Amuca Kabilesinden olmamakla beraber kabilenin bir ferdi gibi kabul edilip onlarla kaynaşmıştır. Doğum ve ölüm tarihleri bazı kayıtlarda farklı gösteril


d.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
HASAN CEMALİ BABA.
Amuca Kabilesinden olmamakla beraber kabilenin bir ferdi gibi kabul edilip onlarla kaynaşmıştır. Doğum ve ölüm tarihleri bazı kayıtlarda farklı gösteril mektedir.Biz onu bu kayıtlarla beraber Kılavuzlu köyündeki yaşlıların anlattık larından ve onlara anlatılanlara göre de tanıtmıya çalışacağız. Edirne’li Badi Ahmet Efendi Rizayı Belde-i Edirne adlı eserinde 1836 tarihinde Tekirdağ’ında doğduğu kaydedilmektedir. Kürt Memişzade efendi diye tanınmıştır.Asıl adı Hasan’dır .Cemali takma adı ile(Mahlası ile) şiirler yazmıştır. Sesinin güzel olduğu ,iyi saz çaldığı söylenmektedir.

Belediye başkanlığı yaptığı sıralarda Bektataşi yolu erkanına girmiştir.Rumeli tekkesinde Mahmut Baba zade Halife Nafi Baba’dan önce Bektaşi nasibi almış ardından aynı kişiden BaBalık icazeti alarak Mürşit olmuştur. Yazılı kayıtlarda

Bektaşi Babalığına geçiş tarihi bilinmemekle beraber anlatmıya çalışacağımız olay onun 1905 yılından evvel Mürşit olduğunu kanıtlıyacaktır.

Hasan cemali ömrü boyunca Tekirdağ’ının Kılavuzlu köyü ile ilişkisini devam ettirmiştir.Abdal Ahmet Baba oğlu Şaban Sırrı Baba 1905 yılında Muharrem ayının ilk cumasında Mehmet Ali Hilmi Dedebaba dan Mürşit olunca eline bir yazılı Erkanname verilmesi gerekmektedir.O zamanın şartlarında bunu yazmak zaman alacağından,”Hasan Cemali sendeki Erkan nameyi Şaban Sırrı’ya ver ben sana yeni yazacağımı sana veririm der.Hasan cemali de kendisinde bulunan erkannameyi Şaban Sırrı Baba ya verir.O günden sonra Kılavuzlu köyü mensupları bu erkanname ye göre meydan açarlar.Bu erkannamenin yakın zamana kadar durduğu söylenmektedir. Hasan Cemalinin iyi bir tahsil gördüğü bilinmektedir. Bunu Vahit Lütfi salcı şu cümlelerle açıklamaktadır.Recaizade Ekrem ,Abdülhak Hamid ve Tevfik Fikret gibi büyük şairlerlede buluşur ve sohbet ederdi.Çünki cemali Baba iyi tahsil görmüş olduğu gibi medrese dercesinide ikmal etmiş münevver bir zat idi.Alim hocalar meclisinden tutunuzda zamanın büyük edip ve şairlerinin meclislerinde yeri olup gönülden takdir edilirdi. Takdirkarları arasında Recazede Ekremin de bulunup onun bazı şiirlerini <> dergisinde derçettirdeği söylersem şairin edebiyattaki kıymetini daha açık anlatmış olabilirim ,diyor.

Vahit Dede onun iki eserinden bahsetmektedir.Bu eserlerin biri MİZANÜLHAKAYİK biride ADABI MUHABBET tir.Turgut Koca kitabının ismini Risale-yi agahdil olarak olarak vermek tedir.Hasan Cemali Baba nın Belediye başkanlığı yaptığı yıllarda makamında Bektaşi giysileri oturduğunu yazmaktadır. Bazı hal ve hareketleri ilede Bektaşi babalarının tepkisini çekmiş töreyi bozmakla suçlanmıştır.İki kadınla evlenmiş. hatta kendisine intisap ederek müridi olan bir kadını yine Bektaşilik anane ve usulunce kendi öz evladı olup nikah düşmiyeceği halde nikahı altına almıştı.Hece ve aruz vezni ile şiirler yazmış.Pek çok gayri müslimi Müslüman olmadan evvel Bektaşi yapmıştır.O gizlice vezirleri,paşaları,hatta edip ve şairleri muharrirleri Bektaşi yapmıştır.Vahit Lütfinin kaydına göre 90 yaşını hayli aştığı belirtilmektedir.O halde bu kayıttan yola çıkarak onun 1928 yılına kadar yaşadığını ileri sürmek yanlış olmaz.

Bizim yaptığımız araştırmada yaşının bu yıllara çıkacağı gözükmektedir .Aslında Hasan Cemali gibi pek çok değerli kişilerin araştırılıp gerçeklerin ortaya çıkarılması gerekmektedir.

Tekirdağlı Hikmet Çeviğin kaydına göre 1879 yılında Belediye başkanı olmuştur. Tekirdağ Belediye meclisinin 10.6.1955 tarihli bir kararı ile 190.kışla altındaki göçmen evlerinin bulunduğu sokaklardan birine Hasan Cemali adı verildiğidir. Arapça ve farsça bilen Hasan Cemali nin bu gün bile Trakyada hala nefesleri Bektaşi meydanlarında söylenmektedir . Refik Ahmet Sevengil Çağımızın Halk şairleri kitabında doğum tarihini 1856 vefatını 1906 olarak vermektedir.

Elimizde ki kayıtlarımızda 45 adet nefesi bir adette gazeli bulunmaktadır
CEMALİ HASAN BABA

Tekfur Dağlıdır. Kürt Muhsin – zade Hasan Efendi dimekle ma ’ ruftur. H. 1252 hilalinde ( 1836 / 37 ) tevellud itmiştir. Mukaddemleri ( üstün değerli insan ) bir müddet Tekfur Dağı Belediye Riyasetinde ( Belediye Başkanlığı) bulunub , sonradan Tarık-ı Bektaşiye intisab ( Bektaşi tarikatına girerek , bağlanarak ) ile tarıkınca babalık şerefine nail olmuştur.

Bu mecelleye ( burada ki manası , yazarın bu kitabına ) kayd olunmak üzere vakı olan taleb üzerine atideki eşar –ı dervişanelerini göndermiştir. ‘‘ Kelamından olur ma ’ lum kişinin kendi mikdarı ’’ mısra –ı medlülünce bu eş ’ ar anındır.

DİL – E BEYT ( DİL –İ BEYT )

Hakikat şehrine kestirme yoldan gitmek istersen

Cemal –i Bab –ı derğah Hacı Bektaş Veli ’ den gir.
Hasan Cemali’nin bu Tekirdağdaki mezarı otagarın alt yanındaki yetiştirme yurdunun arsasındaki çöplük olarak kullanılan yerde imiş.Buradan mezarlık sökülürken naşının ve mezar taşalrının ne olduğu bilinmemektedir.Kabrin baş ve ayak ucunda ki taşların hayli büyük olduğunu ve üzerinde bazı yazılar olduğun Araştırmacı yazar Mehmet Serez hatırlamaktadır.Bir mezar taşına ve naşına sahib çıkılamamıştır.

Aşağadaki şiirler Amucaların eski yazı ve yeni yazı ile nefes defterleri ile yine aynı toplumun bireylerinden tercüme edilen Mustafa Ozan’ın Kırklarelili Hasan Hüseyin erdem den aldığı defterden, Veli İnal Baba nın eski yazıile yazılmış nefes defterinden, Refik Engin’in çeşitli kişilerden topladığı şiirleri, ,Aydın Oy’un yayımladığı yüzyıllar boyunca ekirdağ şairler ve yazarlar eserinden,Sadettin Nusret Ergun’un Bektaşi Kızılbaş Alevi şair ve nefesleri eserinden ,Vahid Lütfi Salcı’nın Halk bilgisi Haberleri dergisinde yayımladığı Kızılbaş şairler makalesinden,Kırklareli’nin Çeşmekolu köyünden Kablı Mustafa lakablı bir Bektaşi muhibinin defterinden toplanmıştır.

Gelin ey canlar bâtın dilinden

Hû çekelim Hacı Bektâş aşkına

Aşk ile şevk ile cân-ü gönülden

Dost Balım diyelim Pirdaş aşkına
Şâh-ı aşka yeten erer murada

Mihneti zevk etmiş gönül safâda

Sun Sâk-i ezel Kerb-ü Belada

Şah Hüseyn’e olan yoldaş aşkına
Erkan-ı pîre gel aba giyelim

Kudret lokmasını şahtan yiyelim

Bir ağızdan canlar Hak Hak diyelim

Hayder’e yetişen kardeş aşkına
CEMALİ Hak’kadır niyazlarımız

Âgaza başlasun dilbazlarımız

Tâ arşa dayansın âvazlarımız

Hü diyelim Bektâş aşkına

*

Mazharı feyz alır muhip muhipten

Mürşidinden sefa nazar aldıkça

Gönül istediğini verir ne şüphe

Mürşidinden sefa nazar alıkça
Sakiyi mahlka bezmi sefâ da

Meclisi irfana sundukça bade

Bir dergahı Ali feza rezale

Mürşidinden sefa nazar alıkça
Meydan kürşat olmuş ayn-ı ceminde

Oturur cümlesi yeksar yerinde

Mürşit huzurunda niyaz edince

Mürşidinden sefa nazar alıkça
Devran eder saki elde peyale

Sundukça neşeler gelir kemale

Muhabbet ederiz CEMAL CEMALE

Mürşidinden sefa nazar alıkça

*

Ziyareti Hazret-i Hükâr’a gittim

Dergeh-i sultana eriştim şükür

Şeş cihetten geçtim menzile

Sâhib-i meydâna eriştim şükür
Kırklar meydanında var bir işâret

Kırk budakta zuhur eden beşâret

Kırk makamı bir ettim nezâret

Esrar-ı sübhâna eriştim şükür
Resul Dede Güvenç Abdal Buz Baba

Ak eşik altında Kadıncık Ana

Cem olmuş bilcümle ervah-ı uzmâ

Lâhûtî seyrana eriştim şükür
Baş kesüp haikat şehrine girdim

Bir kubbe altında iki er gördüm

Şah kalender Balım Sultan’dır virdim

Mürşid-i irfâna eriştim şükür
CEMALİ mürşidim Nâf’i derdlerde

Dermânı yetiren rûy-i zerdlere

Tekye-i ezelde civanmerdlere

Hû civanmerdâna erdim şükür

*

Bektaşilik kolay zannetme aşık

Tarik-i nazanin sırrı lâ feta

Eline beline diline sadık

Olmayan Bektaşi tariktir câ nâ
Şeriat bab’ından görmeyen aşık

Tarikat sırrına ermeyen aşık

Marifet ab’ından yunmıyan aşık

Hakikatte kamil değildir asla
Dört kapıyı kırk makamı bilmeyen

Mirac-ı hakikat nedir görmeyen

Muhammed –Ali’ye secde kılmayan

İblisin taat’i hebadır heba
Hacı Bektaş erkânına girelim

Hakikatın pazarını görelim

Deste deste güllerin derelim

Muhammet bahçesi sefadır sefa
CEMALİBABA her dem seçer kallaşı

Cevherle karışmış olsa çay taşı

Taklit kabul etmez asla Bektaşi

Kem ayarı tanır çeşmi urefa.

TEVFİK BEY BABA

(Torunlarından halen sağ olan İlhan Özalp Edirne’de oturmaktadır. Kendisi ile irtibamız vardır.kasım 2002 )

Tevfik Bey Baba’nın Amuca Bektaşileri için önemi büyüktür.Amuca kabilesinin 1868 yılından bu yana hizmeti geçmiş kişleri arasında Abdal Ahmet Baba ,Halife Cafer baba ,Tevfik Bey baba ilk sıralarda yer alırlar.

Kendisi Amuca Kabilesinden olmamakla beraber tüm kendisine bağlı olanların büyük çoğunluğunu hep Amucalar oluşturmuştur.

Kırklareli’ne bağlı bazı Amuca Bektaşileri halâ Bey Baba erkanı güdüyoruz derler. Aslında yeri gelmişken bu yanlışlarını düzeltmek istiyoruz.Aşağıda kayıtta Tevfik Bey Baba’nın Babalık icazetnamesini kimden aldığı yazıl mamıştır.O zamanın meşur Halife babası Nafi Baba’dan Babalık aldığını söyliyebiliriz.Bey baba sadece erkan açarken kendine has usul ve kaideler yapmış.Bu uygulamanın halâ sürdüğünü o yöre muhabbetlerinde bizzat görmüştüm. Erkan aynı , fakat uygulamada çok küçük ayrıntıları vardır.Tevfik Bey Baba ile Abdal Ahmet Babanın uyguladığı erkân Halife NAFİ BABA nın erkanı yani bu erkan aynı zamanda MEHMET ALİ HİLMİ Dedebabanın erkanından başka bir şey değildir.

1837 yılında doğmuş 1896 yılında Trablusgarb’ta 59 yaşında Hak’ka yürümüştür.

Baba adı Hacı İsmail ağa ,ana adı Hatice Hanımdır.Trablusgarb’ a sürülme nedeni olarak Amucalar şu nedeni söylüyorlar.Cami ezan okuyan hoca ya riyakâr bu işi para için yapıyor içtenlikle ezanı bile okumuyor dediği rivayet ediliyor.Bu konu Pir Sultan’ın bir hikayesi ile karıştırılmış olabilir.

Bu iddaları doğrulıyan bir yazılı kayıda Vahid Lütfi Salcu’nın 1943 yılında yayımladığı Türk Amacı dergisinde raslamaktayız.Kayıdı aynen yazıyoruz.

Tevfik Bey Baba’nın Kırklareli’nde okunan ezânı ve hocaları tahkıyr ettiği için “şer’i şerife mugaayir ve dilhâh-ı âliye muhalif harekatından dolayı” 1312 yılında (1896) yılında Trablusgarb’a sürgün edilmiştir.

Trakyada bulunan Amuca Bektaşi tarafından merak edilen bir kişi olduğu için Vahid Lütfi Salcı’nın Gizli Türk Töre oyunları kitabından aynen yazıyoruz.

Tevfik bey baba bütün Trakyanın en mâruf ve hattâ <> BİR Alevi ve Bektaşi şahsiyetidir.Ona sünnilere karşı << Hatai >> ve << Pir Sultan >> ın sönmez gayzı olduğu kadar ,bu yüzden halifelere karşı yenilmez bir kini vardır. Bunu, bütün hayatında göstermiş ve bunun içindir ki Abdül Hamit devrinin tatbikatına urayarak Tablus garba sürgün edilmiş ve orada ölmüştür.

Kendisinin şairlikteki iktidarı meşhur Kırklareli’li Hasibi’yi tanzir ve onun meşhur bir gazeleni tahmis edecek kadar kuvvetli olduğu kadar da halk şiirlerinin lirik bir nevi olan << Bektaşi nefesleri >>nde de kifayetini pek ziyade gösterebilmiştir.İlim sahasında da nice zamanın alimlerinin hürmetini kazanmış olmakla derecesini ispat etmiştir.Reşit Akif Paşa gibi yüksek bir şair ve ilim adamının karısı ile beraber ona intisap ederek <> almış olması sözümüze güzel bir delil olsa gerektir.

Tevfik bey baba tarih yönünden de pek müdekkik bir şahsiyettir.Bütün Türk ve adetlerinin eski kaynaklarını kendi tetkiklerile bulmuş ve bunların üzerine işlemesini bilmiştir.Trakya daki Babaeski kasabasında bulunan << Sarı Saltık >> hakkında pek önemli incelemeler yaparak bu büyük Türk fatihinin 93 harbinde (1877) ,Rusların işkali esnasında tekkesinin << Aya Nikola>> olduğu iddasile kilise tahvil olunarak bir kule yaptırılıp çan takılması üzerine Ruslar nezdinde teşebbüslerde bulunarak Sarı Saltığın Türk olduğunu ve makamının Türk evliyası makamı bulunduğunu ispat ederek çanı indirttiği eski Edirne vilayeti dosyalarında olduğu gibi bu gün sağ bulunan şairin torunu Bay << Muhittin Özenbaş>> da teyi d etmektedir.Bu yüksek şahsiyetin <> ve << Tevfik Beybaba olmasının aslı; kendisinden esasen Kırım’ın bahçe saray kasabasına bağlı << Özenbaş>> köyünden olup o zamanki Rus mezaliminden İstanbul’a sığınan Hacı İsmail beyin sulbünden >> doğmuş olmasıdır.

Şairin babası Türkiye ye hicretinden sonra Kırklareli’ye bağlı <> ve<< Ariz Baba>> çiftliklerini satın almış olduğundan kendisinin vefatı üzerine oğlu Tevfik bey Trakyaya nakletmiştir.
Tevfik bey, eski Sivastopol muharebesinde , kendisi tarafından iaşeleri temin edilmiş olmak suretiyle yirmi atlı ile gönüllü olarak iştirak etmiştir.Sivastopol muharebesinden döndükten sonra sonra dır ki Köprülü Mehmet Paşa ahvadından ve Mevaliden Hacı Hüsnü beyin kızı ile evlenmiş ve bundan sonra Bektaşi tarikatın intisap etmiştir.

Mürşüdi Filibeli maruf( Bağdadi zade Mehmet efendi) dir.

Şair Bektaşi tarikatına intisaptan hayli zaman sonra da <> alarak, bu suretle bu <> artık<> olmuştur.

Tevfik beybaba aynı zamanda bir masandu da!.ceylan derisi üzerine yazılmış 1275 tarihli bir mason diplaması olduğunu torunu bay <> bize bildirmişti.

Tevfik bey babanın tasavvufi imi, şahsi,ve edebi hayatını anlatmak burada uzun gider.Onun Bektaşi tarikatına dair inançları tarihi menkibelerle yaymıya çalışan ve ilmi itabı ile salahiyetli bir zat lisasından çıkmış olduğu anlaşılan pek kıymetli birkaç lisanından çıkmış olduğu anlaşılan pek kıymetli birkaç nefesini buraya dercdiyoruz.Türk tarih ananelerinin büyük macera ve menkibe lerinde yer tutan iki büyük Türk kahraman ve fatihlerini, inandığı mezhebin tetkik ettii tarihin esaslarına dayanarak şöyle anlatıyor.
Horasan’dan bir irşet göründü

Rûmeli serdarı Seyyid Ali’ye

Alem verdi camesini büründü

Rûmeli serdarı Seyyid Ali’ye
Seyyid Ali Sultan Kırklara baştır

Dergâhında usûl erkân tiraştır

Gâip erenleri Hazır yoldaştır

Rûmeli serdarı Seyyid Ali’ye
Kırklar bile geldi hizmet eyledi

Şahım cümlesine himmet eyledi

Gazi Evronos’da bî’at eyledi

Rûmeli serdarı Seyyid Ali’ye
Seyyid Rüstem Gazi Oldu kazı’iasker

Binbir oklu Ahmet Baba bir er

Kanber Ali baba olmuştur kanber

Rûmeli serdarı Seyyid Ali’ye
Ariz Baba küdum çaldı Hû çekdi

Kara Baba anda sancağın dikti

Gazi Mihal geldi yüz suyun dökti

Rûmeli serdarı Seyyid Ali’ye
Balım Sultan Mürsel baba gûlamı

Seyyid Ali cümlesinini İmamı

TEVFİK eyler tehiyyâtü selâmı

Rûmeli serdarı Seyyid Ali’ye

*

Hakikat testinden şarap içenler

Hünkâr Hacı Bektaş Şah Seyyid Ali

Horasan mülkünden Rum’a geçenler

Hünkâr Hacı Bektaş Şah Seyyid Ali
Biri müminlerin kıblegâhıdır

Biri Rûm’elinin Padişahıdır

Biri Âsümânın mührü mahıdır

Hünkâr Hacı Bektaş Şah Seyyid Ali
Biri yürütmüştür cansız duvarı

Biri tiğden geçirmiştir küffarı

Biri aşıkların dili güftarı

Hünkâr Hacı Bektaş Şah Seyyid Ali
Biri sülalei hayrul beşerdir

Biri Ali Ahmed nesli Hayderdir

Bu ikisi yek vücut Hakk’a mahzardır

Hünkâr Hacı Bektaş Şah Seyyid Ali
GEDA TEVFİK böyle oldu beyanım

Tarik müstakim erkanım benim

Ervahı ezelde imanım benim

Hünkâr Hacı Bektaş Şah Seyyid Ali

*

Saki dudağın lezzet balından

Gönül arzu eder ider can değilmi

Şerâbı tâlibin rengi alından

Kızıl renge düşen kan değilmi
Nedir bu fertârın ey serv-i kâmet

Bağ-ı hüsnün gördüm başka letâfet

Cemalinde senin nûr-u hidayet

Yüzünde görünen Kur’an değilmi
Murtaza Ali’nin inâyeti ile

Cümle Evliyanın kerameti ile

Ey-cümle hüdânın hidâyeti ile

TEVFİK bu mertebe şân değilmi.
Kırklareli’nin Çeşmekolu köyünden Kablı Mustafa güvener ‘in defterinden alınmıştır.

Tevfik bey baba bunca çabalarına ramen ,tam olarak tanıtılmış diyemeyiz.Pek nefesi

hala günümüzde Bektaşi muhabbetlerinde söylenemektedir.Elimizde Tevfik bey baba ya ait 18 nefes mevcuttur.Bazen mahlalarda GEDA TEVFİK mahlasını kullanmıştır.
Bu Tevfik bey babayı bilmiyen bazı arayıcılar, eserlerini görünce ,İstanbullu ve muzikayı hümayunlu olup diğer Bektaşi şairi olan (Tevfik Bey ) ile karıştıryorlar ve bu iki adaşı bir şahıs imiş gibi tetkik lerinin yanlış istikametlerde yürütüyorlar.
Tevfik Bey Baba’nın hayatının son günlerinde torunu Mehmet Muhittin (Özenbaş) e yazdığı ÖĞÜT MEKTUBU .

ÖĞÜT MEKTUBU.

Gözümün nurû oğlum.

İnsan, dünya denen değişkenlik ve belleksizlik ortamında bulundukça üzücü olaylara da karışır.Tanrı’nın dayanıklı kulları ,belâlara isyansız katlanır.Her durumda metin ol,yavrum.

Elden geldikçe ,iyi eğitim görmüş ölçülü insanlarla görüşmek gerekir.Edebsiz kişler ,onlarla dost olanları her zaman kendilerine benzetip ahlâksız ederler.

Tanrı’nın yaratığı insanların acımıya layık olanlarından yardımını esirgeme . Büyükleri say ,küçükleri hor görme.

Önemli işlere girişmezden önce , güvenilir bilir kişlere danış.Sağlam dost olan bir arka daşın yanılıp seni üzecek olursa ona yüz çevirme, onunla ilişkini kesiverme.Onu affet

Hakkını aramayı bil.Sana yalan söyleyip aldatmaya kalkışanı affetme.Öylesine sert davran.Başkalarının sözüne hemen inanıverip öryargıya varma, söylenen sözün gerçeğe uyup uymadığını araştır.Ancak dostluğunun sağlamlığını denediğin kişilere güven duy.

Tanrı’nın hikmetlerine akıl erdirmek isterseniz, bunun için çok çaba sarf ediniz.Ol hikmetlere akıl erdirmek ,o uğurda eterli çabayı göstermekle olasıdır.

Borcunu inkâr etmek ,namuslu insan yaraşmaz.Alacaklılarına karşı dürüst ol . Babanı anarken ona Tanrı’dan rahmet dile.Annene saygısızlık aklından geçmesin.Eşini haksız yere gücendirme de bencileyin pişman olmıyasın.

Aynı çatı altında yaşadığın yakınlarından ve diğer hısımlarından müslümana yakışır biçimde yaşıyanlara yardımcı ol.Deden gibi sert , öfkeli olma.Babanı örnek edinip yumşak davran ve yumşak konuş.Karşındakini anlamaya çalış.

Tanrı’ya inan ve O’nun varlığını kalbinde duy.Tanrı’nın gösterdiği yolda

yürürsen Hiçbir zaman kötü yollara sapmazsın.

Vakit buldukça oku.Bilim elbette insana iç rahatlığı verir.Tanrı’nın elçisine ve yakınlarına sevgi duy ve bağlılık göster de ilki dünya da yüzün ak ,geleceğin parlak olsun, oğlum.

Selâm ,hidayetle (islâm dinini doğru yoluna )tâbî (bağlı)olanların üzerine olsun.

20 Temmuz 1896

Deden

Mehmet Tevfik

Dip Notu.Rahmetli dedemin Trablusgarb’ta yatak esiriyken ölümünden ikibucuk ay önce gönderdiği öüt mektubudur.

Mehmet Muhittin Özenbaş.

3 nolu nefes Kırklareli’nin Çeşmekolu köyünden Kablı Mustafa güvener ‘in defterinden alınmıştır.

Tevfik bey baba bunca çabalarına ramen ,tam olarak tanıtılmış diyemeyiz. Pek nefesi hala günümüzde Bektaşi muhabbetlerinde söylenemektedir.Elimizde Tevfik bey baba ya ait 19 nefes mevcuttur.Bazen mahlalarda GEDA TEVFİK mahlasını kullanmıştır.

Bu Tevfik bey babayı bilmiyen bazı arayıcılar, eserlerini görünce ,İstanbullu ve muzikayı hümayunlu olup diğer Bektaşi şairi olan (Tevfik Bey ) ile karıştıryorlar ve bu iki adaşı bir şahıs imiş gibi tetkik lerinin yanlış istikametlerde yürütüyorlar.
Not. Hasan cemali Baba ve Tevfik Bey Baba makaleleri yol dergisinin 2000 yılı mayıs Haziran 5. Ci sayısında yayımlanmıştır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Amuca Kabilesinden olmamakla beraber kabilenin bir ferdi gibi kabul edilip onlarla kaynaşmıştır. Doğum ve ölüm tarihleri bazı kayıtlarda farklı gösteril iconŞiir, neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya çıkan bir yazın türüdür....

Amuca Kabilesinden olmamakla beraber kabilenin bir ferdi gibi kabul edilip onlarla kaynaşmıştır. Doğum ve ölüm tarihleri bazı kayıtlarda farklı gösteril iconAnadiL: Kültür kelimesinin anlamını öğreniyoruz. Farklı kültürleri...

Amuca Kabilesinden olmamakla beraber kabilenin bir ferdi gibi kabul edilip onlarla kaynaşmıştır. Doğum ve ölüm tarihleri bazı kayıtlarda farklı gösteril iconGece olmasa hiç, Günle beraber gönlümde bir sevinç

Amuca Kabilesinden olmamakla beraber kabilenin bir ferdi gibi kabul edilip onlarla kaynaşmıştır. Doğum ve ölüm tarihleri bazı kayıtlarda farklı gösteril icon1. Farklı bir hafta sonu geçirmek isteyen Asel, kahvaltısını tamamladıktan...

Amuca Kabilesinden olmamakla beraber kabilenin bir ferdi gibi kabul edilip onlarla kaynaşmıştır. Doğum ve ölüm tarihleri bazı kayıtlarda farklı gösteril iconAnnelerin doğum sonu hastane taburculuğuna hazir oluşluk düzeyleriNİ...

Amuca Kabilesinden olmamakla beraber kabilenin bir ferdi gibi kabul edilip onlarla kaynaşmıştır. Doğum ve ölüm tarihleri bazı kayıtlarda farklı gösteril iconDöküntü, bir hastalığın neden olduğu, görülebilir bir lezyondur....

Amuca Kabilesinden olmamakla beraber kabilenin bir ferdi gibi kabul edilip onlarla kaynaşmıştır. Doğum ve ölüm tarihleri bazı kayıtlarda farklı gösteril iconKişi, bir gruba katılmayı zorunlu gibi gösteren bir hissin içindedir....

Amuca Kabilesinden olmamakla beraber kabilenin bir ferdi gibi kabul edilip onlarla kaynaşmıştır. Doğum ve ölüm tarihleri bazı kayıtlarda farklı gösteril iconKullanarak bu garantiYİ kabul etmektesiNİZ. Cİhazinizi kurmadan önce...

Amuca Kabilesinden olmamakla beraber kabilenin bir ferdi gibi kabul edilip onlarla kaynaşmıştır. Doğum ve ölüm tarihleri bazı kayıtlarda farklı gösteril iconÖnceki bölümlerde uluslar arası ticaretin, her biri üretim olanaklarının...

Amuca Kabilesinden olmamakla beraber kabilenin bir ferdi gibi kabul edilip onlarla kaynaşmıştır. Doğum ve ölüm tarihleri bazı kayıtlarda farklı gösteril iconFarklı parçaları, uyumlu ve düzenli şekilde bir araya getirmeye


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com