T. C. TÜRKÎye radyo-televizyon kurumu genel müDÜRLÜĞÜ


d.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar

TASARRUFLU YAZI (30.06.2016)T.C.

TÜRKÎYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı

Sayı :34734079-555.99 30.06.2016

Konu :Bakanlar Kurulu Kararı
E.15722

DOSYA
11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 6552 sayılı Kanunun 104’üncü maddesi ile 3093 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi “Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdur.” şeklinde değiştirilmiş, değişiklik öncesinde ise; “Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal veya ithal edenler satıştan önce; ticari ithalat maksadı dışında yurda getirenler de ithal işlemlerinden önce, bandrol veya etiket almaya mecburdur.” hükmüne yer verilmiştir. Kanunun 5’nci maddesinin a fıkrasında; “Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal ve ithal edenler bir ay içinde sattıkları cihazlardan 4 üncü maddenin (a) bendine göre tahsil ettikleri ücretleri en geç müteakip üçüncü ayın onuna kadar Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna bir beyanname ile bildirerek ve aynı süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler.”, hükmüne yer verilmiş olup, bu maddenin 6552 sayılı Kanunun 105’nci maddesi ile değişik (b) fıkrasında “Bu maddenin (g) bendi kapsamı dışında kalan bandrol ücretleri; Gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil idarelerince yapılan aylık tahsilat toplamı en geç takip eden ayın on beşinci gününe kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilir.”, anılan kanun ile eklenen (g) fıkrasında; “Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri bu maddenin (a) bendinde belirtilen sürenin sonunda yapmak isteyen imalatçı ya da ithalatçı firmalara bandroller teminat mektubu karşılığı verilir.” 6’ncı maddesinde “,Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazların bandrolsüz veya etiketsiz satışını yapan imalatçı veya ithalatçıya Kurum tarafından bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arzedilen her cihaz için cihazın satış bedeli kadar idari para cezası verilir. Bu cihazları bandrolsüz veya etiketsiz satın alan, devralan veya kullananlara bandrolsüz veya etiketsiz her bir cihaz için cihazın rayiç değerinin yarısı kadar idari para cezası verilir, hükmü yer almaktadır.

3093 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen değişik 3’üncü maddesi uyarınca imalatçıların satıştan önce, ithalatçıların ise serbest dolaşıma giriş esnasında bandrol alması zorunludur. Aksi takdirde bandrolsüz satılan her bir cihaz için 6’ncı madde uyarınca cihaz bedeli kadar idari para cezası verilecektir.

Aynı şekilde, mezkur Kanunun 4 ve 5’nci maddesi uyarınca cihazların bandro1 ücretinin Kanunda belirtilen şekilde ödenmesi zorunludur. 3093 sayılı Kanuna göre iki farklı ödeme zamanı söz konusudur. Bandrol ücreti ithalat esnasında gümrük idaresine ödenebileceği gibi 5/g maddesi kapsamında bandrolü alınan cihazlar yönünden satışı müteakip en geç üçüncü ayın 10. günü Kuruma ödenebilecektir.

Mezkur Kanunun 4. maddesi d fıkrasında Bakanlar Kurulunun kanunda yazılı oranlar iki katına kadar arttırmaya veya sıfıra kadar indirmeye, yasanın 4/a maddesinin ilk beş bendinde sayılmayan ancak radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazı türleri ve özellikleri itibarıyla gruplandırmaya ve her bir grup için farklı bandrol oranları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

3093 sayılı Kanunun 4/a maddesinin 6.bendinin “Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve radyo televizyon yayınını almaya yarayan her türlü cihazlar” ifadesiyle kanun yayınlandığı tarihte piyasada olmayan ancak radyo/TV yayını alabilen cihazların bandrole tabı olacağı hükme bağlanmış, d fıkrasıyla da Bakanlar Kuruluna bu kapsama giren cihazları belirleme yetkisi verilmiştir.

Bakanlar Kurulu bu yetkisini en son 28.06.2016 tarih ve 29756 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2016/8972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kullanmıştır. Mezkur BKK’nın 2, maddesi ile 2015/7757 sayılı BKK’nın eki liste değiştirilmiş, bandrole tabi cihaz kapsamında ve oranlarında değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklere aşağıda yer verilmiş olup bandrol yükümlüklerinin yerine getirilmesinde buna göre hareket edilmesi olumsuz bir durum ile karşılaşılmaması açısından önem arz etmektedir.

I-Kapsam ve Oran Değişiklikleri:

Kapsam konusundaki en önemli değişiklik sadece tünerle değil internet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir yazılım veya donanım ilavesi ile radyo ve/veya televizyon yayınlarını alabilen cep telefonlarının ve buna paralel olarak içinde tüner olsun ya da olmasın radyo/TV yayını alabilen bilgisayarların (tabletler dahil) bandrol yükümlülüğü kapsamına alınmasıdır.

1- 2016/8972 sayılı BKK ile değişik ekli listenin 7/b maddesinde “internet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir yazılım veya donanım ilavesi ile radyo ve/veya televizyon yayınlarını alabilen” cep telefonları için %6 oranında bandrol ücreti öngörülmüştür, içinde tüner bulunan cihazların durumunda bir değişiklik olmadan bandrol yükümlülüğü devam etmekte, bu cihazlar için eski oran bir puan arttırılarak %7 oranı belirlenmiştir.

2- Cep telefonundaki ayrım yeni bandrol yükümlülüğü kapsamına alınan bilgisayarlar (tabletler dahil) için de öngörülmüştür. Ekli listenin 8.maddesinde; dahili tüner ile radyo/veya televizyon yayınlarını alabilenlerin % 3, internet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir yazılım veya donanım ilavesi ile radyo ve/veya televizyon yayınlarını alabilenlerin % 2 oranından bandrol ücretine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

3- Radyo/TV yayını alabilen navigasyon cihazları uzun zamandır bandrol yükümlülüğü kapsamında olup 2015/7757 sayılı BKK’nın eki liste ile %8 oranında bandrol ücretine tabi tutulmuşken 2016/8972 sayılı BKK ile bu durum değişmemiştir. Gelişen teknolojiye bağlı olarak araç içi multimedya cihazlarına navigasyon özelliği de dahil olmuştur. Bu nedenle daha önce navigasyon kategorisinde değerlendirilen bu cihazlar için ayrı bir bendde düzenleme yapılmıştır. 2016/8972 sayılı BKK ile değişik ekli listenin 6. maddesinin 13. bendinde “Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazlarının” %8 oranından bandrol ücretine tabi olacağı hükme bağlanmıştır. Araç içi muitimedya cihazında navigasyon olmaması halinde oto radyo/teypler için geçerli % 16 oranında bandrol ücreti ödenmesi gerekmektedir.

4- Benzer şekilde MP3/MP4 cihazlarından radyo/TV yayını alabilenler uzun zamandır bandrol yükümlülüğü kapsamında olup bu cihazlar için geçerli olan %8 oranı yeni BKK ile de korunmuştur. Ancak yeni listede ilgili 6. maddenin 11. bendinde bu cihazların başına “Cep tipi” ifadesi eklenmiştir. %8 oranı cep tipi olanlar için geçerlidir. Cep tip olmayan bu tip cihazlarda ayrıca hoporlör bulunduğundan ve de radyo ile birlikte kayıt edilen müziği dinlemeyi mümkün kıldığından 3093 sayılı Kanunun 4/a maddesinin 5.bendinin “Müzik seti ve benzerleri” kapsamında değerlendirilerek ekli listenin 4. maddesinin ç bendi uyarınca %16 oranında bandrol ücreti ödenmesi gerekmektedir.

5- 2015/7757 sayılı BKK’nın eki listenin 8.maddesinin bendi ile “Radyolu ve/veya TV’li saat” için %8 oranında bandrol ücreti öngörülmüşken yeni BKK ile bu bend kaldırılmıştır. Eski listeye göre cihazın “radyolu saat” olması durumunda %8 oranı geçerli iken ‘‘saatli radyo” için bu oran %16 olarak uygulanmakta idi, Ancak cihazın hangi gruba girdiğinin ayrımı her zaman net bir şekilde yapılamadığı gibi Türk Gümrük Tarife Cetvelinde ilgili olduğu 8527.92.10.00.00 GTİP tanımında “Saatli radyo” ifadesi yer almaktadır. 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulunun 5. maddesinin 2. fıkrasında eşyanın cinsi ile GTİP numarasının birlikte değerlendirileceği hükme bağlandığından aynı tanımın benimsenmesi yoluna gidilmiştir. Böylece aynı cihaz için farklı oran gibi eşitsiz bir durumun önüne geçilmiştir. Bundan sonra bu tip cihazların radyo olarak değerlendirilerek %16 üzerinden bandrol ücreti ödenmesi gerekmektedir.

6- Son olarak eski listenin 8. maddesinin 12 bendinde %8 oranında bandrol ücreti öngörülen FM tüner kartı GTİP numarası da dikkate alınarak yeni ekli listede radyoların bulunduğu 2. maddeye alınmış ve karşılığında %16, TV kartları da GTİP numarasının bulunduğu gruba dahil edilmek üzere uydu ve set üstü cihazlarının bulunduğu 5. maddeye alınmış karşılığından %10 oranında bandrol ücreti öngörülmüştür.

II-Yürürlüğe İlişkin Açıklamalar:

28.06.2016 tarihinden yayınlanan mezkur 2016/8972 sayılı BKK’nın 3. Maddesinde bu BKK’nın yayınlandığı tarihte yürürlüğe gireceği hükmü yer aldığından yükümlülüklerin yerine getirilmesinde bu tarihin esas alınması gerekmektedir.

Öte Yandan 3093 sayılı Kanunda 6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler neticesinde ithalatçılar ve imalatçılar açısından farklı durumlar söz konusu olduğundan yürürlük ile ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamaların dikkate alınarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

3093 sayılı Kanunda 6552 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerden önce imalatçı ve ithalatçıların satıştan önce bandrol alması zorunlu tutulmuş, bandrol ücretinin de satışı izleyen üçüncü ayın 10. günü itibariyle ödenmesi hükme bağlanmıştır. Yapılan değişiklikler neticesinde bu vade imalatçılar ile teminat mektubu karşılığında bandrol alan ithalatçılar için korunmuş, bunun dışında kalan ithalatçılar için gümrükte tahsilat ilkesi getirilmiştir. İmalatçıların eskiden olduğu gibi satıştan önce bandrol alması zorunlu iken ithalatçılar için bu zorunluluk ithalat aşaması olarak belirlenmiştir. Gümrüklerde tahsilat ile birlikte ithal edilen cihazların bandrol ücreti GGB üzerinde tahakkuk ettirilmekte/hesaplanmakta, teminat mektubu karşılığından bandrol alan firmalar hesaplanan bandrol ücretini yasanın 5/a maddesi uyarınca satışı müteakip en geç 3. ayın 10. günü öderken, diğerleri ithalat esnasında ödemektedir.

3093 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerden önceki hükümlere göre bandrol alma yükümlülüğü ile bandrol ücretini doğuran olay açık bir şekilde satışa bağlanmışken 6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler neticesinde karma bir yapı oluşmuş, firmaların tercihine bağlı olarak farklı ödeme zamanı öngörüldüğü gibi bandrol alma yükümlülüğü açısından da imalatçılar ile ithalatçılar için farklı zamanlar söz konusudur.

6552 sayılı Kanun ile 3093 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere paralel olarak ithalatçı ve imalatçılar açısından yeni BKK’nın yürürlüğü farklılık arz etmektedir.

1- İmalatçılar yapılan değişikliklerden etkilenmemiş, bandrol alma zamanı ile vade yönünden mevcut hükümler geçerliliğini korumuştur. İmalatçılar yönünden satış anının belirleyici olması nedeniyle yeni BKK’nın yürürlüğe girdiği talihten sonra satılan cihazlar için yeni orandan bandrol ücreti ödeneceği gibi yeni kapsama alınan cihazlar için de satış tarihi esas alınarak bandrol ücreti ödenerek bandrolü alınacaktır. Bu durumda yeni BKK yürürlüğe girdiği tarihte imalatçılar stoklarında olan cihazlar için satıştan önce bandrol alarak bandrol ücretini kanunda belirtilen süre içinde ödemeleri gerekmektedir.

Aksi takdirde 3093 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi uyarınca bandrolsüz satılan her bir cihaz için bedeli kadar idari para cezasına verileceği gibi süresinde ödenmeyen bandrol ücreti 51nci madde uyarınca en yüksek ticari kredi faiziyle birlikte tahakkuk ve tahsil edilecektir.

2- İthalatçılar yönünden; bandrol ücretini gümrük idaresine yada kurumumuza ödeyen firmalar için ayrım olmaksızın yeni kapsama alınan cihazlar ile oranlar yeni BKK’nın yayımlandığı tarihten sonraki ithalatlar için geçerli olacaktır. Buna göre ithalat esnasında yürürlükte olan BKK’da belirtilen oranlar üzerinden bandrol ücreti ödenecek, aynı şekilde ithalat esnasında bandrole tabi olmayan cihazlar için yeni yayınlanan BKK geçerli olmayacak, Yeni BKK yayınlandığı tarihten sonraki ithalatlar için geçerli olacaktır.

Bu durum yeni kapsama alınan bilgisayarlar (tabletler dahil) ile cep telefonları (tüner olmadan radyo/Tv yayını alan) için ilk defa bandrol alacak ithalatçılar için de geçerlidir.

Yapılan değişiklikler sonucunda yeni kapsama alınan cihazlar ile oranı değişen cihazlar için ekli listede belirtilen bandrol türleri verilecektir. Bandrolü teslim alırken ve alınan bandrolü cihazlara yapıştırırken cihaz ile bandrolün doğru olarak eşleşmesi konusunda gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Yasal yükümlülükler konusunda azami özen gösterilmesi idari para cezası müeyyidesi ile gecikme faizine muhatap olunmaması adına önem arz etmektedir.

Bandrol yükümlülükleri konusunda bu güne kadar gösterdiğiniz hassasiyetin yeni BKK döneminde devamı ve tereddüt hasıl olan konularda aşağıdaki iletişim bilgilerinden irtibat kurulması uygulamanın sorunsuz yürümesinde yol gösterici olacaktır.

Gereğini bilgilerinize rica ederim,

İzzet CAN

Genel Müdür a.

Başkan Yardımcısı

Ek:

1-Bandrol Tipleri

2- BKK ekli listeBANDROLE TABİ CİHAZLAR VE BANDROL ORANLARICİHAZIN CİNSİ

GTİP

ORAN %

1- Televizyon

8528.72

8528.73

16

2- Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap (motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus olanlar, radyo tuner kartları dahil)

85.27

16

3- Video

85.21

16

4- Birleşik cihazlar

a) Video - televizyon – radyo

b) Video - televizyon

c) Radyo – televizyon

ç) Müzik seti ve benzerleri

85.19

8527.13

8527.91

8521.10

8528.72

8528.73

16

5- Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan TV alıcıları (Uydu alıcıları, set üstü medya kutuları, tv tuner kartları dahil)

8528.71

10

6-Diğer cihazlar (*)

1- Radyolu ve/veya TV’li ışıldak

2- Radyolu kulaklık

3- Radyolu fotoğraf makinesi

4- Radyolu adımsayar

5- Radyolu kalemler

6- Radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri

7- Navigasyon cihazları

8- Radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları

9- Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları

10- DVD-VCD player ve benzerleri

11- Cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri

12- Ev sinema sistemleri

13- Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları

3922.10.00.00.11

3922.10.00.00.12

69.10

8418.10

8418.21

8418.29

8521.90

8525.80.30.00.00

8526.91.80.00.19

8527.13.99.00.00

8527.19.00.00.00

8527.99.00.00.00

8528.59.70.00.00

8528.72

8528.73

9019.10.90.00.13

9506.91.10.00.00

9506.91.90.00.00

8

7- Cep telefonları

a) Dahili tüner ile radyo/veya televizyon yayınlarını alabilenler

8517.12.00.00.11

7

b) Internet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya( herhangi bir yazılım veya donanım ilavesi ile radyo ve/veya televizyon yayınlarını alabilenler

8517.12.00.00.11

6

8- Bilgisayarlar (Tabletler dahil);

a) Dahili tüner ile radyo/veya televizyon yayınlarını alabilenler
b) internet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir yazılım veya donanım ilavesi ile radyo e/veya televizyon yayınlarını alabilenler

8471.30
8471.41
8471.49
8471.50

3
2

9- Taşıtlar (Üzerinde radyo ve/veya televizyon yayınlarını almayı sağlayacak cihaz bulunanlar
a) Kara taşıtları

b) Diğer taşıtlar87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05,

87.09, 87.11, 8716,10
86.01, 86.02, 88.01, 88.02, 89.01,

89.02, 89.03, 89.04, 89.05, 8906.900,4


0,1

10- Radyo ve/veya televizyon yayını alma işlevine sahip diğer cihazlar
0(*) Dahili tüner ile radyo/veya televizyon yayınlarını alabilenler  İlgili Mevzuatları Göster

Bu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı/Değiştirdiği Mevzuatları Göster

   

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. TÜRKÎye radyo-televizyon kurumu genel müDÜRLÜĞÜ icon3093 sayili tüRKİye radyo-televizyon kurumu gelirleri kanunu uyarinca...

T. C. TÜRKÎye radyo-televizyon kurumu genel müDÜRLÜĞÜ icon3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca...

T. C. TÜRKÎye radyo-televizyon kurumu genel müDÜRLÜĞÜ icon3 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yapılan yayınlardan...

T. C. TÜRKÎye radyo-televizyon kurumu genel müDÜRLÜĞÜ iconKitle iletişim toplumun kendi aralarında iletişimleşmesine denir....

T. C. TÜRKÎye radyo-televizyon kurumu genel müDÜRLÜĞÜ iconTÜRKİye cumhuriyeti devlet demiryollari iŞletmesi genel müDÜRLÜĞÜ

T. C. TÜRKÎye radyo-televizyon kurumu genel müDÜRLÜĞÜ iconTÜRKİye deniZCİLİK İŞletmeleri A.Ş. Genel müDÜRLÜĞÜ Hİzmet alimi ihaleleri uygulama yönetmeliĞİ

T. C. TÜRKÎye radyo-televizyon kurumu genel müDÜRLÜĞÜ iconTÜRKİye iŞ kurumu iŞten ayrilma biLDİrgesi

T. C. TÜRKÎye radyo-televizyon kurumu genel müDÜRLÜĞÜ iconTÜRKİye insan haklari ve eşİTLİk kurumu kanunu

T. C. TÜRKÎye radyo-televizyon kurumu genel müDÜRLÜĞÜ iconİLGİLİ BİRİM: TÜRKİye iLAÇ ve tibbi Cİhaz kurumu

T. C. TÜRKÎye radyo-televizyon kurumu genel müDÜRLÜĞÜ iconMuhasebat Genel Müdürlüğü


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com