"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc."


sayfa8/28
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28

I)


Idle: (adj) işsiz, aylak, tembel (jobless, inactive, lazy)

Ignite: (v) ateşlendirmek, tutuşturmak (set fire to, burn)

Illusionary: (adj) aldatıcı, yanıltıcı (fake, misleading)

Illusion: (n) aldanma, hayâl, hile (deception, delusion, trick)
Impair: (v) azaltmak, harap etmek, savunmasız bırakmak (weaken, damage, ruin)

Impartial: (adj) tarafsız, yansız, objektif, çekimser (objective, neutral, equal)

Impartially: (adv) adil bir şekilde, nesnel bir şekilde (dispassionately, even-handedly, objectively)

Imperishable: (adj) yok olmaz, bozulmaz, çürümez, ölümsüz (immortal)

Implement: (v) uygulamak, yerine getirmek (carry out, enforce, perform)

Implicate: (v) imâ etmek, içermek, sezdirmek (imply, connect, involve)

Imprecise: (adj) kesin olmayan, dikkatsiz, özensiz (unclear)

Impress: (v) etkilemek, iz bırakmak, göz doldurmak (influence, inspire, strike)

Impulsively: (adv) birden bire, düşüncesizce (impetuously, on the spur of the moment, wildly)

Incentive: (n) dürtü, teşvik (encouragement, motive)

Incessant: (adj) kesintisiz, sürekli (endless, ceaseless)

Incessantly: (adv) aralıksız (endlessly)

Incidentally: (adv) tesadüfen, bu arada, aklıma gelmişken (accidentally, by chance, by the way)

Incline: (v) yönelmek, eğilmek (influence, dispose, affect)

Inclusively: (adv) kapsamlı bir şekilde, kapsayarak (fully, generally, comprehensively)

Incorporate: (v) birleşmek, kapsamak (include, embody, absorb, combine)

Increase: (n) artış, artma, çoğaltma, çoğalma, yükselme, büyüme, üreme, yavrulama (accession, accretion, accrual, accumulation)

Increase: (v) artırmak, çoğalmak, gelişmek, artmak, yükselmek (add, grow, enlarge, expand, intensify)

Indefinitely: (adv) belirsiz olarak, süresiz olarak, sonsuza kadar (vaguely, endlessly, forever)

Indicate: (v) belirtmek, fiyat bildirmek, sinyal vermek (point out, mark, suggest)

Indignantly: (adv) öfkeyle, kızarak, hiddetlenerek (angrily)

Indulge: (v) izin vermek, hoş görmek, eğlendirmek (allow, gratify, entertain, humour)

Indulgent: (adj) anlayışlı, düşkün, müsamahalı (tolerant, permissive, lenient)

Inedible: (adj) yenmez (uneatable)

Inexpensive: (adj) masrafı az, ucuz (cheap, reasonable, low-priced)

Infamy: (n) rezalet, alçaklık (disrepute, disgrace, shame)

Inferior: (adj) aşağı derecede, aşağı, alt, ast, değersiz (bottom-rung, subsidiary)

Infinitely: (adv) çok, son derece, sonsuz (boundlessly, immeasurably, endlessly)

Inflate: (v) şişirmek (blow up, pump up, expand)

Inflict: (v) acı vermek, vurmak, ikna etmek (bring down, force on/upon, impose)

Initial: (adj) baştaki, baş, ilk (beginning, primary, first)

Initially: (adv) başlarda, ilk olarak, önceden (beginning, primary, firstly)

Initiative: (n) öncelik, teşebbüs, girişim (enterprise, originality, leadership)

Inlaid: (adj) kakma, gömme (set into)

Innovative: (adj) ilerleyen (advanced)

Insignificant: (adj) önemsiz, dikkate değmez (unimportant)

Inspire: (v) ilham vermek, sebep olmak, soluk vermek (encourage, hearten, influence)

Intensive: (adj) aşırı, pekiştirmeli, şiddetli (focused, comprehensive, exhaustive)

Intention: (n) kasıt, niyet, maksat (aim, purpose, goal)

Interaction: (n) etkileşim, ilişki, interaksiyon (connection, contact, intercourse)

Interfere: (v) burnunu sokmak, araya girmek (interrupt, intervene, poke one’s nose in)

Intermittent: (adj) kesik kesik, aralıklı (occasional, periodic, sporadic)

Interpretation: (n) yorumlama, tercüme, canlandırma (explanation, clarification, simplification)
Intervene: (v) araya girmek (interfere, intercede)

Intersection: (n) bileşke, kavşak, kesişim (crossroad, crossing, carrefour)

Intervention: (n) müdahale, girişim, aracılık (interruption, arbitration, intercession)

Intimate: (v) sezindirmek, ima etmek (suggest)

Intimidate: (v) gözünü korkutmak, tehdit etmek, yıldırmak (frighten, threathen, appal)
Intruder: (n) davetsiz misafir, izinsiz giren kişi (trespasser, gatecrasher)

Intractable: (adj) kontrol edilmesi zor (difficult to control)

Intrepid: (adj) korkusuz, cesur, yılmaz (brave, fearless)

Introverted: (adj) içe dönük, kapalı (introspective, self-examining)

Invade: (v) istila etmek (attack, enter)

Investment: (n) yatırım, atama, kuşatma (expense, loan, finance)

Involve: (v) içermek, kapsamak, işe karışmak (include, embrace, associate)

Irresistible: (adj) dayanılmaz, karşı konulmaz, çekici (unescapable, charming, unavoidable)

Issue: (n) nüsha, konu, sorun (concern, topic, affair)

Issue: (v) tebliğ etmek, piyasaya çıkarmak, bildirmek (distribute, announce, emerge)
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28

Benzer:

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconNesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconWord sizi pek fazla zorlamamıştı. Biraz zaman ayırırsanız Word'ü...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconDaughter in law in our provebs, idioms and manis *

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" icon1. Give broad transcriptions of the following words. (Ex. 42) 9 pts; 39 each) #

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconEger dosya ekini (word docx) aciyor da Bolum

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconYoung women who participate in sports exhibit the great associated...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconİleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconResearch field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconAşağıdaki 10 adet tablo uygulamasını yapınız. (Her tablo farklı bir word belgesine yapılacak)


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com