1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz


sayfa2/4
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4

35-44 sorularda, verilen Türkçe cümlenin İngilizce dengini bulunuz.

35. Bir yıl kadar süren bir araştırmada, bilim adamları aşırı şişmanlığa yol açtığına inandıkları bir gen bozukluğunu ortaya çıkardılar.

 1. In a study that continued for a year, scientists detected a gene defect that they believed led to obesity.

 2. A study, which lasted nearly a year, convinced scientists that obesity could be caused by a gene defect.

 3. After a year-long study, scientists admitted that obesity could be caused by a gene defect.

 4. Following a year-long study, scientists observed a gene defect which they were convinced was a cause of obesity.

 5. A study, carried out on obesity by scientists for almost the whole year, suggests that a gene defect was the primary cause.


36. Eğer bir kişiyi kendi davan için kazanmak istiyorsan, önce onu, onun gerçek dostu olduğuna ikna etmelisin.

 1. In winning a person to support your cause, you must first of all establish that you are truly his friend.

 2. Before you can win a man to your side, you must first prove to him that you are a faithful friend.

 3. If you want to win a man to your cause, you must first convince him that you are his true friend.

 4. The very first step in persuading to take up your cause is to impress on him that you are genuine friend of his.

 5. Should you wish to win a man over to your side, you have in the first place to convince him of your true friendship.


37. Son yıllarında zaman zaman Auden’in üslubunda yazdığı şiirler anlamca zengin veya yeterince zarif olmasa da, zevkle okunabilir niteliktedir.

 1. In later years he improved the style of his poems rather along the lines of Auden, making them pleasantly readable though without depth of meaning.

 2. Now and then, especially as he got older, he wrote poems, which like Auden’s, are definitely readable but lacking in meaning and not refined in style.

 3. In later years he sometimes wrote very pleasant poems which, although not rich in meaning, have a polished style reminiscent of Auden.

 4. The poems he wrote occasionally in his later years in the style of Auden are pleasantly readable, even though they are not rich in meaning or sufficiently refined.

 5. Like Auden in his later years, he too wrote poems in a more polished style which made them even more pleasantly readable.38. Çoğu gazeteci, Fransız Başbakanı Jospin’in görevde olduğu ilk sekiz ay boyunca siyasi manevra için şüphe götürmez bir ustalık gösterdiği görüşündedir.

 1. In the opinion of many journalists the French Prime Minister Jospin has made full use of his talent for political manoeuvre during the first eight months of his being in office.

 2. Most journalists are of the opinion that through his first eight months in office, the French Prime Minister Jospin has shown an unsuspected flair for political manoeuvre.

 3. As far as a number of journalists are concerned, the French Prime Minister Jospin has demonstrated his undoubted skills in political manoeuvring during his eight months in office.

 4. Many journalists agree that Jospin, the Premier of France, showed an amazing ability for political manoeuvre during the first eight months he was in office.

 5. A number of journalists share the view that following his eight months in office Jospin the Prime Minister of France, excelled at political manouevring.

39. İspanya Kralı II. Philip 1580’de Portekiz’i aldığından bu yana Portekizliler hep derin bir işgal korkusu taşımışlardır.

 1. Since the Spanish King Philip II took over Portugal in 1580, the Portuguese have always had a deep fear of invasion.

 2. After Philip II, King of Spain, conquered Portugal in 1580, the Portuguese were extremely afraid of the consequences of his invasion.

 3. Ever since Portugal was captured in 1580 by the Spaniards under Philip II, the Portuguese people have been unremittingly fearful of another invasion.

 4. The Portuguese had always been afraid of a Spanish invasion even before Portugal was taken over in 1580 by Philip II, the King of Spain.

 5. The Portuguese people’s deep-seated fear of invasion dates back to 1580 when Philip II of Spain conquered Portugal.


40. Başkan Yeltsin İtalya’ya yaptığı geziyi tamamlarken, Rusya’nın ulusal gaz şirketi Gazprom da İtalyan enerji grubu ENI ile 2 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı.

 1. President Yeltsin’s visit to Italy ended with the signing of a $2 billion contract between Russia’s national gas company Gazprom and Italy’s energy group ENI.

 2. During President Yeltsin’s last visit to Italy, a $2 billion contract was signed between Russia’s national gas company Gazprom and Italy’s energy group ENI.

 3. The $2 billion contract between Gazprom which is Russia’s gas company and ENI which is Italy’s energy group was signed just as president Yeltsin ended his tour of Italy.

 4. As the President Yeltsin rounded up his visit to Italy, Gazprom, Russia’s national gas company, signed a $2 billion contract with the Italian energy group ENI.

 5. While President Yeltsin’s visit to Italy was nearing its end, the $2 billion contract between the Russian gas company Gazprom and the Italian energy group ENI was finally signed.

41. İngiltere tarafından halen uygulanmakta olan ve iyileştirilmesine acilen ihtiyaç duyulan sığınma politikasına göre, mülteciler ülkeye varışlarında gözetim altına alınmakta ve yasal işlemlerin tamamlanması oldukça uzun sürmektedir.

 1. Due to the requirements of the asylum policy recently adopted by Britain but still in need of improvement, every refugee who arrives in the country has to be detained until legal matters are settled, and this usually takes a long time.

 2. The current asylum policy followed by the Britain urgently needs to be improved since it requires that all the refugees arriving in the country are to be held in custody until the completion of legal procedures which takes some time.

 3. According to the asylum policy currently practised by Britain and urgently in need of improvement, refugees are detained on arrival in the country, and the completion of legal procedures takes quite a long time.

 4. The asylum policy currently practised in Britain is in urgent need of reform as, on arrival, all refugees are taken into detention until legal procedures are finalised which may take a long time.

 5. Britain’s current asylum policy, which is in dire need of revision requires that all refugees are to be detained upon their arrival in the country and wait for the completion of lengthy legal procedures.


42. Şu an Irak’la yaşanan bunalıma ilişkin olarak sizi temin etmek isterim ki biz, Irak halkına kayıp verdirme düşüncesini kesinlikle hoş karşılamıyoruz.

 1. The idea of inflicting casualties on the people of Iraq in the course of present crisis is not, let me assure you, one that pleases us.

 2. I want to stress that the very idea of inflicting casualties on the Iraqi people is obnoxious to me in the current crisis with Iraq.

 3. As regards the present stalemate with Iraq I feel I should emphasise that inflicting casualties on the Iraqi people is not an idea we cherish.

 4. I assure you that the thought of our having to inflict casualties on the Iraqi people during the present crisis is not a pleasing one.

 5. Concerning the current crisis with Iraq I want to assure you that we do not at all relish the thought of inflicting casualties on the Iraqi people.


43. Güvenlik Konseyi, kitle imha silahlarının yayılması gibi küresel tehditlerle baş edebilecek birkaç uluslararası kuruluştan biridir.

 1. Of the few international organisations empowered to check the spread of weapons of mass destruction, which is a global threat, only the Security Council has proved effective.

 2. Except for Security Council, there are few international bodies capable of tackling global threats, such as the spread of weapons of mass destruction.

 3. The Security Council is one of the few international bodies for tackling global threats, such as the spread of weapons of mass destruction.

 4. To forestall the global threat of the spread of weapons of mass destruction the Security Council and some few other international organisations came into being.

 5. It is the Security Council which, with a few other international bodies, has sought to tackle such global threats as the spread of weapons of mass destruction.


44. Çeşitli araştırmalar göstermiştir ki, bugün Amerika’da, hemen hemen her iki saatte bir, bir trenle bir motorlu taşıt çarpışmaktadır.

 1. Several studies have established that once in every two hours in present-day America, a train and a vehicle crash.

 2. According to various studies carried in America today, there is a collision between a train and another vehicle practically every two hours.

 3. In America today, as various studies have revealed, a train hits a vehicle as often as every two hours.

 4. Various studies show us that every two hours or so a train runs into a vehicle in America today.

 5. Various studies have shown that in America today a train collides with a vehicle almost every two hours.45-52 sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

45. ____ how much this Finnish director’s films manage to communicate.

 1. You didn’t show any reaction

 2. It really is surprising

 3. The audience was suddenly startled

 4. The dramatic cough is an instance

 5. There are certain advantages with black and white movies


46. As heavy rain had been forecast for the area, ____ .

 1. record harvest are expected this year

 2. they would presumably cancel the excursion to the ruins in the valley

 3. I can’t imagine why they neglected to take all necessary precautions to avoid flooding

 4. farm labours would have to work overtime and weekends

 5. the resulting floods caused widespread hardships47. If only they had realised that our supplies were running out ____ .

 1. the crisis might still be avoided

 2. those in charge could put the matter right

 3. nobody could appreciate the gravity of the situation

 4. there were reinforcement ready to be sent out

 5. they would most certainly have done something about it


48. ____ that least affects the behaviour of companies, investors, shoppers and workers.

 1. The inflation rate has been reduced

 2. The best inflation rate is the one

 3. The article concerning inflation maintains

 4. The price index has raised so much controversy

 5. The outcome of the recent economic reforms has received much praise from the public

49. The new longer-acting drugs promise to protect asthma patients for up to 12 hours, ____ .

 1. even though medical authorities had been concerned about the side effects

 2. as long as the results of this research project are confirmed within the month

 3. so that they can sleep better at night

 4. since the findings have not yet been thoroughly studied

 5. which could have proved to be a most remarkable medical breakthrough


50. Before Freud shed light on dreams and extraordinary role of the subconscious ____ .

 1. the relationship between stress and dreams would surely have been recognised

 2. there are many who have grasped their significance

 3. many traditional ways of interpreting dreams are being analysed

 4. educated people often regarded dreams as meaningless and pointless

 5. many great writers still draw on the principles of human psychology


51. Our first impression of the new director was distinctly favourable ____ .

 1. though we were sorry to see the old one go

 2. unless his manner was more formal than we were used to

 3. however reluctant we are to go along with the new policy

 4. until the efficiency of his methods can be established

 5. that he was determined to restore the firm to its former glory52. ____ , it was not long before they could resume broadcasting.

 1. If only their permit had been renewed

 2. Once the fault in the system had been found

 3. So long as the electrical supply remains stable

 4. Since the maintenance team were on leave

 5. However unwelcome the delay might be53-58 sorularda, verilen cümleye anlamca en yakın olan cümleyi bulunuz.

53. I suppose most criminals do get caught in the end because they believe their luck will hold just one more time.

 1. In most cases, so long as a criminal avoids taking risks he is not likely to be suspected.

 2. It seems that the majority of criminals start to take greater risks and so get arrested.

 3. Apparently, by trusting their luck just once too often, most criminals do eventually get arrested.

 4. Once the average criminal has fallen under suspicion he can no longer trust his luck.

 5. In my opinion, however hard he may try, no criminal can ever escape arrest.54. Let’s wait another six months before deciding whether or not to take these products off the market.

 1. Why can’t we wait six months before we withdraw these products from the market?

 2. Can’t we defer our decision about withdrawing these goods from the market for a further six months?

 3. Would you agree to withdrawing these goods from the market after another six months?

 4. Didn’t we agree six months ago that these goods ought to be taken off the market?

 5. Can we come to some agreement about which goods to take off the market during the next six months?


55. I can’t help feeling that he’s not experienced enough to be given a position of such responsibility.

 1. With a little more experience I’m sure he will develop into a highly efficient manager.

 2. It’s inevitable that one should ask oneself whether he really is the right man for the job.

 3. A job of that description requires someone with a great deal of experience.

 4. It’s a very demanding position and I’m not at all sure that he has the experience needed for it.

 5. In my experience, men of his type rarely function well in positions of authority.

56. You’ll have to tell him in the end; and the longer you put off doing so the harder it’s going to be.

 1. You can’t keep him in the dark about it for ever, and telling him will get harder the longer you wait.

 2. He’ll have to be notified about it, and the sooner the better.

 3. He’ll find out some time, and by putting it off you won’t make it easier for yourself.

 4. You never can keep things secret for long, so the best is to tell him about it soon.

 5. Surely it’s better to let him know now than to wait until he finds out for himself.


57. At first she was rather reluctant to give up her job but now finds it very rewarding to be bringing up her children.

 1. Then she was unwilling to give up her job but now her sense of responsibility to her children tells her she must.

 2. Initially she wasn’t at all keen, to stop working, but she now finds that looking after her children affords her much satisfaction.

 3. Now when she spends her days at home with her children she feels more fulfilled than she ever did when she was out working.

 4. She was enjoyed bringing up her children but nevertheless looks forward to resuming work.

 5. When the children have grown up she may regret that she gave up her career for them.

1   2   3   4

Benzer:

1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz icon1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz

1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz icon1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz

1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz icon1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz

1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz icon1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz

1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz icon1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz

1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz icon1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz

1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz icon1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz

1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz icon1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz

1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz icon1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz

1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz icon1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com