Tablo Türkiye’de Gecekondu ve Gecekondulu Nüfus 19


sayfa1/14
d.ogren-sen.com > Ekonomi > Kaynakça
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


TÜRKİYE’DE KENTLEŞME VE ORGANİZE SUÇ İLİŞKİSİ

Ömer Murat KESKİNKILIÇ

Ankara 2008


İÇİNDEKİLERGİRİŞ 11

1.1.KENTLEŞME 18

1.1.1. Kent Kavramı ve Tanımı 18

1.1.2.Kentleşme 20

1.2. GÖÇ OLGUSU 22

1.2.1. Tanım 23

1.2.2. Türkiye’de Göçün Genel Görünümü 23

Tablo 1. Bölgelere Göre Göç Dağılımı 25

1.2.3. Türkiye’de Göçün Sebepleri 25

1.3.GECEKONDULAŞMA 28

1.3.1. Tanım 28

1.3.2. Türkiye’de Gecekondulaşma 28

1.3.3. Gecekonduda Yaşayan İnsanların Özellikleri 31

2.1. ORGANİZE SUÇ KAVRAMI 36

2.1.1. Genel Tanımlar 36

2.1.2. Ceza Mevzuatında Yapılan Tanımlar 37

2.1.3. Organize Suçların Özellikleri ve Organize Suç Kriterleri 38

2.2. ORGANİZE SUÇLARIN TARİHİ GELİŞİMİ 40

2.2.1. Dünyada Organize Suçların Tarihi Gelişimi 40

2.2.2. Türkiye’de Organize Suçların Tarihi Gelişimi 42

2.3. ORGANİZE SUÇU DİĞER SUÇLARDAN AYIRAN ÖZELLİKLER 43

2.4.ORGANİZE SUÇLARLA TERÖR SUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 46

3.1. TÜRKİYE’DE KENT VE ORGANİZE SUÇ İLİŞKİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ 52

3.2. TÜRKİYE’DE KENT VE ORGANİZE SUÇ İLİŞKİSİNİN İSTATİSTİKİ DEĞERLENDİRMESİ 54

3.2.1. Organize Suç Olaylarının Kent ve Kırsala Göre Dağılımı 54

3.2.2. 2005 Yılında Meydana Gelen Organize Suç Olaylarının Bölgesel Bazda Dağılımı 55

3.2.3. Büyükşehirlerdeki Organize Suçlar ile En Çok Göç Veren Şehirlerdeki Organize Suçların Karşılaştırılması 56

3.2.4. Organize Suç Şüphesiyle Yakalanan Şahısların Doğum Yeri İllerine Göre Dağılımları: 58

SONUÇ 61

KAYNAKÇA 64


TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1. Bölgelere Göre Göç Dağılımı 15

Tablo 2. Türkiye’de Gecekondu ve Gecekondulu Nüfus 19

Tablo 3. Örgütlü Suçların Yapılanması 38

Tablo 4. Organize Suçların Kent ve Kırsala Göre Dağılımı 44

Tablo 5. Organize Suç Olaylarının Bölgesel Bazda Dağılımı45

Tablo 6. Karşılaştırma Yapılacak Şehirlerin Nüfusları 46

Tablo 7. 2000-2005 Yılları Arasında Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde Meydana Gelen Organize Suçların Sayısal Dağılımı 46

Tablo 8. 2000-2005 Yılları Arasında Bartın, Ardahan ve Sinop İllerinde Meydana Gelen Organize Suçların Sayısal Dağılımı 47
KISALTMALAR
T.C. : Türkiye Cumhuriyeti

EGM : Emniyet Genel Müdürlüğü

KOM : Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı

TODAİE : Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

TÜİK : Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

TCK : Türk Ceza Kanunu

Çev. : Çeviren

Der. : Derleyen

s. : Sayfa

a.g.e. : Adı Geçen Eser

vb. : ve benzeri

Mafya, Asla basit bir “Kriminal oluşum” ya da “Sokak çetesi” değildir. Tersine son derece ciddi tarihsel ve toplumsal dinamikleri olan “köklü” bir organizasyondur.1

GİRİŞ


Kentleşme olgusu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle son yıllarda kendisini bariz bir şekilde göstermeye başlayan bir olgudur. Ülkemizin nüfus sayımlarına genel olarak bakıldığında, kentlerde yaşayan insanların oranlarının her geçen yıl artığı görülmektedir. Örneğin, 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımında nüfusun %75.8’i köylerde yaşarken, yalnızca %24.2’lik bir kısmı kent merkezlerinde yaşamaktaydı.2 1990 yılında nüfusu 10 binden fazla olan yerler kent olarak kabul edilmeye başlanılmasına rağmen (daha önce 5 bin idi), 1997 yılı tespitlerinde, 1927 yılındaki oranlar nerdeyse tersine dönmüş ve nüfusun %65’i kentlerde, %35’i ise köylerde yaşamaya başlamıştır.3

1923-1950 yılları arasındaki sosyal yapıdaki durgunluğun aksine, 1950’li yıllardan itibaren özellikle kırsal bölgelerde nüfusun çok yoğun bir şekilde artış gösterdiği görülmektedir. Bu nüfus artışına paralel olarak, insanlar yaşadıkları alanlarda kendi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Bu durum insanların birtakım itici sebepler (toprak sahiplerinin çeşitli sebeplerden dolayı topraklarını bırakmasıyla birlikte toprakların küçük parçalara bölünmesi, tarım ürünlerinin ekonomik açıdan veriminin düşük olması ve üretiminin makineleşmesi gibi) ile birtakım çekici sebepler (şehirlerdeki “iş, eğitim ve sağlık” imkanlarının yüksek olmasından kaynaklanan sebepler) nedenleriyle yaşamış oldukları kırsal bölgelerden şehir merkezlerine doğru yoğun bir şekilde göç akımı başlatmalarına sebep olmuştur. 4

Belirtilen dönemde insanların genellikle doğu ve kuzey bölgelerimizdeki dağlık, yoksul ve azgelişmiş alanlardan batı bölgelerimizdeki sanayi ve tarımsal alanların geliştiği yerlere doğru göç etmeye başladıkları görülmüştür. Karadeniz bölgesi en fazla nüfus kaybına uğrayan bölge durumunda iken, Marmara ve Orta Anadolu bölgeleri ise en fazla göç alan bölgelerdir.5

Bu şekilde ülkemizde yoğun bir kentleşme süreci başlamıştır. Fakat tahmin edilebileceği gibi, bu süreç düzenli bir şekilde değil, çarpık bir kentleşme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çarpıklığın en belirgin göstergesi ise plansız ve düzensiz bir şekilde oluşturulan gecekondulardır. Ülkemizde gecekonduların ortaya çıkışı da 1950’li yılların başına rastlamaktadır. Göç ile kentlere gelen insanların gecekondulara yönelmesi bu sayının artışının en bariz nedenidir. İstatistikler, göçün yaratmış olduğu devasa gecekondulaşmayı çok açık bir şekilde göstermektedir. Şöyle ki, 1948 yılında büyük kentlerde yalnızca 25-30 bin civarında gecekondu var iken, 1953 yılında 80 bin ve 1960 yılında 240 bin gecekondu bulunmaktaydı. 23 yıl sonra, bu rakam yaklaşık beşe katlanmış ve 1983 yılında gecekondu sayısı nerdeyse 1,5 milyona ulaşmıştır. 1948 ile 1983 yıllarını karşılaştırdığımızda ise göçün gecekondulaşma üzerindeki etkisi açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu otuz beş yıllık süreç içerisinde gecekondu sayısı 30 binden 1.5 milyona ulaşmıştır. 2000’li yılların başında ise gecekondu sayısı %50’lik bir artış daha göstererek 2 milyon rakamını geçmiştir.6

Kentleşme ve gecekondulaşmanın ortaya çıkartmış olduğu birçok olumsuz etki bulunmaktadır. Bu olumsuz etkilerin başında Kongar (1998)’ın belirttiği gibi ortaya çıkan ‘toplumsal çözülme’ ve ‘yozlaşma’ gelmektedir.7 Sosyal bir olgu olan organize suç da bu çalışmada ele alınacak olan olumsuz bir etki olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik istikrarsızlık, sürekli yüksek enflasyon, para piyasalarındaki iniş ve çıkışlar, kısa süreli de olsa siyasi otorite boşlukları ve yasaların yeterince uygulanamaması gibi nedenler, kentlerde organize suç örgütlerinin faaliyet alanlarını genişletmiş ve bunun sonucunda da organize suçlar kentsel bir suç olarak karşımıza çıkmıştır.8

Türkiye’de 1980’li yıllardan sonra gündemin ilk sırasına yerleşen terör suçları her ne kadar sıcaklığını korusa da, özellikle organize suçlar olmak üzere başka suç türlerindeki artış kent yaşamını tehdit eder konuma gelmiştir.

Bu çalışma, çoğunlukla büyük kentlerimizde işlenen suçlardan olan organize suçlar ile sınırlandırılacaktır.

Beşe (2001)’nin de ifade ettiği gibi, ‘organize suç’ olgusu günümüzde sosyolojik, siyasal, ekonomik, psikolojik ve hukuki boyutları olan bir fenomen olarak ortaya çıkmakta ve artan bir şekilde global toplumun bütününü ilgilendiren bir niteliğe bürünmektedir. Bu nedenle ‘organize suç’ olgusunun çok boyutlu niteliği, konuyu son zamanlarda kriminoloji biliminin ve daha genel anlamda güvenlik bilimlerinin en ilgi çekici alanlarından birisi haline getirmektedir.9

5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun gereğince 1999’da TBMM’de kabul edilen 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu 23.03.2005 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çalışmada kullanılan suç istatistikleri de bu Kanun’un yürürlükte bulunduğu 2000-2005 yılları arasını kapsayacaktır.

Kentleşme ile ilgili istatistikler, ülkemizde 2000 yılında yapılan son nüfus sayımı verileri esas alınmak suretiyle 1995-2000 yılları arasını kapsayacaktır. Bu çerçevede Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2000 yılı verilerine dayanarak en fazla nüfusa sahip olan İstanbul, Ankara ve İzmir şehirleri kentleşmesi en yoğun olan şehirler olarak ele alınacaktır. Yine aynı istatistiklere dayanarak en çok göç veren 3 ilimiz ise (Ardahan, Sinop ve Bartın) karşılaştırma grubu olarak ele alınacaktır. Bu şehirlerimizde son 5 yıl içerisinde meydana gelen ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi Başkanlığından alınan organize suçların istatistikî verileri karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma neticesinde en çok nüfusa sahip olan şehirlerimizdeki organize suç sayısının en fazla göç veren şehirlerimizden daha fazla olması beklenmektedir. Suç verilerinin kentleşme istatistiklerinden sonraki 5 yıllık periyottan oluşması, kentleşmenin organize suç üzerine etkisini doğrudan gösterecektir.

Bu hedef ile hazırlanan ve üç bölümden oluşan çalışmamızın ilk bölümünde göç olgusu üzerinde genel bir değerlendirme yapılarak kentleşme ve gecekondulaşma kavramları hakkında genel bilgiler aktarılmaya çalışılacaktır. İkinci bölümde ise organize suç üzerinde yoğunlaşılacak ve organize suçun tanımı, tarihçesi ve bu suçu diğer suçlardan ayıran özellikler hakkında bilgi verilecektir. Son bölümde ise kentleşme ve organize suç ilişkisi istatistiksel verilere dayanılarak açıklanacak ve özellikle nüfusu en fazla olan iller ile en çok göç veren illerin karşılaştırması yapılacaktır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılarak, kentlerdeki organize suçun azaltılması ve organize suçla mücadele konusunda önerilerde bulunulacaktır.

Araştırmanın Konusu

Ülkemizde artan bir şekilde özellikle kuzeyden ve doğudan batı ve güney bölgelerimize yönelik bir göç akışının bulunduğu istatistiklerle ortaya konulmuştur. Bu göçler neticesinde çok sayıda insan büyükşehirlere gelmekte ve genellikle tanıdık ya da hemşehrilerinin gösterdikleri veya yaşadıkları gecekondu bölgelerinde ikamete başlamaktadırlar. Bu gecekonduların kendilerine has bir yaşam şekli ve kültürü bulunmaktadır. Bu yaşam şekli ve kültürü burada yaşayan insanların sıkı işbirliği içerisinde bulunmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede, göç, kentleşme, gecekondulaşma ve organize suç olgularının kavramsal ifadesi ile göç veren şehirler ile büyük şehirlerdeki organize suç oranlarının karşılaştırılması bu projenin konusunu teşkil etmektedir.

Araştırmanın Amacı

Organize suçların göçün de etkisiyle daha çok büyük şehirlerde işlendikleri hipotezinden yola çıkarak organize suçun kentsel suç olduğunun ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır.

Araştırmanın Önemi

Organize suç, geniş katılımlı bir suçtur. Bu araştırmayla, organize suçun kentsel bir suç olduğu ortaya çıkartılmaya çalışılacaktır. Hipotez doğrulandığı takdirde, organize suçlarla mücadele edebilmek için asıl odak noktasının kentler olduğu ve kentleşmeye sebep olan başta göç olmak üzere tüm etkenlerin de göz önüne alınması gerektiği sonucuna varılacaktır. Bu çerçevede özellikle sonuç bölümündeki açıklamalar ve öneriler ile organize suçla mücadele eden birimlere farklı bir bakış açısı sağlanabilecektir. Çalışma sonuçları kullanılarak organize suçla mücadele konusunda büyük şehirlerin ne kadar çok dikkate alınması gerektiği bir kez daha istatistiksel olarak anlaşılmış olacaktır. Bu çalışma, aynı zamanda bundan sonraki dönemlerde organize suçla mücadele konusunda bu türden bilimsel çalışma yapacak şahıslar için de bir kaynak olma özelliği gösterecektir.

Araştırmanın Yöntemi

Bu araştırmada ikili bir bilimsel araştırma yöntemi uygulanacaktır. Bir ve ikinci bölümlerde göç, gecekondu, kentleşme ve organize suçlar konusunda geniş kapsamlı bir literatür araştırması yapılacaktır. Literatür araştırması yapılırken konu hakkında uzman şahıslar tarafından yayımlanmış olan kitaplar, makaleler ve yorumlar dikkate alınacaktır. Aynı zamanda, daha önce benzer konularda yapılan araştırmalar (yüksek lisans ve doktora tezleri) da incelenecektir. Bunlarla birlikte, internetin veri arama siteleri (google ve yahoo başta olmak üzere) kapsamlı bir tarama yapılacaktır. Üçüncü bölüm de ise veri değerlendirme yöntemi kullanılacaktır. Bunun için esas kaynak Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2000 yılı istatistikleri olacaktır. Yine bu kuruluşun hazırlamış olduğu istatistikler çerçevesinde, 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusu en çok olan ilk üç ilimiz (İstanbul, Ankara ve İzmir) en çok kentleşen şehirler olarak ele alınacaktır. Karşılaştırma grubu olarak ise, yine bu istatistiklere dayanılarak, en çok göç veren üç ilimiz (Ardahan, Sinop ve Bartın) alınacaktır. Bu şehirlerdeki 2000-2005 yıllarına ait organize suç istatistikleri ise Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilecektir. Bu şekilde, kentleşen illerle ile göç veren illerin organize suç sayıları karşılaştırılarak hipotezimiz doğrulanmaya çalışılacaktır.

Kapsam ve Sınırlılıklar

Bu araştırmanın kapsamı istatistiki verilerden elde edilen İstanbul, Ankara, İzmir, Ardahan, Sinop ve Bartın illerimizde 2000-2005 yılları arasında Polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen organize suçların karşılaştırılması olarak planlanmıştır.

Araştırmanın 3 sınırlılığı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu 1999 yılında yürürlüğe girdiğinden, organize suç istatistikleri 2000 yılı ve sonrasını kapsamaktadır. İkincisi, en son nüfus sayımı 2000 yılında yapıldığı için, nüfus olarak 2000 yılı verileri kullanılmak zorunda kalınmıştır. Son sınırlılık ise sadece polis sorumluluk bölgelerinde meydana gelen organize suçların ele alınmasıdır.


BİRİNCİ BÖLÜM

KENTLEŞME,

GÖÇ VE GECEKONDULAŞMA

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Tablo Türkiye’de Gecekondu ve Gecekondulu Nüfus 19 iconAşağıdaki 10 adet tablo uygulamasını yapınız. (Her tablo farklı bir word belgesine yapılacak)

Tablo Türkiye’de Gecekondu ve Gecekondulu Nüfus 19 iconKurumsal olmayan sivil nüfus

Tablo Türkiye’de Gecekondu ve Gecekondulu Nüfus 19 iconŞarkılı İbret 2 Bölüm 33 Tablo

Tablo Türkiye’de Gecekondu ve Gecekondulu Nüfus 19 iconEk finansal tablo örnekleri ve kullanim rehberi

Tablo Türkiye’de Gecekondu ve Gecekondulu Nüfus 19 iconNÜfus hizmetleri kanunu ile bazi kanunlarda değİŞİKLİk yapilmasina dair kanun

Tablo Türkiye’de Gecekondu ve Gecekondulu Nüfus 19 icon“Aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir.”

Tablo Türkiye’de Gecekondu ve Gecekondulu Nüfus 19 icon1- 9- 1933 tarihinde doğduğum elimde taşımakta olduğum nüfus kağıdım...

Tablo Türkiye’de Gecekondu ve Gecekondulu Nüfus 19 iconDers konuları işlenirken; harita, atlas, tablo, resim, film gibi...

Tablo Türkiye’de Gecekondu ve Gecekondulu Nüfus 19 iconErbaş ve erler ile 1111 sayılı kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini...

Tablo Türkiye’de Gecekondu ve Gecekondulu Nüfus 19 icon“TÜRKİye cumhuriyeti anayasasina, atatürk ilke ve inkilaplarina,...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com