7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari


sayfa1/35
d.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER SINAV SORULARI
1-)Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim için yapılması gerekenlerden biri değildir ?
a-)Konuşurken jest ve mimiklerimizi kullanmak .

b-)Karşımızdaki insan konuşurken sözünü kesmeden dinlemek.

c-)Konuşmamızdaki ses tonumuzun etkili olması

d-)Konuşurken karşımızdaki insanlara sürekli iltifatlar etmek.
2-)Aşağıdakilerden hangisi ATATÜRK’ün kitle iletişime katkılarından biri değildir ?

a-) Tercüman Gazetesi

b-)Anadolu Ajansı

c-)İrade-i Milliye Gazetesi

d-)Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
3-) Yazılı, sesli veya görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim araçlarına ne denir?

A)Televizyon

B)İnternet

C)Uydu

D)Kitle iletişim araçları

4-).Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
A) Anadolu Ajansını kurması

B) İrade-i milliye gazetesini kurması

C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması

D) Cumhuriyet gazetesini kurması


5-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında kurulan gazetelerden değildir ?

 1. İrade-i Milliye

 2. Hakimiyet-i Milliye

 3. Takvim-i Vekayi

 4. Ceride-i resmiye6-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biridir?

 1. Milliyet Gazetesi

 2. Anadolu Ajansı

 3. Tercüman-ı Ahval Gazetesi

 4. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu


7-) Aşağıdakilerden hangisi Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen faktörler arasında yer almaz?

A)Endüstri kuruluşlarının dağılışı

B)Yeryüzü şekilleri

C)İş imkanları

D)Ormanların dağılışı

8-)Eski çağlardan günümüze kadar geçen süreçte insanlar çevresinde olup bitenleri öğrenmek ve

iletmek için uğraşmışlardır.Bu da haberciliğin temelini oluşturmuştur.

Eski çağlarda insanların haberleşmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullandığı düşünülemez?
a-Resim çizme b-Telgraf çekme c-Davul Çalma d-Ateş yakma
9-Bir ülkede yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak

amacıyla denetlenmeleri gerekir.

Ülkemizde,televizyon ve radyo kanallarını denetleme yetkisine sahip olan devlet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A-TRT B-RTÜK C-TÜİK D-AA
10-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde iletişim alanında yapılan çalışmalardan biri

değildir?
a-Gazeteler çıkarıldı. b-İlk telsiz telgraf kuruldu.

c-Radyo yayınlarına başlandı d-İlk televizyon istasyonu kuruldu.
11-Atatürk,basının önemini şöyle ifade etmiştir.”Basın milletin müşterek sesidir.Başlı başına bir

kuvvet,bir okul,bir öncüdür.”

Atatürk”ün bu sözüne göre,basınla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a-Önemli bir güç olduğu b-Eğitici yönünün olduğu

c-Halkın düşüncelerini yansıttığını d-Kişiler arasındaki ilişkileri zayıflattığını
12- 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı bir yandan ulusal birliği tehlikeye düşürecek

iç ve dış yayınlara karşı Türk Ulusu uyarırken diğer yandan da Büyük Millet Meclisinin

kararlarını günü gününe halka ileterek hükümet ile halk arasındaki bağlantıyı sağlamıştır.

Parçada verilen bilgilere göre ,Anadolu Ajansı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap

verilemez?
a-Hangi tarihte kurulmuştur?

b-Milli mücadeledeki rolü nedir?

c-Günümüzde nasıl bir yayın politikası izlemektedir

d-Hükümet ile halk arasındaki iletişimi nasıl sağlamıştır.

13-İnsanlar arasındaki bütün konuşmaları sağlıklı bir iletişim olarak kabul edemeyiz. Anne

babalar çocuklarına,amirler memurlarına bir takım emirler verip onların tepkilerini almazlarsa

buna sağlıklı bir iletişim denilemez.Çünkü bu tek yönlü bir bilgi aktarımıdır ve buna

Enformasyon denir.

Bu bilgide sağlıklı iletişimin gereklerinden hangisi üzerinde durulmuştur?
a-Bilgi akışının karşılıklı olması gerektiği

b-Öğüt vermekten uzak durulması gerektiği

c-Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymamız gerektiği

d-Çevre koşullarının göz önüne alınması gerektiği
14-Atatürk:”Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.Benim

fikirlerimi,benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”demiştir.
Atatürk bu sözüyle iletişimde hangi etkenin önemini vurgulamıştır?
a-Beden dili b-Empati c-Etkili dinleme d-Üslup
15-Ülkemizde nüfus çeşitli nedenlerden dolayı düzensiz bir dağılım göstermektedir.

Aşağıda özellikleri verilen alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu azdır?

a-Maden çıkarılan yerler b-Önemli ulaşım yollarının kesiştiği yerler

c-Yükselti ve engebenin fazla olduğu yerler d-Ilıman iklimin görüldüğü yerler

16-Sosyal Bilgiler öğretmeni Aytaç Onay,öğrencilerine nüfus sayımının niçin yapıldığını ve

sayımlarda hangi sonuçlara ulaşıldığını sorarak derse başlamıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar arasında

gösterilemez?
a-İnsanların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını belirlemek

b-Kırsal ve kentsel nüfusun özelliklerini öğrenmek

c-Nüfusun yaş ve cinsiyet özelliklerini belirlemek

d-Bölgeler arasındaki nüfus dağılımını dengelemek


17-Yerleşim yerlerinde nüfusun az olması:yerşekilleri,iklim ve ulaşım koşullarının gelişmiş

olmasıyla açıklanabilir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin nüfusunun daha az olması beklenir?

a-İzmir b-Balıkesir c-Kars d-Samsun
18- Kısa zamanda birçok kişiye haber ulaştıran iletişim araçlarına “kitle iletişim araçları” denir.

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarına örnek gösterilemez?

A) Telgraf

B) Radyo

C) İnternet

D) Televizyon

19- Çeşitli iletişim araçlarının gereğinden fazla kullanılması nedeni ile aile içi iletişimsizlik

problemi ortaya çıkmaktadır.

Buna göre aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinin yoğun kullanımı aile içi

iletişimsizliğin en önemli sebeplerinden birisi olarak gösterilebilir?

A) İnternet

B) Televizyon

C) Radyo

D) Mektup
20- Aşağıdakilerden hangisi toplum halinde yaşamanın bireylere sağladığı faydalardan biridir?


 1. Düzensiz olmak

 2. Hoşgörülü olmak

 3. Savurgan olmak

 4. Bencil olmak


21- Demokrasilerde basın özgürlüğü esastır. Düşünce, haber ve bilgilerin hiçbir denetime bağlı

olmadan, sansür edilmeden basın-yayın yoluyla halka duyurulmasına basın özgürlüğü denir?
Buna göre basın özgürlüğü insan hak ve özgürlüklerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?


 1. Din ve vicdan özgürlüğü

 2. Özel hayatın gizliliği

 3. Düşünce ve ifade özgürlüğü

 4. Seyahat etme özgürlüğü


22- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A) Ankara Radyosunu kurması

 1. İrade-i Milliye gazetesini kurması

 2. Hakimiyet-i Milliye gazetesini kurması

D) Anadolu Ajansını kurması
23-Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak kişinin hangi hakkını

ihlal edildiğini gösterir?
A)Dokunulmazlık hakkı B)Özel hayatın gizliliği

C)Düşünceyi açıklama D)Güvenlik hakkı24-.Aşağıdakilerden hangisi medyanın ilkelerinden biri olamaz?

a)Tarafsız b)Objektif c)Önyargılı d)Abartısız

25-Anadolu Ajansı ne zaman kurulmuştur?
A)4 Eylül 1919 B)7 Ekim 1920
C)6 Nisan 1920 D)6 Mayıs 1927


CEVAP ANAHTARI ( 1 / 25 )

1

B

11

D

21

C

2

A

12

C

22

A

3

D

13

A

23
4

D

14

B

24

C

5

C

15

C

25

C

6

B

16

D

26
7

D

17

C

27
8

B

18

A

28
9

D

19

B

29
10

D

20

B

30

26-.Atatürk tarafından çıkarılan “İradeyimilliye”gazetesinin çıkarılma kararı nerede alınmıştır?
A)Sivas Kongresi B)Amasya Genelgesi
C)Erzurum Kongresi D)Amasya Görüşmeleri


27-Panel:Dinleyiciler önünde seçilmiş bir konuşma grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantıdır.Buna göre hangisi panelin özelliklerinden değildir?

A)Dinleyici grubunun bulunması.

B)Bir konuşma grubunun olması

C)Bilginin dinleyenlere zorla kabul ettirilmesi

D)Bir konunun tartışılması.

28-)Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele döneminde Atatürk’ün İrade-i Milliye ve Hakimiyeti

Milliye gazetelerinin açılmasında öncülük etmesinin amaçlarından değildir?
A)İşgaller hakkında halkın bilgilenmesini sağlamak.

B)İşgallere karşı halkın direnişe geçmesini sağlamak.

C)Milli Mücadeleye destek sağlamak.

D)İşgallerin sona ermesini sağlamak.


29-Eğitim, sağlık, seyahat gibi hakların kullanıla bilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine

bağlıdır?

A)Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına

B)Kişi başına düşen ulusal geliri arttırmasında

C)Yargının sağlıklı işleyişinin sağlanmasına

D)Yaşama görevinin yerine getirilmesinde

30-.Kırsal alanlardan şehirlere yapılan göçler sonucunda şehirlerde bazı sorunlar ortaya

çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?

A)Okur yazar oranının artması

B)İşsiz sayısının artması

C)Gece kondu sayısının artması

D)Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması

31-İletişimdeki en büyük engel hangisidir?

  1. Karşımızdaki kişiyi dinlememek.

  2. Ses tonu.

  3. Jest ve mimikler.

  4. Bireysel farklılıklar.


32-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Ajansı, Hakimiyet-i Milliye ve İrade-i Milliye gazetelerinin

kurulması amaçlarından değildir?

  1. Anadolu’daki mücadelenin haklılığının tüm dünyaya duyurulması.

  2. Halkın ulusal kurtuluş hareketine katılmaya çağırılması.

  3. Halkın bilinçlendirilmesi ve kurtuluş savaşı ile ilgili kamuoyu oluşturulması

  4. Türk kültürünü dünyaya tanıtmak.33-Hangi durumlarda “konut dokunulmazlığı” ortadan kalkabilir?


  1. Kamu güvenliği ve kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa.

  2. Gazetecilerin haber yapabilmesi için.

  3. Canımız başkasının evini görmek istediği için

  4. Çok ünlü birinin evini merak ettiğimiz için.34-İnsanların sadece kendilerini ilgilendiren, başkalarıyla paylaşmak ya da paylaşmamak konusunda özgür oldukları konular olabilir. Kimse kişilerin bu hakkını ihlal edemez.
Yukarıda hangi özgürlüğümüzden söz edilmektedir?

A) Seyahat özgürlüğü B) Konut dokunulmazlığı

C) Fırsat eşitliği D) Özel yaşamın gizliliği
35- Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’mızın devam ettiği yıllarda çıkarılan gazetelere haber kaynağı olmuştur?

 1. Anadolu Ajansı

 2. İradeyi Milliye

 3. Hakimiyeti Milliye

 4. TRT


36- Aşağıdakilerden hangisi bir göç şekli değildir?

 1. Bir haftalık tatile gitmek

 2. Üç aylığına fındık toplama işine gitmek

 3. Üç yıllığına inşaatta çalışmaya gitmek

 4. Hiç ayrılmamak üzere İstanbul’a yerleşmek.


37-Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarını hangi kurum denetler?
a) TRT b) RTÜK c) AA d) TDK


38-Milli Mücadele yıllarında Sivas’ta çıkartılan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hakimiyet-i Milliye b) İstikbal

c) İrade-i Milliye d) Cumhuriyet


39-”Basın hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz” Mustafa Kemal bu sözleriyle

aşağıdakilerden hangilerini savunduğu söylenebilir?


  1. Basın özgürlüğünün olması

  2. Basının halkın çıkarına ters yayın yapması gerektiği

  3. Basının bağımsız haber yapma hakkının olması


a) yalnız III b) I, II, III c) I ve III d) yalnız II


40- I. İrade-i Milliye

II. Hakimiyet-i Milliye

III. İstanbul radyosu

IV. Anadolu Ajansı
Yukarıda verilenlerin kronolojik sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) I-IV-III-II b) IV-II-III-I c) III-II-IV-I d) I-II-IV-III
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari icon7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari

7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari iconEĞİTİM-ÖĞretim yili sinif sosyal biLGİler dersi I. DÖnem I. Yazili sorulari

7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari iconSosyal biLGİler sinif ünite: 4-5-6-7

7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari iconSosyal biLGİler sinif dönem sinavi

7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari icon7. sinif dönem sosyal biLGİler yazili sinavi

7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari icon2013- 2014 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu fen ve teknoloji sinif II....

7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti imam hatip ortaokulu sinif...

7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari icon7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ünite: Türk tarihinde yolculuk...

7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari iconSinav sorulari

7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari iconSinav sorulari


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com