersler için ilan edilen ücret üzerinden

ödeme yaparlar.

(6) Direksiyon eğitimi derslerinin tamamı;

a) “A1” sınıfı sertifikalarda; motorlu eğitim ve sınav bisikleti,

b) “A2” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav motosikleti,

c) “B” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav otomobili,

ç) “C” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav kamyonu,

d) “D” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav çekicisi (römork takılı olarak),

e) “E” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav otobüsü,

f) “F” sınıfı sertifikalarda; lastik tekerlekli traktör,

g) “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalarda; hasta ve engelli için özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş

motosiklet,

ğ) “H (otomobil)” sınıfı sertifikalarda; hasta ve engelli için özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş

otomobil,

h) “B”, “C” ve “E” sınıfı sertifikası olup aracına römork takarak kullanılan sertifikalarda; yüklü ağırlığı 750 kg’ı

geçen römork takılı eğitim otomobili, eğitim kamyonu veya eğitim otobüsü,

ile yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kursun Açılması, Kapatılması ve Cezalandırılması

Kursların açılması

MADDE 8 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kurum açma

izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

Kursların kapatılması ve cezalandırılması

MADDE 9 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi durumunda,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri

doğrultusunda işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurslara Müracaat Esasları, Kayıt ve Nakil

Kurslara müracaat esasları

MADDE 10 – (1) Kursa kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar:

a) Yaş şartı;

1) “A1”, “A2”, “F” ve “H (otomobil)” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalar için on yedi,

2) “B” ve “G” sınıfı sertifikalar için on sekiz,

3) “C”, “D” ve “E” sınıfı sertifikalar için yirmi iki (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okul ve Türk Silahlı

Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü

eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

yaşını bitirmiş olmak.

b) Öğrenim şartı; öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak,

c) Sağlık bakımından 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde

Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşıdığını belgelendirmek,

ç) Hükümlülük bakımından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinden,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinden, 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair

Kanunun 29 uncu maddesinden, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin

yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci

maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,

d) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması veya daha önce verilmiş fakat geri alınmış

olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda öngörülen şartların sağlanarak sahibine iade edilmiş olması.

Kayıtta istenecek belgeler

MADDE 11 – (1) Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;

1) T.C. kimlik numarası,

2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir

belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği,

3) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara

kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları

Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava

alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),

6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin veya sürücü sertifikasının

fotokopisi.

b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,

3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

istenir.

c) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi

tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.

Kursiyer kaydı

MADDE 12 – (1) Kursiyerler, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursuna Kayıt Formunu (EK-1) kurs müdürünün

gözetiminde doldurup 11 inci maddede belirtilen belgelerle kurs müdürlüğüne müracaat ederler. Kayıt formu ve ekleri

incelendikten sonra kursiyerin hangi sertifika sınıfına katılacağı belirtilerek Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kayıt

Defteri (EK-2)’ne ve Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır.

(2) Kursiyerlerin kursa kaydı, döneme ait grup başlama tarihlerinden önce yapılır.

(3) Kursa kayıt olacak kursiyerlerin:

a) Yurt dışından aldıkları sürücü belgesini, ülkemizde dengi olan sınıftaki sürücü belgesi ile değiştirdikten sonra

başka sınıf sürücü sertifikası almak üzere kursa kaydı yapılır.

b) “G” sınıfı sürücü belgesi almak üzere kursa kayıt yaptırabilmeleri için İş Makineleri Kullanma Sertifikasına

(Operatörlük Belgesi) sahip olmaları gerekmektedir.

Kursiyerlerin nakli

MADDE 13 – (1) Kurucusunun başvurusu veya inceleme sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı

veren merci tarafından kapatılacak olan ya da kapatılan kurslarda kayıtlı olan kursiyerlerin il sınırları içinde başka kurslara

nakli yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kursa Devam ve Disiplin

Kursa devam

MADDE 14 – (1) Kursa kayıt olan kursiyerlerin kursa devam etmeleri esastır.

(2) Direksiyon eğitimi dersi ile her teorik ders için ayrı ayrı olmak üzere ders saati sayısının 1/5'inden fazla derse

devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinir. Direksiyon eğitimi ders saati sayısının 1/5'i veya daha az devam etmeyenler için

bir defaya mahsus olmak üzere kursiyerin durumu da dikkate alınarak o dönemde kurs müdürünün uygun göreceği bir

zamanda devam etmediği süre kadar telafi programı uygulanır. Direksiyon eğitimi dersi telafi programları için kursiyerlerden

devam ettikleri derslerin ücreti alınır.

(3) Direksiyon eğitimi dersinin telafi programına da devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinir.

Sınav hakkı ve kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Teorik derslerin eğitimini tamamlayan kursiyerler teorik eğitim sınavına, direksiyon eğitimi dersini

tamamlayan kursiyerler de direksiyon eğitimi dersi sınavına girerler. Sınavlara herhangi bir nedenle girmeyenlerle sınavda

başarısız olanlar yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç dönem daha sınavlara girebilirler.

Direksiyon sınavında başarısız olan kursiyerler istemeleri hâlinde ilan edilen kurs ücretini ödemek kaydıyla yeniden eğitim

alabilirler.

(2) Ancak;

a) Sınavlar sırasında yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını

belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün

akşamına kadar,

b) Yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı

veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle

sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi,

kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört dönem sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlar bir defaya

mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler.

(3) Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi sınavlarında dört dönem sonunda da başarısız

duruma düşenler istemesi hâlinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında

belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersi almak kaydıyla dört dönem daha sınava girebilir.

(4) Teorik derslerin sınavından dört dönem sonunda, direksiyon eğitimi dersi sınavında ise ikinci dört dönem sonunda

da başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt

yaptırabilirler.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Özel motorlu taşIT iconMillî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği

MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Özel motorlu taşIT iconMİLLİ EĞİTİm bakanliği okulöncesi EĞİTİm programi

MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Özel motorlu taşIT iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliğI

MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Özel motorlu taşIT iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliğI

MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Özel motorlu taşIT iconMİLLİ EĞİTİm bakanliğI İLKÖĞretim kurumlari yönetmeliĞİ

MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Özel motorlu taşIT iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliği bayrak törenleri YÖnergesi

MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Özel motorlu taşIT iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliği personeli İZİn yönergesi

MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Özel motorlu taşIT iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliği talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Özel motorlu taşIT iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliği kurum tanitim yönetmeliĞİ ile yürürlükten kaldırıldı

MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Özel motorlu taşIT iconMillî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının …/…/2006 tarihli...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com