İdare mahkemesi başkanliğI’na sunulmak Üzere


sayfa1/3
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3
.............İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA Sunulmak Üzere .

...... NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NA
ADLİ YARDIM TALEPLİDİR
DAVACI : İsim-soyisim (TC.Kimlik No:…………)

Adres:

DAVALI : 1- Başbakanlık-Ankara

2-ÜNİVERSİTE

KONUSU : 22.11.2016 tarihli ve 29896 sayılı resmi gazetede yayınlanan 22/11/2016 tarih ve 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin ekli .. listesinde ismimin yer alması ile Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanlığındaki görevimden çıkarılmama ilişkin işlemin iptali, itiraz yoluyla Anayasa’ya aykırılığı öne sürülen 677 sayılı KHK’nin 1.maddesinin Anayasaya aykırılığının tespit ve iptali talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ : 677 sayılı KHK’nin resmi gazetede ilan tarihi 29/10/2016

AÇIKLAMALAR :

Danıştay 5. Dairesinin 2016/8136E- 2016/4076K sayılı ve 04.10.2016 tarihli kararında; ‘Davacı tarafından, kamu görevinden çıkarılmasının Bakanlar Kurulu Kararı ile yapıldığı ileri sürülerek doğrudan Danıştay'da dava açılmış ise de, uyuşmazlık, Anayasa'nın 121.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca çıkartılan, yasa gücünde ve düzeyinde olan Kanun Hükmünde Kararname'den  kaynaklanmaktadır. Böyle bir uyuşmazlığın da 2575 sayılı Yasa'nın 24. maddesinde sayılan Bakanlar Kurulu Kararlarından kaynaklanan uyuşmazlıklardan olmadığı açıktır. Bu itibarla, davacının 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılmasından kaynaklanan uyuşmazlığın, 2575 sayılı Yasa'nın 24. maddesinde sayılan uyuşmazlıklardan olmadığı anlaşıldığından görüm ve çözümünün 2576 sayılı Yasa'nın 5. maddesi gereğince idari yargıda genel görevli yargı yeri olan idare mahkemesine ait olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davanın görev yönünden reddine ve 2577 sayılı Yasa'nın değişik 15. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi ve 33/2. maddesi uyarınca dava dosyasının, davayı çözümlemeye yetkili ve görevli olan Balıkesir İdare Mahkemesine gönderilmesine, 04/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.’ Denilerek, KHK ile ihraç edilenlerin iptal istemiyle açacakları davanın görüm yerinin genel görevli idari yargı yeri olduğu belirtilmiştir.

Bu karar gereğince mahkemeniz nezdinde iptal davası açılmıştır

 1. GİRİŞ : 1. 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından 20/07/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmiş ve bu kapsamda farklı tarihlerde olağanüstü hal kararnameleri çıkarılmıştır. Bu kararnameler ile çok sayıda kamu görevlisi başka bir işleme gerek kalmaksızın ve herhangi bir soruşturma yapılmaksızın yürüttüğü kamu görevinden çıkarılmıştır.
 1. 22/11/2016 tarihine kadar … üniversitesi …. Anabilim Dalı Bakanlığında asistan/ doçent olarak görev yapmakta iken 22/11/2016 tarihinde 677 sayılı kanun hükmünde kararnamenin resmi gazetede yayınlanması ile görevimden çıkarılmış oldum. 1. Söz konusu kararname yayınlanmadan önce de darbe girişiminin ardından … tarihinde görevden uzaklaştırılmış idim. Kararname ile birlikte de görevime sebepsiz olarak son verilmiş oldu. (görevden uzaklaştırma yoksa silinsin) 1. KHK’nin Meslekten çıkarılmama neden olan 1.maddesi şu şekildedir;

677 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 1. maddesinde, “Kamu personeline ilişkin tedbirler” başlığı altında şu düzenlemeler öngörülmüştür:

(1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1),(2),(3),(4) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından ve kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3)  Birinci fıkra kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından ve kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.”


 1. KHK’nın 1.maddesinin 1 fıkrasında belirtilen Ekli (4) sayılı listenin … sırasında ismim yer almaktadır. Kanun Hükmünde kararnamenin bir maddesi ve ekinde nasıl hazırlandığı belli olmayan bir liste sebebiyle gerekçesiz ve hukuka aykırı olarak meslekten çıkarılmama neden olan işlemin hukuka aykırılığına ve iptalinin gerektiğine dair izahatlarım farklı başlıklar altında aşağıda sunulmuştur.
 1. Dava konusu işleme ilişkin itirazlarımı sunmadan evvel mesleki geçmişim ve başarılarıma ilişkin kısa bir izahat yapma lüzumu duymaktayım. Bu kısımda herkes ne zaman göreve başladığını ve ne tür başarıları olduğunu kendi özelinde yazsın. Alınan taktirler ödüller de belirtilebilir. 1. 677 SAYILI KHK’NİN NEDEN OLDUĞU MAĞDURİYETE KARŞI DAVA HAKKIMIN BULUNDUĞUNA DAİR AÇIKLAMALAR 1. Dava konusu işlemin hukuka aykırılığına ilişkin izahat yapmadan önce hakkımda tesis edilen işleme karşı dava hakkımın varlığına ilişkin kısa bir açıklama yapmayı gerekli görüyorum. 1. 677 sayılı KHK incelendiğinde, bu KHK sebebiyle hakları muhtel olanların idari yargı mercilerinde dava açma haklarının engellenmesine dair bir hüküm olmadığı da görülecektir. Hatta öyle ki 667 ve 668 nolu KHK’lerde yer alan yürütmenin durdurulmasını engelleyici hüküm de 677 nolu KHK’da yer almamaktadır. Aslında yürütmenin durdurulmasını engelleyici hükmün KHK’larda yer alması bile iptal davası hakkının her halükarda mevcut olduğunun KHK’yi hazırlayan Bakanlar Kurulunca da bilindiğini göstermektedir. 1. Kaldı ki Anayasa’nın, “Hak arama hürriyeti” başlıklı 36.maddesinde;

MADDE 36- (Değişik: 3/10/2001-4709/14 md.) Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” Denilerek dava hakkının ve adil yargılanma hakkının Anayasal güvencede olduğunu ifade etmiştir.

Temel hak ve hürriyetlerin korunması” başlıklı 40.maddesinde;

MADDE 40- Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.

(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/16 md.) DEVLET, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini BELİRTMEK ZORUNDADIR.” Denilerek herhangi bir sınırlama yapmaksızın vatandaşın hak arama yolunu kullandırması noktasında devleti bir bütün halde sorumlu tutmuştur.

Yargı yolu” başlıklı 125.maddesinde;

MADDE 125- İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır…” denilerek dava hakkının varlığı Anayasal güvenceye alınmıştır.

Bu konuda özel düzenleme olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 21.maddesi de şu şekildedir; Madde 21 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/9 md.) Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.

Uygulamayı isteme hakkı başlıklı 17.maddede ise; “Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.” Denilerek hakkımda tesis edilen bu işleme karşı yargı yolunu öngören 21.maddenin uygulanmasını isteme hakkım olduğu da vurgulanmıştır.

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 47.maddesinin son fıkrası ise şu şekildedir; “Bu Yönetmelikte yer alan disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.” Denilerek daha özel bir düzenleme ile yargı yolu hakkı gösterilmiştir.

 1. Yine Anayasa’nın 125.maddesinin devamı fıkralarında; ”Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir.” Denilerek dava hakkının sınırlandırılamayacağı ancak yürütmenin durdurulmasına ilişkin sınırlama getirilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir. Anayasa’nın bu hükmü devletin tüm birimlerine olağandışı dönemlerde de yetki sınırı çizmiş olması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. 1. Son olarak Anayasa’nın 104.maddesinde Cumhurbaşkanının yürütmeye ilişkin görevleri arasında; Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak”, da yer almaktadır. Anayasa’nın bu hükmü ile Kanun Hükmünde Kararnamenin yürütmeye yani devletin idaresine ilişkin bir işlem olduğu kabul edilmiştir. Bu hüküm de söz konusu KHK sebebiyle ortaya çıkan birel duruma karşı dava hakkının var olduğuna ayrı bir Anayasal dayanaktır. 1. Benzer durumda yine 2935 sayılı Olağanüstü Hal kanunu gerekçe gösterilerek çıkarılan 285 sayılı, 10/07/1987 tarihli ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname sebebiyle hakkında naklen atama işlemi yapılan bir kamu görevlisinin Konya İdare Mahkemesine işlemin iptali talebi ile yaptığı başvuruda 14.3.2002 günlü, E:2001/806, K:2002/370 sayılı karar ile KHK’nin 7. maddesi uyarınca bu teklifler sonucunda idareler tarafından tesis edilen işlemler aleyhine yargı yolunun kapalı olduğu, bu nedenle açılan davanın incelenme olanağının bulunmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiş, davacı hak arama hakkını sınırlayan bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesine götürülmesi gerektiğini ileri sürerek ve anılan kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemiş, Danıştay Beşinci Dairesi E:2002/1311 sayılı ve 19.11.2002 günlü kararıyla 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuş, Anayasa Mahkemesi 22.5.2003 günlü, E:2003/28, K:2003/42 sayılı kararı ile 10.7.1987 günlü, 285 sayılı "Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "425 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 7. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir. Verilen bu örnekte 285 sayılı KHK’de idari yargı yolunu kısıtlayan bir hüküm vardır. Ancak buna rağmen kişi idari yargıya başvurmuş ancak yerel mahkeme o gün için KHK hükmünü gerekçe gösterip işin esasına girmemiştir. Ancak Danıştay temyiz incelemesinde var olan yasaklayıcı hükme rağmen Anayasa’ya aykırılık iddiasını Anayasa Mahkemesine taşımıştır. Bu durum Anayasa’nın üstünlüğü ilkesinin geçici dönemlerin ürünü olan KHK’de yer verilen bir iki hükümle by-pass edilemeyeceğini açıkça göstermektedir. Kaldı k somut olayda 677 sayılı KHK’de idari dava açmayı engelleyen bir düzenleme de yapılmamıştır. Bu düzenlemenin yapılmamış olması da Bakanlar Kurulunun bu konuda yargı yolunun açıklığı konusunda bir tutum izlediğini göstermektedir. Kaldı ki son dönemlerde gerek sayın Cumhurbaşkanı’nın gerekse sayın Başbakan’ın açıklamaları sonrasında Valiliklerin ve Başbakanlığın mağdur olduğunu düşünen kişilerin başvurularını almaları da işlemlere karşı hak arama yollarının kapatılması gibi bir yol takip edilmediğini göstermektedir. Nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. 1. Eğer bir an için olsun dava konusu işleme karşı yargı yolunun kapalı olduğunu düşünsek, bu durumun 13.12.1966 tarihinde 811 sayılı Yasa ile onayladığımız İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında 111 sayılı sözleşmenin 1. ve 4. maddelerine aykırı olacağında da şüphe olmayacaktır. Benzer durumda idari yargı yolunun kapatılmasının bu sözleşmeye aykırı olacağı Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun E. 1988/6, K. 1989/4 ve T. 7.12.1989 tarihli kararı ile de sabittir. 1. Ayrıca KHK’da meslekten çıkarma konusunda yargı yoluna başvurulamayacağı da açıkça öngörülmemiştir (Eskelinen ve diğerleri/Finlandiya, para. 62). AİHM’ye göre, AİHS’nin 6. Maddesi ile korunan hakların ihlali, taraf devletin kişisel haklara ilişkin davalar açılmasını önlemek düşüncesi ile kanuni düzenleme yapmasında da ortaya çıkar (Gorraiz Lizarraga/İspanya, 27.4.2004, para. 70). Anılan bu kararlar da; dava hakkı kısıtlanmasına dair hüküm olmadıktan sonra bu hakkın kullanımının engellenemeyeceğini, hüküm konularak bu hakkın engellenmesinin ise her hal ve şartta AİHS 6.maddede yazılı adil yargılanma hakkının kısıtlanması anlamına geleceğini, kısacası bu yönde bir düzenleme yapılmasının mümkün olmadığını göstermektedir. 1. ŞEKİL UNSURU BAKIMINDAN İŞLEMİN HUKUKA AYKIRILIĞI 1. 677 sayılı KHK’de yer alan tek bir hüküm ve ekindeki listede ismimim yer alması ile başkaca hiçbir araştırma, soruşturma işlemi yapılmaksızın ve savunmam alınmaksızın, hem görev yaptığım … üniversitesi .. Anabilim Dalı Başkanlığındaki görevimden çıkarılmış hem de memuriyet haklarım elimden alınmış bulunmaktayım. Hatta öyle ki KHK gereği tarafıma meslekten çıkarılma kararı tebliğ bile edilmemiştir. 1. Kamu görevinde bulunmak kişilere sorumluluk ve ödevler yüklediği gibi aynı zamanda bir takım da korumalar getirmektedir. Bu korumaların başında kamu görevlisinin soruşturulmaksızın cezalandırılmaması gelir ki, gerek bir kısım özel kanunlarda gerekse Anayasa Mahkemesinin güncel kararlarında kamu görevlisinin ve memurun cezalandırılması için suçun kanuniliği ilkesine uygun davranılması gerektiği ifade edilmektedir. Diğer bir ifade ile kanunda suç olarak tanımlanmamış hiçbir fiilden ötürü kamu görevlilerine disiplin cezası verilemeyeceği hem kanunlarda hem de Anayasa Mahkemesinin kararlarında vurgulanmaktadır. 1. Anayasa Mahkemesinin 2015/85 E. 2016/3 K. 13.01.2016 tarihli kararında bu konuda şöyle denilmektedir;

 • Anayasa’nın 128.maddesinin ikinci fıkrasında, “memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.” Denilmek suretiyle memurlar ve diğer kamu görevlileri, özlük hakları bakımından yasal güvenceye kavuşturulmuştur. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin ve bu bağlamda emniyet teşkilatı mensuplarının statü haklarını doğrudan etkileyen disiplin işlemlerinin “diğer özlük işleri” kavramı kapsamına girdiğine kuşku bulunmamaktadır. • Anayasa’nın 38.maddesinin birinci fıkrasında, “kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz” denilerek suçun kanuniliği ilkesi, üçüncü fıkrasında da “ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur” ifadesine yer verilerek cezanın kanuniliği ilkesi getirilmiştir. Anayasa’nın 38.maddesinde yer alan suçta ve cezada kanunilik ilkesi uyarınca, hangi eylemlerin yasaklandığı ve bu yasak eylemlere verilecek cezaların hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanunda gösterilmesi, kuralın açık, anlaşılır ve sınırlarının belli olması gerekmektedir. Kişilerin yasak eylemleri önceden bilmeleri gerektiği düşüncesine dayanan bu ilkeyle temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması amaçlanmaktadır. • Anayasa’nın 38.maddesinde idari suç ve cezalar ile adli suç ve cezalar arasında bir ayrım yapılmadığından, her ikisi de bu maddede öngörülen ilkelere tabidir. Adli ve idari suçlarda davranış normlarına aykırı ve haksızlık teşkil eden bir fiille, kanun koyucunun koruma altına aldığı bir hukuki değerin ihlali söz konusu olup adli ve idari cezaların her ikisi de cebir içermektedir.” 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53.maddesinin (b) fıkrasında öğretim elemanlarına, memur ve diğer personele uygulanabilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma olarak sayılmıştır.

 2. 53.maddenin (a) fıkrasında ise disiplin amirleri ve kurulları şu şekilde belirtilmiştir; a. Yükseköğretim Kurul Başkanı Yükseköğretim Kurulu ile üniversite rektörlerinin, rektör üniversitenin, dekan fakültenin, enstitü ve yüksekokul müdürleri enstitü ve yüksekokulların, bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de sekreterlik personelinin disiplin amirleridir. Üniversite ve bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yaparlar. Disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde doçent ve yardımcı doçentler, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde de yardımcı doçentler disiplin kurullarına alınmazlar. 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60.maddesinin b fıkrasında; Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvuruları üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın tekrar ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarına dönebilirler.” Denilerek yükseköğretim kurumlarındaki görevden ayrılmanın; mahkeme kararı, disiplin kararı veya çalışanın kendi isteği ile ayrılması olmak üzere üç şekilde olabileceği yasal olarak belirlenmiştir. 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65.maddesinin (a) fıkrasının (9) nolu bendinde “Öğretim elemanları, memur ve diğer personel ile öğrencilerin disiplin işlemleri, disiplin amirlerinin yetkileri ve disiplin kurullarının teşkili ve çalışması ile ilgili hususların” yönetmelik ile düzenleneceği belirtilmiştir. 1. 2547 sayılı Yasanın 53.maddesi ve 65.maddesinin 9.fıkrası doğrultusunda hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği ise yükseköğretim kanununa tabi olanların disiplin işlemlerine dair detaylı düzenlemeler içermektedir. 1. Yönetmeliğin 2.maddesinde; “Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yönetici ve öğretim elemanları ile memur ve diğer personeline ilişkin disiplin soruşturması, görevden uzaklaştırma ve itiraz usulleri ile uygulama şekli bu yönetmelikte gösterilmiştir. Denilmektedir. 1. Kamu görevinden çıkarmaya neden olan fiiller ise yönetmeliğin 10.maddesinde sayma suretiyle belirtilmiştir. Ancak KHK ile tarafıma yöneltilen suçlama, yönetmelikte sayılan disiplin suç tipleri arasında yer almamaktadır. Her ne kadar Anayasa Mahkemesinin güncel kararlarına göre kanun haricinde daha alt dereceli düzenlemeler ile disiplin cezası verilemeyeceği karara bağlanmış olsa da olağanüstü dönemlerde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler yerine bu işi düzenleyen ve halen hukuk düzeni içerisinde varlığına sonuç bağlanabilen mevzuat hükümlerine uyulması en azından hukuki güvenlik sağlama adına kabul edilebilir niteliktedir. 1. Yönetmeliğin III nolu bölümünde disiplin soruşturmasının usulleri ve disiplin soruşturmasına yetkili kişi ve kurullar belirlenmiştir. Buna göre 17.maddede soruşturmaya yetkili amirler sıralanmış, rektörün bütün üniversitenin disiplin amiri olduğu belirtilmiştir. 23.maddede ise disiplin soruşturma yapılış şekli; “Soruşturmacı tanık dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tesbit olunur. Tutanakta, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise, soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip ile ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır…” şeklinde anlatılmıştır. 1. Yönetmeliğin 24.maddesi SAVUNMA HAKKINI düzenlemektedir. Hüküm aynen şu şekildedir; “madde 24 - SAVUNMA ALINMADAN DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEZ. Soruşturmayı yapanın veya disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içerisinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Sanığa gönderilen yazıda, hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret bulunduğu, savunmasını belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir.” 1. Yönetmeliğin 25.maddesinde ise; Soruşturma sona erince bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, resmi sıfatı, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, uygulanacak ceza teklif edilir. Varsa belge asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Rapor gecikilmeden onay merciine tevdi edilir.” Denilmektedir. 1. Yönetmeliğin V nolu bölümünde disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar düzenlenmiş, 33.maddedin (d) fıkrasında; KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA CEZASININ DİSİPLİN AMİRLERİNİN BU YOLDAKİ İSTEĞİ ÜZERİNE, YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARI İLE VERİLECEĞİ belirtilmiştir. 1. Yukarıda özet olarak sunulan YÖK personeline özel mevzuat hükümlerinin Anayasal dayanakları ise Anayasa’nın 129.maddesinin 2.fıkrasında yazılı; Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına SAVUNMA HAKKI TANINMADIKÇA DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEZ.” Şeklindeki hüküm ile adil yargılama hakkını da düzenleyen Anayasa’nın 36.maddesinde yazılı; “HERKES, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve SAVUNMA ile adil yargılanma HAKKINA SAHİPTİR.” Şeklindeki hükümdür. 1. Konuya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Adil Yargılanma Hakkı başlıklı 6.maddesinin 3.fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde de; Bir suç ile itham edilen herkesin; b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olmak; ve c) Kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafinin yardımından yararlanmak;” haklarının bulunduğu belirtilmiştir. 1. Referans olarak başvurulacak bir diğer yasa da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olup 129.maddesinin ikinci fıkrasında; “Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, (…) (2) soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir. (2), 130. Maddesinde – DEVLET MEMURU HAKKINDA SAVUNMASI ALINMADAN DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEZ.” Şeklinde açık kanuni düzenlemeler içermektedir. 1. Kendi isteğim dışında mesleğimden ve kamu görevinden ne şekilde olursa olsun cebren çıkarılmış olmamın bir disiplin cezası olduğunda hiçbir şüphe bulunmamaktadır. Hukuk devletinde bunun başka bir adı da yoktur. Yukarıda özet olarak sunulan Anayasa, AİHS, YÖK personeline özel kanun ve yönetmelik ile DMK’nin hükümlerine bir bütün halde bakıldığında her disiplin cezası bakımından en önemli ortak nokta, SAVUNMA HAKKIDIR. Savunma hakkının adil bir şekilde kullandırılması için yapılması gereken ise adil bir disiplin soruşturması ve akabinde gerekirse disiplin kovuşturması yapılmasıdır. Ancak mesleğimden çıkarılırken hakkımda hiçbir soruşturma yapılmamış, ne ile suçlandığım kimse tarafından anlatılmamış ve halen yürürlükte olan mevzuatta yazılı bu yöndeki haklarım kullandırılmayarak adil yargılanma hakkım ve savunma hakkım alenen ihlal edilmiştir. (AİHS m.6. ve AY.m.36) Yıllarca zihnen ve bedenen yorularak bileğimin hakkıyla kazandığım mesleğim, kim tarafından nasıl hazırlandığı belli olmayan bir listeye ismimim yazılması ile elimden zorla alınmıştır. Bu durum açık bir yargısız infaz örneğidir. 1. Olağanüstü Hal ilanı ve bu dönemde çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelere ilişkin hükümleri havi Anayasal ve yasal düzenlemelerde; savunma hakkının ve adil yargılanma hakkının kısıtlanabileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Şahsıma isnat edilen suçlamaların yasal mevzuat uyarınca yapılacak bir disiplin soruşturması ile tespiti ve iddiaların sübutu halinde cezalandırılmam pekâlâ mümkündür. Ancak şahsımla ilgili olağan yöntemler terk edilip olağanüstü yöntemlere başvurulmuş olmasının somut bir gerekçesi yoktur. Bu durumun SAVUNMA HAKKINI ortadan kaldırdığı şüphe götürmez bir gerçektir. Savunma hakkının kutsallığı konusunda Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin sayısız kararı mevcut olup hakkımda savunmasız verilen bu hüküm de bozulmaya mahkumdur. 1. Savunma alınmaksızın disiplin cezası verilmesinin, ŞEKİL unsuru bakımından hukuka aykırı olduğu Danıştay tarafından da belirtilmektedir. (Danıştay Mürettep Dairesinin 26/03/1979 tarih, 1978/6266 E, 1979/877 K) 1. Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun E. 1990/1, K. 1991/1 ve T. 28.2.1991 kararında; “Anayasa`nın 36. maddesinde Hak Arama Hürriyeti başlığı altında davacı ve davalı olarak iddia ve savunma hakkı temel hak ve hürriyet olarak sayılmıştır. Anayasa`ya göre temel hak ve hürriyetler ancak olağanüstü hallerde ve kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlama çerçevesi kanunda açıkça gösterilerek belirlenir. Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yorum yoluyla temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasına sınır getirilemez” şeklindeki ifade ile yorum yoluyla savunma hakkının kısıtlanamayacağı ifade edilmiştir. Meslekten ve memuriyetimden çıkarılmama neden olan 677 sayılı KHK’de, hatta olağanüstü hal sırasında çıkarılan diğer KHK’lerde savunma hakkının bu şekilde kısıtlanmasını öngören bir düzenleme olmadığı gibi, bu yönde bir düzenlemenin yapılması gerek iç hukuk gerekse uluslararası hukuk bakımından da imkan dahilinde değildir. 1. Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun E. 1988/6, K. 1989/4 ve T. 7.12.1989 tarihli kararı, 1980 askeri ihtilali sonrasında çıkarılan sıkıyönetim kanununda kamu görevlilerinin sıkıyönetim komutanlarının isteği üzerine hiçbir soruşturma ve inceleme yapılmadan görevlerine son verilmesi sonrasında yapılan başvurulara dairdir. Karar içerisinde savunma hakkının kısıtlanmasına dair özetle;

 • Yetkinin kullanılması için maddede hiç bir usulün öngörülmemiş olması da kamu personeli yönünden tümüyle güvencesiz bir ortam yaratmıştır. Örneğin, kişinin genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni açısından bölgede çalışmasının sakıncalı olduğunun nasıl saptanacağı; kamu görevlisinin hizmetinde yararlı olmadığını sıkıyönetim komutanının bilmesi ve değerlendirmesi mümkün olmadığına göre bu öneriyi kimin yapacağı; kişi hakkında toplanan bilgilerin veya yapılan önerinin, gerçekliği ve doğruluğunun nasıl denetleneceği gibi konularda yasada herhangi bir açıklık bulunmadığı gibi, çok ağır bir ceza niteliği taşıyan bu işlemin uygulanmasından önce ilgiliye savunma hakkı da tanınmamıştır.” • Bilindiği gibi Anayasa`nın 10. maddesi herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunu; devlet organları ile idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduklarını kabul eder. • Sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine görevine son verilenlerin büyük bir bölümü hakkında gerek sıkıyönetim döneminde, gerek sıkıyönetim sona erdikten sonra, yasada göreve son verilmesini gerektiren ve tek tek sayılan nedenlerin özel ağırlık taşımalarına karşın, herhangi bir kovuşturma veya soruşturma yapılmamış olması, söz konusu yetkinin kullanılmasında Anayasa`nın 10. maddesinde belirtilen ve kanunun uygulanmasında ayırım nedeni olmayacağı kabul edilen unsurların ağırlık kazandığını göstermektedir.” Şeklinde ifadeler kullanılmıştır. Askeri darbeden sonra sıkıyönetim döneminde uygulanan savunma hakkının tümden ortadan kaldırılması uygulamasının, bugün de darbenin engellenmesinden sonra darbe teşebbüsü ile hiçbir ilgisi olmayan şahsıma karşı uygulanması son derece hukuk dışı ve de düşündürücüdür. 1. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun E. 2007/1846, K. 2011/6, T. 17.2.2011 kararında özetle;

Anayasa'nın 129/2. maddesinde, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Anılan Anayasa hükmünün gerekçesinde, "yapılacak disiplin kovuşturmalarında ve disiplin cezası uygulamasında ilgiliye isnad olunan hususun bildirilmesi, dinlenilmesi, savunmasını yapma imkanı tanınması bu madde ile güvence altına alınmaktadır"

Anayasa Mahkemesinin, Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme'nin, savunma hakkının önemini ve gereğini vurgulayan 6. maddesini de dikkate alarak savunma hakkının niteliğini vurguladığı, 14.7.1998 günlü, 1997/41, 1998/47 sayılı kararında, herkesin kendisine yönelik isnadın nedeninden ve niteliğinden en kısa zamanda, anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek hakkına sahip olduğu; olayı, isnadın nedenini ve hukukî niteliğini bilmeyen kişinin kendisini yeterince savunamayacağının açık olduğu, bu hususun, savunma hakkının temelini oluşturduğu belirtilmiştir.

Anayasa hükmü, gerekçesi ve Anayasa Mahkemesi kararı karşısında, disiplin cezaları ile ilgili olarak savunma hakkı kullandırılmadan disiplin cezası verilmesinin hukuken olanaklı olmadığı; SAVUNMA HAKKININ HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE KULLANILABİLMESİ İÇİN DE, İLGİLİ KAMU GÖREVLİSİNİN HAKKINDAKİ İDDİALARI, BU İDDİALARIN DAYANDIĞI DELİLLERİ, ÜZERİNE ATILI FİLLERİN HUKUKİ NİTELENDİRMESİNİ VE ÖNERİLEN DİSİPLİN CEZASINI BİLMESİ GEREKTİĞİ SONUCUNA VARILMAKTA OLUP, TÜM BU HUSUSLAR KENDİSİNE BİLDİRİLMEYEN KİŞİNİN KENDİSİNİ YETERİNCE SAVUNAMAYACAĞI AÇIKTIR.”

Anayasa ve 657 sayılı Yasa hükümleri ile ilgili olarak buraya kadar yapılmış olan değerlendirmeler bir arada dikkate alındığında; devlet memurunun veya diğer kamu görevlilerinin görevine son verilmesi sonucunu doğuran disiplin cezalarının verilebilmesi için, söz konusu disiplin cezalarını vermeye yetkili merciiler tarafından, ilgili kamu görevlisinin hakkındaki iddiaları, bu iddiaların dayandığı delilleri, üzerine atılı fillerin hukuki nitelendirmesini ve önerilen disiplin cezasını öğrenmesi sağlanarak, savunma yapmasına imkan tanınmasının hukuken zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.” Denilmektedir.

 1. Son olarak şunu da belirtmek isterim ki, yakın zamanda basın kuruluşlarında da haber olarak verildiğine göre, olağanüstü hal ilanı sonrasında Milli İstihbarat Teşkilatı Personelinden 141 kişi hakkında soruşturma yürütülmüş 100 kişi meslekten çıkarılmıştır. Aynı OHAL kapsamında devletin farklı bir kurumunda görevli kişiler hakkında soruşturma yürütülerek bir neticeye varılmış iken ben ve benim gibi binlerce kişi hakkında hiçbir soruşturma işlemi yapılmaması devletin kamu hizmeti gören kişiler karşısında objektif ve tarafsız davranmadığını göstermektedir. Aslında bu durum şunu göstermektedir ki istenildiğinde rahatlıkla disiplin soruşturması yapılabilir. Kaldı ki MİT gibi devletin güvenliği ile en öncelikli ilgisi bulunan hayati bir kurum bile disiplin soruşturması yaparken üniversitede asistan/doçent olarak benim soruşturulmadan kamu görevinden çıkarılmam ne derecede hukuka uygundur sayın mahkemenin takdirine bırakıyorum. 1. Yukarıda izah olunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükmü, Anayasa Hükümleri, 2547 sayılı YÖK kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri, DMK’nin ilgili hükümleri, Anayasa Mahkemesi kararı ve Danıştay içtihatları bir bütün halde değerlendirildiğinde TEK SATIR SAVUNMAM ALINMAKSIZIN ve tek bir soruşturma işlemi yapılmaksızın hakkımda meslekten ve memuriyetten çıkarma kararı verilmesine dair işlem ŞEKİL yönünden hukuka aykırıdır ve İPTALİ gerekir.  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İdare mahkemesi başkanliğI’na sunulmak Üzere iconNÖbetçİ İdare mahkemesi başkanliğI’ na

İdare mahkemesi başkanliğI’na sunulmak Üzere iconNÖbetçİ İdare mahkemesi başkanliğI’ na

İdare mahkemesi başkanliğI’na sunulmak Üzere iconNÖbetçİ İdare mahkemesi başkanliğI’ na

İdare mahkemesi başkanliğI’na sunulmak Üzere iconAnkara idare mahkemesi başkanliğI’NA

İdare mahkemesi başkanliğI’na sunulmak Üzere iconNÖbetçİ İdare mahkemesi başkanliğI’ na

İdare mahkemesi başkanliğI’na sunulmak Üzere iconAdli İdare Sistemi: Yargı birliği sistemidir. Anglo-sakson sistemdir....

İdare mahkemesi başkanliğI’na sunulmak Üzere iconDavaciya ve rilen diSİPLİn cezasinin yasal dayanağinin anayasaya...

İdare mahkemesi başkanliğI’na sunulmak Üzere iconİZMİr nöbetçİ İdare mahkemesi sayin başkanliğina

İdare mahkemesi başkanliğI’na sunulmak Üzere iconAskeri YÜksek idare mahkemesi (AYİM) High Military Administrative Court

İdare mahkemesi başkanliğI’na sunulmak Üzere iconDİSİPLİn cezalari hakkinda askeri YÜksek idare mahkemesi dergiSİnde yayinlanan en


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com