"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc."


sayfa3/28
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

B)


Banish: (v) kovmak, sürgün (exile, deport)

Bankrupt: (v) iflas etmek (ruin)

Barely: (adv) nadiren, zar zor (hardly, scarcely, just)

Barren: (adj) verimsiz, çorak (sterile, infertile)

Bashful: (adj) çekingen, utangaç (shy, embarrased, timid)

Be delighted: (adj) hoşnut, keyifli (happy, pleased)

Benefit: (n) çıkar, fayda, imtiyaz (advantage, profit, welfare)

Betray: (v) ihanet etmek, ifşa etmek, açığa vurmak (reveal, denounce, let down)
Bid: (v) fiyat attırmak, teklif etmek (ask, request, attempt)

Bilaterally: (adv) iki taraflı (mutually)

Blast: (n) darbe, cümbüş, patlama (explosion, detonation, crash)

Bleak: (adj) tatsız, soğuk (cheerless, dreary)

Bless: (v) kutsamak, takdis etmek, kutsal saymak (consecrate, hallow)

Blossom: (v) çiçek açmak (flower)

Blossom: (v) gelişmek, çiçek açmak (develop, mature, flower)

Blunder: (v) gaf yapmak (misjudge)

Boastful: (adj) kendini beğenmiş, kibirli, palavracı (bragging, ostentatious)

Bother: (v) dert etmek, can sıkmak (disturb, irritate)

Brief: (adj) kısa, kısa ve öz, özlü (abrupt, bluff, blunt, boiled down, breviloquent, brusque)

Brief: (n) özet, kısa, talimat (short, compressed, abstract)

Briskly: (adv) hareketli bir şekilde, canlı bir şekilde (energetically, quickly)

Bruise: (v) yaralamak, zedelemek, solmak (discolor, blacken, mark, belimish, crush, hurt, injure)

Bruise: (n) yara, ezik, çürük (contusion, discoloration, black eye, mark, injury)

Brutally: (adv) vahşice (cruelly, without remorse)

Bump: (v) vurma, toslama (şiş, tümsek (knock, strike, hit)

Bustling: (adj) telaşlı, hareketli, canlı (lively)

Buttress: (n) destek, ayak (support)

Buttress: (v) desteklik etmek, desteklemek (sustain)

C)


Calamity: (n) afet, facia (disaster, catastrophe)

Candidate: (n) aday, talip (nominee, office-seeker, competitor)

Candidly: (adv) açıkca, dürüstçe (frankly, openly, truthfully)

Capsize: (v) alabora olmak, devirmek (overturn, keel over)

Care: (n) kaygı, aldırış, endişe, merak, tasa, üzüntü, itina, özen, dikkat, himaye, bakım, ilgi, yapılması gereken şey, vecibe, borç (affliction, aggravation, alarm, anguish, annoyance, anxiety)

Carefree: (adj) kaygısız, tasasız (nonchalant)

Catastrophe: (n) yıkım, facia (disaster, accident)

Ceaselessly: (adv) ara vermeden, durmaksızın (nonstop, endlessly)

Charge: (v) görevlendirmek, suçlamak (fill, load)

Cheat: (v) kandırmak, aldatmak (defraud, mislead)

Chiefly: (adv) başlıca, en çok (mainly)

Chilly: (adj) soğuk, serin (cool, cold)

Circumstance: (n) vaka, durum, hal (situation, condition, status)

Cite: (v) alıntı yapmak, bahsetmek, aktarmak (mention, refer, quote)

Claw: (n) pençe (talon, nail)

Clumsy: (adv) beceriksiz, sakar (awkward)

Clutch: (v) kavramak (snatch, grab)

Cohesion: (n) bağlılık, anlam bütünlüğü, birleşme (adherence, attachment, union)

Coincide: (v) rastgelme, çakışma (co-exist, harmonize)

Coincidence: (n) raslantı, tesadüf, denk gelme (collaboration, accordance, conformity)

Collaboration: (n) işbirliği, uyum, birlik (coaction, collaborationism, quislingism)

Colleague: (n) meslektaş, iş arkadaşı (team-mate, fellow-worker)

Combination: (n) birleştirme, düzen, karma (mixture, unification, order)

Common: (adj) ortak, yaygın, kamusal (average, casual, daily)

Commonplace: (adj) bayağı, klişe, olağan (usual, typical, ordinary)

Compassionately: (adv) merhametli bir şekilde (kindly, tenderly)

Compatible: (adj) uyumlu, bağdaşan, kabili telif (adaptable, appropriate, cooperative)

Compel: (v) zorlamak, zorunda bırakmak (oblige)

Compel: (v) mecbur etmek, gerektirmek, ilgi çekmek (force, obligate, dominate)

Compensation: (n) bedel, tazminat, telafi (repayment, amends)

Competent: (adj) yetenekli (talented)

Complacently: (adv) ilgisizce kendinden emin bir şekilde, sakince (easy-going, confident, egoistic)

Complain: (v) şikayet etmek, yakınmak, ağlamak (grumble, moan, cry)

Completely: (adv) adamakıllı, büsbütün, düpedüz (perfectly, fully, totally)

Completion: (n) bitiş, bütünleme, yerine getirme (conclusion, fulfilment, accomplishment)

Compliance: (n) riayet, uysallık, razı olma (abidance, conformity, conformation

Comply: (v) uymak, boyun eğmek (obey)

Comprehensive: (adj) geniş, kapsamlı, anlayışlı, etraflı, idrak edebilen (extensive, complete, inclusive)

Compromise: (n) uzlaşma (agreement)

Compulsive: (adj) zorunlu (mandatory)

Compulsively: (adv) dürtü etkisiyle, zorlayıcı olarak (obsessively, obsessionally)

Compulsory: (adj) zorunlu, mecburi, zorlayıcı (mandatory)

Conceal: (v) gizli tutmak, örtbas etmek, saklamak (hide, obscure, mask, cover)

Concern: (n) ilgi, endişe, alaka (affair, care, anxiety)

Concisely: (adv) az ve öz, kısaca, özetle (briefly, shortly, in brief)

Conclusion: (n) sonuç, karar (deduction, decision, resolution)

Conclusively: (adv) kesin olarak, inandırıcı bir şekilde, ikna edici bir şekilde (definitively, convincingly, decisively)

Condemn: (v) suçlamak, ayıplamak, kınamak (disapprove, blame, censure)

Conditionally: (adv) meşruten, şarta bağlı olarak, yerine göre (relying on, uncertain)

Conducive: (adj) olanak sağlayan, yol açan, vesile olan (contributing, contributive, tributary)

Conduct: (v) idare etmek, yönlendirmek, rehberlik etmek, yönetmek, iletmek, geçirmek (administer, control, manage, care, carrying on, channels, charge)

Confession: (n) itiraf, teslim, günah çıkarma (admission, affirmation, assertion)

Confidently: (adv) ataklıkla, emin olarak, güvenle (positively, assuredly)

Confinement: (n) hapis, kısıtlama (restriction)

Confirm: (v) doğrulamak, teyit etmek (approve, admit)

Confirmation: (n) teyit, onaylama, kanıt (approval, agreement, acceptance)

Conflict: (n) savaş, uyuşmazlık (disaggrement)

Confront: (v) yüz yüze getirmek, yüzleştirmek, karşılaştırmak, karşı koymak (face up)

Confrontation: (n) yüzleştirme, yüzleşme, karşılaşma (encounter)

Congest: (v) doldurmak, tıkanmak (clog)

Consecutive: (adj) ardışık, ard arda, peş peşe (serial, straight, sequent)

Consecutively: (adv) ard arda, peşpeşe (following, continuously, successively)

Considerably: (adv) bir hayli, oldukça, önemli ölçüde (noticeably, quite, substantially)

Considerate: (adj) hürmetkar, anlayışlı, saygılı (helpful, thoughtful, kind)

Consideration: (n) düşünce, saygı, değerlendirme (application, attention, regard)

Consolidate: (v) takviye etmek, vadesini uzatmak, sağlamlaştırmak (add to, combine, strengthen)

Consortium: (n) birlik, konsorsiyum (syndicate)

Constantly: (adv) kararlı, sürekli, sabit bir biçimde, sıkça, devamlı (invariably, perpetually, continuously, permanently)

Constraint: (n) sınırlama, kısıtlama (limit, restrict)

Consult: (v) başvurmak, danışmak, akıl almak (confer, disscus, talk over)
Consume: (v) tüketmek, bitirmek, çürütmek (absorb, finish, lavish)

Contaminate: (v) kirletmek, zehirlemek, bozmak (sully)

Contemplate: (v) bakmak, tasarlamak (look, consider, examine)

Contemporary: (adj) çağdaş (modern, present, latest)

Contribute: (v) katkıda bulunmak, payı olmak, bağışlamak (provide, donate, afford)

Controversially: (adv) çekişmeli olarak, ihtilaflı bir şekilde, su götürür bir biçimde (polemically, contentiously, disputably)

Convict: (v) suçlu bulmak, mahkum etmek (sentence, imprison)

Cornerstone: (n) köşe taşı, temel (basic, importance)

Correlation: (n) bağlılık, ilişki, münasebet (alternation, complement, interaction)

Corroding: (adj) yıkıcı (destroying)

Counterbalance: (n) eş ağırlık, karşılık (oppose)

Counterbalance: (v) karşılamak (offset)

Counterpart: (n) karşılık, , akran, emsâl, benzer (similitude)

Course: (n) rota, ders, seyir (route, class, flow)

Courteously: (adv) nazik bir şekilde, kibarca (politely, civilly, kindly)

Cradle: (n) beşik, başlangıç (cot, crib, bed, source, origin, spring)

Cradle: (v) korumak, sakınmak, beşikte sallamak (hold, support, rock, lull, nurse, nurture)

Crease: (v) buruşmak, kırışmak (fold, wrinkle, pleat)

Creep: (v) sürünmek (crawl, drag)

Cripple: (v) sakatlamak, baltalamak (disable)

Crooked: (adj) eğri, çarpık, virajlı, hilekâr (uneven, irregular, angled, dishonest)

Crossover: (n) köprü, geçit (bridge)

Crude: (adj) ham, işlenmemiş, kaba, nezaketsiz, ilkel (unrefined)

Cuddle: (v) sarılmak, kucaklamak (hug, embrace, hold)

Culminate: (v) doruğa ulaşmak, sonuçlanmak (climax)

Culprit: (n) sanık, suçlu (accused, prisoner)

Cultivate: (v) ekip biçmek, yetiştirmek (farm, grow, plant, harvest)

Curb: (v) kontrol etmek, dizginlemek (check, restrain, repress)

Current: (adj) güncel, akım, yaygın (accustomed, common, fashionable)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Benzer:

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconNesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconWord sizi pek fazla zorlamamıştı. Biraz zaman ayırırsanız Word'ü...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconDaughter in law in our provebs, idioms and manis *

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" icon1. Give broad transcriptions of the following words. (Ex. 42) 9 pts; 39 each) #

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconEger dosya ekini (word docx) aciyor da Bolum

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconYoung women who participate in sports exhibit the great associated...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconİleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconResearch field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconAşağıdaki 10 adet tablo uygulamasını yapınız. (Her tablo farklı bir word belgesine yapılacak)


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com