II. uluslararasi ticaret hukukunu düzenleyen kurumlar a. Unidroit (The International Institute for the Unification of Private Law)


d.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar
Uluslararası Tİcarette Standardİzasyon

I.GİRİŞ
A.Standardizasyonun TanımıStandardizasyon, belirli bir alanda ekonomik fayda sağlamak amacıyla ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyması ve bu kuralların uygulanması işlemidir. Uluslar arası ticarette de standardizasyon çalışmaları devam etmektedir. Amaç, uluslararası ticari ilişkilerde hız ve güvenlik sağlamak ve çıkabilecek uyuşmazlıklarda hangi hukukun uygulanacağını belirlemektir. Bu süreçte UNIDROIT, UNCITRAL, ICC gibi uluslararası bağımsız kuruluşlar yer almaktadır.

II.ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNU DÜZENLEYEN KURUMLARA.UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law)UNIDROIT (Özel Hukukun Birleştirilmesine Dair Milletlerarası Hukuk Enstitüsü), 1926 yılında Roma’da kurulan bağımsız bir uluslararası örgüttür. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 63 üyesi vardır. UNIDROIT üye ülkeler tarafından finanse edilmektedir.

1.UNIDROIT’in Amacı


Amacı, devletlerarasındaki özel hukukun ve özellikle de ticaret hukukun modernleştirilmesi ve uyumlu şekilde düzenlenmesidir.

2.UNIDROIT’in İlkeleri


UNIDROIT uzun yıllar süren çalışmaların sonucunda 1994 yılında "Principles for International Commercial Contracts" yani Uluslararası Ticarî Sözleşmelerin Genel İlkelerini yayınladı. UNIDROIT, bu ilkeler ile tarafların/ülkelerin ekonomik, siyasi ve hukuki durumlarına bakılmaksızın bütün dünyada uygulanabilecek kurallar oluşturmaya çalışmıştır. UNIDROIT ilkeleri ne bir kodifikasyon ne de uluslararası bir anlaşma niteliğindedir. Bu ilkeler daha çok uzlaşma yani oybirliğine dayanır.

a)UNIDROIT İlkelerinin Kaynağıİlkelerin oluşturulması sırasında dünyadaki bütün hukuk düzenlerinin dikkate alınamamıştır, sadece yakın tarihli ulusal hukuk düzenleri dikkate alınmıştır. Bu bağlamda dikkate alınan kaynaklardan en önemlileri; 1975 tarihli Cezayir Medenî Kanunu, Hollanda Medenî Kanunu'nun Taslağı, Viyana Satım Sözleşmesi, INCOTERMS.

b)UNIDROIT İlkelerine Esas Teşkil Eden Temel Düşünceler

(1)Sözleşme Özgürlüğü: md. 1.1'de ifade edilmiştir: “Taraflar, sözleşme yapmak ve onun içeriğini belirlemekte özgürdürler".(2)Ticarî Teamüllerin Anlamı: Bu ilkeye göre taraflar, sadece "üzerinde anlaştıkları teamüllerle" veya "kendi aralarında oluşturdukları alışkanlıklarla" değil, uluslararası ticarette yaygın bir biçimde tanınan teamüllerle de bağlıdır.
(3)Sözleşme lehine hareket: Tarafların, olumsuzluklara rağmen, sözleşmeyi feshetmek ve diğer taraftan tazminat elde etmeye uğraşmak yerine, sözleşmeyi ayakta tutmakta daha fazla çıkarlarının olduğuna inanılmasıdır.
(4)İyi Niyet İlkesi: Madde 1.7'de iyi niyet ilkesinden bahsedilmektedir. Amaç, uluslararası ticarette dengeli ve adil koşullar yaratabilmektir.
(5)Adaletsizliğe Karşı Denetim: UNIDROIT ilkeleri hem usul hukuku açısından hem içerik açısından denetleme olanakları yaratmaktadır.

B.UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law)

1.Amacı, Yapısı ve İşleyişi


The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Birleşmiş Milletler Genel Konseyi tarafından 1966’da uluslararası ticareti yöneten ulusal mevzuatların ticaretin akışı önünde engel teşkil ettiği gerekçesiyle, BM çatısı altında bu engelleri kaldırma yönünde çalışmalar yapılması amacıyla kurulmuştur. Kısaca organizasyonun temel amacı uluslararası ticarette birliğin ve uyumun sağlanmasıdır. Komisyon, Genel Kurul tarafından seçilen 60 üyeden oluşur ve her bir ülke 6 yıllık dönemler için seçilir. Bu seçilen ülkeler dışındaki ülkeler de gözlemci statüsüyle çalışmalara katılabilirler. Komisyonun altında her biri kendi konusunda çalışmalar yürüten çalışma grupları vardır.

Working Group I - Procurement (Tedarik)

Working Group II - International arbitration and conciliation (Uluslararsı Tahkim ve uzlaştırma)

Working Group III - Transport law (Taşıma Kanunu)

Working Group IV - Electronic commerce (Elektronik Ticaret)

Working Group V - Insolvency law (İflas Hukuku)

Working Group VI - Security interests (Güvenlik Çıkarları)

2.UNCITRAL’ ın ÇalışmalarıUNCITRAL genellikle çalışmalarını, ulusal mevzuatların örnek alacağı örnek kanunlar ya da rehberler hazırlamak şeklinde gerçekleştirir. UNCITRAL’in çalışma alanları şunlardır:

 • Uluslararası Ticarette Tahkim ve Uzlaştırma

 • Malların Uluslararası Satışı ve İlgili İşlemler

 • İflas

 • Uluslararası Ödemeler

 • Malları Uluslararası Taşınması

 • Elektronik Ticaret

 • Tedarik ve Altyapı Geliştirme3.UNCITRAL Arbitration Rules (Tahkim Kuralları)UNCITRAL bir tahkim kurumu değildir. Şirketler bir anlaşma yapacakları zaman sözleşmelerine, aralarında çıkacak herhangi bir anlaşmazlık durumunda UNCITRAL’in tahkim kuralları ışığında davranacakları şeklinde bir madde ekleyerek UNCITRAL’in tahkim kurallarını benimsemiş olurlar. UNCITRAL tahkim sürecini yönetmez. Bu çeşit tahkime ‘ad-hoc’ tahkim ismi verilir.


C.UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) -Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı

1.Amacı ve Yapısı


1964’te kurulmuş olan bu konferansın amacı gelişmekte olan ülkeleri dünya ekonomisine dostça uyum sağlamalarına yardımcı olmak ve bu yolla kalkınmalarına katkıda bulunmaktır. Bugün 193 ülke bu konferansa üyeliğini sürdürmektedir.

Örgütte 3 temel birim yer almaktadır, bunlar Sekreterya, Konferans ve Ticaret ve Kalkınma Kurulu’dur. Konferans örgütün en yetkili birimi, Ticarek ve Kalkınma Kurulu örgütün yürütme organı ve Sekreterya da Birleşmiş Milletler Sekreterliği’nin bir parçasını oluşturarak örgüt ile BM arasındaki köprüyü sağlamaktadır.

2.Temel İşlevleriUNCTAD’ın üç ana fonksiyonu vardır: devletler arası bir forum niteliği sağlama ve aynı zamanda üyeler arası fikir birliği yaratma; araştırma, politika analizi ve veri toplanması; ve teknik yardım.

UNCTAD aynı zamanda diğer organizasyonlarla da işlevi gereği etkileşim halindedir. Bu organizasyonlar arasında Dünya Ticaret Örgütü, Uluslar arası Ticaret Merkezi, Bretton Woods Kurumları gibi pek çok organizasyon yer almaktadır.

3.Çalıştığı alanlarUNCTAD’ın etkin olduğu 5 ana alan vardır:

 1. Ticaret ve mallar:

Malların arasındaki ayrımlar ve kalkınmaları, Rekabet ve Tüketici Politikaları, Ticaret Müzakereleri ve Ticari Diplomasi, Ticaret Analizleri ve Bilgi Sistemleri (TRAINS), Ticaret ve Çevre

 1. Yatırım ve Girişim Kalkınması:

Uluslar arası Yatırım ve Teknoloji Düzenlemeleri, Yatırım Politikaları Denetimi, Yatırım Rehberleri ve Az Gelişmiş Ülkelere Kapasite Oluşturulması, ‘Empretec’

 1. Makroekonomik Politikalar, Borçlar vs Kalkınma Finansı:

Politika Analizi ve Araştırma, Teknik Destek ve Tavsiye Desteği, DMFAS Programı

 1. Teknoloji ve Lojistik:

ASYCUDA Programı, ACIS Programı, E-Turizm Girişimi, Teknoloji, ‘Ticaret için Eğitim’ Programları

 1. Afrika, Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Ülkeleri

4.UNCTAD’ın Bazı Çalışmaları
a)Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (Generalized System of Preferences)


UNCTAD’ın 1968’de Yeni Delhi’de gerçekleşen 2. konferansında ele alınan bu konu ile ilgili bir sonuca varılmıştır. Buna göre, GSP kapsamı altındaki gelişmekte olan ülkelerde üretilen belirli bazı ürünlerine uygulanan tarifelerin ‘en çok gözetilen ulus kaydı’nın da üstünde, sıfıra indirilmesi kararlaştırılmıştır. Şu anda UNCTAD Sekreterya’sına kayıtlı 13 ulusal GSP uyumu yer almaktadır. Bunlar: Avustralya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Kanada, Estonya, Avrupa Birliği, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, Rusya Federasyonu, İsviçre, Türkiye ve Amerika’dır.

b)Ticaret ile İlgili Çalışmalar


İklim Değişiklikleri, Mallar, Malların Market Bilgileri (InfoComm), Rekabet ve Tüketici Politikaları, Yaratıcı Ekonomi ve Endüstriler, Uluslar arası Ticarette Anlaşmazlık Çözümü, Yatırımlar ve Fikri Mallar, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, BiyoTicaret (Biotrade) Girişimi, Ticari Analiz Dalı, Ticaret Analizi ve Bilgi Sistemi (TRAINS), Ticaret, Çevre ve Kalkınma, Ticaret ve Çevre Revizyon Serisi, ve Ticari Müzakereler ve Ticari Diplomasi.

D.ICC (International Chamber of Commerce) Milletlerarası Ticaret Odası

1.Tarihçesi ve Amacı1919 yılında ABD'nin Atlanta şehrinde uluslararası bir Konferans'da Belçika, Fransa, İtalya, İngiltere ve ABD'nin öncülüğünde ilk temelleri atılmıştır. ICC’nin temel amacı Birinci Dünya Savaşının bitiminde ekonomide bozulan dengeleri yeniden sağlamak, savaşın kötü etkilerini bertaraf etmekti. Kendi tanımıyla ICC’nin açaları: "Himayecilikle mücadele, uluslararası ticaretin ve işbirliğinin geliştirilmesi, özel teşebbüsün güçlendirilmesi, uluslararası iş dünyasının gerektirdiği şartların düzeltilip standart hale getirilmesi" idi.

Daha sonra bu amaç, piyasa ekonomisinin desteklenmesi, uluslararası platformda iş dünyasının her yönüyle temsil edilmesi, ekonomik sorunların çözümünde çaba harcanması, iş dünyası ve uluslararası organizasyonlar arasında diyalog kurulması gibi konularda faaliyetler göstermesi yönünde geliştirildi.

2.Organları

a)Milli Komiteler


ICC, Milli Komiteleri kanalı ile kararlarının aynı anda çok sayıda ülkede duyurabilmesini sağlar. Örneğin , G8'ler yaptıkları ekonomik zirvelerdeki dünyadaki bütün özel sektör temsilcilerinin görüşlerini aynı anda ICC kanalı ile olmaktadırlar.

b)ICC’ ye Bağlı Organizasyonlar

(1)ICC Dünya Odaları Federasyonu : Dünya çapında bütün Ticaret Odalarını güçlendirici çalışmalar yapar.
(2)ICC Dünya Ticaret Hukuku Enstitüsü : Hukukçular arasında eğitim ve araştırma çalışmalarını destekler.
(3)ICC Ticari Suçlar Servisi (CCS) : Ticari suçların önlenmesi, suçluların yakalanması amacını güdmektedir.
(4)Uluslararası Denizcilik Bürosu: Denizlerdeki Korsanlık; sahtecilik gibi suçları araştıran, önlemeye çalışn bürodur.3.ICC Tahkim KomisyonuICC’nin tahkimi kurumsal tahkim sınıfıa giren bir tahkim türüdür. Çünkü burada UNCITRAL’den farklı olarak ICC tahkim sürecini yürütmektedir. Burada da yine tarafların ICC tahkim kurallarını benimsediklerine dair sözleşmelerine bir madde koymaları gerekmektedir.

4.ICC Türkiye


ICC Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat HİSARCIKLIOĞLU yapmaktadır.

KAYNAKÇA

Cranston, Ross. Making Commercial Law, Essays in Honour of Ray Gode. Oxford: Clanrendon Pres. 1997.
Jagts, Detlev F. Transnational Business Problems. United States of America: The Foundation Pres. 1986.
Köse,  Yrd. Doç. Dr. Yasemin ve Yrd. Doç. Dr. Metin Saban. Global Muhasebe Eğitiminde Uluslar arası Düzenlemeler ve Gelişmeler.
Oğuz, Arzu. Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku – Unidroit İlkelerinin Lex Mercatoria Niteliği. Yıl 2001, Cilt 50, Sayı 3.
Üçer, Mehmet. Roma Hukuku’nda Laesio Enormis ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Gabin. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2005, Cilt 54, Sayı 4.

INTERNET ADRESLERİ
UNIDROIT- www.unidroit.org

UNCTADwww.unctad.org

UNCITRAL- www.uncitral.org

ICC- http://www.iccwbo.org/
Türk Tahkim Sitesi- http://www.tahkim.net/index.php?option=com_content&view=article&id=59:tuerkiye-de-tahkim&catid=35:makaleler&Itemid=58

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

II. uluslararasi ticaret hukukunu düzenleyen kurumlar a. Unidroit (The International Institute for the Unification of Private Law) iconInternational Law-ii

II. uluslararasi ticaret hukukunu düzenleyen kurumlar a. Unidroit (The International Institute for the Unification of Private Law) iconInr 287 international law

II. uluslararasi ticaret hukukunu düzenleyen kurumlar a. Unidroit (The International Institute for the Unification of Private Law) iconUluslararası Ticaret Hukuku

II. uluslararasi ticaret hukukunu düzenleyen kurumlar a. Unidroit (The International Institute for the Unification of Private Law) iconTicaret hukuku, kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk...

II. uluslararasi ticaret hukukunu düzenleyen kurumlar a. Unidroit (The International Institute for the Unification of Private Law) iconMedeni hukukun borç ilişkilerini düzenleyen dalıdır. Borç ilişkilerini...

II. uluslararasi ticaret hukukunu düzenleyen kurumlar a. Unidroit (The International Institute for the Unification of Private Law) iconİsim Uluslararası komitenin adı Uluslararası Maden Rezervleri Raporlama...

II. uluslararasi ticaret hukukunu düzenleyen kurumlar a. Unidroit (The International Institute for the Unification of Private Law) iconM. U. European Union Instıtute

II. uluslararasi ticaret hukukunu düzenleyen kurumlar a. Unidroit (The International Institute for the Unification of Private Law) icon2013-2014 Alliance of Civilizations Institute Catalogue

II. uluslararasi ticaret hukukunu düzenleyen kurumlar a. Unidroit (The International Institute for the Unification of Private Law) iconE ducation international

II. uluslararasi ticaret hukukunu düzenleyen kurumlar a. Unidroit (The International Institute for the Unification of Private Law) iconVergi Hukukunu ve Türk Vergi Sistemini, meslek sınavlarında şu zamana...


Yasa
© 2000-2018
kişileri
d.ogren-sen.com