Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle


sayfa1/4
d.ogren-sen.com > Doğru > Sınav
  1   2   3   4
YENİLEME

EĞİTİMİT.C

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

A

Adı:……..…………………………

Soyadı:…………………..………...

TC Kimlik No:……………..……...

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME EĞİTİMİ

YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

GENEL AÇIKLAMALARSORULARI CEVAPLAMAYA GEÇMEDEN ÖNCE KİTAPÇIĞINIZIN DOĞRU OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ VE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ.


 1. Bu kitapçıkta toplam 125 adet soru vardır.

 2. Silahsız eğitim alan adaylar ilk 100 soruyu 4 numaralı alana, silahlı eğitim alan adaylar ise toplam 125 soruyu 4 ve 5 numaralı alana, yalnız silah sınavına girecek adaylar 25 silah sorusunu 5 numaralı alana cevaplandıracaktır.

 3. Cevaplama işlemine geçmeden önce soru kitapçığının tüm sayfalarını kontrol ediniz. Sayfaların eksik olması durumunda salon görevlilerini durumdan haberdar ediniz.

 4. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağından cevap kâğıdının ilgili yerlerini eksiksiz olarak koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle optik kâğıda yazıp kodlayınız. Yapılan kodlama ve yanlış kalem kullanma hatalarının sorumluluğu size ait olacaktır. Bu nedenle arka kapakta bulunan örnek cevap kâğıdını incelemeniz yararınıza olacaktır.

 5. Cevaplamaya “BAŞLAYINIZ” komutu almadan başlamayanız

 6. İşaretlerinizi kodlama yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız

 7. Her sorunun yalnız bir doğru cevabı vardır. Birden fazla cevaplandırılmış sorular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 8. Yanlış doğruyu götürmeyeceğinden soruların tümünü cevaplamanız yararınıza olacaktır.

 9. Sınav süresi silahlı eğitim alan adaylar için 150 dakika, silahsız eğitim alan adaylar için 120 dakika, sadece silah sınavına girecekler için ise 30 dakikadır.

 10. Sınav süresince sorularla alakalı olarak salonda bulunan görevliler ve diğer adaylarla konuşmak, etrafa bakmak, kopya çekmek ve soru sormak yasaktır.

 11. Soru kitapçıkları A ve B grubu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kitapçık grubu cevap kâğıdında bulunan 2 numaralı alana kodlanmalıdır. Kitapçık Grubu işaretlenmeyen adayların cevap kâğıtları değerlendirilmeyecek ve yazılı sınavları geçersiz kabul edilecektir. 3 numaralı alana ise Silahlı veya Silahsız durum kodlanacaktır.

 12. Soru kitapçığındaki sorular beş şıklıdır.

 13. Cevap kâğıdındaki 1 numaralı alana 11 rakamdan oluşan TC Kimlik No eksiksiz ve doğru olarak kodlanacaktır. Optik kâğıtta bulunan TC Kimlik Numarası kimlik kartınızla aynı değil ise kimlik kartınızda bulunan TC Kimlik Numaranızı kodlayınız.

 14. Cevaplama işlemi bittikten sonra sınav cevap kâğıdı ile soru kitapçığı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilecektir. Soru kitapçığını teslim etmeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

 15. Sınava giren adaylar optik cevap kâğıdındaki ilgili alana kesinlikle imza atacaklardır.

BAŞARILAR DİLERİZ. O1 ARALIK 2013 1. Kolluk görevlilerinin kişileri yakalaması Anayasada yer alan hangi özgürlüğün sınırlanması anlamına gelir?

  1. Zorla çalıştırma yasağı

  2. Özel hayatın gizliliği

  3. Seyahat özgürlüğü

  4. Haberleşme özgürlüğü

  5. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
 1. PVSK’ya göre, durdurulan ve kimliği sorulan kişi, belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan kim haberdar edilir?

 1. Kolluk amiri

 2. Mülki amir

 3. Cumhuriyet savcısı

 4. Sulh ceza hakimi

 5. Adli kolluk amiri
 1. Anayasaya göre kolluk görevlilerinin kişilere işkence ve eziyet yapılması, kişilerin hangi değerine bir saldırı oluşturur?

 1. Şeref

 2. Şöhret

 3. Onur

 4. Haysiyet

 5. Kişilik
 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerinden değildir?

 1. İnsan haklarına saygılı olma

 2. Hukuka saygılı olma

 3. Atatürk milliyetçiliğine bağlı olma

 4. Demokratik bir devlet olma

 5. Laik bir devlet olma
 1. Türk ceza kanuna göre, görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapabileceği veya yaptırabileceği kanaatini uyandırarak yarar sağlayan bir özel güvenlik görevlisinin işlediği suçun adı nedir?

 1. Zimmet

 2. Rüşvet

 3. Görevi kötüye kullanma

 4. Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama

 5. Kamu görevlisinin ticareti
 1. Aşağıdakilerden hangisinin Anayasada yer alan “egemenlik” ilkesi ile ilgisi yoktur?

 1. Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.

 2. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.

 3. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.

 4. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

 5. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.
 1. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesine göre, hangi tip düzenlemelerin Anayasaya aykırı olmaması gerekir?

 1. Tüzükler

 2. Yönetmelikler

 3. Genelgeler

 4. Yönergeler

 5. Kanunlar
 1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasada yer verilen temel hak ve hürriyetlerin niteliklerinden değildir?

 1. Sınırlanamaz olma

 2. Kişiliğe bağlı olma

 3. Dokunulmaz olma

 4. Devredilemez olma

 5. Vazgeçilemez olma


 1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasada belirtilen hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında aranan kriterlerden birisi değildir?

 1. Sınırlamaların hak ve özgürlüklerin özüne dokunmaması

 2. Sınırlamaların yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak yapılabilmesi

 3. Sınırlamaların ancak kanunla yapılabilmesi

 4. Sınırlamaların Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olmaması

 5. Sınırlamaların maslahat uygun olması
 1. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinin, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamayacağını belirten düzenlemenin konusu nedir?

 1. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması

 2. Temel hak ve hürriyetlerin askıya alınması

 3. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması

 4. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması

 5. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği
 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun uyarınca aşağıdaki sayılan yerlerin hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilir?

  1. Eğitim ve öğretim kurumlarında

  2. Sağlık tesislerinde

  3. Talih oyunları işletmelerinde

  4. Alışveriş merkezlerinde

  5. İçkili yerlerde
 1. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması halinde kullanımı askıya alınamayacak haklardan birisi değildir?

 1. Yaşama hakkı

 2. Maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamama

 3. Din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamama

 4. Suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi

 5. Kişi özgürlüğü hakkı
 1. PVSK’ya göre kolluk, bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile, kaç yaşını doldurmamış küçüklerin girmesini meneder?

  1. 15

  2. 16

  3. 17

  4. 18

  5. 19
 1. PVSK’ya göre, kolluk suç işlendiğine veya suça teşebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli iz, eser, emare veya delil bulunan şüpheliler hakkında hangi tedbire başvurur?

A) Yakalama

B) Tutuklama

C) Gözaltına alma

D) İfade alma

E) Elkoyma


 1. PVSK’ya göre aşağıdakilerden hangisi kolluğun kullanabileceği maddi güç araçlarından birisi değildir?

A) Kelepçe

B) Cop,

C) Basınçlı sıcak su

D) Göz yaşartıcı gaz

E) Polis atları


 1. Türk Ceza Kanununa göre, aşağıdaki davranışlardan hangisi işkence suçunu oluşturmaz?

A) İnsan onuruyla bağdaşmayan bedensel olarak acı veren davranışlar

B) Ruhsal yönden acı veren davranışlar

C) Algılama veya irade yeteneğini etkileyen davranışlar

D) Üzücü davranışlar

E) Aşağılayıcı davranışlar


 1. Türkiye’de suç işleyen bir Alman vatandaşına hangi ülkenin ceza kanunları uygulanır?

 1. Almanya

 2. Türkiye

 3. Alman ve Türk kanunlarından en az ceza içereni

 4. Alman ve Türk kanunlarından en ağır ceza içereni

 5. Almanya ve Türkiye
 1. Aşağıdaki suçların hangisinde etkin pişmanlık mümkündür?

 1. Zimmet

 2. İrtikap

 3. Denetim görevinin ihmali

 4. Görevini kötüye kullanma

 5. Kamu görevlisinin ticareti
 1. Türk ceza kanununa göre bir özel güvenlik görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişinin işlediği suçun adı nedir?

 1. İrtikap

 2. Görevi kötüye kullanma

 3. Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması

 4. Denetim görevinin ihmali

 5. Görevi yaptırmamak için direnme
 1. Türk ceza kanununa göre, zor kullanma yetkisine sahip bir özel güvenlik görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması hâlinde, hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?

 1. Kasten yaralama

 2. Netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama

 3. Taksirle yaralama

 4. Eziyet

 5. İşkence 1. 5188 sayılı Kanuna göre; özel güvenlik görevlileri, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında aşağıdakilerden hangisi bakımından yakalama tedbirine başvurabilir?

  1. Hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmolunan kişi

  2. Hakkındaki tutuklama kararı itiraz üzerine kaldırılarak serbest bırakılan kişi

  3. Hakkında yakalama emri bulunan kişi

  4. Bir suç şüphesiyle polis tarafından yakalanıp Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılan kişi

  5. Borcunu ödememesi nedeniyle hakkında icra takibi yapılan kişi
 1. Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında terk edilmiş veya kayıp eşya bulmaları ve bu nedenle buluntu eşya tutanağı düzenlemeleri halinde aşağıdakilerden hangisi bu tutanakta yer alacak hususlardan biri değildir?

 1. Eşyanın bulunduğu yer ve saat

 2. Eşyanın piyasa satış fiyatı

 3. Eşyanın kim tarafından bulunduğu

 4. Tutanağın düzenlendiği tarih ve saat

 5. Tutanağı düzenleyenlerin isim ve imzaları
 1. (A) isimli özel güvenlik görevlisinin, güvenliğini sağladığı bir işyerinin çevresinde devriye görevi ifa ederken yaya ve araç trafiğine açık bir yerde içinde bomba olabileceğini düşündüğü şüpheli bir çanta fark etmesi halinde, bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisinin, (A) tarafından yapılması ve uygulanması halinde doğru bir davranış veya uygulama olur?

  1. Şüpheli paketin bulunduğu yerde çevre güvenliğinin alınması

  2. Şüpheli paketin bulunduğu yerden alınıp başka bir yere taşınması

  3. Şüpheli paketin bulunduğu yerden araçların geçişine izin verilmesi

  4. Şüpheli paketin bulunduğu yerden kişilerin geçişine ve bu yere girmesine izin verilmesi

  5. Şüpheli paketin açılarak içinin kontrol edilmesi
 1. (A) isimli özel güvenlik görevlisinin görev alanında silahla öldürme olayı meydana gelmiştir. 5188 sayılı Kanuna göre; belirtilen bu duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  1. (A), belirtilen suç nedeniyle olayın şüphelisini yakalayabilir.

  2. (A), suçta kullanılan silahı muhafaza altına alabilir.

  3. (A), olay yerini ve delilleri koruma altına alabilir.

  4. (A), yakalama sırasında olayın şüphelisinin direnmesi halinde direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanabilir.

  5. Suça ilişkin başka delillerin (A)’nın görev alanı dışında başka bir yerde bulunması halinde, (A), bu delilleri elde etmek ve bu amaçla arama yapmak üzere görev yerinden ayrılabilir.
 1. (A) isimli özel güvenlik görevlisi bir tesiste silahlı görev yapmakta olup, tesise gelen iki kişi arasında giriş sırası nedeniyle tartışma çıkmış, (A)’nın müdahalesiyle tartışma sona ermiştir. Tartışan kişilerden biri tesisten ayrılırken tartışan diğer kişi tesisten ayrılmakta olan bu kişiye karşı arkasından bir el ateş etmiş, ateş edilen kişi kaçarken (A), ateş eden kişinin silahını doğrultmuş vaziyette ikinci kez ateş etmek üzere olduğunu fark etmiştir. 5188 sayılı Kanuna göre; belirtilen bu duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  1. Meşru savunma hali söz konusu olduğundan (A), söz konusu saldırıyı defetmek için silah kullanabilir.

  2. (A), hiçbir şekilde silah kullanamaz, ilgili kişiyi ikaz etmekle yetinir.

  3. (A), hiçbir şekilde silah kullanamaz, durumu ilgili genel kolluğa bildirmekle yetinir.

  4. (A), kişiye karşı hiçbir şekilde silah kullanamaz, uyarı için havaya bir el ateş etmekle yetinir.

  5. (A)’ya karşı silah kullanma söz konusu olmadığından (A), hiçbir şekilde silah kullanamaz.  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconKan bağIŞÇisi sorgulama formu ” nu doldurmadan önce aşAĞidaki AÇiklamalari...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconA Ön bilgiler Motor güçlerinin neler olduğunu ve hesaplamalarına...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconDU?” What happened to the boy? “Çocuğa ne olDU?” Read the dialogue....

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconAşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconÖnce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconSorulari aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconÖGg ibrahim’in kurumun kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle icon3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde paragrafın bölümleri doğru olarak verilmiştir?


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com