2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri


sayfa3/13
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

3.2- İller

a. Karar Organı


Genel meclis (conseil général), kararlarıyla ilin iş ve işlemlerini yönlendirir.

Meclis üyeleri her kanton için bir sandalye esasına göre seçilir.

Genel meclis üyelerinin sayısı illere göre değişir (Nord ilinde 76 üye, Territoire de Belfort ilinde 15 üye).

Genel meclis üyeleri genel meclis başkanını, başkan yardımcılarını ve diğer üyeleri seçer. İkinci derecede seçilen bu görevliler daimi encümeni teşkil ederler.

Seçim genel ve doğrudan oy esasına göre yapılır. Seçim sistemi iki turlu çoğunluk sistemidir.

İlk turda seçilebilmek için kullanılan oyun mutlak çoğunluğunu ve kayıtlı seçmen sayısının %25’ine eşit oyu almak mecburidir.

İkinci turda oy kullananların sayısına bakılmaksızın basit çoğunluk aranır. Eğer birkaç aday aynı oyu alırsa, kazanan aday olarak en yaşlıları ilan edilir.

Genel meclis üyeleri 6 yıl için seçilir ve her üç yılda bir üyelerin yarısı yenilenir.

b. Yürütme Organı


İllerin yürütme organı genel meclis başkanıdır. Genel meclis kararlarını hazırlar ve icra eder.

Kurul halinde çalışan bir yürütme organı yoktur. Ancak, genel meclis başkanı, görevlerinden bir kısmını kontrolü ve sorumluluğu ortadan kalkmaksızın, yardımcılarına veya kendi yokluğunda genel meclis üyelerine devredebilir.

Genel meclis başkanı, genel meclis üyeleri tarafından, mutlak çoğunlukla ve üç yıl için seçilir. Eğer ilk iki turda hiçbir aday seçilemezse, basit çoğunluğun arandığı üçüncü bir tur oylama daha yapılır. Oyların eşitliği halinde, adaylardan en yaşlı olanının başkanlığı ilan edilir.

c. İlin Siyasi Başı


Genel meclis başkanı ilin siyasi başıdır ve yönetiminden yalnız o sorumludur.

Belediyelerin, İllerin ve Bölgelerin Hakları ve Özgürlükleri Hakkındaki 2 Mart 1982 tarihli Kanun daha önce vali tarafından yerine getirilen yürütme görevini genel meclis başkanına devretmiştir. Böylece, başkanlığın pozisyonu ilde devletin temsilcisine (vali – prefect) göre çok güçlendirilmiştir.

Bu güçlendirme, belediye modelinin gelişmesinden esinlenmiştir; genel meclis çoğunluğu ile seçilen genel meclis başkanı da belediyedeki belediye başkanı gibi önemli bir role sahiptir.

Genel meclis başkanı bütçeyi hazırlar ve sunar. Harcamaları denetler ve gelirleri -kanunda aksi olmadığı sürece- belirler.

İl hizmet birimlerinin başıdır ve bu birimlerin başındaki yöneticilere, nezareti ve sorumluluğu altında olmak şartıyla, onun adına kullanılmak üzere imza yetkilerini devredebilir.

İle ait kamu mallarını yönetir, gerektiğinde bu konuda polis gücü kullanır.

Hukuki sorunları genel meclise (veya yetki devredilmişse, daimi encümene) getirir.

Genel meclisin (veya daimi encümenin) koyduğu şartlar dahilinde İl adına her türlü sözleşmeyi tamamlar.

İlin işlerini yönetir. Karar alan meclise sunulacak problemlerle ilgili ön incelemeyi yapmakla sorumludur.

Her yıl ilin ve faaliyetlerinin durumu ile hizmet birimlerinin finansmanı hakkında özel bir rapor hazırlayarak genel meclisi bilgilendirir. Ayrıca, genel meclis kararlarının uygulanmasındaki son durum ve ilin mali durumunu da rapor eder.

d. Yetkilerin ve Sorumlulukların İlin Farklı Organları Arasında Dağılımı


Genel meclis ilin iş ve işlemlerini yöneteceği genel yetkilere sahiptir.

Bunlardan bütçenin onaylanması, zorunlu harcamaların bütçeye konulması ve il hesaplarının denetlenmesi dışında kalan bazı yetkilerini daimi encümene devredebilir.

e. İllerin İç Yapısını Düzenleyen Yasal Hükümler


İllerin organlarıyla ilgili hukuki hükümlere değişik kanunlarda rastlanmaktadır (10 Ağustos 1871 tarihli Kanun, özellikle 2 Mart 1982 tarihli Kanun).

3.3-Bölgeler

a. Karar Organı


Bölgenin karar alma organı bölge meclisidir.

Bölge meclisi üyeleri her bölgeye bağlı illerde seçilirler. Bölge meclisi üyelerinin sayısı illere bağlı olarak değişir.

Meclislerin büyüklüğü 31 sandalyeden (Guyana’da) 197 sandalyeye (Île-de-France’da) kadar uzanabilir.

Bölge meclis üyeleri bölge meclis başkanını, başkan yardımcısını ve daimi encümeni oluşturan diğer üyeleri seçer.

Seçim, genel ve doğrudan oy esasına göre yapılır. Meclis üyeleri liste usulüyle, karma liste veya tercih sisteminin uygulanmadığı, en yüksek ortalamalı nispî temsil sistemiyle seçilir.

Sandalyeler adaylara her listedeki sıralamaya göre dağıtılır. Listeler sandalye dağıtımına kabul edilebilmek için kullanılan oyların %5’ini almak zorundadırlar.

Eğer birkaç liste sandalye dağıtımında aynı ortalamayı tuttururlarsa, sandalye en fazla oy alan listeye verilir. Oyların eşitliği durumunda sandalye en yaşlı üyeye verilir.

Bölge meclisleri her altı yılda bir tamamen yenilenir.

b. Yürütme Organı


Bölgenin yürütme organı Bölge meclis başkanıdır.

Kurul halinde çalışan bir yürütme organı yoktur. Ancak, bölge meclis başkanı görevlerinden bir kısmını başkan yardımcısına veya kendi yokluğunda diğer bölge meclis üyelerine kontrolü ve sorumluluğu altında devredebilir.

Bölge meclis başkanı bölge meclis üyeleri tarafından mutlak çoğunlukla üç yıl için seçilir. Eğer ilk iki turda hiçbir aday seçilemezse basit çoğunluğun arandığı üçüncü bir tur oylama daha yapılır. Oyların eşitliği halinde en yaşlı olanın başkanlığı ilan edilir.

c. Bölgenin Siyasi Başı


Bölge meclis başkanı bölgenin siyasi başıdır ve yönetiminden yalnız o sorumludur.

Belediye başkanı ve genel meclis başkanı gibi, bölge meclis başkanı da meclisteki çoğunluktan aldığı güçle siyasi tercihlerin belirlenmesi ve uygulanmasında hayati rol oynar.

Bölge meclis başkanı harcamaları denetler ve aksi kanunla düzenlenmedikçe gelirleri belirler.

Bölgedeki hizmet birimlerinin başıdır ve kendi nezareti altında ve sorumluluğunda yetkilerini bu birimlerin yöneticilerine devredebilir. Ayrıca, bölgeye ait kamu mallarını yönetir, sözleşmelerin imzalanmasında bölgeyi temsil eder, bölge meclisinin (veya eğer yetki devredilmişse, daimi encümenin) kararları dahilinde bölge adına hukuki girişimlerde bulunur ve karar alan meclise sunulacak problemlerle ilgili ön incelemeyi yapmakla sorumludur.

Her yıl bölgenin ve çalışmaların durumu, hizmet birimlerinin finansmanı hakkında özel bir rapor hazırlayarak bölge meclisini bilgilendirir. Ayrıca, bölge meclisi kararlarının uygulanmasındaki son durum ve bölgenin mali durumunu da rapor eder.

d. Yetkilerin ve Sorumlulukların Bölgenin Farklı Organları Arasında Dağılımı


Bölge meclisi bölgenin iş ve işlemlerini yöneteceği genel yetkilere sahiptir.

Bunlardan bütçenin onaylanması, zorunlu harcamaların bütçeye konulması ve bölge hesaplarının denetlenmesi dışındaki bazı yetkilerini daimi encümene devredebilir.

e. İllerin İç Yapısını Düzenleyen Yasal Hükümler


Yasal düzenlemeler bölgelerin kuruluşu ve organizasyonu konusunda 5 Temmuz 1972 tarihli ve 72-619 sayılı değişiklik Kanununda ve Belediyelerin, illerin ve Bölgelerin Hakları ve Özgürlükleri Hakkındaki 2 Mart 1982 tarihli ve 82-213 sayılı değişiklik Kanununda yer almaktadır.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Benzer:

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri icon1. mahalli İdarelerin tariHİ

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconBu yönerge, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel...

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconBu yönerge, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel...

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconMahalli İdareler Genel Müdürlüğü

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconI. anayasa’da mahallî İdarelerle iLGİLİ HÜKÜmler

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri icon1. hukuki ÇERÇeve anayasal Hükümler 1814 yılına kadar uzanan Norveç...

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconAdli İdare Sistemi: Yargı birliği sistemidir. Anglo-sakson sistemdir....

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconDevletin temel yapısını, yönetim biçimini, devlet organlarının birbiriyle...

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconSÖzleşme kavrami : Sözleşme,belirli bir hukuki sonuç doğurmak amacıyla...

2- mahalli İdarelerin yapisi 1- İdari Birimler Temel mahalli idare birimleri şunlardır: belediyeler, iller, bölgeler ve bunların oluşturduğu birlikler. 2-İstatistik bilgileri iconYakin iller atletizm salon deneme


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com