Nesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar

 Phrasal Verbs
Seperable (Ayrılabilir) Phrasal Verbs

Nesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir.


·  You have to do this paint job over.  (Bu boyamayı tekrar yapman gerekir.)

·  You have to do over this paint job.

Aşağıdaki Phrasal verbs’lerin nesnesi zamir olduğunda, bu iki kısmın ayrılması gerekir

Fiil

Anlam

Örnek

blow up

Patlamak, havaya uçurmak

The terrorists tried to blow up the railroad station.
 “Teröristler demiryolu istasyonunu havaya uçurmaya çalıştılar.”

bring up

Bir konudan bahsetmek

My mother brought up that little matter of my prison record again.
 “Annem, o kadar da önemli olmayan  sabıka kaydımdan bahsetti.”

bring up

Çocuk yetiştirmek.

It isn't easy to bring up children nowadays.
 “Bu günlerde çocuk yetiştirmek kolay değil.”

call off

İptal etmek

They called off this afternoon's meeting
 “Öğleden sonraki toplantıyı iptal ettiler.”

do over

Bir işi tekrar etmek

Do this homework over.
 “Bu ödevi tekrar yap.”

fill out

Bir formu doldurmak

Fill out this application form and mail it in.
“Bu başvuru formunu doldur ve postala.”
 

fill up

Tamamen-ağzına kadar doldurmak

She filled up the grocery cart with free food.
 “Sepeti tamamen, bedava yiyecekle doldurdu.”

find out

öğrenmek

My sister found out that her husband had been planning a surprise party for her.
 “Kız kardeşim kocasının onun için sürpriz bir parti düzenlediğini öğrendi.”

give away

Birisine bir şeyi bedava vermek

The filling station was giving away free gas.
 “Benzin istasyonu bedava gaz veriyordu.”

give back

Bir şeyi geri vermek

My brother borrowed my car. I have a feeling he's not about to give it back.
 “Erkek kardeşim arabamı ödünç aldı.Arabayı geri vermeyeceğini düşünüyorum.”

hand in

Bir şeyi onaylamak (ödev yapmak)

The students handed in their papers and left the room.
 “Öğrenciler, ödevlerini tamamladılar ve sınıftan çıktılar.”

hang up

Telefonu kapatmak

She hung up the phone before she hung up her clothes.
 “Kıyafetini asmadan önce telefonu kapadı.”

hold up

Geciktirmek

I hate to hold up the meeting, but I have to go to the bathroom.
 “Toplantıyı geciktirmekten hiç hoşlanmıyorum ama lavaboya gitmem gerekiyor.”

hold up (2)

soymak

Three masked gunmen held up the Security Bank this afternoon.
 “Üç maskeli ve silahlı adam Güvenlik Bankasını bu öğleden sonra soydular.”

leave out

Atlamak, çıkarmak, savsaklamak

You left out the part about the police chase down.
(Polisin kovalamasıyla ilgili bölümü atladın.)

look over

incelemek, kontrol etmek

The lawyers looked over the papers carefully before questioning the witness. (They looked them over carefully.)
 “Avukatlar tanıkları sorgulamadan önce evrakları dikkatlice incelediler.”

look up

Bir listenin içinde aramak

You've misspelled this word again. You'd better look it up.
 “Bu kelimeyi yine yanlış yazdın.Doğru yazılımına  baksan iyi olacak.”

make up

Bir hikaye veya yalan uydurmak

She knew she was in trouble, so she made up a story about going to the movies with her friends.
 “Başının belada olduğunun farkındaydı bu yüzden arkadaşlarıyla sinemaya gittiğini uydurdu.”

make out

Duymak, algılamak

He was so far away, we really couldn't make out what he was saying.
 “O kadar uzaktaydı  ki onun ne söylediğini duyamadık.”

pick out

Seçmek

There were three men in the line-up. She picked out the guy she thought had stolen her purse.
 “Sırada üç adam vardı.Cüzdanını çaldığını düşündüğü adamı seçti.”

pick up

Bir şeyi kaldırmak

The crane picked up the entire house. (Watch them pick it up.)
 “Vinç bütün evi havaya kaldırdı.”

point out

Dikkat çekmek, belirtmek

As we drove through Paris, Francoise pointed out the major historical sites.
 “Paris’ten arabayla geçerken, Francoise başlıca tarihi yerlere dikkatimizi çekti.”

put away

Saklamak

We put away money for our retirement. She put away the cereal boxes.
 “Paramızı emekliliğimiz için saklıyoruz.”

put off

Ertelemek

We asked the boss to put off the meeting until tomorrow. (Please put it off for another day.)
 “Patrondan toplantıyı yarına kadar ertelemesini rica ettik.”

put on

Giyinmek

I put on a sweater and a jacket. (I put them on quickly.)
 “Bir süveter ve ceket giydim.”

put out

Söndürmek

The firefighters put out the house fire before it could spread. (They put it out quickly.)
 “İtfaiyeciler yangını, bütün evi sarmadan söndürdüler.”

read over

Dikkatli okumak

I read over the homework, but couldn't make any sense of it.
 “Ödevi dikkatli okudum ama hiçbir şey anlamadım.”

set up

Düzenlemek, kurmak

My wife set up the living room exactly the way she wanted it. She set it up.

 “Karım sofrayı tam istediği gibi hazırladı.”

take down

Not etmek

These are your instructions. Write them down before you forget.
 “Unutmadan bu bilgileri bir yere not et.”

take off

Kıyafet çıkarmak

It was so hot that I had to take off my shirt.
 “Hava öyle sıcaktı ki tişörtümü çıkartmak zorunda kaldım.”

talk over

tartışmak

We have serious problems here. Let's talk them over like adults.
 “Yaşadığımız ciddi problemleri tıpkı bir yetişkin gibi tartışmalıyız.”

throw away

atmak

That's a lot of money! Don't just throw it away.
 “Pahalı bir şey o! Sakın atma.”

try on

Kıyafet denemek

She tried on fifteen dresses before she found one she liked.
 “Beğendiği elbiseyi bulana kadar on beş tane kıyafet denedi.”

try out

denemek

I tried out four cars before I could find one that pleased me.
 “İstediğim arabayı bulana kadar dört tane araba denedim.”

turn down

Bir şeyin sesini kısmak

Your radio is driving me crazy! Please turn it down.
 “Radyonun yüksek sesi beni rahatsız ediyor.Lütfen biraz sesini kıs.”

turn down (2)

Reddetmek, geri çevirmek

He applied for a promotion twice this year, but he was turned down both times.
 “Bu yıl iki kez terfi etmek için talepte bulundu ama her defasında geri çevrildi.”

turn up

Bir şeyin sesini yükseltmek

Grandpa couldn't hear, so he turned up his hearing aid.
 “Büyük babam duyamadığı için kulaklığının sesini açtı.”

turn off

Elektriği kapamak

We turned off the lights before anyone could see us.
 “Kimse bizi görmeden ışığı söndürdük.”

turn off (2)

Mide bulandırmak, tiksindirmek

It was a disgusting movie. It really turned me off.
 “O kadar kötü filmdi ki midem bulandı.”

turn on

Elektriği açmak

Turn on the CD player so we can dance.
 “CD çaları açta dans edelim.”

use up

boşaltmak

The gang members used up all the money and went out to rob some more banks.
 “Gangsterler bütün parayı boşalttılar ve birkaç banka daha soymak için gittiler.”

 

Inseperable (ayrılmaz) Phrasal Verbs
Transitive (Geçişli)

Aşağıdaki phrasal verbs ‘ ler ile asıl eylem cümlede birlikte yer aldığı edatlardan (veya diğer kısımlardan)  ayrılamaz :"Who will
look after my estate when I'm gone?" “Ben yokken evime kim bakacak?

Fiil

Anlam

Örnek

call on

Ezbere okumak

The teacher called on students in the back row.
(Öğretmen arka sıradaki öğrencilerin isimlerini ezbere söyledi.)
 

call on (2)

Ziyaret etmek

The old minister continued to call on his sick parishioners.
 “Eski başkan, hasta kilise cemiyeti üyelerini ziyaret etmeye devam etti.”

get over

Bir hastalığı atlatmak veya bir hayal kırıklığının üstesinden gelmek

I got over the flu, but I don't know if I'll ever get over my broken heart.
 “Nezleyi atlattım ama kırılan kalbimi onarabilecek miyim, hiç bilmiyorum.”

go over

Yeniden incelemek, gözden geçirmek

The students went over the material before the exam. They should have gone over it twice.
 “Öğrenciler sınavdan önce konuları tekrar gözden geçirdiler. İki kez bakmalıydılar..”

go through

tüketmek

They country went through most of its coal reserves in one year. Did he go through all his money already?
 “Ülkeleri, bir yıl içinde en çok, kömür rezervlerini tüketti.
Bütün parasını şimdiden harcadı mı?”

look after

İlgilenmek, bakmak

My mother promised to look after my dog while I was gone.
 “Annem ben yokken köpeğime bakacağına söz verdi.”

look into

Araştırmak, incelemek

The police will look into the possibilities of embezzlement.
 “Polis zimmete para geçirme olasılıklarını araştıracak.”

run across

rastlamak

I ran across my old roommate at the college reunion.
 “Eski oda arkadaşımla kolej yemeğinde karşılaştım.”

run into

Karşılaşmak, rast gelmek

Carlos ran into his English professor in the hallway.
 “Carlos İngilizce profesörüyle koridorda karşılaştı.”

take after

benzemek

My second son seems to take after his mother.
 “Ortanca oğlum annesine benziyor.”

wait on

Servis yapmak

It seemed strange to see my old boss wait on tables.
 “Eski patronumu masalara servis yaparken görmek çok tuhaftı.”

 

Üç Kelimeden Oluşan Phrasal Verbs (Geçişli)

Aşağıdaki phrasal verbs ‘ ler de üç kısım göreceksiniz : "My brother
dropped out of school before he could graduate." “ Erkek kardeşim mezun olamadan okulu bıraktı.”

Fiil

Anlam

Örnek

break in on

Bir sohbeti bölmek

I was talking to Mom on the phone when the operator broke in on our call.

 “Operatör konuşmamızı kestiği zaman telefonda annemle konuşuyordum.”

catch up with

Yakın olmak

After our month-long trip, it was time to catch up with the neighbors and the news around town.
 “Aylar süren yolculuğumuzdan sonra, komşulara ve kasaba çevresine yakın olup onlardan haber almanın vakti gelmişti.”

check up on

İncelemek, kontrol etmek

The boys promised to check up on the condition of the summer house from time to time.
 “Çocuklar yazlığa zaman, zaman bakmak için söz verdiler.”

come up with

Bağışta bulunmak

After years of giving nothing, the old parishioner was able to come up with a thousand-dollar donation.
 “Eski kilise cemiyeti üyesi bin dolarlık bir bağış yaptı. Yıllardır hiçbir bağışta bulunmamıştı.”

cut down on

Kesmek, azaltmak

We tried to cut down on the money we were spending on entertainment.
 “Eğlenceye harcadığımız parayı azaltmaya çalıştık.”

drop out of

Sınıfta kalmak

I hope none of my students drop out of school this semester.
 “Umarım öğrencilerimin hiç biri bu sömestr sınıfta kalmaz.”

get along with

İyi anlaşmak

I found it very hard to get along with my brother when we were young.
 “Erkek kardeşimle anlaşmak, küçükken daha zordu.”

get away with

Bir işten sıyrılmak

Janik cheated on the exam and then tried to get away with it.
 “Janik sınavda kopya çektiği halde bu işten sıyrılmaya çalıştı.”

get rid of

kurtulmak

The citizens tried to get rid of their corrupt mayor in the recent election.
 “Vatandaşlar son seçimlerde fırsatçı belediye başkanından kurtulmaya çalıştı.”

get through with

bitirmek

When will you ever get through with that program?
 “Bu programı ne zaman bitiriceksin?”

keep up with

Geri kalmamak

It's hard to keep up with the Joneses when you lose your job!

look forward to

Dört gözle beklemek

I always look forward to the beginning of a new semester.
 “Yeni sömestrin başlamasını her zaman dört gözle beklerim.”

look down on

Hor görmek, küçümsemek

It's typical of a jingoistic country that the citizens look down on their geographical neighbors.
Komşularını, tipik ırkçı ülke vatandaşları küçümserler.

look in on

Birini ziyaret etmek

We were going to look in on my brother-in-law, but he wasn't home.
 “Kayınbiraderimi ziyaret edecektik ama evde yoktu.”

look out for

Önce davranmak, tahmin etmek

Good instructors will look out for early signs of failure in their students
 “İyi eğitimciler öğrencilerinin yapacakları hataları önceden görürler.”

look up to

Saygı göstermek

First-graders really look up to their teachers.
 “Eski nesil, öğretmenlerine gerçekten saygı gösterirler.”

make sure of

Doğrulamak, emin olmak

Make sure of the student's identity before you let him into the classroom.
 “Öğrencilerinizi sınıfa almadan önce, kimliklerinin doğru olduğundan emin olun.”

put up with

Hoşgörü göstermek

The teacher had to put up with a great deal of nonsense from the new students.
 “Öğretmen yeni öğrencilerin bütün saçmalıklarını hoş görmek zorunda kaldı.”

run out of

tükenmek

The runners ran out of energy before the end of the race.
 “Koşucuların dirençleri, yarışın sonuna gelmeden tükenmişti.”

take care of

İlgilenmek, sorumlu olmak

My oldest sister took care of us younger children after Mom died.
 “Ablam, annem öldükten sonra bize, daha küçük çocuklara baktı.”

talk back to

Kaba bir şekilde cevap vermek

The star player talked back to the coach and was thrown off the team.

think back on

Yad etmek, anmak

I often think back on my childhood with great pleasure.
 “Çocukluğumu sık, sık büyük bir mutlulukla anarım.”

walk out on

Terk etmek, başından atmak

Her husband walked out on her and their three children.
 “Kocası onu ve üç çocuğunu terketti.”

 

Intransitive (Geçişsiz) Phrasal Verbs

Aşağıdaki phrasal verbs ‘ ler nesne almazlar. "Once you leave home, you can never really
go back again." “Evden bir kez ayrılırsan, bir daha asla geri dönemezsin.”

Fiil

Anlam

Örnek

break down

bozulmak

That old Jeep had a tendency to break down just when I needed it the most.
 “Eski cipim, ona en ihtiyacım olduğu zamanda bozuldu.”

catch on

tutmak

Popular songs seem to catch on in California first and then spread eastward.
 “Popüler şarkılar önce California da tutar daha sonra doğuya doğru yayılır.”

come back

Geri dönmek

Father promised that we would never come back to this horrible place.
 “Babam, bu berbat yere bir daha dönmeyeceğimize söz verdi.”

come in

girmek

They tried to come in through the back door, but it was locked.
 “Arka kapıdan girmeyi denediler ama kapı kilitliydi.”

come to

Şuuru yerine gelmek

He was hit on the head very hard, but after several minutes, he started to come to again.
 “Kafasını çok kötü çarptı ama birkaç dakika sonra bilinci yerine gelmeye başladı.”

come over

Ziyaret etmek

The children promised to come over, but they never do.
 “Çocuklar ziyaret edeceklerine söz verdiler ama hiç gelmiyorlar.”

drop by

Habersiz ziyaret etmek

We used to just drop by, but they were never home, so we stopped doing that.
 “Eskiden habersiz uğrardık ama onları hiç evde bulamazdık bu yüzden artık gitmiyoruz.”

eat out

Yemek için  dışarıya çıkmak

When we visited Paris, we loved eating out in the sidewalk cafes.
 “Paris’e gittiğimizde kaldırım kafelerinde yemek yemeye bayılırdık.”

get by

Hayatını sürdürmek

Uncle Heine didn't have much money, but he always seemed to get by without borrowing money from relatives.

“Heine amcanın çok fazla parası yoktu ama o, akrabalarından borç almadan da her zaman hayatını sürdürürdü.”

get up

kalkmak

Grandmother tried to get up, but the couch was too low, and she couldn't make it on her own.
"Büyükannem ayağa kalkmaya çalıştı ama kanepe çok alçak olduğu için kendi başına kalkamadı."

go back

Geri dönmek

It's hard to imagine that we will ever go back to Lithuania.
 “Litvanya’ya bir daha geri dönemeyeceğimizi düşünmek çok zor.”

go on

Devam etmek

He would finish one Dickens novel and then just go on to the next.
 “Dickens romanının birini bitirir, hemen bir sonrakine devam ederdi.”

go on (2)

Olmak, meydana gelmek

The cops heard all the noise and stopped to see what was going on.

 “Polisler bütün gürültüyü duydu ve neler olduğuna bakmak için durdu.”

grow up

büyümek

Charles grew up to be a lot like his father.
 “Charles tıpkı babası gibi olmak için büyüdü.”

keep away

Uzak durmak

The judge warned the stalker to keep away from his victim's home.
 “Yargıç, suçluyu kurbanın evinden uzak durması için ikaz etti.”

keep on (with gerund)

Devam etmek

He tried to keep on singing long after his voice was ruined.

“Sesini iyice kaybetmeye başladıktan sonra bile şarkı söylemeye devam etmeye çalıştı.”

pass out

bayılmak

He had drunk too much; he passed out on the sidewalk outside the bar.

 “Öyle çok içmişti ki barın önündeki kaldırıma düşüp bayıldı.”

show off

Gösteriş yapmak

Whenever he sat down at the piano, we knew he was going to show off.
 “Piyanonun başına ne zaman otursa, gösteriş yapacağını bilirdik.”

show up

Varmak, ortaya çıkmak

Day after day, Efrain showed up for class twenty minutes late.
(Efrain ardı ardına derse yirmi dakika geç kalıyordu.)

wake up

Uyanmak

I woke up when the rooster crowed.
 “Horoz öttüğünde uyandım.”

 
 

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Nesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir icon"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal...

Nesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir icon12 Eylül’den önce de, 12 Eylül’den sonra da

Nesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir iconNesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Kazanım Nesneleri sayar

Nesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir iconOrigami hayatımızda belki de ilk tanıştığımız japon kültürü öğesidir...

Nesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir iconNesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu,...

Nesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir iconNesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu,...

Nesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir iconEk II ilave 4 İKİ veya üÇ tekerlekli motorlu araçlar iÇİn tasarlanan

Nesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir iconKar iki gün aradan sonra tekrar yağmaya başladı. Bugün okul çıkışı...

Nesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir iconNormal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir...

Nesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir iconİki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com