"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc."


sayfa5/28
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

E)


Eager: (adj) istekli, hevesli (keen)

Eagerly: (adv) istekli şekilde, heveslice (thirstily)

Elevate: (v) kaldırmak, yüceltmek (lift, raise, highten, intensify)

Elliptical: (adj) eliptik, elips şeklinde, oval, eksiltili (ovate)

Eloquently: (adv) ikna edici bir şekilde, güçlü bir şekilde (well-expressed, persuasive, forceful)

Emancipation: (n) azat etme, serbest bırakma (freedom, independence, release)

Embark: (v) bindirmek, uçağa yüklemek, yolcu almak, uçağa binmek (board)

Embellish: (v) süslemek, güzelleştirmek (adorn, decorate)

Embroider: (v) nakış işlemek (lard)

Eminent: (adj) yüksek, seçkin, ünlü (distinguished, esteemed, exalted)

Emission: (n) çıkarma, salım, dışarı verme (discharge, ejection, exhalation)

Emit: (v) yaymak, saçmak (give out, release)

Emit: (v) atmak, ifade etmek, yayınlamak (publish, denot, ejaculate)

Employ: (v) işe almak, meşgul etmek, benimsemek (hire, enlist, enrol)

Enact: (v) hükmetmek, emir vermek, yasa çıkarmak (achieve, appear, act out)

Enamour: (v) büyülemek, aklını başından almak, etkilemek (capture, trance)

Encircle: (v) kuşatmak, çevrelemek (surround, gird)

Endeavour: (v) çaba göstermek, uğraşmak (attempt, try, strive)

Endorse: (v) onaylamak, desteklemek (indorse, approve)

Endow: (v) bağışlamak, gelir bağlamak, vermek (indue, dower)

Endurable: (adj) katlanılır, çekilir, dayanılabilir (tolerable, bearable, sustainable)

Endure: (v) dayanmak, katlanmak (cope with, put up with, tolerate)

Enforce: (v) dayatmak, güçlendirmek, yerine getirmek (impose, put into effect, carry out)

Enhance: (v) arttırmak, genişletmek, büyütmek (increase, improve, intensify)

Entail: (v) gerektirmek (require)

Enterprise: (n) girişim, atılım, girişkenlik, teşebbüs, kuruluş (boldness)

Entitlement: (n) yetki verme, ad verme, görevlendirme (request, dueness, rights)

Entrench: (v) hendek açmak, siper kazmak (intrech)

Epidemic: (n) salgın (plague)

Epitomize: (v) özetlemek, örneği olmak (typify)

Equivalently: (adv) eşit bir biçimde (similarly, equally, identically)

Eradicate: (v) yok etmek (eliminate)

Erect: (v) inşa etmek (build, construct, put up, establish)

Erratic: (adj) düzensiz, kararsız (changeable, variable, irregular, unstable)

Erratically: (adv) düzensizce, kararsızca (inconsistently, irregularly)

Erudite: (adj) çok bilgili (well-educated)

Escalate: (v) artmak, yükselmek, kızıştırmak (increase, rise, extend, expand, provoke)

Essential: (adj) asıl, temel, köklü (foremost, crucial, main)

Estimate: (v) tahmin etmek, paha biçmek (assess, reckon, evaluate, calculate)

Evaluate: (v) değerlendirmek, ölçmek, değer biçmek (value, assess, estimate)

Eventful: (adj) heyecanlı, önemli, meşgul (notable, busy, active)

Evoke: (v) çağırmak, ortaya çıkarmak (arouse, provoke, invoke)

Exaggerate: (v) abartmak, büyütmek, şişirmek, aşırıya kaçmak (overstate)

Excavate: (v) kazı yapmak (dig)

Exceed: (v) geçmek, aşmak (surpass, overtake)

Exception: (n) istisna, itiraz, ayrılık (exclusion, omission, rejection)

Exceptionally: (adv) alışılmadık biçimde, istisnaen, son derece (uncommonly, extraordinarily, excessively)

Excessive: (adj) aşırı, haddinden fazla, lüzumsuz (extravagant, excess, extreme)
Excessively: (adv) aşırı, fazlaca, çok fazla (overly)

Exchange: (v) bozdurmak, değiştirmek, çevirmek (alter, modify, replace)

Exclusion: (n) hariç bırakma, kovma, dışlama (ban, prohibition, denial)

Exclusive: (adj) hariç tutulan, ayrıcalıklı, münhasır (unshared, limited, absolute)

Executive: (n) yönetici (director, chairman)

Exemplify: (v) örnek oluşturmak, örneklemek (illusrate)

Exhilarate: (v) keyif vermek, canlandırmak (thrill)

Expand: (v) genişletmek, yaymak, geliştirmek (spread, stretch, develop)

Expansion: (n) genişleme, ilerleme, yayılım (extension, spread)

Expansive: (adj) açık, geniş, yaygın (broad, extensive, widespread)

Explicit: (adj) açık, belirgin, kesin (obvious, certain, definite)

Express: (v) belli etmek, ifade etmek, anlatmak (indicate, verbalize, tell)
Expression: (n) anlatım, yüz ifadesi, deyim (utterance, facial expression, phrase)
Extensively: (adv) geniş ölçüde, kapsamlı olarak (widely, greatly, largely)

Externally: (adv) harici olarak, dıştan (outwardly, clearly, apparently)

Extract: (v) çıkarmak, elemek, seçmek (remove, select, choose)

Extract:(n) esans, özet (essence, selection, abstract)

Extravagant: (adj) aşırı, abartılı, ölçüsüz (reckless, wasteful, profligate)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Benzer:

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconNesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconWord sizi pek fazla zorlamamıştı. Biraz zaman ayırırsanız Word'ü...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconDaughter in law in our provebs, idioms and manis *

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" icon1. Give broad transcriptions of the following words. (Ex. 42) 9 pts; 39 each) #

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconEger dosya ekini (word docx) aciyor da Bolum

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconYoung women who participate in sports exhibit the great associated...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconİleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconResearch field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconAşağıdaki 10 adet tablo uygulamasını yapınız. (Her tablo farklı bir word belgesine yapılacak)


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com