Ders notlari b ö L ü m 1 anayasa hukukunun biLGİ kaynaklari


sayfa1/5
d.ogren-sen.com > Doğru > Ders notlari
  1   2   3   4   5 

ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ DERS NOTLARI


B Ö L Ü M 1
ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI


 1. ANAYASALAR

 2. ANAYASA MAHKEMESİ KARALARI

 3. BİLİMSEL ESERLER

 4. KAYNAK TARAMA


B Ö L Ü M 2
ANAYASA HUKUKU KAVRAMI

(Tanımı, Konusu, Kısımları ve Diğer Hukuk Dallarıyla Arasındaki İlişki)


 1. Anayasa Terimi


Türkçe “anayasa” kelimesi Fransızca constitution (konstitüsyon) kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Oluşturmak, teşkil etmek, meydana getirmek, kurmak, tesis etmek anlamlarına gelmektedir. Türkçe de konstitüsyon kelimesini karşılığında sırasıyla “kanun-u esasi”, “teşkilat-ı e-sasiye kanunu” ve “anayasa” kelimeleri kullanılmıştır. 1. Anayasa Hukuku Terimi
 1. Anayasa Hukukunun Tanımı


Anayasa hukuku, yasama, yürütme ve yargı gibi devletin temel organlarının kuruluşunu, işleyişini ve bu organlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ve devlet karşısında vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuk kurallarını inceleyen bir hukuk bilimi dalıdır.


 1. Anayasa Hukukunun Konusu
Anayasa Hukukunun Konusu

Devletin Temel Organları

Temel Hak Ve Hürriyetler

Yasama (Kuruluş)
Yürütme (İşleyiş)
Yargı (Karşılıklı İlişkiler) 1. Anayasa Hukuku ile Diğer Hukuk Dalları Arasındaki İlişki 1. Hukukun Diğer Dallarının Anayasallaşması 1. Anayasa Hukukunun Kısımları


B Ö L Ü M 3
ANAYASA KAVRAMI


 1. Anayasa Kavramının Tanımı
 1. Maddi Anlamda Anayasa


Maddi anlamda anayasa, devletin temel organlarının kuruluşunu ve işleyişini belirleyen hukuk kurallarının bütünü olarak tanımlanmaktadır


 1. Şekli Anlamda Anayasa


Şekli anlamda anayasa normlar hiyerarşisinde en üst sırayı işgal eden, kanunlardan farklı ve daha zor bir usulle konulup değiştirilebilen hukuk kurallarının bütünü olarak tanımlanabilir.

Hangisi Doğru ?

Bu tanımlardan şekli anlamda anayasa tanımı doğrudur. Çünkü Bir kere, devletin temel kuruluşuna ilişkin pek çok şey anayasalarla değil, kanunlarla düzenlenmiştir.
Normlar Hiyerarşisi: Bir hukuk düzeninde mevcut olan, anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik gibi normlar, dağınık halde ve rasgele değil, alt-alta, üst-üste bulunur. Bu normların arasında altlık-üstlük ilişkisi vardır. Buna “normlar hiyerarşisi” veya hukuk düzeni piramidi” denir.

 1. Anayasa Türleri
 1. Anayasacılık Hareketleri
 1. Yazılı Anayasa – Yazısız Anayasa Ayrımı
 1. Yazılı Anayasa


Yazılı anayasa bir anayasa içinde olması düşünebilecek kuralların yetkili bir organ tarafından belirli bir belge içinde toplanmasıdır


 1. Yazısız Anayasa


Yazısız anayasa her şeyden önce “yazılı” anayasanın karşıtıdır. “Yazısız Anayasa”ya, “teamülü anayasa” veya “geleneksel anayasa” da denir. Bu tür anayasa, toplum içinde uzunca bir süre kesintisiz olarak tekrarlanan ve bağlayıcı olduğuna inanılan uygulamalardan oluşur. Yazısız anayasanın en bilinen örneği İngiltere’dir. 1. Yumuşak Anayasa – Katı Anayasa Ayrımı
 1. Yumuşak Anayasa


Yumuşak anayasa, normal kanunlarla aynı usullerle ve aynı organlarca değiştirilebilen anayasa olarak tanımlanmaktadır. Örnek: İngiltere “anayasası” yazısız olması itibariyle yumuşak bir anayasadır. 1. Katı Anayasa


Katı anayasa, normal kanunlardan daha farklı organlarca ve daha zor usullerle değiştirilebilen anayasa olarak tanımlanabilir. Yazısız anayasalar, nasıl nitelikleri gereği yumuşak iseler, yazılı anayasalar da aynı şekilde katıdırlar.
Bir anayasaya “katılık” sağlamanın değişik yolları şunlardır:


 1. Üye Tamsayısının Salt Çoğunluğu Kuralı

 2. Nitelikli Çoğunluk Kuralı

 3. Halkoylaması

 4. Değiştirilemeyecek Maddeler

 5. Süre Yasağı

 6. Dönem Yasağı


B Ö L Ü M 4
KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ:

ANAYASA YARGISI

Anayasa Yargısı: Kanunların anayasa uygunluğunun yargısal denetimine verilen isimdir.
Anayasa Mahkemesi: Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevli, genel mahkemelerin dışında kurulmuş özel bir mahkemedir.


 1. Anayasa Yargısı Modelleri
 1. Amerikan Modeli


Kanunların anayasaya uygunluğunun normal mahkemeler tarafından denetlenmesine “Amerikan modeli anayasa yargısı” denmektedir.


 1. Avrupa Modeli


Kanunların anayasaya uygunluğunun, genel mahkemeler tarafından değil bu işle görevlendirilen özel bir mahkeme tarafından denetlenmesine “Avrupa modeli anayasa yargısı” denmektedir.


 1. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Türleri
 1. A Priori Denetim


“Önleyici denetim” de denen a priori, kanunun yayınlanmasından önce yapılan anayasaya uygunluk denetimidir.a priori denetiminin olumlu yanı, denetlenen kanun henüz uygulanmamış olmamasıdır. Ancak bu sistemin, kısa bir sürede denetimini sonuçlandırmak gibi bir sakıncası vardır.


 1. A Posteriori Denetim


“Düzeltici denetim”de denen a posteriori denetim, kanunun resmi gazetede yayınlanmasından sonra yapılan anayasaya uygunluk denetimidir. Türkiye, Almanya, İtalya gibi ülkelerde a posteriori anayasaya uygunluk denetimi vardır. Bu sistemde kanun önce yürürlüğe girer; kanun denetimi sonra yapılır. Kanun uygulandıktan sonra anayasaya aykırı sonuçlar çıkarıp çıkarmadığı daha iyi anlaşılır.Ayrıca bu usulde anayasa mahkemesinin denetimini sınırlı bir sürede bitirmek gibi bir durumu yoktur. 1. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Yolları
 1. Soyut Norm Denetimi (İptal Davası)


Soyut norm denetimi veya iptal davası yolu anayasada belirtilen bazı organların, yasama organı tarafından yeni kabul edilen bir kanun aleyhine doğrudan doğruya anayasa mahkemesine başvurmalarıyla gerçekleştirilen denetimdir. Anayasaya aykırılık iddiası ve denetimi herhangi bir dava ile ilgili olmaksızın soyut olarak gerçekleştirildiği için bu yola “soyut norm denetimi” denmektedir. 1. Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu)


Somut norm denetimi veya def ’i yolu bir mahkemede görülmekte olan davanın karara bağlanmasının, o davada kullanılacak hukuk normunun uygun olup olmamasına bağlı olması halinde yapılan denetimdir. Bu denetim yoluyla yürürlükte olan ve yıllardır uygulanmış olan bir kanunun denetlenmesi sağlanabilir. 1. Bireylerin Başvurusu Üzerine Denetim (Anayasa Şikayeti)


Avrupa tipi Anayasa yargısı sistemini benimsemiş bazı ülkelerde bireylere de anayasa mahkemesine bazı koşullarda başvurma imkanı tanımaktadır. Buna “anayasa şikayeti” ismi verilmektedir. Ancak bu başvuruyu isteyen herkes değil, sadece temel hak ve hürriyetleri ihlal edilen kişiler belirli koşullar altında yapabilmektedir


 1. Anayasaya Uygunluk Denetiminin SonuçlarıB Ö L Ü M 5
KURUCU İKTİDAR
Kurucu İktidar: Anayasa yapma ve değiştirme iktidarı olarak tanımlanmaktadır.

Kurumuş İktidar: Kurucu iktidar tarafından yapılan anayasayla kurulan devlet organlarıdır. Devletin başlıca, yasama, yürütme, yargı olmak üzere üç kurulmuş organı vardır.


 1. Asli Kurucu İktidar
 1. Asli Kurucu İktidarın Ortaya Çıkış Halleri
 1. Devrim


Sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuki düzenin bütünüyle ve şiddet yoluyla değiştirilmesidir.

Örnek: 1789 Fransız Devrimi, 1917 Rus Devrimi


 1. Hükümet Darbesi


Hükümetin, anayasal usuller dışında, şiddet yoluyla, birden bire, ama yine yöneticiler arasında el değiştirilmesidir.

Örnek: 27 Mayıs 1961 ve 12 Eylül 1980 Hükümet darbeleri.
***Hükümet darbesinde, devrimden farklı olarak sadece yöneticiler değişir, siyasal ve sosyal düzende genellikle değişme olmaz. Devrimde halkında katılımı söz konusu iken, hükümet darbelerini çoğunlukla sınırlı sayıda yönetici kesimler ve özellikle askerler yapar. 1. Savaş
 1. Sömürge Olan Ülkenin Bağımsızlığa Kavuşması


Sonuç: Asli kurucu iktidar hangi durumda ortaya çıkarsa çıksın, her halükarda bir “hukuk boşluğu” durumunda ortaya çıkmaktadır. Asli kurucu iktidar, önce mevcut bir anayasayı devirerek, bir hukuk boşluğu yaratmakta sonrada yeni bir anayasa yaparak bu boşluğu doldurmaktadır. 1. Asli Kurucu İktidarın Sahibi
 1. Asli Kurucu İktidarın Özellikleri
 1. Hukuk Dışılık

 2. Sınırsızlık
 1. Asli Kurucu İktidarın Biçimleri: Anayasa Yapma Usulleri
Anayasa Yapma Usulleri

Monokratik Usuller

Demokratik Usuller

Ferman

Misak

Kurucu Meclis

Kurucu Referandum
  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders notlari b ö L ü m 1 anayasa hukukunun biLGİ kaynaklari iconA) zorunlu (BAĞlayici) hukuk kaynaklari b) vergi hukukunun yardimci kaynaklari

Ders notlari b ö L ü m 1 anayasa hukukunun biLGİ kaynaklari iconDers Notları cd, Anayasa, Bilgisayar

Ders notlari b ö L ü m 1 anayasa hukukunun biLGİ kaynaklari iconDers Notları cd, Anayasa, Bilgisayar

Ders notlari b ö L ü m 1 anayasa hukukunun biLGİ kaynaklari iconAnayasa hukuku özet çalişma notlari

Ders notlari b ö L ü m 1 anayasa hukukunun biLGİ kaynaklari iconDers notlari

Ders notlari b ö L ü m 1 anayasa hukukunun biLGİ kaynaklari iconDers notlari

Ders notlari b ö L ü m 1 anayasa hukukunun biLGİ kaynaklari iconDers notlari

Ders notlari b ö L ü m 1 anayasa hukukunun biLGİ kaynaklari iconDers notlari

Ders notlari b ö L ü m 1 anayasa hukukunun biLGİ kaynaklari iconDers notlari II

Ders notlari b ö L ü m 1 anayasa hukukunun biLGİ kaynaklari iconDers notlari sayfa


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com