Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun


sayfa3/45
d.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
went first.

 

 

Would rather yapısının kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar:
 Tercih söz konusu olduğunda than kullanılır. 
would rather = would sooner
would rather + Özne + simple past

 
I ..... go to the cinema than study English.

A. had better
B. needn't
C. should
D. have to
E. would rather

Az kullanılanlar:
 would rather + have + V3
would rather that + özne + simple present
would rather that + özne + simple past
would rather that + özne + past perfect

EDİLGEN YAPI (= PASSIVE)

1. KULLANIM

İngilizcede passive yapı be + V3 yapısı ile olur. Be yüklemi tümcenin zamanına uygun olarak am, is, are, was, were, be, been hallerinden birini alır. Türkçede ise edilgen yapı "yüklem + -Il/In" yapısı ile oluşturulur.

2. ZAMANLAR VE YARDIMCI YÜKLEMLERDE PASSIVE

Simple Present
English is spoken in many countries.

 

 İngilizce bir çok ülkede konuşulmakta.

Present Continuous
The house is being decorated.

 

 

Present Perfect
She has been informed.

 

 

Present Perfect Continuous
The research has been being done. (Kullanılmaz!)

Simple Past
I was informed.

 

 

Past Continuous
I was being followed.

 

 

Past Perfect
He had been misunderstood.

 

 

Past Perfect Continuous
I had been being questioned for hours. (Kullanılmaz!)

Future
will
It will be completed on time.

 

 

going to
They are going to be invited.

 

 

continuous
You will be being informed soon. (Kullanılmaz!)

perfect
It will have been opened by next week.

 

 

Modal verbs

can 
could 
had better 
have to 
may 
might 
must 
need to 
ought to 
shall 
should 
used to 
would 
would rather

can + be + V3 
could + be + V3 
had better + be + V3 
have to + be + V
may + be + V3 
might + be + V3 
must + be + V3 
need to + be + V3 
ought to + be + V
shall + be + V3 
should + be + V3 
used to + be + V
would + be + V
would rather + be + V3

 


Compulsary military service can be abolished in the near future.

A. Askerlik yakın gelecekte zorunlu hizmet olmaktan çıkarılabilir.
B. Yakın gelecekte zorunlu askerlik hizmeti kaldırılabilir.
C. Zorunlu askerlik hizmeti yakında kaldırılacak.
D. Zorunlu askerlik hizmeti yakın gelecekte kaldırılabilmeli
E. Zorunlu askerlik hizmetini kaldırılması yakın geleceğe kaldı.
 

She ..... better instructions about the project; then, she wouldn't have made these mistakes.

A. must gave given
B. ought to be given
C. should have been given
D. was able to give
E. was given

3. PASSIVE ANLAM TAŞIYAN YÜKLEMLER

Bazı yüklemler, tümceye göre, passive anlam taşıyarak kullanılabilirler.

Your report reads well.

 

 

The new Ford is selling badly.

 

 

It is a nice material, but it doesn't wash.

 

 

Şu kullanıma dikkat:
 prove possible/difficult/.. = be + proved possible/difficult/... 


4. ACTIVE TÜMCENİN NESNESİNİN BİR CLAUSE OLMASI

Örneklerde de görüleceği gibi, active bir tümcenin nesnesinin bir clause olması durumunda

People believed (that) the witches communicated with the devil.

 

 

bu tümce çeşitli durumlarda passive yapılabilir.

It was believed that the witches communicated with the devil.

 

 

The witches were believed to communicate with the devil.

 

 

That the witches communicated with the devil was believed.

 

 

Bu tür passive tümcelere bir diğer örnek:

Nobody knew whether he was telling the truth.

 

 

It was not known whether he was telling the truth.

 

 

Whether he was telling the truth was not known.

 

 

5. INFINITIVE YAPININ PASSIVE HALİ

5.1. be to + passive

a) Gereksinim

These carpets are to be cleaned regularly. (=should be cleaned)

 

 

This form is to be filled in in ink.

 

 

There is a lot of work to be done.

 

 

Mars is the first planet ......

A. to discover
B. to be discovered
C. was discovered
D. been discovered
E. to be discovering

b) will anlamında

An offer as generous as this one is not to be refused.

 

 

5.2. be + to be seen / found / congratulated

He was nowhere to be seen.

 

 

The dog was nowhere to be found.

 

 

5.3. be + to blame yapısı be + to be blamed anlamında

Nobody is to blame for the accident.

 

 

5.4. anything / nothing + to do / to be done

There is nothing to do.

 

 

There is nothing to be done.

 

 

5.5. supposed to

I am supposed to be at home

gibi bir tümce iki tamamen farklı anlam taşıyabilir:

[1] = Everyone supposes that I'm at home.

[2] = I should be at home now.

Uygun anlam "bağlam" yolu ile anlaşılabilir.

5.6. to have been + V3

to have been + V3 yapısı perfect / past anlam taşıdığından

I would like to be invited

tümcesi Türkçeye

Davet edilmeyi isterim. / Keşke davet edilsem

şeklinde aktarılabilirken,

I would like to have been invited

tümcesi

Davet edilmiş olmayı isterdim. / Keşke beni davet etselerdi

şeklinde Türkçeye aktarılabilir.

Mr Anderson is thought to ..... because there is no apparent reason why he should commit suicide.

A. be killing
B. kill
C. have killed
D. have been killed
E. have been killing

5.7. get + (nesne) + V3

İngilizcede edilgen yapıda be + V3 yerine get + V3 kullanılabilmektedir.

How did the window get broken ?

 

 

His money got stolen.

 

 

 

EDİLGEN YAPI (= PASSIVE)

1. KULLANIM

İngilizcede passive yapı be + V3 yapısı ile olur. Be yüklemi tümcenin zamanına uygun olarak am, is, are, was, were, be, been hallerinden birini alır. Türkçede ise edilgen yapı "yüklem + -Il/In" yapısı ile oluşturulur.

2. ZAMANLAR VE YARDIMCI YÜKLEMLERDE PASSIVE

Simple Present
English is spoken in many countries.

 

 İngilizce bir çok ülkede konuşulmakta.

Present Continuous
The house is being decorated.

 

 

Present Perfect
She has been informed.

 

 

Present Perfect Continuous
The research has been being done. (Kullanılmaz!)

Simple Past
I was informed.

 

 

Past Continuous
I was being followed.

 

 

Past Perfect
He had been misunderstood.

 

 

Past Perfect Continuous
I had been being questioned for hours. (Kullanılmaz!)

Future
will
It will be completed on time.

 

 

going to
They are going to be invited.

 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Benzer:

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconSİgortaliliğin tespiTİ davasi ( İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmiş...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconGenel olarak tense nedir? Ne işe yarar? Olayın ne zaman gerçekleştiğini...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconÇek Kelimesi Ve Eğer Senet Türkçeden Başka Bir Dille Yazılmış İse...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun icon2- gözlerin kapalıysa neylersin güzel tabloyu, duymuyorsa kulağın...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconOrtada tek bir seminer vardır. İddianamenin de yasal kabul ettiği...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun icon1945 yılına kadar tek parti ile yönetilmiştir. Bu dönemde açılan...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconVatan ve milletimiz için tehlike; Dinde, Dinin propagandasında değil,...
Senin mektubunda benim istirahatimi ve eğer iktidarım olsa, benim Şam ve Hicaz tarafına gitmeme dair sizin hükûmet-i hazıraya müracaat...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...

Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun iconSorulari cevaplamaya geçmeden önce kitapçIĞinizin doğru olduğunu...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com