Örnek 5 vergi usul kanunu’nun 122’NCİ maddesiNE


d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
ÖRNEK 5

VERGİ USUL KANUNU’NUN 122’NCİ MADDESİNE

UYGUN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

(DÜZELTME İSTEMİ)

........................ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE


KONU:Vergi hatasının düzeltilmesi istemi hk.

Dairenizin ........... vergi numaralı ............. vergisi mükellefiyim.

Ortağı olduğum................. Kollektif Şirketinin ....... ayına ait katma

değer vergisi beyanının yasal süresi geçirilerek verilmesi üzerine, adıma,

şirketteki hissem oranında kusur cezası kesilerek ..../..../ tarih ve

Cilt No:........, Sıra No:........... sayılı ceza ihbarnamesi ile ..../..../ tari-

hinde tebliğ olunmuştur.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 333’üncü maddesine göre, tüzel

kişilerin idare ve tasfiyelerinde vergi kanunlarına aykırı hareketlerden

meydana gelecek vergi cezalarının tüzel kişiler adına kesilmesi gerekmektedir.
Bu hükme göre; tarafıma tebliğ olunan ceza ihbarnamesi ile bildirilen

Vergi cezasının muhatabı, ortağı olduğum kollektif şirkettir. Bir başka ifade

ile, 118’inci maddesinin 1’inci fıkrasında tanımlanan anlamda vergi hatası

(ceza muhatabının şahsında hata) yapılmıştır.
Açıklanan nedenle, söz konusu hatanın düzeltilerek, tarafıma tebliğ

Olunan vergi cezasının terkinini arz ederim.

ADRES:

............................ ...../..../

............................... Mükellef

(Vekili veya Temsilcisi)

Ad, Soyad ve İmza

EK:

1-Ceza İhbarnamesi

2-Vekaletname veya Temsil Belgesi

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Örnek 5 vergi usul kanunu’nun 122’NCİ maddesiNE icon6637 sayılı Kanunun 5’nci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’nun 107/A...

Örnek 5 vergi usul kanunu’nun 122’NCİ maddesiNE icon213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257'nci maddesi. GİRİŞ

Örnek 5 vergi usul kanunu’nun 122’NCİ maddesiNE icon3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun Geçici 1’inci Maddesine göre

Örnek 5 vergi usul kanunu’nun 122’NCİ maddesiNE iconVergi usul kanunu tasarisi

Örnek 5 vergi usul kanunu’nun 122’NCİ maddesiNE iconVergi usul kanunu genel tebliĞİ

Örnek 5 vergi usul kanunu’nun 122’NCİ maddesiNE iconTemsilciler Meclisi tarafından geçirilen “ 1963, Deniz Ticaret (Vergi...

Örnek 5 vergi usul kanunu’nun 122’NCİ maddesiNE iconVergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456) (Elektronik Tebligat...

Örnek 5 vergi usul kanunu’nun 122’NCİ maddesiNE icon6102 sayili türk ticaret kanununun 457 nci maddesine göre yönetim kurulu beyani

Örnek 5 vergi usul kanunu’nun 122’NCİ maddesiNE iconDayanak Madde 2 Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza...

Örnek 5 vergi usul kanunu’nun 122’NCİ maddesiNE icon6502 sayili tüketiCİNİn korunmasi hakkinda kanunun 77 nci maddesine...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com