Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle


sayfa1/4
d.ogren-sen.com > Doğru > Sınav
  1   2   3   4
T.C

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi BaşkanlığıTEMEL

EĞİTİM

Adı:……..…………………………

A

Soyadı:…………………..………...

TC Kimlik No:……………..……...

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

GENEL AÇIKLAMALARSORULARI CEVAPLAMAYA GEÇMEDEN ÖNCE KİTAPÇIĞINIZIN DOĞRU OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ VE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ.


 1. Bu kitapçıkta toplam 125 adet soru vardır.

 2. Silahsız eğitim alan adaylar ilk 100 soruyu 4 numaralı alana, silahlı eğitim alan adaylar ise toplam 125 soruyu 4 ve 5 numaralı alana, yalnız silah sınavına girecek adaylar 25 silah sorusunu 5 numaralı alana cevaplandıracaktır.

 3. Cevaplama işlemine geçmeden önce soru kitapçığının tüm sayfalarını kontrol ediniz. Sayfaların eksik olması durumunda salon görevlilerini durumdan haberdar ediniz.

 4. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağından cevap kâğıdının ilgili yerlerini eksiksiz olarak koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle optik kâğıda yazıp kodlayınız. Yapılan kodlama ve yanlış kalem kullanma hatalarının sorumluluğu size ait olacaktır. Bu nedenle arka kapakta bulunan örnek cevap kâğıdını incelemeniz yararınıza olacaktır.

 5. Cevaplamaya “BAŞLAYINIZ” komutu almadan başlamayanız

 6. İşaretlerinizi kodlama yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız

 7. Her sorunun yalnız bir doğru cevabı vardır. Birden fazla cevaplandırılmış sorular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 8. Yanlış doğruyu götürmeyeceğinden soruların tümünü cevaplamanız yararınıza olacaktır.

 9. Sınav süresi silahlı eğitim alan adaylar için 150 dakika, silahsız eğitim alan adaylar için 120 dakika, sadece silah sınavına girecekler için ise 30 dakikadır.

 10. Sınav süresince sorularla alakalı olarak salonda bulunan görevliler ve diğer adaylarla konuşmak, etrafa bakmak, kopya çekmek ve soru sormak yasaktır.

 11. Soru kitapçıkları A ve B grubu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kitapçık grubu cevap kâğıdında bulunan 2 numaralı alana kodlanmalıdır. Kitapçık Grubu işaretlenmeyen adayların cevap kâğıtları değerlendirilmeyecek ve yazılı sınavları geçersiz kabul edilecektir. 3 numaralı alana ise Silahlı veya Silahsız durum kodlanacaktır.

 12. Soru kitapçığındaki sorular beş şıklıdır.

 13. Cevap kâğıdındaki 1 numaralı alana 11 rakamdan oluşan TC Kimlik No eksiksiz ve doğru olarak kodlanacaktır. Optik kâğıtta bulunan TC Kimlik Numarası kimlik kartınızla aynı değil ise kimlik kartınızda bulunan TC Kimlik Numaranızı kodlayınız.

 14. Cevaplama işlemi bittikten sonra sınav cevap kâğıdı ile soru kitapçığı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilecektir. Soru kitapçığını teslim etmeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

 15. Sınava giren adaylar optik cevap kâğıdındaki ilgili alana kesinlikle imza atacaklardır.

BAŞARILAR DİLERİZ. 01 ARALIK 2013
 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerinden değildir?

 1. İnsan haklarına saygılı olma

 2. Atatürk milliyetçiliğine bağlı olma

 3. Demokratik bir devlet olma

 4. Laik bir devlet olma

 5. Hukuka saygılı olma
 1. Aşağıdakilerden hangisinin Anayasada yer alan “egemenlik” ilkesi ile ilgisi yoktur?

 1. Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.

 2. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.

 3. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.

 4. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

 5. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.
 1. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesine göre, hangi tip düzenlemelerin Anayasaya aykırı olmaması gerekir?

 1. Tüzükler

 2. Yönetmelikler

 3. Kanunlar

 4. Genelgeler

 5. Yönergeler
 1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasada yer verilen temel hak ve hürriyetlerin niteliklerinden değildir?

 1. Kişiliğe bağlı olma

 2. Dokunulmaz olma

 3. Devredilemez olma

 4. Sınırlanamaz olma

 5. Vazgeçilemez olma
 1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasada belirtilen hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında aranan kriterlerden birisi değildir?

 1. Sınırlamaların hak ve özgürlüklerin özüne dokunmaması

 2. Sınırlamaların yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak yapılabilmesi

 3. Sınırlamaların ancak kanunla yapılabilmesi

 4. Sınırlamaların Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olmaması

 5. Sınırlamaların maslahata uygun olması
 1. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinin, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamayacağını belirten düzenlemenin konusu nedir?

 1. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması

 2. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması

 3. Temel hak ve hürriyetlerin askıya alınması

 4. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması

 5. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği
 1. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması halinde kullanımı askıya alınamayacak haklardan birisi değildir?

 1. Yaşama hakkı

 2. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı

 3. Maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamama

 4. Din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamama

 5. Suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi
 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun uyarınca aşağıdaki sayılan yerlerin hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilir?

  1. Eğitim ve öğretim kurumlarında

  2. Sağlık tesislerinde

  3. Talih oyunları işletmelerinde

  4. İçkili yerlerde

  5. Alışveriş merkezlerinde
 1. PVSK’ya göre, durdurulan ve kimliği sorulan kişi belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak, durumdan kim haberdar edilmeli?

 1. Cumhuriyet savcısı

 2. Kolluk amiri

 3. Mülki amir

 4. Sulh ceza hakimi

 5. Adli kolluk amiri 1. PVSK’ya göre kimliği olmadığı için gözaltına alınan ve nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kişiler hakkında serbest bırakılmadan önce hangi tedbire başvurulması gerekir?

 1. İfade alma

 2. Fotoğraf ve parmak izi tespiti

 3. Bilgi alma

 4. Yer gösterme

 5. Teşhis
 1. PVSK’ya göre, kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler ve benzeri yerlere ne ad verilir?

 1. Umuma açık istirahat ve eğlence yeri

 2. Umuma açık mahal

 3. Kamuya kapalı alan

 4. Yerleşim yeri

 5. Kamuya açık alan
 1. PVSK’ya göre, kimler önleme araması kararı verebilir?

 1. Sulh ceza hakimi, mülki amir

 2. Sulh ceza hakimi, mülki amir, kolluk amiri

 3. Sulh ceza hakimi, Cumhuriyet savcısı, kolluk amiri

 4. Cumhuriyet savcısı, mülki amir

 5. Mülki amir, kolluk amiri
 1. PVSK’ya göre, gözaltına alındığı için parmak izi alınan kişi hakkında hangi diğer işlemin yapılması kaçınılmazdır?

 1. İfade alma

 2. Fotoğraf alma

 3. Teşhis

 4. Yer gösterme

 5. Vücuttan örmek alma
 1. PVSK’ya göre, konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan işyerlerinde ve eklentilerinde kullanılamayan yetki hangisidir?

 1. Adli arama

 2. Önleme araması

 3. Elkoyma

 4. İfade alma

 5. Bilgi alma
 1. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?

  1. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme

  2. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini dedektörle arama

  3. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin eşyalarını X-ray cihazından geçirme

  4. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri gerekirse elle arama

  5. Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma
 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun uyarınca özel güvenlik görevlilerine verilen yakalama yetkisi hangi tür yakalama için geçerlidir?

  1. Önleme yakalaması

  2. Muhafaza altına almak amacıyla yapılan yakalama

  3. Adli yakalama

  4. Suçüstü yakalaması

  5. Kimlik yakalaması
 1. Türk Ceza Kanuna göre, sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması hâlinde hangi suç oluşur?

  1. Taciz

  2. Gürültü yapma

  3. Kişilerin huzur ve sükununu bozma

  4. İletişimin engellenmesi

  5. Kişinin hatırasına hakaret
 1. Türk Ceza Kanununa göre, görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının mülkiyetine geçiren kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?

  1. Zimmet

  2. Rüşvet

  3. İrtikap

  4. Görevi kötüye kullanma

  5. Kamu görevlisinin ticareti
 1. Türk Ceza Kanununa göre, hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde, görevlerini terk eden, görevlerine gelmeyen, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmayan veya yavaşlatan kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?

  1. İşi yavaşlatma

  2. Kamu görevinin terki veya yapılmaması

  3. Görevi kötüye kullanma

  4. Görevi yaptırmamak için direnme

  5. Kamu görevini yapanı etkileme
 1. Türk Ceza Kanuna göre, suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkân sağlayan kimsenin işlediği suçun adı nedir?

 1. Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme

 2. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme

 3. Suçu bildirmeme

 4. Suçluyu kayırma

 5. Suç uydurma
 1. 5188 sayılı Kanuna göre; özel güvenlik görevlileri, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında aşağıdakilerden hangisi bakımından yakalama tedbirine başvurabilir?

  1. Hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmolunan kişi

  2. Hakkındaki tutuklama kararı itiraz üzerine kaldırılarak serbest bırakılan kişi

  3. Hakkında yakalama emri bulunan kişi

  4. Bir suç şüphesiyle polis tarafından yakalanıp Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılan kişi

  5. Borcunu ödememesi nedeniyle hakkında icra takibi yapılan kişi
 1. Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında terk edilmiş veya kayıp eşya bulmaları ve bu nedenle buluntu eşya tutanağı düzenlemeleri halinde aşağıdakilerden hangisi bu tutanakta yer alacak hususlardan biri değildir?

 1. Eşyanın bulunduğu yer ve saat

 2. Eşyanın piyasa satış fiyatı

 3. Eşyanın kim tarafından bulunduğu

 4. Tutanağın düzenlendiği tarih ve saat

 5. Tutanağı düzenleyenlerin isim ve imzaları
 1. (A) isimli özel güvenlik görevlisinin, güvenliğini sağladığı bir işyerinin çevresinde devriye görevi ifa ederken yaya ve araç trafiğine açık bir yerde içinde bomba olabileceğini düşündüğü şüpheli bir çanta fark etmesi halinde, bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisinin, (A) tarafından yapılması ve uygulanması halinde doğru bir davranış veya uygulama olur?

  1. Şüpheli paketin bulunduğu yerde çevre güvenliğinin alınması

  2. Şüpheli paketin bulunduğu yerden alınıp başka bir yere taşınması

  3. Şüpheli paketin bulunduğu yerden araçların geçişine izin verilmesi

  4. Şüpheli paketin bulunduğu yerden kişilerin geçişine ve bu yere girmesine izin verilmesi

  5. Şüpheli paketin açılarak içinin kontrol edilmesi
 1. (A) isimli özel güvenlik görevlisinin görev alanında silahla öldürme olayı meydana gelmiştir. 5188 sayılı Kanuna göre; belirtilen bu duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  1. (A), belirtilen suç nedeniyle olayın şüphelisini yakalayabilir.

  2. (A), suçta kullanılan silahı muhafaza altına alabilir.

  3. (A), olay yerini ve delilleri koruma altına alabilir.

  4. (A), yakalama sırasında olayın şüphelisinin direnmesi halinde direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanabilir.

  5. Suça ilişkin başka delillerin (A)’nın görev alanı dışında başka bir yerde bulunması halinde, (A), bu delilleri elde etmek ve bu amaçla arama yapmak üzere görev yerinden ayrılabilir.  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconKan bağIŞÇisi sorgulama formu ” nu doldurmadan önce aşAĞidaki AÇiklamalari...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconA Ön bilgiler Motor güçlerinin neler olduğunu ve hesaplamalarına...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconDU?” What happened to the boy? “Çocuğa ne olDU?” Read the dialogue....

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconAşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconÖnce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconSorulari aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle iconÖGg ibrahim’in kurumun kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için...

Sorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu kontrol ediNİz ve aşAĞidaki AÇiklamalari dikkatle icon3-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde paragrafın bölümleri doğru olarak verilmiştir?


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com