TÜRKİye deniZCİLİK İŞletmeleri A.Ş. Genel müDÜRLÜĞÜ Hİzmet alimi ihaleleri uygulama yönetmeliĞİ


sayfa1/6
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6


RESMİ GAZETE SAYISI: 25476        RESMİ GAZETE TARİHİ: 29.05.2004

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ


Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM

Uygulama İlkeleri
Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.(TDİ) Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletmelerin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini ile Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi dışındaki diğer bentlerine göre yapacağı hizmet alımı ihalelerinde uygulayacakları esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin (g) bendi ile Geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Hizmet: TDİ’nin ana faaliyetlerinin sağlanmasına yönelik Kamu İhale Kurumunca belirlenen istisna kapsamındaki hizmetleri,

Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri

Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

İstekli: Hizmet alımı ihalesine teklif veren, hizmet sunucusunu,

Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

İhale dokümanı: İhale konusu hizmet alımlarında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, İhale Yetkilisi tarafından görevlendirilen kişi veya kişilerce piyasa araştırması yapılmak suretiyle doğrudan temin edilebildiği usulü,

Sözleşme: Hizmet alımlarında idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

Kurum(KİK): Kamu İhale Kurumunu,

İdare: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş., Genel Müdürlük Üniteleri ve bağlı İşletmeleri,

İşletme: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten İşletme Müdürlüklerini ve Tersane Müdürlüğünü,

Hizmet alım ünitesi: Hizmet alımı işini gerçekleştirecek olan İşletme veya ünite Müdürlüğünü,

Gemi: Gemi,yüzer iskele,maçuna,duba,şat v.b. makineli ve makinesiz yüzer araçları,

Gemi Bakım Onarım İhale Komisyonu: Gemilerin her türlü bakım, onarım işlerinin yaptırılması için bu Yönetmeliğin 29uncu maddesine göre oluşturulan komisyonu,

Alım memuru: Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (e) bendine göre hizmet alımı işi için ünite üst amirince görevlendirilen kişiyi,

Acente: Türk limanlarında İdare personeli tarafından veya bir sözleşme ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından,yabancı limanlarda ise,bağlı bulundukları ülkenin yerel mevzuatına göre veya yurt dışında mukim gerçek veya tüzel kişiler tarafından bir acentelik hizmet sözleşmesi ile, idare gemilerinin biletlerini satan ve/veya idare gemilerine liman hizmetleri vererek ihtiyaçlarını karşılayan kişiler veya kuruluşlardır.

Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,

İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,

Yaklaşık maliyet: İhale yapılmadan önce her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmeyen, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayan, ihale konusu hizmetin öngörülen bedelini,

İfade eder.
Temel İlkeler

Madde 4- İdare, yapacağı ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

İhale yetkilisi limitinin altında kalmak amacıyla hizmet alımları kısımlara bölünemez.

İhalelerde açık ihale usulü temel usuldür. Diğer usuller ise ancak bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

Hizmet alımı işi talep sahibi ünite tarafından gerçekleştirilir.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. Ancak bu durumda İşletme Müdürlükleri kendilerine ait bir sonraki yıl bütçelerine ödenek koymak zorundadır.

İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur.

İhaleye çıkılmadan önce ihale konusu hizmet işinin Tersane Müdürlüğünce yapılamadığının yazılı olarak belgelendirilmesi gerekir. Ancak, acil hizmet alımları için daha sonra belgelendirilmek üzere sözlü teyit alınabilir.
Yerli istekli

Madde 5- Yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.

Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.

Tüzel kişi isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldukları;

a) Şirketlerde; şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge,

b) Derneklerde; ilgili mülki amirlikçe verilen alındı belgesi,

c) Vakıflarda; Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmi Gazete,

d) Kooperatiflerde; ilgili bakanlıkça düzenlenen belge,

e) Diğer tüzel kişiliklerde; ilgili mercilerce düzenlenecek belge,

ile tevsik edilir.

Ortak girişim isteklilerde bu şartlar, ortak girişimi oluşturan her ortak için ayrı ayrı aranır.
İKİNCİ BÖLÜM

Yaklaşık Maliyet
Yaklaşık Maliyet

Madde 6- İhale yapılmadan önce hizmet alım ünitesi tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti tespit edilir ve bu yaklaşık maliyet dikkate alınarak ihale yetkilisi belirlenir.

Gemi bakım,onarım işlerinde yaklaşık maliyet Gemi Bakım Onarım İhale Komisyonu tarafından yapılır.

Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

İhale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
Birim Fiyat Üzerinden Teklif Alınacak İhalelerde Yaklaşık Maliyet

Madde 7- Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında; her bir iş kaleminin miktarını ve işin yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.

Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.
Götürü Bedel Üzerinden Teklif Alınacak İhalelerde Yaklaşık Maliyet

Madde 8- Götürü bedel üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında işin yapımına ilişkin bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde yer alan işçilik, malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen bedellerin toplamı alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır.
Personel İstihdam Edilerek Yapılacak Hizmet Alımlarına İlişkin İhalelerde Yaklaşık Maliyet

Madde 9- a) Vasıfsız personel istihdam edilecek işlerde; çalıştırılacak personel sayısı ve saatleri dikkate alınarak, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan asgari ücretin brüt tutarı (işveren payına ilişkin ödemeler de dahil olmak üzere) esas alınarak hesaplama yapılır.

b) Vasıflı personel istihdam edilecek işlerde; yaptırılacak işte görev alacak personel için, işin niteliğine göre belirlenen ücretlerin brüt tutarı (işveren payına ilişkin ödemeler de dahil olmak üzere) esas alınarak hesaplama yapılır.

İstekli tarafından personele yemek, yol ve giyecek gibi giderlerin ödenmesi öngörülür ise yukarıda yapılan hesaplamalara; yol, yemek ve giyecek gibi giderlere ilişkin bedeller de eklenir ve bu giderlerin bedeli idari şartnamede açıkça gösterilir.

Vasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele, isteklinin asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapması öngörülür ise bunun asgari oranı idari şartnamede açıkça gösterilir.
Yaklaşık Maliyet Hesabında Esas Alınacak Fiyatlar

Madde 10- Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer Kamu Kuruluşlarınca gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

d) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

esas alınır.

Yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.
Fiyat Tespitinde Uyulması Gereken Hususlar

Madde 11- a) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar katma değer vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirim ve proforma faturalar dikkate alınmaz.

b) İhale edilecek hizmete ilişkin olarak farklı tarihlerde iş kalemi veya iş grubu için alınan fiyatlar, fiyatın alındığı ay dikkate alınmak suretiyle, yaklaşık maliyetin belirlendiği tarih itibariyle Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan, her bir iş kalemi veya iş grubuna ait aylık TEFE (Toptan Eşya Fiyatları Aylık İndeks Bültenindeki Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları bölümünün “Genel” satırına ait Toplam) üzerinden güncelleştirilir.

c) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi ayrıca belirtilir.

d) Yaklaşık maliyet hesabı yapılırken, fiyat farkı ödenip ödenmeyeceği dikkate alınarak; fiyat farkı ödenecek işlerde, yaklaşık maliyetin tespit edildiği tarihteki fiyatların; fiyat farkı ödenmeyecek işlerde ise yaptırılacak hizmetin süresi içinde meydana gelebilecek fiyat değişiklikleri de dikkate alınarak hesaplanan fiyatların esas alınması gerekir.
Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması

Madde 12- Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli iş kalemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan her iş grubuna ait tutarların toplanması ile bulunan genel toplam tutar, katma değer vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 25 oranını geçmemek üzere kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle, yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur.
İdarenin Malzeme Vermesi Durumunda Yaklaşık Maliyet Hesabı

Madde 13- İhale edilecek hizmet alımlarında malzeme ve ekipmanın idarece karşılanması durumunda; verilen malzeme ve ekipmanın fiyatları dahil edilmeden, işçilik veya diğer giderler esas alınarak yaklaşık maliyet belirlenir ve yaklaşık maliyet hesap cetveline idarece verilecek malzeme listesi de eklenir.
Yaklaşık Maliyetin Bütçenin Programlanmasında Kullanılması ve Güncellenmesi

Madde 14- Ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamayacağından idare bütçesini programlarken ihale konusu her iş için yaklaşık maliyet tespit eder. Ödenek miktarının belirlenmesinde yaklaşık maliyet tutarına ilgili mevzuatına göre katma değer vergisi de dahil edilir.

Tespit edilen yaklaşık maliyetin, belirlendiği tarihten itibaren ihalenin ilk ilan tarihine kadar geçerliliğini koruyamayabileceği dikkate alınarak bu maliyetler, hizmeti oluşturan unsurlara ilişkin olarak, gerek duyulduğunda, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan aylık TEFE oranları üzerinden güncellenir.
  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

TÜRKİye deniZCİLİK İŞletmeleri A.Ş. Genel müDÜRLÜĞÜ Hİzmet alimi ihaleleri uygulama yönetmeliĞİ iconHizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

TÜRKİye deniZCİLİK İŞletmeleri A.Ş. Genel müDÜRLÜĞÜ Hİzmet alimi ihaleleri uygulama yönetmeliĞİ iconMal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

TÜRKİye deniZCİLİK İŞletmeleri A.Ş. Genel müDÜRLÜĞÜ Hİzmet alimi ihaleleri uygulama yönetmeliĞİ iconBu yönerge, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel...

TÜRKİye deniZCİLİK İŞletmeleri A.Ş. Genel müDÜRLÜĞÜ Hİzmet alimi ihaleleri uygulama yönetmeliĞİ iconBu yönerge, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel...

TÜRKİye deniZCİLİK İŞletmeleri A.Ş. Genel müDÜRLÜĞÜ Hİzmet alimi ihaleleri uygulama yönetmeliĞİ iconTapu ve kadastro genel müDÜRLÜĞÜ hizmet standartlari

TÜRKİye deniZCİLİK İŞletmeleri A.Ş. Genel müDÜRLÜĞÜ Hİzmet alimi ihaleleri uygulama yönetmeliĞİ iconBorçka anadolu lisesi okul kiz pansiyonu iÇİn hazir yemek alimi dağitimi...

TÜRKİye deniZCİLİK İŞletmeleri A.Ş. Genel müDÜRLÜĞÜ Hİzmet alimi ihaleleri uygulama yönetmeliĞİ iconT. C. TÜRKÎye radyo-televizyon kurumu genel müDÜRLÜĞÜ

TÜRKİye deniZCİLİK İŞletmeleri A.Ş. Genel müDÜRLÜĞÜ Hİzmet alimi ihaleleri uygulama yönetmeliĞİ iconTÜRKİye cumhuriyeti devlet demiryollari iŞletmesi genel müDÜRLÜĞÜ

TÜRKİye deniZCİLİK İŞletmeleri A.Ş. Genel müDÜRLÜĞÜ Hİzmet alimi ihaleleri uygulama yönetmeliĞİ iconBursa su ve kanalizasyon idaresi genel müDÜRLÜĞÜ atiksularin kanalizasyona deşarj yönetmeliĞİ

TÜRKİye deniZCİLİK İŞletmeleri A.Ş. Genel müDÜRLÜĞÜ Hİzmet alimi ihaleleri uygulama yönetmeliĞİ iconÖzel güvenlik hizmet alimi tekniK Şartnamesi


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com