"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc."


sayfa2/28
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

GEÇMİŞ KPDS VE ÜDS'LERDE SIKÇA KARŞILAŞILAN SÖZCÜKLER

A)


Abide: (v) uymak (stand, endure)

Ablaze: (adj) ışıl ışıl, pırıl pırıl, hararetli (flaming, burning, on fire, alight, illuminated)

Abolish: (v) yürürlükten kaldırmak, iptal etmek, ortadan kaldırmak (destroy, cancel, eliminate, get rid of)

Abolition: (n) fesetmek, kaldırmak (annulment, invalidation, cancellation)

Abridge: (v) kısaltmak, azaltmak, özetlemek (shorthen, cut down, abbreviate)

Abrogate: (v) yürürlükten kaldırmak, son vermek (offically end a law)

Absorb: (v) abzorbe etmek, anlamak, içine çekmek (take in, assimilate, suck)

Absorption: (n) içine alma, kendini verme (involvement, consumption, digestion)

Abstain: (v) geri durmak, çekinmek, reddetmek (refrain, decline, refuse, reject)

Abundance: (n) bereket, varlık, zenginlik (plenty, richness, full)

Accelerate: (v) gaza basmak, hızlandırmak, çabuklaştırmak (speed up, quicken, step up)

Acclimatise: (n) iklim (climate)

Accommodate: (v) yer sağlamak, vermek (oblige)

Accomplish: (v) başarmak, tamamlamak, sonuçlandırmak (succeed, reach, gain)

Accumulation: (n) birikinti, yığın (gathering, collection, mass)

Accurate: (adj) tam, kesin, doğru (exact)

Accurately: (adv) tam olarak, doğru olarak, kesin olarak (exactly, correctly, flawlessly)

Accustom: (v) alıştırmak, hazırlamak (train, familiarize, habituate)

Acquire: (v) edinmek, sahip olmak, kazanmak (obtain, receive, attain )

Acute: (adj) keskin, ciddi (sharp)

Adapt to: (v) adapte olmak, alışmak, değiştirmek (adjust, modify, alter)

Additional: (adj) ilave, ekstra (extra, spare, further)

Adequate: (adj) yeterli, uygun, elverişli (enough, sufficient)

Adequately: (adv) yeteri kadar, layıkıyla (abundantly, acceptably)

Adjourn: (v) ertelemek, ara vermek (break up)

Admission: (n) giriş ücreti, kabul, itiraf (entrance fee, acceptance, confession)
Adoption: (n) evlat edinme, kabul etme, benimseme (acceptance, endorsement, confirmation)

Adore: (v) tapmak, bayılmak, çok sevmek (love, admire, worship)

Adversary: (n) düşman, rakip, karşı kimse, hasım (foe, enemy)

Advert: (v) bahsetmek (mention)

Advert: (n) ilan, reklam (advertisement)

Affiliate: (v) birleştirmek (consort)

Affirm: (v) doğrulamak (confirm)

Affluence: (n) bolluk, çokluk, zenginlik, servet (richness)

Agitate: (v) çalkalamak, karıştırmak (arouse, stir up, stimulate)

Ailment: (n) hastalık, keyifsizlik, kırgınlık (illness, sickness, disease)

Alert: (v) ikaz et-, uyar-, tetikte ol- (warn, alarm)

Alienate: (v) soğutmak, yabancılaştırmak (be foreign, be unfamiliar)

Alienation: (n) yabancılaştırma, yabancılaşma, aralarını açma, soğutma (coolness, estrangement)

Align: (v) sıralamak, dizmek (line up, range)

Alleviate: (v) yatıştırmak, hafifletmek, dindirmek (relieve)

Alliance: (n) birleşme, birlik, anlaşma, ittifak, bağ (union)

Allure: (n) çekicilik, cazibe (tempt)

Almost: (adv) az daha, hemen hemen, neredeyse (nearly, about)

Alteration: (n) değişiklik, başkalaşma, tadilat (change, modification, transformation)

Alternatively: (adv) alternatif olarak, karşılıklı, seçimlik olarak (instead, or else, in turn)

Ambassador: (n) büyükelçi, elçi, temsilci (envoy)

Ambition: (n) hırs, istek, heves (desire, enthusiasm, eagerness)

Amenable: (adj) uygun, uyumlu, yumuşak başlı (accommodating, flexible, open)

Amende: (v) değiştirmek, düzeltmek (improve, correct)

Amicable: (adj) dostça (peaceful, friendly)

Ample: (adj) bol, iri, geniş (plenty, great, broad)

Angle: (adj) açılı, köşeli (lean)

Animated: (adj) canlı, hareketli (lively)

Annotate: (v) açıklayıcı notlar koymak, çıkmalar yapmak (footnote, gloss)

Annually: (adv) yıllık olarak (happening every year)

Antagonize: (v) düşman etmek (annoy, get at)

Appeal: (v) rica etmek, hoşuna gitmek, cezbetmek (request, interest, charm)

Appetite: (n) iştah, istek, arzu (desire)

Applause: (n) alkış (clap, cheers)

Apply: (v) müracaat etmek, uygulamak, etkilemek (administer, join, affect)

Appraisal: (n) değer biçme, değerlendirme, değer tahmini (assessment)

Appreciation: (n) minnetkârlık, takdir (enjoyment, admiration)

Apprehend: (v) anlamak, kavramak (understand)

Apprehension: (n) endişe, tutuklama, görüş (worry, anxiety, arrest, understanding)
Apprehensive: (adj) korkan, endişeli, kaygılı (discerning, worried)

Appropriately: (adv) uygun olarak, doğru biçimde (suitably, accordingly, properly)

Approval: (n) onay, izin, rıza (agreement, acceptance, consent)
Apt: (adj) uygun, yerinde (liable)

Arguably: (adv) tartışılır şekilde, muhtemelen, kanıtlanabilir şekilde (possibly, potentially, conceivably)

Ascribe: (v) yüklemek, üstüne atmak, atfetmek (impute)

Assert: (v) iddia etmek, ileri sürmek, hakkını savunmak (affirm, maintain, put forward)
Assess: (v) değer biçmek, değerlendirmek, takdir etmek (measure, evaluate)

Assign: (v) atamak, devretmek, dağıtmak, tahsis etmek (allow, attach, appoint, allocate, distribute)

Associate: (v) birleştirmek, ilişkilendirmek, bağdaştırmak (combine, connect, conjoin)

At fault: (adj) hatalı, kusurlu (deficiency, error)

Attachment: (n) ek, alâka, bağlılık (link, fastening, joint)

Attainable: (adj) elde edilebilir, ulaşılabilir, kazanılabilir (accessible, feasible, avaliable)

Attentively: (adv) dikkatlice (carefully, watchfully, concernedly)

Attentiveness: (n) nezaket, dikkat, incelik (consideration, alertness, diligence)

Attractive: (adj) alımlı, çekici, cazibeli (pretty, handsome, charming)

Attribute: (v) dayandırmak, atfetmek, yüklemek (charge, assign, ascribe)

Available: (adj) mevcut, uygun, elverişli (convenient, accessible, obtainable)

Avert: (v) çevirmek, başka tarafa çevirmek, önlemek, gidermek (avoid, prevent)

Avid: (adj) gayretli, hevesli, istekli (zealous, greedy)

Avidity: (n) gayret, heves, hırs (eagerness, enthusiasm)

Avoid: (v) sakınmak, korunmak, engellemek (keep off, escape, prevent)
Aware: (adj) farkında, tetikte, uyanık (alert, alive, conscious)

Awkward: (adj) hantal, sakar, beceriksiz (clumsy, inexpert, unskilful)

Awkwardly: (adv) tuhaf bir şekilde, acemice, beceriksizce (unskillfully, clumsily)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Benzer:

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconNesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconWord sizi pek fazla zorlamamıştı. Biraz zaman ayırırsanız Word'ü...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconDaughter in law in our provebs, idioms and manis *

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" icon1. Give broad transcriptions of the following words. (Ex. 42) 9 pts; 39 each) #

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconEger dosya ekini (word docx) aciyor da Bolum

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconYoung women who participate in sports exhibit the great associated...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconİleri düzey ms office programları (Word, Excel, PowerPoint) ve Ağ bilgisi

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconResearch field of the submitted work Makale ile ilgili anahtar sözcükler...

\"word formation, prefixes, suffixes, idioms, idiomatic phrases, phrasal verbs, proverbs, antonyms, synonyms, confusing words, etc.\" iconAşağıdaki 10 adet tablo uygulamasını yapınız. (Her tablo farklı bir word belgesine yapılacak)


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com